Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaamisen näytöt

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaamisen näytöt"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaamisen näytöt
laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muuttuivat ja tulivat voimaan koskevat tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta (pk- ja yo-pohjaiset ryhmät) muutoksessa ammatilliseen koulutukseen lisättiin ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön syksyllä 2006 aloittaneissa ryhmissä Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

2 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Miksi? varmistamaan koulutuksen laatua vahvistamaan työelämäyhteyksiä yhtenäistämään arviointia antamaan palautetta opiskelijan käytännön osaamisesta ja helpottamaan siirtymistä työelämään antamaan tietoa opetussuunnitelmien ym. toimivuudesta ja tuottamaan tietoa oppimis- tulosten kansalliseen arviointiin Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

3 Opiskelijan näkökulma?
tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta yhdenmukaistavat arviointia lisäävät koulutuksen käytännönläheisyyttä antavat mahdollisuuden näyttää käytännön osaamista lisäävät opiskelumotivaatiota helpottavat työllistymistä Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

4 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Työelämän näkökulma? antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu varmistavat alalle valmistuvien työntekijöi- den ammatillisen osaamisen ja koulutuksen työelämävastaavuuden helpottavat rekrytoinnissa ja perehdyttämi- sessä haastavat työyhteisön oppimaan Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

5 Mitä ammattiosaamisen näyttö tarkoittaa ?
”Työelämän ja koulutuksen järjestäjän yh- teistyössä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi, jossa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteet ja työelä- män edellyttämän ammattitaidon.” Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

6 Ammattiosaamisen näytöt
koskevat tutkintoon johtavaa koulutusta (pk- ja yo-pohjaiset ryhmät) opiskelijan on tarkoitus osoittaa ammatin keskeinen osaaminen kaikista ammatilli- sista opintokokonaisuuksista ovat osa opiskelijan arviointia, mutta opis- kelijan ammattitaitoa arvioidaan myös muilla arviointimenetelmillä (oppilaitoksessa) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt. Tutkintoon valmistava koulutus johtaa näyttötutkintoon. Kertaa tässä vielä mitä opintokokonaisuudella tarkoitetaan: Lääkealan tuntemus, toimistotyöt ja tietotekniikan hallinta, lääkkeiden käsittelyn ja valmistuksen perustaidot, lääkelogistiikka. Koulutusohjelmat: esim. Apteekkityö Näyttö annetaan kaikista ammatillista opintokokonaisuuksista. Ei yhteisistä yleissivistävistä aineista. Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

7 Mistä ammattiosaamisen näytöt annetaan?
yhteiset opinnot (pk-pohjaiset opiskelijat) ei näyttöjä yhteiset ammatilliset opinnot neljä näyttöä (kustakin 4:stä opinto-kokonaisuudesta) koulutusohjelma yksi ammattiosaamisen näyttö valinnaiset opinnot Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

8 Valinnaisten opintojen ammat-tiosaamisen näytöt
laatutyö lääkealan perustutkinnon suoritta- neen työssä työpaikalla ja/tai koululla somistus ja markkinointi minimessut koululla tietotekniikan hallinta (AB-ajokortti) soveltavat tehtävät koululla Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

9 Ammattiosaamisen näytön vaiheet
suunnittelu toteutus arviointi ja arvosanasta päättäminen uusiminen, arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaisu arviointitiedon tallentaminen todistukset Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

10 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu
opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja osallistuvat kukin näytön suunnitteluun näytön suunnittelussa huomioidaan: aiemmin hankittu osaaminen näyttötilanteet / näyttöympäristöt näytön mahdollinen täydentäminen näytön aikataulutus arviointi Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Osaaminen pitää olla dokumentoitua / siitä pitää olla todistus. Esim. aikaisemmin suoritettu ammattiosaamisen näyttö. Millaisia näyttöjä opiskelija suorittaa? = näyttötilanteet ja näyttöympäristöt Arviointilomakkeet olemassa (niissä arvioinnin kohteet ja kriteerit). Suunnittelemisella varmistetaan että kaikki tietävät mikä näytössä tehtävä työ on ja mitkä ovat arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Varmistetaan että näytössä kiinnitetään huomiota arvioinnin kannalta oikeisiin asioihin. Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

