Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KANSALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGIAN 2007–2013 ARVIOINTI KATSAUS ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN VUOSINA 2011-2013 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KANSALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGIAN 2007–2013 ARVIOINTI KATSAUS ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN VUOSINA 2011-2013 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN."— Esityksen transkriptio:

1 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KANSALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGIAN 2007–2013 ARVIOINTI KATSAUS ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN VUOSINA 2011-2013 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN SEURANTAKOMITEAT, SYKSY 2011

2 Sisällys Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoistaA Työsuunnitelma/ TEEMA 1B Työsuunnitelma/ TEEMA 2C Työsuunnitelma/ TEEMA 3 D

3 Yhteenveto tiedonkeruuvaiheista ja tiimeistä 3 Teema 2 – YRITYSTOIMINNAN UUDISTUMINEN, VERKOTTUMINEN JA KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY VTM Henrik Pekkala FL Mikko Valtakari, Tempo Economics, VTM Maarit Vuorela (kestävän kehityksen asiant.) KTM Nita Korhonen Teema 1 – HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith, VTL Petri Uusikylä, YTM Olli Oosi, VTM Annu Kotiranta, (FM Eeva Terävä) Paikkatietoanalyysit: FM Jaakko Valkonen Edellisen arvioinnin yhteyshenkilöt: Sanna Ahvenharju, Gaia Consulting ja Jari Karjalainen, Aalto Pienyrityskeskus Yhteenveto aiemmista arvioinneista ja selvityksistä Sähköinen kyselyMini-tapausanalyysit Hallinnollisen taakan arviointi KV-kartoitus hyvistä käytännöistä Hankkeiden tulostietojen koonti haastatteluiden pohjaksi Tukea saaneiden yritysten ja muiden hanketoimijoiden puhelinhaastattelut Synteesi tuloksista ja vaikutuksista Tapaustutkimukset Yhteenveto maakuntakohtaisista kehittämis-painotuksista Toimialakohtaisen suhdannetiedon koonti Erityis-indikaattoreiden koonti Rahoitetun toiminnan typologisointi ja paikkatietoanalyysi Teema 3 – OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTYMINEN JA INDIKAATTORITYÖ FM Kimmo Viljamaa, VTT Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA FM Elina Auri, VTM Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA, VTM Antti Eronen Systemaattinen analyysi projektien loppuraporteista Verkostoanalyysi Maakuntakohtaisten innovaatio- ja osaamisprofiilien muodostaminen Tapausanalyysit Kooste muualla käytetyistä seurantamalleista ja -kehikoistaSeurantaindikaattoreiden kehittäminen Indikaattoreiden kehittäminen Vaikuttavuus- analyysi Hanketason analyysi Maakuntatason analyysi

4 FOKUS KONKREETTISTEN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA

5 MAAKUNTALÄHTÖINEN TARKASTELU •Kehittymispanostusten, tulosten ja vaikutusten tarkastelu ohjelmatason lisäksi maakunnittain •Käytännössä EAKR-varat sovitetaan maakuntien kehittämisen lähtökohtiin – siksi tämä mielekäs tarkastelutaso •Koskee teemoja 2 ja 3 •Vuorovaikutteisuus osaksi arviointia •Tarkoittaa käytännössä: •Seurantakomiteoiden raportoinnin lisäksi arvioinnin tuloksista tiedotetaan maakuntiin •Kussakin maakunnassa vuorovaikutteinen työpaja arvioinnin loppuvaiheessa

6 RAPORTOINTI Arviointitulokset raportoidaan valmistuvien työvaiheiden mukaan kumuloituvasti tiiviinä muistioina ja esittelyinä seuraavasti: Vuonna 2011 •Työsuunnitelmien esittely seurantakomiteoille, marras-jouluku, tiivis pp-esitys Vuonna 2012 •TEEMA 1 LOPPURAPORTTI – HELMIKUU 2012 •Raportointi työn edistymisestä vuoden 2011 ohjelmien edistymistä koskeviin vuosiraportteihin, maaliskuu, tiivis Word-muistio •Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, huhtikuu, tiivis Word-muistio •Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, touko-kesäkuu, tiivis pp-esitys •Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, lokakuu, tiivis Word-muistio •Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, marras-joulukuu, tiivis pp-esitys Vuonna 2013 •Raportti työn edistymisestä ja keskeisistä havainnoista vuoden 2012 edistymisraporttiin, tiivis Word-muistio •Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, huhtikuu, tiivis Word-muistio •Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, touko-kesäkuu, tiivis pp-esitys •Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, lokakuu, tiivis Word-muistio •Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, marras-joulu, tiivis pp-esitys •Esitys arvioinnin loppuraporttiluonnokseksi, joulukuu, Word-raportti Vuonna 2014 •Raportti työn edistymisestä ja keskeisistä havainnoista vuoden 2013 edistymisraporttiin, maaliskuu, tiivis Word-muistio •TEEMA 2 JA 3 LOPPURAPORTIT, huhtikuu, Word-raporttiluonnos •Loppuraportit, kesäkuu, Word-raportti

