Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima"— Esityksen transkriptio:

1 METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima
1 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

2 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
AYK vastaa luonnonsuojelulain mukaisesta toiminnasta LsL keinovalikoima Kauppa, vaihto, YSA, määräaikainen rauhoittaminen METSO-kriteerien soveltaminen ja alueiden valinta Yleistavoitteet, alueelliset tavoitteet, suojelualueverkoston täydentäminen Neuvottelut maanomistajan kanssa toteutustavasta ja korvauksista Rahankäyttö ja suojelupäätökset METSOn ls-lain mukaisessa toiminnassa mukana kaikki maanomistajatahot valtiota lukuunottamatta 2 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

3 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja Kauppa Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta ( /1070) Ministeriö voi päättää enintään 5 M€ kaupasta Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelun toteuttamisessa Dnro YM5/00/2007 Ympäristökeskuksilla valtuus päättää enintään euron kaupasta  Vaihto Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta ( /973) 3 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

4 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja LSL 24 § Luonnonsuojelualueen perustaminen Alueellinen ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa muun luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta. Päätökseen otettavalla määräyksellä voidaan luonnonsuojelualueella tai sen osalla myös kieltää liikkuminen tai rajoittaa sitä edellyttäen, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaatii. Luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä ei saa antaa, elleivät maanomistaja ja alueellinen ympäristökeskus ole sopineet alueen rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Luonnonsuojelualueen perustamisesta on tehtävä merkintä myös kiinteistörekisteriin. Suojelutavoitteet usein pysyviä (rauhoituksen lakkauttaminen hyvin harvinaista) Ei tavallisesti metsästyksen tai kalastuksen rajoituksia 27§ Luonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkauttaminen …jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. 4 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

5 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: Yksityinen luonnonsuojelualue (YSA) LSL 24 § Ympäristökeskuksen päätös Valitusoikeus Merkintä kiinteistörekisteriin Maastoon merkintä Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelu-alueen rajojen merkitsemisestä (53/2008) 5 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

6 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja 25 § Alueen määräaikainen rauhoittaminen Alueellinen ympäristökeskus ja maanomistaja voivat luonnon- tai maisemansuojelun edistämiseksi tehdä sopimuksen alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta. Sopimus voidaan tehdä enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus on voimassa, vaikka alue siirtyy uudelle omistajalle. Sopimuksesta on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin. 6 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

7 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: hinnoittelun periaatteet Rauhoitussäännöksistä aiheutuvat taloudelliset menetykset korvataan (= METSOssa pääasiassa luonnonpoistuma) Korvaustaso vaihdellut n % puuston arvosta Kohteella tehtävästä luonnonhoitotyöstä voidaan maksaa erikseen korvausta Määräaikaisen suojelun käyttö tapauskohtaisesti harkittava Melko vähän kokemuksia METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö Marjukka Mähönen / MMM

8 METSO -toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: hinnoittelun periaatteet Kauppa tai vaihto (myynti valtiolle pysyvään suojeluun tai maanvaihto toiseen palstaan) käypä hinta (maapohja, puusto ym.) Yksityinen suojelualue (YSA) (omistusoikeus säilyy) rauhoitussäännöksistä aiheutuvat taloudelliset menetykset korvataan = METSO:ssa pääosin puunmyyntitulojen menetys Arviointi ja hinnoittelu Kuvioittainen relaskooppiarviointi Mahdolliset erityisarvot (harvoin METSO-kohteilla) Hinnoittelu summa-arvomenetelmällä Metsähallituksen taulukot maapohjalle ja taimikoille Puun hinta pidemmän ajan keskihinta 8 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

9 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: kaupan tekninen toteutus Ympäristökeskuksilla lakimiehet valmistelevat kaupat Kauppakirjojen laadinta, rasitusten selvittely ja poistaminen, valtakirjojen hankinta ym. Ympäristökeskus maksaa kaupantekokulut Kaupanvahvistajan palkkio Kiinteistötoimitusmaksu Rasitusten poistaminen Hallinnan siirto Metsähallitukselle 9 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

10 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: verotus eri suojelukeinoissa Kauppa valtio ostajana luonnonsuojeluun, hankintameno-olettama 80 % (tuloverolaki 49 § 4 mom) vero 5,6 %. Vuosi 2009? jaksotetulle kauppasummalle 6 % korko pääomatuloa Vaihto vaihdettavat alueet samanarvoisia, ei veroa (tuloverolaki 48 §, varainsiirtoverolaki 13 §) valtio maksaa välirahaa, vero 5,6 % välirahasta yksityinen maksaa välirahaa, varainsiirtovero 4 % välirahasta Yksityismaan luonnonsuojelualue verosta vapaa (tuloverolaki 80 § 7 kohta) jaksotetun korvauksen korko pääomatuloa 10 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

