Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen"— Esityksen transkriptio:

1 Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen
Suomen metsät 2012 Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen

2 SF-fi-figure-Forestry-centres.png

3 Metsien peitteellisyys Euroopassa prosentteina maa-alasta
SF-fi-figure-most-extensive.jpg

4 Kaskiviljelyn piirissä olleet alueet Suomessa vuosina 1860 ja 1913
SF-fi-figure-history-forest.png

5 Tiukasti suojeltujen metsien osuus (%) metsäalasta eräissä Euroopan valtioissa (MCPFE suojeluluokitus, luokka 1.1). SF-fi-figure-safeguarding-protecting.jpg

6 Suomen metsäpolitiikan johtamisen, metsätalouden ja metsien hoidon kehittämisen ja valtion metsien hoitamisen organisointi maa- ja metsätalousministeriössä SF-fi-figure-forestry-environmental.jpg

7 Metsäpinta-ala 1921–2010. SF-fi-figure-1-1a.jpg Vuonna 1944 alueluovutuksia Neuvostoliitolle. Vuosien 1921–1953 metsä- ja kitumaan luokitukset eivät täysin vastaa nykyisin käytettyä luokitusta.

8 Metsien puulajivaltaisuus 1921–2008
SF-fi-figure-1-1b.jpg Vuonna 1944 alueluovutuksia Neuvostoliitolle. Vuosien 1921–1953 metsä- ja kitumaan luokitukset eivät täysin vastaa nykyisin käytettyä luokitusta.

9 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1921–2010
SF-fi-figure-1-2.jpg Vuonna 1944 alueluovutuksia Neuvostoliitolle. Vuosien 1921–1953 metsä- ja kitumaan luokitukset eivät täysin vastaa nykyisin käytettyä luokitusta

10 Metsien ikäluokkarakenne 1960- ja 2000-luvuilla
SF-fi-figure-1-3.jpg

11 Fossiilisen hiilidioksidin päästöt ja metsien hiilivaraston muutokset (vasen kuva). Metsien puuston ja maaperän hiilitase 1990–2010 (oikealla) SF-fi-figure-1-4.jpg

12 Energian kokonaiskulutus ja puuperäisten polttoaineiden kulutus 1960–2009
SF-fi-figure-6-9a.jpg

13 Puuperäisten polttoaineiden kulutus 1960–2009
SF-fi-figure-6-9b.jpg

14 Rikin (S) ja typen (N) laskeuma 2009
SF-fi-figure-2-1.png

15 Männyn, kuusen ja lehtipuiden harsuuntumisjakaumat kangasmetsissä 1986–2009
SF-fi-figure-2-3.jpg vuodesta 2004 mukana myös turvemaan seurantapuut

16 Metsikön puuntuotannollista laatua alentaneiden tuhojen aiheuttajat vuonna 2008
SF-fi-figure-2-4a.jpg

17 Metsäpalot 1970–2010 SF-fi-figure-2-4b.jpg

18 Hirven talvikanta ja hirvituhoala (hirvivahinkoaloista maksettujen korvausten perusteella arvioituna) 1964–2009 SF-fi-figure-2-4c.jpg