7 Sisällys Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoistaA Työsuunnitelma/ TEEMA 1B Työsuunnitelma/ TEEMA 2C Työsuunnitelma/ TEEMA 3 D

8 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KANSALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGIAN 2007–2013 ARVIOINTI TEEMA 1. EAKR- TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS

9 TEEMAN 1 ARVIOINTITEHTÄVÄ 1.Alueellisten, kansallisten ja EU-viranomaisten välisen yhteistyön sujuvuus 2.Hankevalinnan käytännöt, ml. ohjelmien ympäristö- ja kestävyyskriteerit ja - tavoitteet 3.Tietojärjestelmien toimivuus, ml. ympäristövaikutusten arviointi 4.Maksatusten sujuvuus 5.Hallinnollisten käytäntöjen ja menettelytapojen yhdenmukaisuus eri viranomaistahojen välillä 6.Hallinnollisten toimien sääntelyn tarkoituksenmukaisuus ja tulkinnan yhdenmukaisuus 7.Hallinnoinnin taloudellisuuden arviointi (hallinnoinnin kustannukset suhteessa rakennerahastovaroihin) 9

10 TEEMAN 1 ARVIOINTITIIMI 10 Erityisasiantuntija VTL Petri Uusikylä Teema 1. Vastuuarvioitsija VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith Arvioitsija ja projektipäällikkö YTM Olli Oosi (Arvioitsija FM Eeva Terävä) Arvioitsija KTM Annu Kotiranta

11 TEEMAN 1 LÄHESTYMISTAPA •Kehittävä arviointi – tavoitteena eri alueilla käytössä olevien hyvien käytäntöjen löytäminen ja hallinnollisten pullonkaulojen löytäminen •Monitoimijainen näkökulma, asiakas (=rahoituksen saaja) keskiössä  Tiedonkeruun suunta alhaalta ylös 11

12 TEEMAN 1 TYÖVAIHEET Osio 0. Projektihallinto Osio 1. Arvioinnin tiedonkeruu •Yhteenveto aiemmista arvioinneista ja selvityksistä •Sähköinen kysely •Mini-tapausanalyysit •Hallinnollisten kustannusten arviointi •KV-kartoitus hyvistä käytännöistä Osio 2. Raportointi •Työpaja •Loppuraportointi 12

13 Sisällys Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoistaA Työsuunnitelma/ TEEMA 1B Työsuunnitelma/ TEEMA 2C Työsuunnitelma/ TEEMA 3 D

14 TEEMAN 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ 14 1) Yritystaso a) Kokonaiskuva rahoitetusta kehittämistoiminnasta – selvitetään, millaista kehittämistoiminta on b) Välittömät tulokset – selvitetään, mitä muutoksia kehittämisrahoituksella on saatu liiketoiminnan kehittymisessä aikaan c) Välilliset lyhyen aikavälin vaikutukset – selvitetään mitä vaikutuksia kehittämisrahoituksella on ollut yritysten kilpailukyvylle ja tuloksellisuudelle 2) Maakuntataso a) Yhteistyön lisääntyminen – miten yritykset ovat verkostoituneet ja minkälaisia verkostoja on muodostunut? b) Osaamisen kasvu ­ – mitä tuloksia verkostoituminen on saanut aikaan, eli mitä uutta osaamista tai uusia ideoita yritykset ovat vastaanottaneet tai jakaneet verkostoissa? c) Uudet innovaatiot ­– mitä lopullisia hyötyjä, eli uusia innovaatioita verkostot ja sen myötä saatu osaaminen on konkreettisesti tuonut yrityksiin? 3) Ohjelmataso a)Miten ohjelmien ja rakennerahastostrategian tavoitteet ovat toteutuneet? b)Mitä mahdollisuuksia ohjelmilla on vaikuttaa aluekehitykseen pitkällä aikavälillä?

15 TEEMAN 2 ARVIOINTITIIMI 15 Erityisasiantuntija FL Mikko Valtakari Teema 2. Vastuuarvioitsija ja projektipäällikkö VTM Henrik Pekkala Arvioitsija VTM Maarit Vuorela (kestävä kehitys) Arvioitsija KTM Nita Korhonen Analyytikko ja paikkatietovastaava FM Jaakko Valkonen

16 TEEMAN 2 LÄHESTYMISTAPA 16 •Teeman 2 arvioinnissa keskitytään arvioimaan pääosin rakennerahastostrategian painopisteen 1 toteumaa sekä EAKR:n toimintalinjalta 1 tuettuja toimenpiteitä •Myös muiden painopisteiden tavoitteet sekä EAKR:n toimintalinjojen 2 ja 3 toimenpiteiden tuki yritystoiminnan kehittämiselle huomioidaan •Myös tässä teemassa monitoimijainen näkökulma, asiakas (=rahoituksen saaja) keskiössä  Tiedonkeruun suunta alhaalta ylös

