Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EDUNVALVONTA Lasse Fager, OTK Johtava yleinen edunvalvoja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EDUNVALVONTA Lasse Fager, OTK Johtava yleinen edunvalvoja"— Esityksen transkriptio:

1 EDUNVALVONTA Lasse Fager, OTK Johtava yleinen edunvalvoja
Turun oikeusaputoimisto Edunvalvontailta

2 Holhouslautakunnat lakkautettiin ja maistraatista valvova viranomainen
Vuoteen 1999 saakka kunnissa oli erilliset holhouslautakunnat, jotka valvoivat virkaholhoojien toimintaa vanha jo sata vuotta täyttänyt holhouslaki korvattiin nykyisellä holhoustoimilailla Holhouslautakunnat lakkautettiin ja maistraatista valvova viranomainen alkaen oikeusministeriön alaisuudessa osana Turun oikeusaputoimistoa Edunvalvontailta

3 Pääsääntöisesti edunvalvoja määrätään hoitamaan omaisuutta ja edustamaan päämiestä tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa. Käytännössä tämä tarkoittaa omaisuuden ja varojen ottamista edunvalvojan haltuun sekä päivittäisen rahaliikenteen hoitamista ja valvomista. Edunvalvoja voidaan määrätä myös sellaisiin henkilöä koskeviin asioihin, joiden merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. Edunvalvontailta

4 Toimintakelpoisuuden rajoittaminen:
…..eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan, tuomioistuin voi rajoittaa hänen toimintakelpoisuuttaan päättämällä, että: 1) hän voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yhdessä edunvalvojan kanssa; 2) hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia tai oikeutta vallita tiettyä omaisuuttaan; taikka 3) hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. Edunvalvontailta

5 Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että päämiehelle järjestetään sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota on päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä päämiehen toivomukset huomioon ottaen pidettävä asianmukaisena. (42 §) Edunvalvontailta

6 Myös maistraatti voi tietyin edellytyksin määrätä edunvalvojan.
Edunvalvonta edellyttää yleensä käräjäoikeuden päätöstä maistraatin hakemuksesta. Myös maistraatti voi tietyin edellytyksin määrätä edunvalvojan. Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Maistraatilla on selvittämisvelvollisuus. Edunvalvontailta

7 Edunvalvojan määräämisprosessi
Ilmoitus tai hakemus maistraattiin Selvitys miten edunvalvonnan tarve ilmenee Maistraatti selvittää Lääkärinlausunto Kuulemiset Suostumus edunvalvojaksi ehdotetulta Hakemus käräjäoikeuteen Jos itse hakee tiettyä edunvalvojaa, voi maistraatti ratkaista Edunvalvontailta

8 Maistraatissa ruuhkaa ja käsittelyajat voivat olla pitkiä
Kiireelliset pystytään käsittelemään nopeammin Käsittelyä odotellessa usein selviää, ettei todellista tarvetta ole Pelkkä käyttörahan toimittaminen ei ole riittävä peruste edunvalvonnalle Omaisten tai läheisten mahdollisuudet auttaa? Edunvalvojan määräämisen viimesijaisuutta korostettiin lakimuutoksella ( /576) Edunvalvontailta

9 Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden,
8 § Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Holhousviranomaisen tulee tarvittaessa tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan määräämiseksi. ( /576) Edunvalvontailta

10 Kuka voi olla edunvalvoja
Tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa 18 vuoden ikä Luottotiedot kunnossa Ei keskinäistä velkasuhdetta tai eturistiriitaa Oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja Sukulainen Puoliso Tuttava Asianajaja…. Edunvalvontailta

11 Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa Luvanvaraiset oikeustoimet
Vuositilit Omaisuusluettelot Omaisuudenhoitosuunnitelmat Sama valvonta yleisillä ja yksityisillä edunvalvojilla Edunvalvontailta

12 Rahaliikenne ja omaisuuden hoito
Edunvalvonnan alkaessa selvitetään varat ja velat Avataan valvontatili, jolle kaikki rahaliikenne pääsääntöisesti ohjataan Varmistetaan, että kaikki etuudet on haettu Maksetaan laskut Maksetaan käyttörahaa Huolehditaan omaisuudesta Sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti Edunvalvojan ei ole tarkoitus säästää päämiehen varoja Edunvalvontailta

