Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoruus Fyysinen, kognitiivinen kehitys, psykososiaalinen kehitys ja vuorovaikutussuhteet nuoruusiässä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoruus Fyysinen, kognitiivinen kehitys, psykososiaalinen kehitys ja vuorovaikutussuhteet nuoruusiässä."— Esityksen transkriptio:

1 Nuoruus Fyysinen, kognitiivinen kehitys, psykososiaalinen kehitys ja vuorovaikutussuhteet nuoruusiässä

2 ” Nuoruus on aikaa, jolloin etsitään ja tavoitellaan runsaasti uusia kokemuksia. Erityisesti vertaisten kanssa jaetut hetket ovat merkittäviä. Minkä hetken nuoruudestasi itse uskot muistavasi vielä vuosikymmenten päästä.”

3 Muotoile ytimekkäästi:
1. Millaista on olla nuori? 2. Milloin nuoruus loppuu? Mistä aikuisuus alkaa? 3. Mikä on sinulle tärkeää?

4 Nuoruus kehitysvaiheena
nuoruus (n. 12–25 v): siirtymäkausi lapsuudesta aikuisuuteen, alkaa puberteetista puberteetti = biologinen murrosikä → saavutetaan sukukypsyys varhaisnuoruus n. 12–15 v keskinuoruus n. 15–18 v myöhäisnuoruus n. 18–25 v / muotoutuva aikuisuus (Jeffrey Arnett) yksilölliset vaihtelut suuria psykologisessa kehityksessä nuoresta aikuiseksi yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat nuoruusiän pituuteen

5 Keskeiset kehityksen tavoitteet nuoruudessa
fyysiset muutokset ja uusi kehonkuva (= kokemus ja käsitys omasta kehosta) autonomian lisääntyminen Itsenäistyminen sosiaaliset suhteet persoonallisuuden kehitys

6 Visuaalinen maailma ja media
Millaisia vaikutuksia kauneusihanteilla on nuoriin?

7 Uni nuoruudessa Unen muutokset
vuorokausirytmi siirtyy lapsuuteen verrattuna myöhemmäksi n. 1–3 tunnilla unen kokonaismäärä vähenee ja uni kevenee päiväaikainen väsymys lisääntyy muutokset tyypillisiä nuorille ympäristöstä riippumatta, taustalla biologisia tekijöitä

8 Uni nuoruudessa Univajeen seurauksia
kognitiivisten toimintojen, esim. muistin, ja opintosuoritusten heikkeneminen päiväaikainen väsymys yhteydessä masennusoireisiin Tarvitsetko / toteutatko unenhuoltoa?

9 Kognitiivinen kehitys nuoruudessa
sukupuolihormonien vaikutus aivojen rakenteisiin ja toimintaan: - käyttämättömiä hermosoluyhteyksiä karsiutuu - solut järjestäytyvät uudelleen - aivojen valkea aine lisääntyy biologinen kehitys mahdollistaa muutoksia ja kehitystä kognitiivisessa toiminnassa - tarkkaavaisuuden säätely - toiminnanohjaus - itsesäätelytaidot Ajattelun tyypillisiä piirteitä: - abstrakti ajattelu - joustava älykkyys - egosentrisyys - mustavalkoinen ajattelu

10 Kognitiivinen kehitys nuoruudessa
otsalohkojen hermoverkot kypsyvät hitaasti aikuisuuteen saakka → tärkeitä suunnitelmallisuudelle ja itsehillinnälle biologiset tekijät saattavat tuottaa myös lyhytjännitteistä, elämyshakuista ja palkkioriippuvaista toimintaa (päihteet, vaarallinen autolla ajaminen, seksuaalinen riskikäyttäytyminen)

11 Kognitiivinen kehitys nuoruudessa
Ajattelun tyypillisiä piirteitä nuoruudessa: abstrakti ajattelu kehittyy edelleen älykkyys (Raymond Cattel & John L. Horn): joustava älykkyys = kykyä analysoida ja ratkaista uudentyyppisiä ongelmatilanteita kiteytynyt älykkyys = kykyä käyttää hyödyksi aiempia tietoja, taitoja ja kokemusta > nuoruusiässä korostuu erityisesti joustava älykkyys

12 Kognitiivinen kehitys nuoruudessa
taipumus ylitulkita ympäristön vihjeitä ja viestejä itseen liittyviksi ”kuvitteellinen yleisö” nuoruusikäiset hermostollisesti herkkiä pienillekin vihjeille vertaistensa huomion kohteena olemisesta egosentrisyys = taipumus ajatella runsaasti itseään sekä sitä, mitä muut itsestä ajattelevat mustavalkoinen ajattelu, esim. ehdottomuus, jyrkät mielipiteet

13 Riskikäyttäytyminen lisääntyy nuoruudessa
Kirjoita oppikirjan sivujen pohjalta (s ), miten psykologisen tiedon avulla voidaan selittää nuorten riskikäyttäytymistä

14 Pohdi, miksi päihdevalistus ei tehoa nuoriin
Pohdi, miksi päihdevalistus ei tehoa nuoriin. Miten tämän luvun esittelemät tiedot voisivat selittää ilmiötä?

