Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ryhmäviestinnän perusasioita!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ryhmäviestinnän perusasioita!"— Esityksen transkriptio:

1 Ryhmäviestinnän perusasioita!
Opiskelun ja työelämän taitoja Sari Toivakka, Kauhavan lukio

2 Osallistujana ryhmässä
Jokainen jäsen vaikuttaa ryhmän toimintaan – tavalla tai toisella Ryhmässä toimiminen merkitsee eri henkilöille erilaisia toiminta- ja osallistumistapoja Ryhmässä vaikuttavat mm. osallistujien motiivit, persoonat, tunteet, suhteet, jännitteet, kokemukset, taidot, tiedot ja ristiriidat Ryhmään syntyy sen toiminnan aikana suhteita, toimintatapoja, rakenteita ja rooleja Sari Toivakka, Kauhavan lukio

3 Ryhmätyöskentelyn hyödyt
Erilaiset näkökulmat rikastavat ajattelua, ideoita enemmän Ratkaisujen laatu paranee Sitoutuminen päätöksiin kasvaa Osallistuminen ja yhteenkuuluvuuden tunne lisää tyytyväisyyttä Uuden oppiminen ja tiedonkulku helpottuvat Sari Toivakka, Kauhavan lukio

4 Ryhmätyöskentelyn taitoja
Liittyvät tavoitteeseen, päämäärään, ratkaisuun Määritellään ja analysoidaan ongelmia Tehdään ehdotuksia, tuetaan ja arvioidaan Kuunnellaan sisältöjä Huolehditaan raameista Mukaudutaan ryhmään Tullaan näkyväksi Ilmaistaan tunteita ja asennoitumista Sovitellaan, lievennetään ristiriitoja Osoitetaan empatiaa, tukea ja rohkaisua Huolehditaan ilmapiiristä tehtäväkeskeinen suhdekeskeinen Sari Toivakka, Kauhavan lukio

5 Ryhmän kehitysvaiheet
jäsenet ovat epävarmoja omasta asemastaan ryhmässä ja hyväksytyksi tulemisesta Aloitus jäsenet muodostavat käsityksen toisistaan, kunkin asemasta ja arvovallasta sekä ryhmän johtajuudesta ja tarkoituksesta Muotoutumisvaihe ryhmälle muotoutuu selkeät tavoitteet ja se pystyy sopimaan yhteisistä toimintatavoista; mahdollisesti konflikteja Järjestäytymisvaihe ryhmä kykenee arviomaan ja kehittämään toimintatapojaan, tekemään niihin muutoksia ja tuottamaan ratkaisuja annettuun tehtävään Kypsän toiminnan vaihe työskentelyn päättyminen herättää erilaisia tunnereaktioita Hajoamisvaihe Sari Toivakka, Kauhavan lukio

6 Kuuntelemisen taitoja
Ilmaista kehollaan kuuntelevansa Tulkita kuuntelijoiden sanallista ja sanatonta viestintää Eritellä, ymmärtää ja arvioida sanottua Pyytää täsmennyksiä ja perusteluja Ottaa toisen näkökulma huomioon Yhdistellä ja kehittää toisten ajatuksia Taitoa olla vaiti: antaa tilaa ja välttää keskeyttämistä Sari Toivakka, Kauhavan lukio

7 Osallistumisen taitoja
Perustella ja konkretisoida Käyttää tiiviitä ja johdonmukaisia puheenvuoroja Huomioida ajankäyttö Pyytää muilta tietoa ja kommentteja Liittää oma puheenvuoro edellisiin Tehdä yhteenvetoja ja tiivistyksiä Arvioida rakentavasti Määritellä keskustelusta nousevia ongelmia ja ratkaisuja Ilmaista erimielisyyttä rakentavasti Sari Toivakka, Kauhavan lukio

