Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maankuivatus, kastelu ja tulvasuojelu tulevaisuudessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maankuivatus, kastelu ja tulvasuojelu tulevaisuudessa"— Esityksen transkriptio:

1 Maankuivatus, kastelu ja tulvasuojelu tulevaisuudessa
100 vuotta Pentti Kaiteran syntymästä FINCID:n seminaari Helsinki Kai Kaatra, MMM

2 Aiheita Kuivatuksesta ja kastelusta valuma-alueen vesitalouden hallintaan Tulvasuojelusta tulvariskien hallintaan Meneillään olevia hankkeita Haasteita

3 Maatalouden rakennemuutos

4 Peruskuivatus Suomessa 1920-2000
Tulva - luonnollinen ilmiö, johon sopeuduttava Tarkastelussa valuma-alue, ei yksittäinen riskikohde Irti keinokeskeisyydestä Kattava tarkastelu: tulvien ehkäisy – riskien ehkäisy – tulvasuojelu – operatiivinen tulvantorjunta – vahinkojen korvaaminen Kattava riskien arviointi: turvallisuus, talous, ympäristö Kaikkien osapuolten osallistuminen Välineinä tulvakartat ja tulvariskien hallinnan suunnitelmat

5 Riittävästä kuivatuksesta huolehdittava
Pellot painuvat ja kuluvat n. 1 cm/ vuosi Jokien valuma-alueet muuttuvat Tulvaherkkyys lisääntynyt Kansallisomaisuutta joiden kunnosta on huolehdittava

6 Kunnostusojitus Uusia ojia tehdään enää vähän
Painopiste ojien perusparannuksessa Vanha suunnitelma toteutuksen pohjana Voidaan laatia kokonaan uusi suunnitelma Salaojakeskukset tekevät pääosan suunnitelmista TE-keskukset ja metsäkeskukset rahoittavat, AYK:t antavat lausunnon

7 Kuivatuksesta valuma-alueen vesitalouden hallintaan
Riittävän ylläpidon varmistaminen Monitavoitteinen lähestymistapa kuivatus tulvariskien hallinta vesiensuojelu, ravinnekuormituksen vähentäminen luontotyypit ja elinympäristöt maisema vesistöjen kunnostaminen ja ennallistaminen Tukiehtojen kehittäminen Tarvitaan uusia työkaluja

8 Kastelu Suomessa Veden riittävyys meillä harvoin ongelma
Vuosien kuivuus osoitti varautumistarpeita Tarve johtuu lähinnä alkukesän sadannan vajauksesta sekä hallantorjunnan tarpeellisuudesta tietyillä alueilla EU:n tuen pinta-alaperusteisuus (keskimäärin yli 50 % tuotosta) lienee vielä vähentänyt kiinnostusta kastelulaiteinvestointeihin Erikoiskasveilla ja puutarhaviljelyssä kastelun merkitys saattaa olla hyvinkin suuri Ns. säätökastelu lisääntynyt voimakkaasti vuodesta 1995 lähtien sen tultua liitetyksi EU:n ympäristötuen erityistukisopimuksen piiriin

9 Osaamisen turvaaminen
Osa tuottavuushanketta Vuoden 2005 alussa vireillä 143 ojitustoimitusta Lounais-Suomessa 29 Länsi-Suomessa 86 muiden ympäristökeskusten alueilla vain muutamia, kolmessa ei enää yhtään hakemusta vireillä Osaamista tarvitaan silti tulevaisuudessakin uudet väylät ja uudet kaava-alueet kiristyvät vaatimukset maanomistuksen muutokset, ositukset Asiantuntemus syytä koota 2-4 ympäristökeskukseen

10 Maatalous julkishyödykkeiden tuottajana
Maatalouden harjoittaminen on yhä enemmän muutakin kuin elintarvikkeiden tuottamista, esim. luonnonympäristön moninaisuuden hoitaminen kulttuuriympäristön vaaliminen suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen ylläpito kuormituksen vähentämiseksi tulvariskien hallinnan parantaminen Voidaan nähdä palvelutuotteina, joihin maatalousyrittäjällä on hyvä ammatillinen valmius Kannustimien kehittäminen haaste tukijärjestelmien uudistamiselle

