Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIKUISOPISTO KEUDA 1 Yleisinfo tutkinto- tilaisuuksista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Keudan aikuisopisto hyvinvointialat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Yleisinfo tutkinto- tilaisuuksista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Keudan aikuisopisto hyvinvointialat."— Esityksen transkriptio:

1 AIKUISOPISTO KEUDA 1 Yleisinfo tutkinto- tilaisuuksista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Keudan aikuisopisto hyvinvointialat

2 AIKUISOPISTO KEUDA 2 Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä Lähde: Lähde: http://www.oph.fi/julkaisut/2016/nayttotutkinto_opas_2016http://www.oph.fi/julkaisut/2016/nayttotutkinto_opas_2016

3 AIKUISOPISTO KEUDA 3 Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto Erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa Aikaisempi osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa ja sitä täydennetään valmistavalla koulutuksella Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa

4 AIKUISOPISTO KEUDA 4 Näyttötutkintojärjestelmän keskeiset periaatteet 1. kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan edustajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessa 2. tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta 3. tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa 4. henkilökohtaistaminen

5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinto rakentuu osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia Kasvun tukeminen ja ohjaus Työpaikalla tapahtuva oppiminen Kasvun tukeminen ja ohjaus Työpaikalla tapahtuva oppiminen TUTKINTOTILAISUUS Kuntoutumisen tukeminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Kuntoutumisen tukeminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Osaamisala (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Osaamisala (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Valinnainen tutkinnon osa (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Valinnainen tutkinnon osa (Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat) Työpaikalla tapahtuva oppiminen Hoito ja huolenpito Työpaikalla tapahtuva oppiminen Hoito ja huolenpito Työpaikalla tapahtuva oppiminen TUTKINTOTILAISUUS Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Sairaanhoito ja huolenpito Vammaistyö Vanhustyö TUTKINTOTILAISUUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Yritystoiminnan suunnittelu Vanhusten kotihoito ja huolenpito Päihdetyön at/Asiakastyössä toimiminen Mielenterveys- ja päihdetyö

6 AIKUISOPISTO KEUDA 6 Tutkintotilaisuus Kestää pääsääntöisesti 5 työvuoroa Työskentelyä työntekijäarvioijan kanssa samoissa työvuoroissa lähihoitajan tehtävissä sosiaali- ja terveysalan työyksikössä Tutkinnon suorittajan laatiman henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaista toimintaa, ammattitaidon osoittamista ja perustelemista

7 AIKUISOPISTO KEUDA 7 Ammattitaidon hankkiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aikaisempien opintojen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella siten, että tutkinnon perusteissa määritetyt ammattitaitovaatimukset on mahdollista saavuttaa

8 AIKUISOPISTO KEUDA 8 Valmistava koulutus Opiskelu lähihoitajaksi etenee henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti: – aikaisempi osaaminen – teoriaopinnot (oppikurssit, etätehtävät ym.) – työpaikalla tapahtuva oppiminen (opiskelua ja työskentelyä alan työpaikoilla, oppimista tukevien tehtävien tekemistä)

9 AIKUISOPISTO KEUDA 9 Opiskelija valmistautuu tutkintotilaisuuteen opiskelemalla teoriaa ja käytäntöä opintosuoritusote (oppilaitos) Tutkinnon suorittaja näyttää teoreettisen ja käytännöllisen ammattitaitonsa tutkintotilaisuudessa tutkinnonosittain tutkintotodistus (tutkintotoimikunta)

10 AIKUISOPISTO KEUDA 10 Työpaikalla tapahtuva oppiminen – opiskelija opiskelee ammattiin kuuluvia tietoja ja taitoja työpaikalla – on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua Tutkintotilaisuus – lähihoitajan työtä työpaikalla ja työn teoreettista perustelemista – ammattitaidon osoittamista todellisissa työtehtävissä – kestää +/- 5 työvuoroa