8 Suhdekeskeisiä taitoja
Ryhmän toimivuus Luoda ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä Rohkaista ja aktivoida toisia osallistumaan Sietää ja ratkaista ristiriitoja ja väärinkäsityksiä Arvioida ryhmän toimintaa ja ehdottaa kehittämiskeinoja  aloitteentekijä, täsmentäjä, tietojenetsijä, KRIITIKKO Henkilösuhteet Osoittaa empatiaa ja tukea Osoittaa toisten arvostamista Ilmaista omaa aktiivisuutta ja yhteistyöhalukkuutta Ottaa vastaan palautetta Antaa rakentavaa palautetta  rohkaisija, tarkkailija, tunteiden ilmaisija, sovittelija, rentouttaja Sari Toivakka, Kauhavan lukio

9 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Ryhmässä on rooleja Rooli = omaksuttu toimintamuoto tietyssä tilanteessa Osa sovittuja, virallisia rooleja, osa tiedostamattomia, luonnollisesti syntyviä 1. Tehtäväkeskeisiä rooleja: ideoija, aloitteiden tekijä, tiedon välittäjä, asiantuntija, tietojen etsijä, päätöksentekijä, ajan tarkkailija, kriitikko jne. 3. Häiritseviä rooleja: päällepäsmäri, hoputtaja, hyökkääjä, inttäjä, vetäytyjä, pelle 2. Suhdekeskeisiä rooleja: kannustaja, sovittelija, viihdyttäjä, humoristi, kuuntelija, tarkkailija jne. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

10 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Tunteet ryhmässä Kiinnittyminen ryhmään on välttämätöntä työskentelyn kannalta Hyväksytyksi tulemisen tarve Arvostuksen tarve Nähdyksi, kuulluksi ja noteeratuksi tulemisen tarve Positiivinen vuorovaikutus muiden kanssa Ryhmässä työskenteleminen vaatii tunneälyä: ajattelun ja tunteiden yhdistämistä Sari Toivakka, Kauhavan lukio

11 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Ryhmätyön uhat sosiaalinen paine ja ryhmänormit  paljastuvat kun normeja rikotaan ryhmäajattelu: hätiköinti, ennakkoluulot, torjutaan monimutkaiset, vaihtoehtoiset ja ulkopuoliset ideat, vastuunjako negatiiviset roolit: hyökkääjät, pakit, keskipisteet, vetäytyjät, väheksyjät ja klikkiytyjät vääristely, nöyryytys, uhkailu, puhetulva, henkilökohtaisuudet, imartelu, mielistely Sari Toivakka, Kauhavan lukio

12 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Menestyvä ryhmä? Jäsenillä on selkeä, kaikkien hyväksymä käsitys tavoitteista Avoimuus ja luottamus: kaikkia kuunnellaan ja rohkaistaan Koheesio ja pelisäännöt: yhteenkuuluvuus ja vastuu Toimintaa muutetaan ja kehitetään Ryhmän johtaminen jakautuu tasaisesti ja vaihtelee tilanteen mukaan Ryhmässä on jäsenten kiinnostukseen ja erityistaitoihin perustuva työnjako Tärkeät päätökset tehdään yhteisymmärryksessä Ryhmä rohkaisee kritiikkiin, sietää erimielisyyttä ja osaa käsitellä konflikteja Sari Toivakka, Kauhavan lukio

13 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Konfliktin hyödyt Innovaation mahdollisuus rajapinnoilla Konfliktissa avattava taustoja  ymmärrys kasvaa Sitouttaa Asiakonflikti Riskinä hallitsemattomuus Vaarana tunnekonflikti Konfliktin havaitseminen ja ilmaiseminen  Miksi, mistä johtuu, mitä taustalla? Sari Toivakka, Kauhavan lukio

14 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Ryhmätyömenetelmiä Porinaryhmät Asiantuntijaryhmät Vertoryhmät Ideariihi Ongelmanratkaisumenetelmät 635 -menetelmä Tuplatiimi Kuusi ajatteluhattua Draamamenetelmät Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät Sari Toivakka, Kauhavan lukio