17 TEEMAN 2 TYÖVAIHEET Osio 0. Projektihallinto Osio 1. Yrityskohtaisen tiedon keruu 1.1 Hankkeiden tulostietojen koonti haastatteluiden pohjaksi 1.2 Tukea saaneiden yritysten ja muiden hanketoimijoiden puhelinhaastattelut 1.3 Synteesi tuloksista ja vaikutuksista 1.4 Tapaustutkimukset Osio 2. Maakuntatason vaikuttavuusanalyysi 2.1 Yhteenveto maakuntakohtaisista kehittämispainotuksista 2.2 Toimialakohtaisen suhdannetiedon koonti 2.3 Erityisindikaattoreiden koonti 2.4 Rahoitetun toiminnan typologisointi ja paikkatietoanalyysi Osio 3. Raportointi 3.1 Loppuraportointi 3.2 Tiedotus ja vuorovaikutteinen työskentely maakuntatason toimijoiden kanssa 17

18 Sisällys Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoistaA Työsuunnitelma/ TEEMA 1B Työsuunnitelma/ TEEMA 2C Työsuunnitelma/ TEEMA 3 D

19 TEEMAN 3 ARVIOINTITEHTÄVÄ EAKR-rahoituksen merkitys alueellisten osaamisympäristöjen kehittämisessä • Arviointi tuottaa tietoa sekä ohjelmaa toteuttaville viranomaisille ja välittäville toimielimille että ohjelmien seurantakomiteoille siitä, miten ohjelmille asetetut teeman 3 mukaiset tavoitteet on saavutettu ja miten toimenpiteet ovat edesauttaneet teeman 3 tavoitteiden saavuttamista Osaamista, innovaatiotoimintaa ja verkottumista mittaavien indikaattoreiden kehittäminen • Arvioinnin yhteydessä kehitetään indikaattoreita, joiden avulla innovaatio- ja osaamisympäristöjen kehittämistä ja verkostoitumisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä voidaan mitata nykyistä paremmin Arvioinnin tavoitteena on: • Analysoida rakennerahastotoiminnan merkitystä erilaisten osaamis- ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä, ml ylimaakunnalliset teemahankkeet. • Tuottaa tietoa siitä, millaisia osaamista ja innovaatiotoimintaa edistäviä rakenteita rakennerahasto-ohjelmilla on tuettu, miten rakennerahastotoimet ovat edesauttaneet alueiden osaamis- ja innovaatioympäristöjen kehittymistä. • Selvittää mikä rooli rakennerahastoilla kaiken kaikkiaan on alueiden osaamisen ja innovaatiotoiminnan edistämisessä. • Parantaa rakennerahastojen tuen sekä toimenpideohjelmien strategian ja täytäntöönpanon laatua, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. 19

20 TEEMAN 3 ARVIOINTITIIMI 20 Erityisasiantuntija VTT Seppo Laakso Projektipäällikkö ja arvioitsija FM Elina Auri Teema 3. Vastuuarvioitsija HM Kimmo Viljamaa Arvioitsija VTM Antti Eronen Analyytikko ja paikkatietovastaava FM Jaakko Valkonen Arvioitsija VTM Päivi Kilpeläinen

21 Kansallinen ja EU-tason innovaatiopolitiikka TARJONTA – TIEDON TUOTTAMINEN, LEVITTÄMINEN JA INNOVAATIOTOIMINNAN TUKI KYSYNTÄ – TIEDON TUOTTAMINEN, HYÖDYNTÄMINEN JA SOVELTAMINEN Koulutus VÄLITTÄVÄT MEKANISTIMIT Verkostot Välittäjä- organisaatiot Normit Infrastruktuuri jne. Tutkimus - Tiedon ja osaamisen tuottaminen Rahoitus ja palvelut Asiakkaat Kilpailijat Kumppanit Alihankkijat Yritykset Julkinen hallinto INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖT – INSTITUTIONAALINEN NÄKÖKULMA

22 INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖT – KYVYKKYYSNÄKÖKULMA Innovaatioiden kysyntä Alueen ulkopuolinen tietämys ja innovaatiot Tiedon käyttäminen Tiedon tuottaminen Hallintakyvykkyys Tiedon ja osaamisen saavutettavuus Tiedon ja osaamisen ankkurointi Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Soveltuvat mittarit? Tiedonkeruu?

23 TEEMAN 3 TYÖVAIHEET Osio 0. Projektihallinto Osio 1. Vaikuttavuusanalyysi 1.1 Systemaattinen analyysi projektien loppuraporteista 1.2 Verkostoanalyysi 1.3 Maakuntakohtaisten innovaatio- ja osaamisprofiilien muodostaminen 1.4 Tapausanalyysit Osio 2. Indikaattoreiden kehittäminen 2.1 Kooste muualla käytetyistä seurantamalleista ja -kehikoista 2.2 Seurantaindikaattoreiden kehittäminen Osio 3. Raportointi 3.1 Loppuraportointi 3.2 Tiedotus ja vuorovaikutteinen työskentely maakuntatason toimijoiden kanssa 23

24 KIITOS! Endslide.


Lataa ppt "EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KANSALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGIAN 2007–2013 ARVIOINTI KATSAUS ARVIOINNIN TOTEUTUKSEEN VUOSINA 2011-2013 EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google