11 AIKUISOPISTO KEUDA 11 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaja / Työntekijäarvioija NÄYTTÖTUTKINNOSSA ERI HENKILÖT Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka ohjaa ja opettaa opiskelijaa käytännön työssä, antaa palautetta ja arvioi oppimista Työntekijä-arvioija on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee tutkinnon suorittajan kanssa tutkintotilaisuuden ajan samoissa työvuoroissa, arvioi ammattitaitoa, keskustelee ja kyselee

12 AIKUISOPISTO KEUDA 12 Kolmikanta arvioi tutkinnon suorittajan osaamisen tutkintotilaisuudessa Kolmikantaan kuuluu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja opettaja-arvioija Kolmikanta

13 AIKUISOPISTO KEUDA 13 Tutkintotoimikunta on määritellyt arvioijien kelpoisuuden seuraavasti: Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava Opettaja-arvioija: Opetusalan arvioijan kelpoisuus on tämän hetkinen sosiaali- ja terveysalan opettajan kelpoisuus kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta sekä näyttötutkintomestarin koulutus ja pedagogiset opinnot. Arvioijaksi kelpaa myös sairaanhoidon opettajan tutkinnon suorittanut näyttötutkintomestari. Ammattitaidon arvioijien kriteerit

14 AIKUISOPISTO KEUDA 14 Ammattitaito osoitetaan työelämän todellisissa työtehtävissä Työpaikkana on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jonka toiminta on kyseisen tutkinnon osan ammattitaidon osoittamiseen soveltuva ja jossa on kyseisen tutkinnon osan arviointiin perehtynyttä henkilökuntaa Työpaikka on yleensä sama kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikka

15 AIKUISOPISTO KEUDA 15 Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma On tutkinnon suorittajan laatima kirjallinen tutkintosuunnitelma (käsikirjoitus) siitä, miten hän näyttää erilaisissa työtehtävissä käytännöllisen ja teoreettisen osaamisensa suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin Tutkintosuunnitelmassa on myös työpaikan, asiakkaiden ja toiminnan kuvaus Arvioijat (opetusalan arvioija, työntekijä-arvioija ja mahdollisesti myös työnantaja- arvioija) hyväksyvät suunnitelman allekirjoituksellaan ennen kuin tutkintotilaisuus voi alkaa

16 AIKUISOPISTO KEUDA 16 Ammattitaidon arviointi Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioi kolmikanta Sanallinen ja numeroarviointi (K3, H2, T1, Hyl.) Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kunkin tutkinnon osan arviointilomakkeessa ja ne määrittelevät hyväksyttävän suorituksen tason Tutkinnon suorittaja valmistautuu arviointikeskusteluun tekemällä kirjallisen itsearvioinnin arviointilomakkeelle

17 AIKUISOPISTO KEUDA 17 Arviointikeskustelu ja -kokous Kolmikanta-arvioijien tehtävänä on tehdä päätelmiä siitä, onko tutkinnon suorittajan osaaminen tutkinnon perusteissa olevien ammattitaitovaatimusten mukaista ja minkä tasoista se on Arvioijat kirjaavat perustelut arviointilomakkeelle Tutkintotilaisuuden jälkeen (3 viikon sisällä) käydään arviointikeskustelu ja -kokous työpaikalla

18 AIKUISOPISTO KEUDA 18 Tutkintotoimikunta Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta johtaa ja valvoo näyttötutkintojen suorittamista – Arviointilomakkeet ovat valtakunnallisia, tutkintotoimikunnalta tulleita lomakkeita Sen toiminta rahoitetaan tutkintomaksuilla, jotka peritään näyttötutkinnon suorittajilta Oppilaitos toimii tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn järjestämissuunnitelman ja -sopimuksen pohjalta Tutkintotoimikunta allekirjoittaa tutkintotodistukset

19 AIKUISOPISTO KEUDA 19 Tutkintomaksu ja palkkio työpaikalle tutkintomaksu 58 € maksetaan ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta – Toimisto lähettää laskun tutkinnon suorittajalle – Tutkinnon suorittaja säilyttää maksutositteen ja näyttää sen jokaisen tutkintotilaisuuden yhteydessä opetusalan arvioijalle ohjauskeskustelussa ja kirjaa maksupäivän ilmoittautumislomakkeella ilmoittautuessaan tutkintotilaisuuksiin – Oppilaitos tilittää tutkintomaksut opetushallitukselle oppilaitos maksaa työpaikalle sopimuksen mukaisesti palkkion tutkintotilaisuuden arvioimisesta

