Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aikuisopisto Arvioijien perehdytys näyttötutkinnoissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aikuisopisto Arvioijien perehdytys näyttötutkinnoissa."— Esityksen transkriptio:

1 Aikuisopisto Arvioijien perehdytys näyttötutkinnoissa

2 Aikuisopisto Tervetuloa arvioijaksi!  Onneksi olkoon, sinua on pyydetty näyttötutkinnon arvioijaksi!  Arvioijia ovat henkilöt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan tutkinnon suorittajan osaamista aidoissa työtilanteissa ja täydentävien dokumenttien perusteella  Esimerkiksi arvioija voi olla oma esimies, kollegat, henkilöstö, oman organisaation muut asiantuntijat, organisaation ylin johto Kuva: http://kaunis-kukkia- kuvia.worldshot.net/

3 Aikuisopisto Jääviyskysymykset: EI oma sukulainen/aviopuoliso EI oma työpaikkaohjaaja, mentor EI samassa valmennus ryhmässä oleva EI valmistavan koulutuksen opettaja Kaikilla tutkinnon suorittajilla on eri tahojen arvioijia Tutkinnon suorittaja Työnantajapuolen edustaja, TA Kokenut yrittäjä YR (Yrittäjyyden tutkinnot) Opetusalan edustaja, OPE Työntekijäpuolen edustaja, TT / Yrittäjien tai sidosryhmien edustaja, SR (Yrittäjyyden tutkinnot)

4 Aikuisopisto Hyvä arvioijaHyvä arviointi  Tutustuu etukäteen tutkinnon perusteisiin, tutkinnon suorittajan laatimaan tutkintosuorituksen suunnitelmaan ja muihin dokumentteihin  On sitoutunut tehtäväänsä  Etsii osaamista, ei virheitä  Ei vertaile tutkinnon suorittajia toisiinsa  Johdonmukaista  Objektiivista  Kehittävää ja kannustavaa  Luottamuksellista  Vuorovaikutteista  Tuo esille osaamisen ja ammattitaidon suhteessa tutkinnon perusteissa vaadittuun osaamiseen ja ammattitaitoon Arvioinnilla haetaan vastauksia kysymyksiin mitä ja kuinka paljon tutkinnon suorittaja osaa miten hän osaa miten hän prosessoi tietoja miksi ja millaisin perustein hän toimii

5 Aikuisopisto Osaamisen arviointi näyttötutkinnossa Vaadittu osaaminen ja ammattitaito, kriteerit Tutkinnon perusteet Käytännön työ Omalla työpaikalla Tutkinto- tilaisuus Riittääkö osaaminen Myös Itsearvionti Arviointi Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus Suunnittelun lähtökohtana ovat oma työ ja tutkinnon perusteet Arvioinnissa keskeistä on havainnointi, kysymykset, keskustelu, dokumentteihin tutustuminen

6 Aikuisopisto Arvioinnin kokonaisuus Useita arviointeja Tutkinnon pakollinen osa Useita yksittäisiä tutkintotilaisuuksia Useita arviointeja Tutkinnon valinnainen osa Useita yksittäisiä tutkintotilaisuuksia  Osaamisen arviointi on systemaattinen prosessi ja sen tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet ja kriteerit  Arviointi- aineisto  Lopuksi arviointikokous (kolmikantainen arvioijaryhmä) Käydään kokoavasti läpi arviointiaineisto Arviointiesitys tutkinnon osan hyväksymisestä / hylkäämisestä tutkintotoimikunnalle

7 Aikuisopisto Näin valmistaudut arviointiin  Tutustu näyttötutkinnon perusteisiin  Perehdy tutkinnon suorittajan laatimaan henkilökohtaiseen tutkintosuunnitelmaan  Kerää tietoa tutkinnon suorittajan osaamisesta seuraamalla ja havainnoimalla työtilanteita  Valmistaudu keskusteluun tutkinnon suorittajan kanssa tutkintosuorituksista Kuva: www.norden.org

8 Aikuisopisto Vinkkejä arvioijalle:  Onko osaaminen kattavaa ja riittävää suhteessa tutkinnon perusteisiin?  Onko tilanne aito ja tarkoituksenmukainen arvioitaessa osaamista ja edustaako se vaadittuja tavoitteita?  Muista ottaa huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi  Anna mahdollisuus täydentää tarvittaessa  Arviointilomake! Arvioinnin tavoitteena on taata tutkinnon suorittajalle oikeudenmukainen ja laadukas arviointi! Kuva: Pixabay

9 Aikuisopisto Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan todellisissa työtehtävissä ja arjessa tapahtuvassa toiminnassa Omassa työympäristössä Tarkastellaan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa edellytetään Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä Arviointi on laaja-alaista, motivoivaa ja kannustavaa Arvioija vertaa tutkinnon suorittajan osoittamaa osaamista tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä kirjaa arvioinnin perusteluineen Arviointi on prosessi, jossa arviointitiedon tuottamisella ja kirjaamisella on keskeinen merkitys, dokumentointi Arviointilomake Itsearviointi

10 Aikuisopisto Arvioinnin dokumentointi  Arviointilomake: –Tutkintotilaisuutta varten tutkinnon suorittaja on esitäyttänyt arviointilomakkeen –Arvioija täyttää -> arviointilausunto –Sisältää myös tutkinnon suorittajan itsearvioinnin  Täydentävät dokumentit –Dokumentaatiota, jolla osaamisen osoittamista täydennetään –Syntyvät arjen työn tuotoksena, esim. toimintasuunnitelma, oman johtajuuden kehittämissuunnitelma, kehittämisprojektin suunnitelma ja raportti  Kaikki tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty Arviointi- aineisto Kuva:Pixabay

11 Aikuisopisto Arviointilomake

12 Aikuisopisto Käytännön vinkkejä arvioijalle  Mieti etukäteen –Miten seuraat luontevasti tutkinnon suorittajan työskentelyä? –Mihin tutkinnon perusteiden kannalta keskeisiin osaamisiin kiinnität arvioijana huomiota? –Mitä kirjaat arviointilausuntoon tutkintotilaisuuden arviointilomakkeelle? –Miten annat palautetta?  Hyviä apukysymyksiä ovat esimerkiksi: –Kertoisitko vielä tarkemmin? –Mihin perustuu? –Miten ymmärrät? –Miten sinun mielestäsi? –Mihin olet suorituksessasi erityisen tyytyväinen? –Miten tekisit toisin? Millä tavalla? Miksi? Kuva: Pixabay

13 Aikuisopisto Tutkinnon suorittajan osuus  Tutkinnon suorittajan tehtävänä on –olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä arvioijaan aikatauluttaessaan tutkintotilaisuuksia ja pyytäessään arviointia –todistaa oma osaamisensa arvioijille erilaisissa johtamisen tilanteissa –esitellä dokumentein tutkintosuoritukseen liittyvää johtamisosaamistaan –koota aineistoa osoittaakseen, että hallitsee tutkinnon perusteissa määritellyt asiat omassa työssään  Tutkintotilaisuudessa –Kuvaa suullisesti osaamistaan esimerkein –Esittää todisteiksi itse laatimiaan tai hänen johdollaan laadittuja analyysejä, raportteja tai muita dokumentteja Kuva: Tom Bullock, Flickr

14 Aikuisopisto Arviointi: Hyväksytty tai hylätty suoritus Tutkinto- tilaisuudessa todennettu osaaminen Tutkinnon perusteet Dokumen- taatio


Lataa ppt "Aikuisopisto Arvioijien perehdytys näyttötutkinnoissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google