11 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Näytön toteuttaminen mahdollisimman aidoissa työtilanteissa käytännön työtehtävissä TOP-paikassa tai oppilaitoksessa näyttötehtäviä jopa eri opintokokonaisuuk- sista voi – ja kannattaa – arvioida samas- sa työtilanteessa näyttöjen kesto vaihtelee opintokokonai- suuksittain ja riippuu työtehtävistä näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

12 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Näytön ajankohta yleensä TOP-jakson loppupuolella: ensin tutustutaan työyhteisöön, opitaan uusia taitoja ja harjaannutaan kun asiat on opittu, työskentelyä arvioi- daan opiskelijan toimiessa työpaikan tavanomaisissa työtehtävissä. työpaikkaohjaaja seuraa näyttöä ja osallistuu arviointikeskusteluun. Opiskelijan osaaminen varmistettava ennen näyttöä. - Näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja. - Arvioija voi opastaa opiskelijaa - Opiskelijan tulee olla ennen näytön antamista tietoinen ohjauksen vaikutuksesta arviointiin - Jos näytön aikana työ- tai asiakasturvallisuus vaarantuu tai näytöstä on aiheutumassa merkittävää taloudellista vahinkoa, on näyttöä seuraavan opettajan tai työelämän edustajan keskeytettävä näyttö Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

13 Työssäoppimisen ja ammatti- osaamisen näyttöjen arviointi
työssäoppiminen ja näyttö arvioidaan erik- seen työssäoppiminen arvioidaan ilman arvosanaa (hyväksytty/hylätty). näytöstä saa arvosanan T(1) – K(3) Onko seuraava ollenkaan oleellista tietoa työpaikkaohjaajille??? ”Opintokokonaisuutta arvioitaessa näytön arvosana otetaan huomioon korottavana tekijänä.” Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen opintoviikoilla painotetusta keskiarvosta. Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

14 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Näyttöjen arviointi tietoa opiskelijan osaamisesta kerätään työntekoa seuraamalla ja havainnoi- malla haastattelemalla näytön aikana tai sen päätyttyä täydentämällä arviointia kysymyksillä muilta työntekijöiltä/asiakkailta saadulla palautteella Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

15 Arvioinnin kohteet näytössä
arvioinnin kohteita on kaikkiaan 6, joista arvioidaan kussakin näytössä soveltuvat osat: 1. työtehtävän hallinta 2. työprosessin hallinta 3. työn perustana olevan tiedon hallinta 4. työturvallisuuden hallinta Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

16 Arvioinnin kohteet näytössä
5. ydinosaaminen: oppimis-, ongelmanrat- kaisu-, vuorovaikutus- ja viestintä-, yhteis- työ-, eettiset ja esteettiset taidot. 6. yhteiset painotukset: kansainvälisyys, kestävä kehitys, teknologian ja tietoteknii- kan hyödyntäminen, yrittäjyys, laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta, kuluttajaosaami- nen, työsuojelu ja terveydestä huolehtimi- nen. Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

17 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arviointikriteerit tyydyttävä taso (T1): työtaidot ja tiedollinen osaaminen ovat joistakin puutteista huolimatta sen tasoisia, että opiskelija pystyy työllistymään tutkintoa vastaavalle ammattialalle Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

18 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arviointikriteerit hyvä taso (H2): työtaidot ja tiedollinen osaaminen vastaavat ammatin ydinalueilla opetussuunnitelman tavoitteita tai tutkinnon ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

19 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arviointi kiitettävä taso (K3): työtaidot ja tiedollinen osaaminen vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita tai tutkinnon ammatti-taitovaatimuksia Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

20 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Näytön arvioijat opiskelija (itsearviointi) työelämän edustaja ohjaava opettaja (vasta arviointikäynnillä arviointikeskustelun ja -kriteerien perus- teella) Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

21 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Kuka voi arvioida? ”Työelämää edustavalla arvioijalla tulee ol- la sellainen koulutuksella tai työkokemuk- sella hankittu alan osaaminen ja ammatti- taito, jota voidaan pitää riittävänä ko. ar- vioinnissa.” saman henkilön ei tarvitse arvioida kaikkia ammattiosaamisen näyttötilanteita Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

22 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Näyttöjen arviointi arvioinnin on perustuttava opiskelijan itse- arviointiin ja arviointikeskusteluun itsearviointi: opiskelija arvioi suoriutumistaan näyttö- työssä ja vertaa osaamistaan asetettui- hin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin näytön arvioija ja opiskelija tallentavat havaintonsa arviointilomakkeelle Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

