Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi työryhmän I kokous 4.9.2013 klo 13.00 – 15.00.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi työryhmän I kokous 4.9.2013 klo 13.00 – 15.00."— Esityksen transkriptio:

1 Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi työryhmän I kokous 4.9.2013 klo 13.00 – 15.00

2 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli •Organisoi työryhmien työskentelyä, hoitaa kokoon kutsumisen, etsii toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja, järjestää tutustumiskäyntejä tai asiantuntijoita työryhmän tueksi •Toimii tarvittaessa kunnissa kehittämisen ja jalkauttamisen tukena mahdollisuuksien mukaan •Tarvittaessa mukana työyhteisöpalavereissa tiedottamassa tai ideoimassa toimintoja •Verkostojen luoja (eri toimijat, hankkeet, ylimaakunnallisuus jne.) •Rinnalla kulkija, tukielementti •Sitoutuminen työskentelyyn •Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa •Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen •Muutostarpeen tunnistaminen ja määrittäminen (työyhteisön kanssa) •Ratkaisujen ja keinojen etsiminen ja ideointi (työyhteisön kanssa ja työryhmätyöskentelyssä) •Suunnitelmien laatiminen ja käytäntöön vienti (työryhmätyöskentelyssä ja yhdessä työyhteisöjen kanssa) •Kehittäminen on koko henkilöstön yhteinen asia •Osaaminen on kunnissa ja kehittäminen tapahtuu siellä •Työryhmätyöskentelyn arvioija

3 Työryhmän tavoitteet, tulokset ja toiminta- ajatus Yhtenäistetään kuntien palveluohjauksen periaatteita yhtenäisen kotiin kuntoutuksen ideologian pohjaksi Kehitetään palvelutarpeenarviointiprosessia asiakaslähtöisemmäksi ja ennalta- ehkäiseväksi erityisesti kotihoidon ulkopuolelle jäävien toimintakyvyn säilyttämiseksi (gerontologisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti) Kehitetään asiakkaille palvelutarpeen arviointia edeltävä oman elämän kartoituskysely Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Koetun palvelun laadun mittarin kehittäminen / käyttöönoton suunnittelu Koottu tieto nykyisistä kriteereistä  luotu alustavan yhteisen kriteeristön pohja Benchmarkattu kotihoidon ulkopuolelle jääneiden ohjauksen käytänteet kunnissa Käynnissä mahdollisesti tarvittavan kehittämisvalmennuksen suunnittelu Luotu kartoituskysely ja sovittu sen käyttöönotosta sekä hyödyntämisestä Kartoitettu koetun palvelun laadun potentiaaliset mittarit HANKESUUNNITELMAN MUKAISET TOIMENPITEET TOIMENPITEIDEN TULOSTAVOITTEET 1. Palveluohjaus: 1. nykyisten toimintamallien kuvaaminen, 2. nykyiset kriteerit, 3. yhteisten kriteerien suunnittelu ALATYÖRYHMÄT 2. Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät: 1.Keskinäinen benchmarkaus 2.Kartoituskyselyn muokkaaminen ja hyödyntäminen Saadaan THL:stä 3. Arvioinnin kehittämisvalmennuksen suunnittelu ja prosessien kehittäminen

4 Palveluohjaus: alatyöryhmä 1. Palveluohjaus I kokous: nykyisten toimintamallien ja kriteerien kuvaaminen Kokouspaikka ja –aika: II kokous: yhteisten kriteerien suunnittelun aloittaminen III kokous: yhteisten kriteerien suunnittelun jatkaminen Kokouspaikka ja –aika: SYKSYN TYÖSUUNNITELMA

5 Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät: alatyöryhmä Palvelutarpeen ulkopuolelle jäävät III kokous: 1.Keskinäinen benchmarkaus ja kartoituskyselyn muokkaaminen ja hyödyntäminen Kokouspaikka ja -aika: II Kokous: Keskinäinen benchmarkaus ja kartoituskyselyn muokkaaminen Kokouspaikka ja -aika: I Kokous: Keskinäinen benchmarkaus, perehtyminen kartoituskyselyyn, sen tavoitteista sopiminen Kokouspaikka ja -aika: Keuruu xx.x klo xx (Voimavarahoitaja ) SYKSYN TYÖSUUNNITELMA

6 Toimintakyvyn arvioinnin kehittämisvalmennus: alatyöryhmä Kehittämisvalmennuksen suunnittelu ja prosessien kehittäminen Kokousaika ja –paikka: II Kokous: Valmennuksen suunnittelu I Kokous: Toimintakyvyn arvioinnin osaamispuutteiden määrittely  valmennuksen tavoitteet Kokousaika ja –paikka: SYKSYN TYÖSUUNNITELMA III Kokous: Valmennuksen suunnittelu Kokousaika ja –paikka:

7 Oma tupa, oma lupa II – hankkeen suunnittelu

8 Kaste osaohjelma III (ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan - Hankesuunnitelmassa tulee huomioida, että se tulee kohdistaa johonkin KASTE ohjelman kuudesta osaohjelmasta. Nyt suunnitteilla oleva hanke on luontevinta kohdistaa KASTE osaohjelmaan III ”Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan”. - Osaohjelman III yleiset tavoitteet ovat: •Kotona asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpito (riskiryhmät huomioiden) •Moniammatillinen yhteistyö, palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi ja neuvonta •Kuntoutus ja muiden toimintakykyä ylläpitävien keinojen käyttöönotto •Laitoshoidon purkaminen ja laadullinen kehittäminen

9 Toimenpide 6 ( toteutetaan ikäihmisten palveluiden rakennemuutos) - Osaohjelman lisäksi hankehakemus ja -suunnitelma on kohdennettava vielä tiettyyn osaohjelman toimenpiteeseen. Käytyjen keskustelujen pohjalta sopivin toimenpide näyttäisi olevan osaohjelman III toimenpide 6: Toteutetaan ikäihmisten palvelujen rakennemuutos. - Toimenpiteessä 6 kehitettäviä asioita ovat: 1. Parannetaan ja yhdenmukaistetaan palvelutarpeen arviointikäytänteitä 2. Uudistetaan ikäihmisten palvelujen laatusuositus ja käynnistetään sen toimeenpano 3. Parannetaan hoitoketjujen koordinaatiota ja sujuvuutta. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa, ja monipuolistamalla ja lisäämällä kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta (4. Valmistellaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma yhdessä YM:n kanssa) (5. Valmistellaan omaishoidon kehittämisohjelma, jonka avulla vahvistetaan omaishoidon säädöspohjaa ja kehitetään omaishoitoperheiden monimuotoista tukea)

10 1. Millainen on vuoden 2016 lopussa ikäihmisten palveluiden rakennemuutoksen ihannetilanne? 2. Mitä kehittämisaskeleita se vaatii: -Ikääntyneen väestön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden osalta? -Yhdenvertaisen palveluihin pääsyn osalta? -Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja yksilön omaa vastuunottoa tukevien palveluiden osalta? -Johtamisen kehittämisen osalta?

11 1. Millainen on vuoden 2016 lopussa ikäihmisten palveluiden rakennemuutoksen ihannetilanne?

12 2. Mitä kehittämisaskeleita se vaatii: -Ikääntyneen väestön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden osalta? -Yhdenvertaisen palveluihin pääsyn osalta?

13 -Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita vastaavien ja yksilön omaa vastuunottoa tukevien palveluiden osalta? -Johtamisen kehittämisen osalta?


Lataa ppt "Palveluohjaus ja palvelutarpeenarviointi työryhmän I kokous 4.9.2013 klo 13.00 – 15.00."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google