11 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: METSO-tarjonta 2008 (Eero Melantie YM) – on YM:ön tullut hyväksyttäväksi 165 METSO -kohdetta; yhteispinta-ala 1687 ha Keskikoko 10,2 ha Mediaani 6,0 ha Alustavasti 54 haluaa kauppaa, YSA-aluetta 108 ja 3 määrä-aikaista rauhoittamista Kokojakauma Huom! Metsälön keskikoko Suomessa reilut 30 ha Lkm % lkm:stä % pinta-alasta 1 - 4,9 ha 67 kpl 41 % 11 % 5 - 9,9 ha 43 kpl 26 % 17 % 10 – 19,9 ha 33 kpl 20 % 27 % 20 – 49,9 ha 17 kpl 10 % Yli 50 ha 5 kpl 3 % 19 % 11 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

12 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: METSO-toteutus 2008 Yksityiset suojelualueet 54 kpl, yhteensä 412 ha, keskikoko 7,6 ha Keskikorvaus 6896 €/ha (aluekeskusten keskiarvon vaihtelu 2400 – €/ha) Hankinnat 47 kpl, yhteensä 589 ha, keskikoko 13 ha Keskihinta 5924 €/ha (aluekeskusten keskiarvon vaihtelu 2300 – €/ha) 12 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

13 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: METSO-toteutus jotta valtioneuvoston asettama pysyvän suojelun tavoite saavutetaan, on tehtävä 96000:10,2= 9400 kauppaa, vaihtoa tai suojelualueen perustamista eli vuosina 2010 – 2016 noin 1300 tapausta per vuosi Jos keskikoko nousisi suurmaanomistajien osallistumisen seurauksena esim. 15 hehtaariin, tapauksia olisi 6400 kpl eli noin 900 per vuosi VRT. Vv tehtiin kiinteistömarkkinoilla metsäkiinteistökauppoja (yli 2 ha)1000 – 3000 kpl/v (v ) 13 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

14 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa TAE 2009: yhteistyösopimukset aluetasolla niiden organisaatioiden kanssa, jotka voivat välittää METSO-tarjouksia Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen. Sopimus toimijan tai toimijatahon kanssa, jolla yhteydet maanomistajiin METSO-ohjelman tuntemus metsäalan asiantuntemus ja kokemus 14 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

15 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa METSO on ympäristöhallinnon ja metsätalouden yhteinen projekti Yhteys kansalliseen metsäohjelmaan Metsänhoitoyhdistyksillä, metsäkeskuksilla, yhtiöillä laajat yhteydet maanomistajiin sekä laajat kenttäorganisaatiot, joilla paikallistuntemus toteutus yhteistyönä 15 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

16 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa Sopimuksen sisältö Sopimuskumppani hakee asiakkaita /suojelukohteita tiedottaa suojelumahdollisuudesta kannustaa maanomistajia suojelutarjouksen tekemiseen tarkistaa alueen soveltuvuuden METSOon/METSO-kriteerit arvioi alueen puuston välittää tarjouksen AYKlle yhtenäisellä lomakepohjalla Valmistelukorvaus maksetaan välitetystä tarjouksesta, joka johtaa suojelutoimenpiteeseen Palkkioita ei tule sanottavasti vielä maksettavaksi vuonna 2009 ls-ohjelmien toteuttaminen etusijalla METSO-määräraha vielä vähäinen (TAE 2009: €) kohteita on jo käsittelyssä melko paljon 16 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

17 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö
Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa Korvaus Koostuu peruskorvauksesta 180 €/omistusyksikkö ja pinta-alaperustaisesta korvauksesta Yhteistyösopimusten mukaiset valmistelukorvaukset Alueen pinta-ala, ha Alaraja Yläraja Sopimuskohtainen korvaus, euroa Pinta-alakohtainen korvaus, euroa/ha Korvaus yhteensä, euroa Alarajalla Ylärajalla 1 10 180 5 185 230 10,1 20 281 380 20,1 30 12 421,1 540 30,1 50 14 601,4 880 50,1 16 981,6 100,1 1781,6 17 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

