Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maankäytön ja kaavoituksen suhde vesiensuojeluun Itämeri –foorum 19.5.2011 Anne Kumpula Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maankäytön ja kaavoituksen suhde vesiensuojeluun Itämeri –foorum 19.5.2011 Anne Kumpula Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta."— Esityksen transkriptio:

1 Maankäytön ja kaavoituksen suhde vesiensuojeluun Itämeri –foorum 19.5.2011 Anne Kumpula Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

2 Tarkasteltavana neljä teemaa 1.Yleisiä lähtökohtia 2.Maankäytön suunnittelu ja vesilain välinen suhde 3.Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavoitus vesiensuojelun ohjausvälineinä 4.Maankäytön suunnittelu ja vesiensuojelu – uusia asetelmia

3 Suunnitelmaohjauksen merkitys  maankäyttö- ja rakennuslaki: alueiden käytön suunnittelu  vesilaki ei sisällä suunnittelua koskevia säännöksiä  vesiensuojelun keskeinen instrumentti on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (2004/1299)  välineinä vesienhoitosuunnitelmat ja niitä konkretisoivat toimenpideohjelmat  taustalla EU:n vesipuitedirektiivi (2000/60) ja meristrategiadirektiivi (2007/60)  Suomen Itämeren suojeluohjelma  Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015  Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015

4 MRL ja vesilaki  vesilaki ei sisällä alueiden käyttöä koskevaa suunnittelujärjestelmää  vesilain vesiensuojelutavoitteet toteutetaan tapauskohtaisen lupajärjestelmän avulla  (UVL 1:1 § ja 3 luku)  kaavoituksella voidaan kuitenkin vaikuttaa vesilain mukaan luvanvaraisen toiminnan luvan myöntämisedellytyksiin (UVL 3:5 §)  ei saa olla asemakaavan vastainen  maakunta ja yleiskaava pitää ottaa huomioon  lupa ei saa merkittävästi vaikeuttaa vireillä olevaa kaavoitusta

5 Maankäyttö- ja rakennuslaki  alueiden käytön suunnittelu Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava

6 Maankäyttö- ja rakennuslaki  alueiden käytön suunnittelu  kattaa maantieteellisesti sekä maa-alueet että vesialueet  vesialueet siinä määrin kuin lain tavoitteet ja kaavojen sisältövaatimukset sitä edellyttävät  kaavoitus erisuuntaisten intressien ja tavoitteiden yhteensovittamisen väline

7 Vesiensuojelu ja MRL  MRL:n tavoitteena on kestävä kehitys  luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle  sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä

8 MRL ja vesiensuojelu  Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (2008):  Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.  Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.  Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet  lisäksi rannikkoalueita koskevat erityistavoitteet: säilyminen luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina  Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

9 MRL ja vesiensuojelu  maakuntakaavan sisältövaatimuksena on mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö (28 §)  edellyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisoinnin ohella mm. että  estetään vesivarojen pilaantuminen  mitoitetaan vesivarojen hyödyntäminen pohjavesien ja pintavesistöjen luontaisen uusiutumiskyvyn mukaiseksi ja saatavuuden turvaamiseksi  vesienhoitosuunnitelmat ja niitä konkretisoivat toimenpideohjelmat otettava huomioon  myös vesistörakentaminen otettava huomioon, jos seudullista merkitystä

10 MRL ja vesiensuojelu  Maakuntakaavoitukselle on merkitystä myös  Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelmalla (2005)  Suomen rannikkoalueiden käytön ja hoidon strategialla  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointi – ohjelmalla (VELMU)

11 Yhteenveto  Maankäytön suunnittelu vesiensuojelun välineenä  suunnittelu- ja strategiaohjelmien moninaisuus ja moninaistuvat tavoitteet  tietotarpeet – tiedon hyödyntäminen vaativa tehtävä  MRL 9 § : riittävät tutkimukset ja selvitykset alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia  Ympäristövaikutukset, ml. mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset  vaihtoehtotarkastelu  (maakunta)kaavoitus yksi – mutta keskeinen – toteuttamisväline ja yhteensovittamisväline

12 Uusia asetelmia  meristrategiadirektiivin täytäntöönpano – Itämeri  VELMU  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma  merialuesuunnittelun tulevaisuus  kaavoitus merialueiden käytön suunnittelun välineenä  Natura 2000 -sääntely  rannikoistuminen (314 000 km)  sisävesillä (loma)-asutuspaineet ja suojelu- ja virkistyskäyttö  meren rannikoilla lisäksi suurhankkeet, merten rakentamien  satamat, tuulivoimapuistot jne.

13


Lataa ppt "Maankäytön ja kaavoituksen suhde vesiensuojeluun Itämeri –foorum 19.5.2011 Anne Kumpula Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google