11 Tulvasuojelusta tulva- riskien hallintaan
TYYPILLISET TULVIEN AIHEUTTAJAT SUOMESSA Suuret tulvat ja vahingot esim. Keski- ja Länsi-Euroopassa ja 2000-luvuilla Poikkeuksellisten sää- ja vesiolojen sekä ääritilan-teiden yleistyminen Tulvien ajankohdat Ilmaston muutokset Tulvariskit kasvavat Lumen sulamisvedet Runsaat sateet Peräkkäiset sateiset vuodet

12 Tulvasuojelusta tulvariskien hallintaan
Tulva - luonnollinen ilmiö, johon sopeuduttava Tarkastelussa valuma-alue, ei yksittäinen riskikohde Irti keinokeskeisyydestä Kattava tarkastelu: tulvien ehkäisy – riskien ehkäisy – tulvasuojelu – operatiivinen tulvantorjunta – vahinkojen korvaaminen Kattava riskien arviointi: turvallisuus, talous, ympäristö Kaikkien osapuolten osallistuminen Välineinä tulvakartat ja tulvariskien hallinnan suunnitelmat

13 Tulvariskien hallinta
Meteorologia Vesistön hydrologia Hydrologinen vaara Jokiuoma Tulvan vaara Alttius Vahinkoriski Tulvatilanteen hallinta Vahingot tulvavesien pidättyminen valuma-alueella, vesistön varastokapasiteetti vaara altaiden ja uomien koko, pengerrykset maankäyttö, rakentaminen, rakenteiden tulvansieto Kattava lähestymistapa. Toimenpiteitä voidaan tehdä monessa vaiheessa. Ehkä aikaisemmin on painottunut liikaakin nuo jokiuomassa tehtävät toimenpiteet ja sen lisäksi tulvatilanteen hallinta + korvaukset. Jatkossa enemmän painoa vesistön varastokapasiteetin hallintaan ja maankäyttöön. tulvaennusteet tulvantorjunta, tilapäiset rakenteet riski korvaaminen

14 Tulvayhteistyö EU:ssa
Toimintaohjelma valmisteilla Informaatio ja tutkimus EU:n rahoitusinstrumentit Direktiivi

15 Tulvadirektiivi Komission ehdotus direktiiviksi tänä vuonna
Direktiivin sisältö tulvavaarakartat tulvariskikartat tulvariskien hallintasuunnitelmat suunnitelmien laatiminen sovitettaneen yhteen vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen vesienhoidon suunnittelun kanssa v mennessä Keinot jäsenmaiden päätettävissä - Integrointi VPD:n vaatimiin hoitosuunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin - kuulemisten ja aikataulujen yhteensovittaminen - tulvakysymykset mukaan vesienhoitoalueiden suunnittelutyöhön Direktiiviehdotuksen mukainen kattava tarkastelu muuttaa suunnitelmia, siten että jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota valuma-aluekohtaiseen suunnitteluun (nyt suunnitelmia on tehty hyvinkin pienille yksittäisille kohteille) viranomaisyhteistyöhön (maankäyttö, pelastustoimi jne.), tulvantorjunta ja pelastustoiminnan suunnittelu mukaan

16 Tulvavaarakartat (Flood hazard maps)
Alueet, joilla on esiintynyt tai joille voi nousta tulva (ottaen huomioon tulvasuojelurakenteet) Tulvatilanteiden jaottelu usein toistuvat tulvat harvoin toistuvat tulvat harvinaiset ja äkilliset tulvat, patomurtumat Soveltuvin osin myös vesisyvyys, virtausnopeus, eroosioherkät alueet TUlvatilanteiden jaottelu: Komission kokouksissa on keskusteltu, pitäisikö ottaa kantaa myös toistuvuuteen eri luokissa, mutta tähän ei ainakaan vielä ole ryhdytty. Mikko Sane kertoo kohta lisää Suomen tulvakartoituksesta ja mahdollisesti myös valituista toistuvuuksista On tullut mieleen, että ehkä ei riitä, että tarkastellaan vain esim. 100 ja 250 vuoden tulvaa – pitäisi olla joku käsitys myös sitä selvästi suuremman tulvan aikaansaamista ongelmista – evakuointitarpeet, vaaralliset aineet