15 Psykososiaalinen kehitys nuoruusiässä (s. 126–139)

16 Psykososiaalinen kehitys nuoruudessa
Psykososiaaliseen kehitykseen liittyviä tavoitteita nuoruusiässä uudenlaisen kehonkuvan omaksuminen minuuden ja minäkäsityksen kehittyminen yhteneväisen, suhteellisen pysyvän identiteetin muodostaminen nuoruusikään sopivien itsesäätelyn kykyjen saavuttaminen vertaissuhteiden syveneminen, mahdollisesti seurustelusuhteiden solmiminen asteittainen itsenäiseen elämään valmistautuminen asteittainen vanhemmista irtautuminen, uudenlaisen suhteen muodostaminen heihin

17 Psykososiaalinen kypsyminen
kehitysprosessi, jonka myötä yksilöstä kehittyy itsenäinen toimija, joka pystyy solmimaan merkityksellisiä ja mielekkäitä vuorovaikutussuhteita muiden kanssa

18 Autonomian ja identiteetin kehitys
autonomia = kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä, suoriutua elämässä itsenäisesti ilman muiden avustusta ja toimia emotionaalisena tukena itselleen mahdolliset ristiriidat: nuoren itsenäisyyden kaipuu – vanhempien rajojen asettaminen ja nuoren kehityksen suojelun tarve identiteetti = yhtenäinen ja jatkuva minuuden kokemus, jossa on pysyvyyttä identiteetin rakentuminen = käsityksen muodostuminen omasta yksilöllisyydestä, omista arvoista ja elämäntavoitteista (jatkuu lapsuudesta aikuisuuteen)

19 Erik H. Erikson: nuoruusiässä kohdataan identiteetin ja roolien hajaannuksen kriisi
James Marcia: identiteettien kokeileminen ja identiteettiin sitoutuminen

20 Identiteetin kehitystasot James Marcian mukaan

21 Miksi nuoret ottavat selfieitä?
Muistojen tallentamista, ajankuluttamista  Psykologisia näkökulmia / selityksiä??

22 Kirjoita tekstiä katsoessasi muistiinpanot otsikolla: ”Identiteetin rakentamista sosiaalisessa mediassa”

23 Lue oppikirjan sivuilta 133–137 seksuaalisuuden kehittymisestä
Lue oppikirjan sivuilta 133–137 seksuaalisuuden kehittymisestä. Täydennä sen jälkeen taulukkoon seksuaalisuuden kehitykseen liittyvien käsitteiden merkitykset tai määritelmät.

24 Käsite Määritelmä seksuaalisuus sukupuoli-identiteetti
sukupuolivähemmistöt seksuaalinen suuntautuminen seksuaalivähemmistöt seksuaali-identiteetti heteronormatiivisuus sukupuolinormatiivisuus aseksuaalisuus

25 Seksuaalisuuden kehitys nuoruusiässä
fyysinen kehitys yleensä psyykkistä kehitystä nopeampaa seksuaalinen herääminen ja siihen liittyvä identiteetin kehittyminen etenee yksilöllisesti jokaisella oikeus pohtia omassa tahdissaan seksuaalisuuttaan ja sen kehitystä → luonnollisia ja normaaleja ilmiöitä aseksuaalisuus = hyvin vähäinen/ei lainkaan koettu seksuaalinen vetovoima muita kohtaan (n. 1 % väestöstä)

26 ”Kyllä, kysymys on ihan oikeasta ja maailmanlaajuisesta ilmiöstä.”
”Nuoret harrastavat jatkuvasti vähemmän seksiä, ja syitä siihen pohditaan nyt ympäri maailmaa?” ”Kyllä, kysymys on ihan oikeasta ja maailmanlaajuisesta ilmiöstä.” HS

27 Emotionaalinen kehitys
tunteet saattavat kuohua erityisesti varhaisnuoruudessa biologiset muutokset (esim. muuttunut hormonitoiminta, aivojen kehitys) → muutoksia tunteiden viriämisessä ympäristöön liittyvät muutokset → nuorelta odotetaan ja vaaditaan aiempaa kypsempää käyttäytymistä keskeinen kehityksen haaste nuorelle: tunteiden tunnistamisen ja säätelyn kehittyminen osalla keinot eivät vielä riitä vastaamaan uuden kehitysvaiheen vaatimuksiin osa saattaa harjoitella ja omaksua näitä taitoja ilman suuria, ulospäin näkyviä tunnekuohuja

28 Mielenterveyden häiriöt nuoruusiässä
osalla nuorista hankaluuksia sopeutumisessa nuoruusiän muutoksiin mielenterveyshäiriöt = oireyhtymiä, joissa on merkittäviä psyykkisiä oireita; niihin liittyy kärsimystä, haittaa tai toimintakyvyn laskua esiintyy nuoruusiässä ja varhaisessa aikuisiässä enemmän kuin muissa ikävaiheissa vähintään joka viides nuori oireilee psyykkisesti tavalla, joka voidaan luokitella mielenterveyshäiriöksi yleisimpiä: mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, käytös- ja päihdehäiriöt sekä syömishäiriöt psyykkinen oireilu vie nuorelta voimavaroja → nuoruusiän keskeisiin kehityshaasteisiin tarttuminen on tavanomaista haasteellisempaa varhainen avun hakeminen tärkeää → riittävän aikaisin toteutettu hoito vähentää oireilun pitkittymistä ja parantaa ennustetta

