Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö

2 Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö •Vesilaki •Ympäristönsuojelulaki •Maankäyttö- ja rakennuslaki •Vesihuoltolaki •Terveydensuojelulaki •Hajajätevesiasetus •Lopen käytäntö jätevesiasioissa

3 Vesilaki Vesilaki 1. luku, 15 §: vesistön muuttamiskielto. Ei saa ryhtyä toimenpiteeseen, joka voi •huonontaa vesistön puhdistautumiskykyä •aiheuttaa haittaa tai vahinkoa esim. kalastukselle •vähentää vesistön kelpoisuutta vedenhankintaan tai virkistyskäyttöön •aiheuttaa vaaraa terveydelle.

4 Vesilaki 2 Vesilaki 1. luku, 18 §: pohjaveden muuttamiskielto. Pohjavettä ei saa ilman aluehallintoviraston lupaa käyttää siten, että •pohjavettä ottavan laitoksen vedensaanti vaikeutuu •pohjavesiesiintymän antoisuus vähentyy •talousveden saanti vaikeutuu toisen kiinteistöllä.

5 Vesilaki 3 Vesilaki 9. luku: •1 §: oikeus ottaa vesistöstä talousvettä •4 §: pohjaveden ottaminen toisen maalta: tarvitaan aluehallintoviraston lupa Vesilaki 10. luku: • jäteveden johtamisen yleiset säädökset. Viitataan ympäristönsuojelulakiin, jossa säädökset ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä.

6 Ympäristönsuojelulaki Tavoitteena ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. •8 §: pohjaveden pilaamiskielto. Ehdoton, ei voi saada lupaa pilaavaan toimintaan. Koskee myös jätevesien johtamista •18 §: talousjätevesien käsittelyn yleispykälä, jonka perusteella hajajätevesiasetus on annettu •103 §: jätevesien yleinen puhdistamis- velvollisuus.

7 Maankäyttö- ja rakennuslaki •Puhtaan käyttöveden saanti osoitettava rakennushanketta suunniteltaessa •Jätevesien käsittely ja johtaminen myös osoitettava •Asemakaava-alueet: liittymisvelvoite kunnallistekniikkaan •Haja-asutusalue: noudatetaan hajajätevesiasetuksen määräyksiä

8 Vesihuoltolaki •Koskee vesihuoltolaitosten toiminta-alueita •Lopella toiminta-alueet = asemakaava- alueet (Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen) •Liittymisvelvoite vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

9 Terveydensuojelulaki •Talousveden terveydellisen laadun valvonta •Jätevesien johtamisesta aiheutuvien terveydellisten haittojen valvonta •17 §: talousveden yleiset vaatimukset •22 §: jätteiden ja jätevesien käsittelyn yleiset vaatimukset •Nämä ovat terveydensuojeluviranomaisen tehtäviä

10 Hajajätevesiasetus •”Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla alueilla” (VNA 542/2003) •koskee haja-asutusalueen asuinrakennuksia ja kesämökkejä •ei koske kantamalla tuodusta vedestä muodostuneita vähäisiä jätevesiä

11 Hajajätevesiasetus 2 •Asetettu yleiset käsittelyvaatimukset. Puhdistamisessa poistuttava: •orgaanisesta aineesta 80 %, kokonaisfosforista 70 % ja kokonaistypestä 30 % •Siirtymäaika 10 vuotta •Uusia ja uusittavia jätevesijärjestelmiä varten on tehtävä suunnitelma. Liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen

12 Hajajätevesiasetus 3 •Olemassa olevista jätevesijärjestelmistä tehtiin selvitys siirtymäajan alussa. Säilytetään kiinteistöllä •Käyttö- ja huolto-ohje •Selvityksen saattoi tehdä itse. Jätevesisuunnitelma vaatii tekijäksi ammattisuunnittelijan

13 Lopen käytäntö jätevesiasioissa •Rakennuslupamenettelyssä harkitaan uudisrakennusten jätevesien johtaminen, osoitettava hakemuksessa •Toimenpidelupamenettelyssä harkitaan olemassa olevien rakennusten jätevesijärjestelmien uusiminen

14 Lopen käytäntö jätevesiasioissa 2 •Asemakaava-alueet: liittymisvelvoite vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin •Haja-asutusalue: jätevesisuunnitelma: oma järjestelmä, liittyminen vesiosuuskuntaan tai siirtoviemäriin

15 Lopen käytäntö jätevesiasioissa 3 •Olemassa olevien pienet parantamiset tai osittaiset uusimiset eivät tarvitse toimenpidelupaa. Valvonnan takia toivotaan toimitettavaksi ilmoitus rakennusvalvontaan •Neuvonta: hanke, rakennusvalvonta, ympäristötoimi •Valvonta: rakentamisen aikainen rakennusvalvonnalla (LVI-teknikko), järjestelmän käytön aikainen ympäristötoimella.


Lataa ppt "Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google