20 AIKUISOPISTO KEUDA 20 Yhteenveto Ennen tutkintotilaisuutta: Perehdy ohjeisiin, hanki työpaikka ja aloita tutkintotilaisuuden suunnitelman laatiminen Valmistavan koulutuksen opinnot tulee olla suoritettuna ennen tutkintotilaisuuden alkua Esittele tutkintotilaisuuden suunnitelmasi opetusalan arvioijalle, työntekijäarvioijalle ja mahdollisuuksien mukaan myös työnantaja-arvioijalle

21 AIKUISOPISTO KEUDA 21 … jatkuu … Tutkintotilaisuuden aikana: – Työskentele työntekijäarvioijan kanssa samoissa työvuoroissa lähihoitajan työtehtävissä työpaikalla – Sovi aika tutkintotilaisuuden arviointikeskusteluun ja -kokoukseen opetusalan arvioijan, työntekijäarvioijan ja työnantaja-arvioijan kanssa (3 viikon sisällä tutkintotilaisuuden päättymisestä)

22 AIKUISOPISTO KEUDA 22 … jatkuu... Ennen arviointikeskustelua: – Valmistaudu perustelemaan käytännöllistä ja teoreettista ammattitaitoasi arviointikeskustelussa – Tee kirjallinen itsearviointi arviointilomakkeelle – Itsearviointi on osa tutkintotilaisuutta

23 AIKUISOPISTO KEUDA 23 … jatkuu... Arviointikeskustelun jälkeen – Kolmikanta tekee arviointikokouksessa arviointipäätöksen – Tutkinnon suorittajalle kerrotaan arviointikokouksen päätteeksi arvosana ja arvioinnin perustelut – Tutkinnon suorittajalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö kolmikannalle 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut arviointipäätöksen tiedoksi

24 AIKUISOPISTO KEUDA 24 Oikaisupyyntö Jos harkitset oikaisupyyntöä, ota yhteys tutkinnon osasta vastaavaan kouluttajaan, jotta saat ohjeistusta oikaisupyynnön tekemiseen Oikaisupyyntö tehdään valmiille lomakkeelle, jonka tutkinnon suorittaja lähettää kolmikannalle Kun kolmikanta on antanut päätöksen oikaisuun, voi arvioijien antamaan päätökseen hakea oikaisua vielä tutkintotoimikunnalta

25 AIKUISOPISTO KEUDA 25 Hylätty tutkintotilaisuus Tutkintosuoritus päätetään hylätyksi, jos joku tai jotkin ammattitaitovaatimukset eivät täyty Tutkintotilaisuus keskeytetään, kun – potilas- tai asiakasturvallisuus vaarantuu – tutkinnon suorittajan toimista on syntynyt sellainen tilanne, että asiakasturvallisuus olisi voinut vaarantua – työturvallisuus vaarantuu Näissä tilanteissa työelämän arvioijan tai tutkinnon suorittajan tulee ottaa heti yhteyttä opetusalan arvioijaan

26 AIKUISOPISTO KEUDA 26 Hylätty tutkintotilaisuus Arviointikeskustelu pidetään työpaikalla sovitusti Kolmikanta kirjaa arviointikokouksessa pöytäkirjaan – tutkinnon suorittajan osoittaman osaamisen – tilanteen, jonka vuoksi tutkintotilaisuus keskeytettiin – hylätyn arvosanan ja – jatkosuunnitelman Jatkosuunnitelma sisältää suunnitelman osaamisen hankkimisesta valmistavassa koulutuksessa ja uudesta tutkintotilaisuudesta


Lataa ppt "AIKUISOPISTO KEUDA 1 Yleisinfo tutkinto- tilaisuuksista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Keudan aikuisopisto hyvinvointialat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google