17 Tulvariskikartat (Flood risk maps)
Tulvavaarakartoituksen perusteella tarpeelliseksi katsottava alueiden tarkempi kartoitus Kattava riskien arviointi tärkeät toiminnot (esim. vesihuoltolaitokset) vaikeasti evakuoitavat rakennukset (esim. sairaalat) ympäristöriskit (esim. kemikaalit) taloudelliset vahingot Tulvavaarakartta Tulvariskikartta Alttius vahingoille Kun tulvanvaara on arvioitu, merkittävillä tulvariskialueilla työtä jatketaan riskien arvioinnilla, mikä muodostaa pohjan tulvariskin hallinnan ja pelastustoiminnan suunnittelulle

18 Tulvayhteistyö UNECE:ssa
Suositus kestävästä tulvantorjunnasta v. 2000 Luonnos mallisäännöksiksi v. 2005 sopimuspuolten ryhdyttävä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimiin estääkseen, hallitakseen ja vähentääkseen tulvariskejä (1 art.) informointivelvollisuus (2 art.) monivuotisen strategian kehittäminen (3 art.) ekologiset vaatimukset huomioon strategioissa (4 art.) keskeistä valuma-aluenäkökulma valtion rajoista riippumatta (5 art.) neuvotteluvelvollisuus (6 art.) Oikeudellinen sitovuus? Tarvitaanko tulvista uusi kansainvälinen sopimus?

19 Hankkeita Suurtulvatyöryhmän loppuraportti 2003
Tulvavesien tilapäinen pidättäminen valuma-alueilla 2002 Luonnonmukainen vesirakentaminen, uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun 2003 Ojitustoimitusopas 2003 Selvitys Suomen kastelutilanteesta 2003 Maankuivatuksen ja kastelun suunnitteluopas, valmistuu 2006 Peruskuivatuksessa muutettujen uomien tilan parantamisselvitys, valmistuu 2006

20 Meneillään olevia hankkeita
Tulvatietojärjestelmä Tulvakartat yhdenmukaisina verkkoon Tulvariskien arviointi paikkatietojen yhteiskäyttöprojektina (tulvariskikartat) Rankkasadetulviin varautuminen Operatiivinen sää- ja tulvaennustusjärjestelmä IL, SYKE: rankkasadetulvien ennustaminen Liittyy myös Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän (LUOVA) valmistelutyöhön Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) –projekti mitoitusperusteiden uusiminen Rumpu- ja silta-aukkojen mitoitusohjeet Tulvakartat tärkeitä maankäytön suunnittelijoille ja pelastustoimelle -> tiedottaminen tärkeää heti kun kartat valmistuvat Suomessa riskien arviointi tarkoitus aloittaa paikkatietojen yhteiskäyttöä tarkastelevalla projektilla väestötiedot rakennus- ja huoneistorekisteri vaarallisia aineita käsittelevät laitokset kemikaalit

21 Lainsäädäntöhankkeita
Vesilainsäädännön kokonaisuudistuksen jatkovalmistelu Poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta annettujen säädösten uudistaminen Patoturvallisuuslainsäädännön uudistaminen ja tulvariskien hallintaa koskevien säädösten selvittäminen

22 Haasteita Tulvavesien pidättäminen valuma-alueilla
pellot ja metsät Päätöksenteon ja toimenpiteiden sirpaloituminen lupaharkinnan tapauskohtaisuus muut kuin luvanvaraiset toimenpiteet Vanhojen vesitalouslupien tarkistaminen Patoturvallisuuden ja tulvariskien hallinnan suhde Tulvariskien hallinnan suhde vesienhoidon suunnitteluun aluehallinnon ja suunnittelun rajat vesistöalueittainen suunnittelu ja yhteistyö Tulvariskien hallinnan suhde maankäytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen

23 Tutkimusohjelmia Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Maa- ja metsätalouden vesienhoito ”Veden vuosikymmenen tutkimusohjelma”


Lataa ppt "Maankuivatus, kastelu ja tulvasuojelu tulevaisuudessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google