15 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Tehtävä Tarkkailijat: Tarkkailutehtävä kohdistuu koko ryhmään Nosta ryhmän toiminnasta esiin kolme havaintoa. 1) Mistä havaittavissa? 2) Millä vaikutuksella? Kuunteleminen Toisten aktivointi Järjestymispuheenvuorot (johtaminen) Erimielisyyden ilmaisu Yhteenvedot, arviointi Tunteiden ilmaisu, sovittelu Mukulakivet Esiintyjät: Hoitokodin palaveri: erään asiakkaan omaisten pitkään jatkunut hankala käyttäytyminen. Nyt julkaistu kriittinen teksti yleisönosastolla. Tavoitteena on miettiä erilaisia toimintatapoja. ryhmässä 5 – 7 eri alan ammattilaisia samalta osastolta / työpaikalta aikaa 15 minuuttia tavoitteena hyvä ratkaisu ja lopuksi myönteinen ilmapiiri yksi on koollekutsuja, yksi valitaan sihteeriksi Sari Toivakka, Kauhavan lukio

16 Yhteiskeskustelua aiheesta
Miten laadukasta ratkaisua ryhmä on saavuttamassa / saavutti? Miten suotuisa ilmapiiri on / oli lopuksi? Mitä ryhmä voisi toiminnassaan parantaa? Sari Toivakka, Kauhavan lukio

17 Tehtävä: Itsearviointi koetun perusteella
Kehittämiskohteesi taitoalueissa? Asteikolla 1-5: 1) Mitkä ovat vahvuusalueesi? 2) Miten hyvin vahvuutesi näkyi toiminnassasi? Kuuntelemisen taitoja Ilmaisee kuuntelua Huomata ja tulkita kuuntelijoiden sanallista ja sanatonta viestintää Eritellä, ymmärtää ja arvioida sanottua Pyytää täsmennyksiä ja perusteluja Ottaa toisen näkökulma huomioon Yhdistellä ja kehittää edelleen toisten esittämiä ajatuksia Välttää keskeyttämistä ja osaa olla vaiti Osallistumisen taitoja Edistää keskustelun kulkua, esim. ehdotukset ja työnohjauspuheenvuorot  johtajuus Perustella ja konkretisoida mielipiteitä Käyttää tiiviitä ja johdonmukaisia puheenvuoroja Huomioida ajankäyttö Pyytää muilta tietoa ja kommentteja Liittää oma puheenvuoro edellisiin puheenvuoroihin Tehdä yhteenvetoja ja tiivistyksiä Arvioida rakentavasti ehdotuksia Määritellä tehtävistä nousevia ongelmia Erimielisyyden ilmaiseminen Ryhmän toimivuus Luoda ja ylläpitää ryhmän toimintaa tukevaa ilmapiiriä Rohkaista ja aktivoida toisia osallistumaan ryhmän toimintaan Sietää ja ratkaista ristiriitoja ja väärinkäsityksiä Arvioida ryhmän toimintaa ja ehdottaa kehittämiskeinoja Henkilösuhteet Osoittaa empatiaa ja tukea Osoittaa toisen arvostamista Ilmaista omaa aktiivisuutta ja yhteistyöhalukkuutta viemättä tilaa muilta Ottaa vastaan palautetta omasta toiminnasta Antaa rakentavaa palautetta toisen toiminnasta Sari Toivakka, Kauhavan lukio

18 Sari Toivakka, Kauhavan lukio
Lähteet Dunderfelt, Toni Henkilökemia. Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Söderkulla: Dialogia Oy. Lehtonen, Jaakko – Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka Neuvotellen tulokseen. Ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaito. Helsinki: WSOY. osaamistasi Sari Toivakka, Kauhavan lukio


Lataa ppt "Ryhmäviestinnän perusasioita!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google