18 METSO –toimintaohjelman alueellinen yhteistyö YM/ Liite 1
TARJOUS ALUEESTA METSO–OHJELMAN LUONNONARVOJEN KAUPPAAN MAANOMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: KIINTEISTÖN TIEDOT (kunta, kylä, tilan nimi, RN:o, kiinteistötunnus) ___________________________________________________________________________ METSO -KOHTEEN YLEISKUVAUS (rastita/rengasta vaihtoehto ja kohteen arvioitu pinta-ala) Lehto ____ ha Runsaslahopuustoinen kangasmetsä ____ ha Pienveden lähimetsä ____ ha Korpi/ räme/ suon reunametsä ____ ha Metsäluhta tai tulvametsä ____ ha Maankohoamisrannikon kohde ____ ha Harjun paahdeympäristö ____ ha Puustoinen perinneympäristö ____ ha Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkometsä ____ ha Kalkkikallion tai ultraemäksisen maan metsä ____ ha Muu monimuotoisuudelle merkittävä kohde tai merkittävää lajistoa, mikä, _____________________________________________________________________ Kohteen kokonaispinta-ala on noin __________ hehtaaria, josta METSOn valintaperusteiden luokan I kriteerit täyttävä pinta-ala noin __________ hehtaaria luokan II kriteerit täyttävä pinta-ala noin ___________ hehtaaria luokan III (luonnonhoitokohteita) kriteerit täyttävä pinta-ala noin __________ hehtaaria, sekä muu pinta-ala noin __________ hehtaaria. 18 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

19 Tarvittavien luonnonhoito- tai ennallistamistöiden tarpeellisuus
____________________________________________________________________ METSOKOHTEESSA ON (rastita vaihtoehto / rengasta): Lahopuuta: laho maapuu/pökkelöt/kelot/pystypuut/kolopuut/tuulenkaadot: tuoreet/vanhat Vanhoja kookkaita lehtipuita: haapa/ koivut/ raita/ pihlaja/ lepät/ tuomi/ halava Jaloja lehtipuita: metsälehmus/ vaahtera/ jalava/ saarni/ tammi/ pähkinäpensas Vanhoja kookkaita havupuita: lahovikaiset kuuset/ kilpikaarnamännyt/ylispuumännyt Palanutta järeää puuainesta Lehtoisuutta / korpisuutta / lähteisyyttä / tihkuisuutta / luhtaisuutta / lettoisuutta/ muu pohjavesivaikutus Luonnontilaista / ennallistamiskelpoista vesitaloutta Kalkkivaikutusta / ravinteista kallioperää tai maaperää / ruohoisuutta / lehtopensaita Puuston erirakenteisuutta / latvusaukkoisuutta / monipuolista puulajistoa Pienvesiä/joen- / järven- / tai merenrantaa Irtolohkareita/ louhikkoa / jyrkänteitä / kalliotörmiä / jyrkkiä rinteitä Kohteen lyhyt sanallinen kuvaus (esim. kasvupaikka/metsätyyppi, mahdolliset tiedot uhanalaisista lajeista muut luontoarvot): METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

20 PUUSTO MUUTA Elävän puuston arviointi: puulajien -osuudet (%)
mänty [ ] kuusi [ ] koivut [ ] haapa [ ] muut lehtipuut [ ] Kuolleen puuston määrä: Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) maapuuta, ______ m3 /ha, josta lehtipuuta ________ m3 /ha Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) pystypuuta,______ m3 /ha, josta lehtipuuta ________ m3 /ha Palanutta tai hiiltynyttä puuta, ________m3 /ha MUUTA Kohteeseen sisältyy metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä: kyllä/ei: jos kyllä, niin mitä?____________________________ noin ________ha Etäisyys lähimmälle luonnonsuojelualueelle noin ________ km Suojelualueen nimi: ___________________________________________________________ Kohteen monimuotoisuusarvoilla on sosiaalista tai taloudellista merkitystä (kuten virkistys, marjastus, metsästys, sienestys, maatilamatkailu): _________________________________________________ Maanomistajalla on mahdollisuus/halukkuus tehdä tarvittaessa töitä luonnonarvojen turvaamiseksi kohteella: kyllä/ei METSÄKOHDETTA TARJOTAAN (rastita vaihtoehdot): Yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen Hankittavaksi valtion omistukseen luonnonsuojelualueeksi Määräaikaiseksi rauhoitusalueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö

21 LIITTEET Paikka ja aika: Maanomistajan allekirjoitus:
_________________________________________________________________________________ Kohteen luontoarvojen arvioinnissa maanomistajaa avustanut ja METSO -mahdollisuudesta maanomistajalle tietoa antanut metsäasiantuntija: Henkilön nimi: Yhteystiedot: ___________________________________________________________________________________ LIITTEET METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot kuvioittain Kartta Valokuvia (tarvittaessa) Muut (tarvittaessa) METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö Marjukka Mähönen / MMM

22 KIITOS MIELENKIINNOSTA!
22 METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö


Lataa ppt "METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google