Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Siirtyminen henkilökohtaiseksi avustajaksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Siirtyminen henkilökohtaiseksi avustajaksi"— Esityksen transkriptio:

1 Siirtyminen henkilökohtaiseksi avustajaksi
Osatyökykyisen tai työkyvyttömyysuhan alla olevan työntekijän uusi mahdollisuus jatkaa työssä Siirtyminen henkilökohtaiseksi avustajaksi

2 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
Työnantaja joutuu maksamaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvasta työntekijästä Kevalle varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhemaksu). Suurella työnantajalla (palkkasumma yli 31 M€ / vuosi) maksu määräytyy eläkemenoperusteisesti. Maksun suuruuteen vaikuttaa mm. ko. työnantajalta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien työntekijöiden määrä suhteessa kaikkiin työnantajiin. Varhemaksu jakautuu kolmelle vuodelle eläketapahtumasta lukien. Maksu voi siis kohdentua neljälle vuodelle. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei makseta varhemaksua.

3 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
Varhemaksu jakaantuu tapahtumavuoden (tapahtuma, joka johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen) ja viiden edellisen vuoden palkanmaksajien kesken. Vuodesta 2016 lukien varhemaksut kohdentuvat kokonaan kuntayhtymälle. Kuntayhtymän varhemaksut: Vuosi 2010 => € Vuosi 2011 => 812 € Vuosi 2012 => € Vuosi 2013 (arvio) => € Vuosi 2014 (arvio) => < € Vuosi 2015 (arvio) => € Varhemaksuihin on budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä €

4 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus
Työterveyshuollossa on käyty yhteensä 64 kolmikantaneuvottelua osatyökykyisten työntekijöiden kanssa vuonna 2012. Osatyökykyisen työntekijän työssä jatkaminen edellyttää työtehtävien keventämistä tai uusiin työtehtäviin siirtymistä. Ongelmana on ollut, ettei kevennettyä, jäljellä olevaa työkykyä vastaavaa työtä ole tarjota omassa tai toisessa työyksikössä. Keva järjestää työkyvyttömyysuhan alla oleville työntekijöille ammatillisena kuntoutuksena mm. työkokeilua, jonka ajalta Keva maksaa työntekijälle kuntoutusrahaa, jonka suuruus on noin 60-70% palkasta. Työkokeilu myönnetään pääsääntöisesti 3 kuukauden ajalle, jonka aikana työntekijä toimii ylimääräisenä työntekijänä työkokeilupaikassa ja perehtyy uusiin työtehtäviin.

5 Ammatillisen kuntoutuksen prosessi

6 Uusi mahdollisuus jatkaa työelämässä
Omaa työtehtävää ei voida keventää jäljellä olevaa työkykyä vastaavaksi Uutta, jäljellä olevaa työkykyä vastaavaa, kevennettyä työtehtävää ei voida tarjota Uhkana työkyvyttömyys = > Varhemaksu Uusi mahdollisuus => Henkilökohtaisen avustajan tehtävä vammaispalveluissa. Avustajien palkkoihin rahoitus saadaan henkilökohtaisten avustajien palkkoihin maksetuista avustuksista.

7 Mitä henkilökohtainen apu on ?
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaan: Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse. Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.

8 Mihin henkilökohtaista apua myönnetään ?
Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa (liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodinhoito, kaupassakäynti, lääkärikäynnit, muu asiointi, lasten vieminen päiväkotiin ja lasten päivittäisiin toimiin osallistuminen) työssä ja opiskelussa harrastuksissa yhteiskunnallisessa osallistumisessa sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

9 Miten henkilökohtainen apu järjestetään ?
Henkilökohtainen apu voidaan järjestää kolmella eri tavalla: Työnantajamalli, jolloin avustettava toimii itse työnantajana Palveluseteli Ostopalvelu Oma toiminta Tällä hetkellä käytössä on työnantajamalli, jolloin avustettava toimii itse työnantajana ja kuntayhtymä maksaa avustajan palkan. Lisäksi osa avustajapalveluista järjestetään ostopalveluina. Avustajille ei ole asetettu laissa erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

10 Henkilökohtaisen avun määrät
Avustettavia noin 100 Avustajia noin 100 Työsopimuksia avustajille noin 130 Avustajat tuottavat palvelua h / kk ( h / vuosi), joista palveluasumisyksikössä asuvien osuus on 787 h / kk (9.444 h / vuosi) Ostopalveluina avustajatoimintaa hankitaan h / kk ( h / vuosi) Kustannukset henkilökohtaisesta avusta ovat yhteensä noin 1 M€ / vuosi Uusi myönteisiä päätöksiä henkilökohtaisesta avusta tehdään keskimäärin 2 kpl / kk. Pääsääntöisesti henkilökohtaista apua myönnetään 30 h / kk. Yhtymähallitus on päättänyt henkilökohtaisen avun järjestämistavan lisäämisestä omana toimintana työnantaja mallin ohella.

