Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

neuvotteleva virkamies

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "neuvotteleva virkamies"— Esityksen transkriptio:

1 neuvotteleva virkamies
Kastetta maassa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste-ohjelma ) Kristiina Poikajärvi neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Ennen Kaste-ohjelmaa Kansallinen terveydenhuollon kehittämishanke
Sosiaalialan kehittämishanke

3 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2)
Kaste-ohjelma on pitkäkestoinen muutos-, modernisointi- ja innovaatioprosessi. Valtioneuvosto vahvistaa ohjelman joka neljäs vuosi. Uusi ohjelma vahvistettiin Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (STVAL 733/1992, 5 §).

4 2 (2) Kaste-ohjelma on laadittu valtion, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Ohjelma pureutuu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten asiantuntijoiden ja kansalaisten esille nostamiin uudistustarpeisiin. Kaste-ohjelmassa yhdistyy kuntien vuorovaikutusohjaus, normiohjaus ja resurssiohjaus.

5 Miksi Kaste-ohjelmaa tarvitaan?
Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava sosioekonomisten ryhmien väliset erot huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle lasten turvattomuus mielenterveys- ja päihdeongelmat Rakenteet ja palvelut on järjestettävä asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti kestävästi peruspalvelut eivät toimi riittävän hyvin kaikissa kunnissa, saatavuudessa ja laadussa puutteita perus- ja erityispalvelujen yhteistyön toimivuudessa parannettavaa tietoperusta ja sähköinen tiedonhallinta kaipaa vahvistamista henkilöstön pysyvyydessä ja riittävyydessä on parannettavaa

6 Kaste-ohjelman tavoitteena on, että
I Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt II Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti Asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen Johtamisella turvataan toimivat palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat

7 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

8 I) Parannetaan riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen
Edistetään pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja, joihin on helppo hakeutua. Lisätään osaamista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Vähennetään pitkäaikaisasunnottomuutta.

9 II) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan
Kehitetään lastensuojelun avohuoltoa ja perhehoitoa. Vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden kotiin vietäviä palveluja. Tuodaan erityisosaamista lasten ja nuorten normaaleihin toimintaympäristöihin.

10 III) Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan
Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa ja monipuolistamalla kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta. Edistetään kuntouttavaa toimintaa, ravitsemus- ja liikuntasuositusten käyttöä.

11 IV) Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan
Kehitetään uusia asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia hoito-, kuntoutus- ja palvelukokonaisuuksia. Otetaan käyttöön etäpalvelumalleja palvelujen saatavuuden varmistamiseksi (esim. pyörillä kulkevat palvelut, etäkonsultaatio ja nettipohjaiset palvelut)

12 V) Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi
Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien toimivuutta. Vahvistetaan sähköistä asiointia.

13 VI) Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.
Henkilöstö mukaan toimintaprosessien parantamiseen. Tuetaan eri työkykyisiä osallistumaan työhön. Lisätään henkilöstön työhyvinvointia lisääviä toimia työpaikoilla

14 Kaste-ohjelma toimeenpannaan yhteistyöllä 1 (2)
Neuvottelukunta, johtoryhmä ja viisi alueellista johtoryhmää Kunnat, kuntayhtymät, eri hallinnonalat, järjestöt, seurakunnat, yritykset, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksiköt Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos Innokylä: toimivien käytäntöjen levittäminen (foorumeita ja verkkopohjaisia työvälineitä)

15

16 Rahaa uudistuksen tueksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset noin 56 miljoonaa euroa vuosille STM koordinoi yhteistyössä eri rahoittajatahojen kanssa muuta kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yrityksille tarkoitettua sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoitusta. Muita rahoittajia muun muassa: VM, TEM, OKM,Tekes, Sitra, Kela, RAY ja ESR. Hankerahoituksen lisäksi eri toimijat käyttävät omia resurssejaan ohjelman linjausten mukaiseen uudistustyöhön.

17 Vuosina 2012-2014 kunnille myönnetty hankerahoitus

18 Hankerahoituksella uudistettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäiseviä palveluja ja tehostettu varhaista tukea, esim. lastenpsykiatrista erityisosaamista on tuotu peruspalvelujen tueksi kouluihin, päivähoitoon ja äitiys- ja lastenneuvoloihin uudistettu aikuissosiaalityön toimintamalleja, edistetty kaikkein vaikeimmin syrjäytyneiden osallisuutta esim. tehostetuin asumispalveluin ja kuntoutumispolkuja avaamalla parannettu terveyskeskustyön prosessien toimivuutta tehostettu kroonisten kansansairauksien ehkäisyä ja varhaista hoitoa, madallettu mielenterveys- ja päihdepalvelujen saannin kynnystä, edistetty ikäihmisten ja vammaisten palvelujen rakenteellisia uudistuksia, edistetty ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluissa ja niiden kehittämisessä ja tuettu muutosjohtajuutta ja henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa.

19 Hankerahoituksen seuraava hakuaika
Valtionavustusten hakuaika päättyy Hankeopas ja hakulomakkeet on päivitetty nettiin (stm.fi/kaste) Valtionavustuksia haettavana yhteensä ??? euroa. Hankkeiden kesto on kolme vuotta.

20 Kaste-ohjelman arviointi
Arvioinnin tekijäksi on valittu KRMG arviointi tehdään I väliraportti II väliraportti Loppuraportti helmikuussa 2016 Lisäksi väliaikatietoja havainnoista arviointiprosessin eri vaiheissa

21 Arvioitavat asiat: Ohjelmajohtaminen
Kaste-ohjelman toimivuudesta kansallisen ohjauksen välineenä (vahvuudet ja heikkoudet) Kaste-ohjelma Kaste-ohjelman tavoitteenasettelun, sisällön, rakenteen ja toimeenpanon onnistuneisuus Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen, tuotokset, tulokset ja vaikutukset Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen ja monilähteisen hankerahoituksen toimivuus Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämisessä.

22 TERVEEMPI POHJOISSUOMI - TERPS
Kehitetty työvälineitä ja menetelmiä hyvinvointijohtamiseen Erinomainen ja tarpeellinen tässä ajassa Terveydenhuoltolaki ja Sote-järjestämislaki velvoittavat kuntia hyvinvointikertomuksen laatimiseen kerran valtuustokaudessa valtuustokäsittelyyn

23

24 KIITOKSET Kaikille aktiivisille kehittäjille, kokeilijoille ja kommentoijille


Lataa ppt "neuvotteleva virkamies"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google