23 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arviointikeskustelu keskustelun aikana tallennetaan arvosa- napäätöksen perustelut arviointilomak- keelle arviointiaineisto arviointijärjestys: aloitetaan opiskelijan itsearvioinnilla sen jälkeen työelämän edustajan näke- mys opiskelijan osaamisesta opettajan näkemys viimeisenä Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

24 Arvosanasta päättäminen
jokaisen opintokokonaisuuden näytöstä annetaan yksi arvosana (arviointikohteiden arvosanojen perusteella) ”Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen huomioiden opiskeli- jan itsearvioinnin.” Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

25 Näyttöjen dokumentointi
näytön dokumentointi on tärkeää opiskeli- jan oikeusturvan vuoksi ja erityisesti jos ar- viointiin joudutaan palaamaan valituksen vuoksi arviointiin osallistunut opettaja vastaa näy- tön dokumentoinnista arviointiaineistoa säilytetään vähintään 6 kk Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

26 Näyttöjen uusiminen ja korottaminen
näytön voi uusia, jos näyttöä ei ole suoritet- tu vähintään tyydyttävällä tasolla arvosanaa voi myös korottaa molemmissa tapauksissa opiskelija laatii tarkennetun näyttösuunnitelman sopii lisä-/tukiopetuksesta sopii uudesta näyttöajasta Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

27 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arvioinnin oikaisu vaihe arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henki- löltä suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö 14 pv kuluessa siitä kun opiskelija on saanut arvioinnin Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

28 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Arvioinnin oikaisu 2. vaihe jos opiskelija on tyytymätön 1. vaiheen pää- tökseen oikaisua haetaan Ammattiosaamisen toi- mikunnalta, joka voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, mikäli arviointi on ilmeises- ti virheellinen kirjallinen oikaisupyyntö 14 pv kuluessa 1. päätöksen saamisesta Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

29 Ammattiosaamisen toimikunta
toimielin, joka suunnittelee ja toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä alueellaan Helsingin kaupungin ammatillisilla oppi- laitoksilla (HESOTE,HELPA,HELTECH) on yhteinen toimielin. nimetään enintään 3 vuodeksi kerrallaan Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

30 Ammattiosaamisen toimikunta
toimikuntaan kuuluu: koulutuksen järjestäjän edustaja opettajien edustajat opiskelijoiden edustajat (vähintään 15 v., ei voi olla puheenjohtajana). asianomaisen alan työelämän edustajat Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

31 Ammattiosaamisen toimikunta 2009 (Helsingin kaupunki)
Varsinainen jäsen Työ- ja elinkeinoelämä: SoTe: Marketta Kupiainen Opettajat: SoTe : Leena Koskinen-Greis Opiskelijat: SoTe : Elisa Pullo Koulutuksen järjestäjä: Pertti Enovaara Henkilökohtainen varajäsen Ilkka Tuominen Leena Paasiniemi Linda Pihkanen Aira Pihlainen Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

32 Ammattiosaamisen toimikunnan tehtävät
hyväksyy näyttöjen toteuttamista ja arvioin- tia koskevat suunnitelmat osana koulutuk- sen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoo ammattiosaamisen näyttötoimintaa ja näyttöjen periaatteiden toteutumista päättää näyttöjen arvioijista käsittelee arvioinnin oikaisuvaatimukset toimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

33 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Tutkintotodistus tutkintotodistus annetaan kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti sekä opinnot että ammattiosaamisen näytöt tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen Päättötodistus = ”koulutodistus” Sisältää kaikki tutkinnon ammatillisiin opintoihin, yhteisiin opintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet Ammatillisista opinnoista annettavat arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella Jatko-opintoihin hakeuduttaessa opiskelupaikkaa haetaan päättötodistuksen arvosanoilla Koulutuksen järjestäjän edustaja ja opettaja allekirjoittavat Näyttötodistus: Sisältää vain ammatillisten opintojen opintokokonaisuudet Todistus on suunniteltu työelämän tarpeisiin Tarjoaa työnantajalle tietoa hakijan käytännön osaamisesta työpaikkahaastattelussa Kuvailee näyttöä ja nimeää näyttöpaikat Lisäksi näytön arvosana Toimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP

34 Ammattiosaamisen näyttöinfo 7.10.2009 / LP
Lähdeaineisto OPH: Ammattiosaamisen näytöt käyttöön - opas Ammattiosaamisen näyttöinfo / LP


Lataa ppt "Ammattiosaamisen näytöt"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google