19 Puuston kasvu ja poistuma 1935–2010
SF-fi-figure-3-1.jpg

20 Hakkuukertymä 1985–2010 SF-fi-figure-3-2a.jpg

21 Kantorahatulot 1965–2010 SF-fi-figure-3-2b.jpg

22 Kantorahatulot metsämaan hehtaaria kohti 1965–2010
SF-fi-figure-3-2c.jpg

23 Metsäsuunnittelun kattavuus yksityismetsissä 1993–2009
SF-fi-figure-3-5.jpg

24 Kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja luontokeskusten kävijämäärät 2000–2010
SF-fi-figure-6-10.jpg

25 Puulajien vallitsevuus metsämaalla vuonna 2009
SF-fi-figure-4-1a.jpg

26 Metsien yksi- ja monipuulajisuus metsämaalla vuonna 2009
SF-fi-figure-4-1b.jpg

27 Metsänuudistaminen ja metsänuudistamismenetelmät 1965–2010
SF-fi-figure-4-2.jpg

28 Maankäytön jakaantuminen erilaisiin maankäyttöluokkiin Suomessa 2010
SF-fi-figure-4-7.jpg

29 Luonnonsuojelualueet Suomessa vuonna 2005
SF-fi-figure-4-9.png

30 Vesien suojelun laatu puunkorjuussa 1996–2010
SF-fi-figure-5a.jpg

31 Vesien suojelun laatu maanmuokkauksessa 1996–2010
SF-fi-figure-5b.jpg

32 Metsämaan pinta-ala omistajaryhmittäin vuonna 2010
SF-fi-figure-6-1.jpg

33 Metsäsektorin arvonlisäys ja osuus bruttokansantuotteesta 1975–2010
SF-fi-figure-6-2a.jpg

34 BKT:n vuosittaiset volyymimuutokset ja metsäsektorin osuus muutoksista 1976–2010
SF-fi-figure-6-2b.jpg

35 Metsäsektorin osuus metsäkeskusalueen BKT:stä vuonna 2008
SF-fi-figure-6-2c.png

36 Yksityismetsätalouden liiketulos metsämaan hehtaaria kohti 1991–2010
SF-fi-figure-6-3.jpg

37 Sahatavaran tuotanto ja kotimainen kulutus 1980–2010
SF-fi-figure-6-7a.jpg

38 Paperin ja kartongin tuotanto ja kotimainen kulutus 1980–2010
SF-fi-figure-6-7b.jpg

39 Suomen tavaraviennin reaaliarvo 1970–2010
SF-fi-figure-6-8a.jpg

40 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvon jakautuminen tuoteryhmiin vuonna 2010
SF-fi-figure-6-8b.jpg

41 Metsäsektorin työlliset 1980–2010
SF-fi-figure-6-5a.jpg

42 Metsäsektorin (ml. huonekaluteollisuus) osuus metsäkeskusalueen työllisistä vuonna 2010
SF-fi-figure-6-5b.png

43 Metsätalouden työpaikkatapaturmat 1983–2009
SF-fi-figure-6-6.jpg

44 Metsän ja muun puustoisen alan osuus maa-alasta Euroopan eri valtioissa
SF-fi-figure-forest-area.png

45 Puuston keskitilavuus hehtaarilla m3/ha (vasemmalla) ja puuston kokonaistilavuus milj. m3 metsämaalla (oikealla) Euroopan eri valtioissa SF-fi-figure-1-growing-stock.png

46 Metsäbiomassan sitoma hiili (maanpinnan ylä- ja alapuolinen) EU-27 valtioissa
SF-fi-figure-2-growing-stock.jpg

47 Puuston vuotuinen nettokasvu ja vuotuiset hakkuut Euroopassa (1950–2010)
SF-fi-figure-1-increment-fellings.jpg

48 Puuston vuotuinen kasvu (1935–2010) ja vuotuinen poistuma Suomessa (1950–2010)
SF-fi-figure-2-increment-fellings.jpg

49 Puuperäisten polttoaineiden osuus kansallisesta energian kulutuksesta Euroopan eri valtioissa
SF-fi-figure-1-wood-based-energy.jpg

50 Suomen energian kokonaiskulutus ja puuperäisten polttoaineiden osuus kulutuksesta 1970–2010
SF-fi-figure-2-wood-based-energy.jpg

51 Muiden kuin puutuotteiden arvo metsien kaikkien tuotteiden arvosta Euroopassa 2005
Muiden kuin puutuotteiden ja luontomatkailun arvo kaikkien metsän tuotteiden arvosta Suomessa 2008 SF-fi-figure-non-wood-goods.jpg

52 Suojeltujen metsien määrä (ympyrän koko) jaoteltuna suojelun tiukkuuden mukaisiin luokkiin
SF-fi-figure-protected-forests.png

53 Metsänomistuksen rakenne Euroopassa 2010
SF-fi-figure-1-forest-holdings.jpg

54 Metsämaan omistusrakenne Suomessa 2010
SF-fi-figure-2-forest-holdings.jpg

55 Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta (BKT) 2010 Euroopassa
SF-fi-figure-1-gdp.jpg

56 Metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta metsäkeskusalueittain (BKT) Suomessa 2008
SF-fi-figure-2-gdp.png

57 Metsäsektorin työlliset Euroopassa, 1000 työllistä vuonna 2010
SF-fi-figure-1-forest-sector-workforce.jpg

58 Metsäsektorin osuus (ml
Metsäsektorin osuus (ml. huonekaluteollisuus) työllisistä metsäkeskusalueittain 2010 SF-fi-figure-2-forest-sector-workforce.png


Lataa ppt "Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google