11 Kuinka henkilökohtaiseksi avustajaksi siirrytään ?
Avustajaksi voidaan siirtyä joko: työkyvyttömyysuhan alla ollessa ennakoivasti ennen kuin työkyvyttömyysuhka on olemassa mutta omassa työssä on jo havaittavissa selkeitä rajoitteita tai työntekijä on osatyökykyinen Työterveyshuollon kolmikantaneuvottelussa mukana ovat: Osatyökykyinen työntekijä, työntekijän esimies, vammaispalvelupäällikkö, henkilöstöjohtaja sekä työterveyshuollon edustajat. Siirtyminen avustajan tehtävään voi tapahtua joko Kevan työkokeilun kautta tai suoraan työkiertona.

12 Henkilökohtaisen avustajan tehtävä
Henkilökohtaisen avustajan tehtävästä on laadittu tehtäväkuva ja työn vaativuus on arvioitu kuntayhtymän TVA-ryhmässä. Tehtävä sijoittuu hinnoittelukohtaan 04PER010 TVA-taso 1 (tehtäväkohtainen palkka 1.858,75 €. Työaika on vuorotyö. Avustajan tehtävään siirryttäessä tehtäväkohtainen palkka määräytyy avustajan tehtäväkohtaisen palkan mukaan. Mikäli työntekijän tehtäväkohtainen palkka on suurempi omassa tehtävässä, noudatetaan KVTES:n 8 viikon siirtymäaikaa; palkka alenee 8 viikon kuluttua muutoksesta.

13 Henkilökohtaisen avustajan tehtävä
Avustajiksi siirtyville työntekijöille tarjotaan mahdollisuus saada koulutusta uuteen tehtävään. Sakkyn kanssa on neuvoteltu koulutuksen järjestämisestä ja koulutukseen on mahdollista saada 60% Elyn koulutustukea. Koulutusta on tarkoitus järjestää ns. non stop koulutuksena ympäri vuoden, jolloin uudet avustajat saisivat tarvittavan koulutuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uuteen tehtävään siirtyessään. Toimintatapana avustajilla voi olla joko tiimimalli tai työparityöskentely.

14 Taloudelliset vaikutukset
Henkilökohtaisille avustajille maksetaan tällä hetkellä palkkaa € / kk TVA:n mukainen tehtäväkohtainen palkka on 1.858,75 € / kk + työkokemuslisä max 8% (150 €). Ylimääräinen kustannus avustajaksi siirtyvää työntekijää (100% työaika) kohden on noin 300 € / kk = € / vuosi. Vertailuksi yhden keskimääräisen Varhemaksun kustannuksena voidaan pitää noin € (jakautuen 3-4 vuodelle = noin € / vuosi). Vuodelle 2014 budjetoiduista varhemaksuista voidaan kompensoida vammaispalveluita ”ylimääräisistä” palkkakustannuksista. Jos työkyvyttömyyseläketapahtuma tulee avustajan tehtävässä, kohdennetaan se ”lähettävään” yksikköön.

15 Muut vaikutukset Osatyökykyiselle työntekijälle voidaan tarjota jäljellä olevaa työkykyä vastaava uusi tehtävä (Työn vaativuus ja psyykkinen sekä fyysinen kuormittuvuus vaihtelee avustettavasta riippuen) Avustettaville voidaan tarjota ammattitaitoisen henkilöstön tuottama palvelu (tällä hetkellä avustajilla ei ole kelpoisuusvaatimuksia) Mahdollisuus vaikuttaa sairauspoissaoloihin Mahdollisuus vaikuttaa varhemaksujen kertymiseen


Lataa ppt "Siirtyminen henkilökohtaiseksi avustajaksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google