29 Täydennä käsitekartta
Psykososiaalinen kehitys nuoruudessa identiteetti identiteetin rakentuminen sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti autonomia emotionaalinen kehitys

30 10. Vuorovaikutussuhteet nuoruusiässä (s. 140–151)

31 Kulttuurinen identiteetti
läpi elämän kestävä prosessi, jossa yksilö kasvaa yhteiskunnan jäseneksi yhteisöllinen: koostuu samankaltaisesti ajattelevan, toimivan ja kommunikoivan yhteisön jakamista yhteisistä kulttuurisista arvoista yksilöllinen: yksilöiden välillä eroja siinä, mitkä kulttuurin ominaisuudet koetaan olennaisiksi; yksilön lähiympäristön vaikutus

32 Kulttuurisen identiteetin uudelleen määrittely
yksilön tarve jäsentää identiteettiä useasti elämänsä aikana tyypillistä globaalissa ja muuttuvassa maailmassa   Kulttuurisen identiteetin vahvistaminen usein vastareaktio turvattomuuden tunteelle nopeasti muuttuvassa maailmassa vahvistetaan tunnetta ryhmään kuulumisesta ja yhtenäisyyteen pyrkimisestä esim. perinteiden ja uskonnollisten tapojen elvyttäminen ja ylläpitäminen

33 Vertaissuhteet nuoruudessa
suhteet ikätovereihin vieläkin merkittävämpiä kuin lapsuudessa ikätovereiden kanssa vietetty aika yleensä lisääntyy, vertaisten mielipiteet ja odotukset tärkeitä tukevat identiteetin vakiintumista status = asema ja arvovalta → tärkeitä tekijöitä nuorten vertaissuhteissa

34 Vertaissuhteet nuoruudessa
Ystävyyssuhteet tukevat nuoren itsearvostuksen kehitystä ja hyvinvointia opitaan vuorovaikutustaitoja, luottamusta, läheisyyttä ja konfliktitilanteiden ratkaisua samankaltaisuus keskeinen tekijä nuorten ystävystymisessä → ystävillä yhdistäviä ominaisuuksia, esim. samanlainen tausta, arvot tai mielenkiinnon kohteet Seurustelusuhteet romanttiset suhteet opetellaan jakamaan tunteita ja ajatuksia toisen ihmisen kanssa sekä fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä

35 Yksinäisyys harvoin itse valittua, osalla nuorista pysyvä tila
yksinäisyydelle altistavia tilannetekijöitä: kilpailu ja vertailu vuorovaikutuksessa tietyt yleiset kulttuurissa vallitsevat arvot, esim. itsenäisyyden ja yksin pärjäämisen korostaminen seurauksia: heikko itsearvostus taipuvaisuus vähätellä ja syyttää itseään mielenterveyden ongelmat vihan tunteet oppimisvaikeudet, heikko koulumenestys ja koulunkäynnin keskeyttäminen sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittäminen ovat keskeisiä keinoja nuorten yksinäisyyden ehkäisemisessä

36 Nuoren ja vanhemman muuttuva suhde
yhteyden tunnetta vanhempiin edistäviä tekijöitä: auktoriteettiin perustuva kasvatustyyli, luottamuksellinen suhde   yhteyden tunnetta vanhempiin estäviä tekijöitä: vanhempien kylmyys, torjunta ja negatiivinen reagointi siihen, että nuori avautuu vanhemmille asioistaan

37 Ongelmakäyttäytyminen nuoruusiässä
sisäänpäinsuuntautuva (internalisoiva) ongelmakäyttäytyminen ilmenee tunne-elämän häiriöinä, esim. ahdistuneisuus, vetäytyminen ulospäinsuuntautuva eli eksternalisoiva ongelmakäyttäytyminen ilmenee erityisesti käytöshäiriöinä, esim. aggressiivisuus antisosiaalinen käyttäytyminen, päihteiden käyttö ongelmakäyttäytymistä ennustavia tekijöitä: äidin mielenterveyden häiriöt vanhempien vihamielisyys lasta kohtaan varhaislapsuuden aikaiset käyttäytymisongelmat ja niiden jatkuminen kouluiässä nuoruusiän päihteiden käyttöä ennustavia tekijöitä esim.: lapsuusiän käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat vanhempien päihteiden käyttö, perheen alhainen ekososiaalinen asema, kaltoinkohtelu päihteitä käyttävä kaveripiiri päihteiden käyttö vaikuttaa ystävien valikoitumiseen


Lataa ppt "Nuoruus Fyysinen, kognitiivinen kehitys, psykososiaalinen kehitys ja vuorovaikutussuhteet nuoruusiässä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google