13 Palkkio määräytyy tulojen ja varallisuuden mukaan
Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehen varoista korvaus kuluistaan sekä palkkio Palkkio määräytyy tulojen ja varallisuuden mukaan 2013 alusta valtioneuvoston asetus Perusmaksu 280 tai 440 Lisämaksuja tehtävistä ja varallisuudesta Edunvalvontailta

14 EDUNVALVONTAVALTUUTUS
Edunvalvontailta

15 LAKI EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA 25.5.2007 / 648 VOIMAAN 1.11.2007
Henkilö itse: Ennakoi mahdollista toimintakyvyttömyyttään Valtuuttaa valitsemansa henkilön, esim. sukulainen, ystävä, asianajaja huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä Määrittelee etukäteen ne asiat, joita valtuutus koskee Valitsee sen henkilön/ne henkilöt, joille valtuutus halutaan antaa Laaditaan kirjallinen valtakirja Tiukat muotovaatimukset Rinnastuu testamentin laadintaan Valtuutus tulee voimaan kun maistraatti on vahvistanut sen Vaihtoehto holhoustoimilainmukaiselle edunvalvonnalle Edunvalvontailta

16 Kuka voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?
18 vuotta täyttänyt henkilö Kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen Edunvalvontailta

17 Kuka voi olla valtuutettu?
Ei määritelty erillisiä kelpoisuusvaatimuksia Henkilö, johon valtuuttaja luottaa ja jonka uskoo kykenevän tehtävään Käytännössä syytä keskustella valtuutetun kanssa etukäteen Edunvalvontailta

18 Miten valtuutus tehdään?
Kirjallisesti Laissa säädetty muotovaatimukset, ellei muotoa noudatettu, valtuutus on pätemätön Sisältö kunkin omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, paljon vaihtoehtoja Asiantuntijan apu usein tarpeen: asianajajat, oikeusavustajat, pankkien juristipalvelut, muut lakimiespalvelut Edunvalvontailta

19 Valtakirjalle laissa asetetut vaatimukset
Kirjallinen Valtuuttajan allekirjoitus Todistuslausuma Todistajien allekirjoitukset 2 todistajaa samanaikaisesti läsnä Todistajien tulee olla esteettömiä, ei valtuuttajan tai valtuutetun lähisukulaisia Edunvalvontailta

20 Vähimmäissisältö Valtuuttamistarkoitus
Asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa Valtuuttajan ja valtuutetun henkilöllisyys Voimaantulo Edunvalvontailta

21 Mitä tehtäviä valtuutetulle voidaan määrätä?
Omaisuuden ja muiden taloudellisten asioiden hoitaminen Henkilöä koskevat asiat, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään Edunvalvontailta

22 Kun valtakirja on tehty
Valtakirja annetaan valtuutetulle tai muuten ilmoitetaan siitä valtuutetulle Valtakirjan voi peruuttaa tai sitä voi muuttaa Edunvalvontailta

23 Milloin valtuutus tulee voimaan?
Jos valtuuttajan toimintakyky heikkenee, valtuutettu pyytää lääkärinlausunnon tai muun selvityksen valtuuttajan terveydentilasta, toimittaa sen maistraattiin ja pyytää valtuutuksen vahvistamista Maistraatti tutkii täyttyvätkö vahvistamisen edellytykset Valtakirja tulee voimaan vasta, kun maistraatti on vahvistanut sen Vahvistettu valtuutus merkitään holhousasioiden rekisteriin Edunvalvontailta

24 Valtuutetun velvollisuudet
Omaisuusluettelo maistraatille tehtävän alkaessa Hoidettava omaisuutta valtuuttajan edun mukaisesti Kysyttävä valtuuttajan mielipidettä tärkeissä asioissa Pidettävä kirjaa varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista Toimitettava pyydettäessä tietoja maistraatille Valtuutuksen lakattua annettava päätöstili ja luovutettava omaisuus siihen oikeutetuille Edunvalvontailta

25 Lisätietoja: Neuvonta: Maistraatit www.maistraatti.fi
Asiantuntija-apua valtakirjan tekemiseen Oikeusaputoimistot Asianajotoimistot Pankkien juristit Lakiasiaintoimistot Edunvalvontailta


Lataa ppt "EDUNVALVONTA Lasse Fager, OTK Johtava yleinen edunvalvoja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google