Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPIVA OPS –SALO 1.Jakso 19.-20.11.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPIVA OPS –SALO 1.Jakso 19.-20.11.2014."— Esityksen transkriptio:

1 OPPIVA OPS –SALO 1.Jakso

2 OPPIVA OPS –prosessin valmennusosiot ja vaiheet
4.Päivä 5.Päivä Syksy 2015 6.Päivä syksy 2015 Veso Kunnan ohjausryhmä Kunnan ohjausryhmä Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

3 OPPIVA OPS –valmennuspäivien sisällöt
OPPIVA OPS -koulun toimintakulttuuri ja osallisuus 1.-2.päivä syksy 2014 OPPIVA OPS –koulun toimintakulttuuri ja oppimiskäsitys 3.päivä kevät 2015 OPPIVA OPS – laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 4.päivä

4 OPPIVA OPS –valmennuspäivien sisällöt
OPPIVA OPS –ryhmän merkitys oppilaan oppimisessa 5.päivä syksy 2015 OPPIVA OPS – arviointi ja yhteistyökumppanuus

5 OPPIVA OPS –PROSESSIN TASOT
PEDAGOGINEN JOHTAJUUS TYÖHTEISÖ OPPILAAT OPPILAAT MINÄ-OPPIJANA

6 OPPIVA OPS –prosessin tasot
PEDAGOGINEN JOHTAJUUS TYÖYHTEISÖ Miten organisoidaan osallistava ops -prosessi? Miten vahvistetaan pedagogista johtajuutta? Miten rakennetaan yhteisöllisesti toimiva työyhteisö? Miten selkeytetään työyhteisön jäsenten roolit, vastuut ja yhteiset pelisäännöt?

7 OPPIVA OPS –prosessin tasot
MINÄ OPPIJANA ja OPPIVA OPS - RYHMÄN JÄSENENÄ OPPILAAT Miten vahvistetaan oppilaan ymmärrystä omasta oppimisestaan Miten lisätään oppilaiden osallisuutta luokan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Miten ymmärrän omaa tapaani oppia? Miten vahvistan omia oppimaan oppimistaitojani yksin ja yhdessä?

8 OPPIVA OPS –valmennus 19.-20.11.2014
ENSIMMÄISEN JAKSON TEEMA KOULUN TOIMINTAKULTTUURI JA OSALLISUUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Lukekaa OPS 2016 perusteluonnoksen luvut 2-4 Valmistautukaa esittelemään 5 min kouluanne: tämän lukuvuoden painotetut tavoitteet ja positiivisia asioita, joita haluatte koulustanne kertoa. Esittelyssä kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. SISÄLLÖT Valmennusryhmän käynnistys ja toimintatavat OPS 2016 perusteet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukena Koko koulu osallisena OPS –prosessin toteuttamisessa Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri Pedagoginen johtajuus Oppilaiden osallisuus Oppiva valmennusryhmä - Minä oppijana Valmennuspäivän päätös ja välitehtävien ohjeistus VALMENNUKSEN TYÖTAPA Valmennuksen työtapa on vuorovaikutteinen: alustukset, keskustelut, yhteistoiminnallisuus ja koulukohtainen suunnitteluaika vuorottelevat Lämpimästi tervetuloa! Leena Nousiainen ja Ulla Rasimus

9 OPPIVA OPS -prosessin tavoitteet
Aikaansaada oppimista ja kasvua tukevia monimuotoisia toimintamalleja ja -tapoja uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Valmentaa henkilöstöä kohtaamaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja Kirkastaa opettajuutta ja opettajan roolia oppimisen ja kasvun tukemisen asiantuntijana Vahvistaa koko henkilöstön osaamista opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Vahvistaa osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Kehittää huoltajien ja henkilöstön yhteistyötä vahvistavia toimintamalleja Luoda yhteisen pedagogisen johtajuuden ja jatkuvan kehittämisen malleja Prosessin tuloksena syntyy käytännön työtä ohjaava opetussuunnitelma sekä yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri OPPIVA OPS

10 Teman Kun aloitin opettajana…. - millaista oli silloin?
1. ops – miten näkyi – kuului? 2. opettajanhuonekulttuuri – uuden opettajan perehdytys? 3. oppimisympäristö – luokkakoot? 4. oppimisen tuki – mitä ja miten? 5. oppilaiden osallisuus osallistuminen 6. oppimateriaali – tvt 7. kodin ja koulun yhteistyö 8. muita muistoja

11 Opetussuunnitelmien historiaa - oman aikakautensa tuotoksia
v. 1970 - Komitean laatima – yksityiskohtainen - Yhteiset kaikille ja kaikkialla n. 700 sivua v.1985 - Asiantuntijoiden laatimaa, ainekohtaisuus korostui - Kuntakohtaisia osuuksia Ohjaavat opettajat laatimassa v.1994 - Kouluille annettiin lupa tehdä oma ops  jopa tuntijaon saivat itse päättää - kunnan sisällä suuria eroja – taideteoksista  ohjeisiin v. 2004 - normimuotoinen - sitova - yhtenevät perusteet  kuntakohtainen osuus - oppiaineiden tavoitteet hyvin yksityiskohtaiset v. 2010 - tarkennettiin oppilashuolto ja 3 –portainen tuki - prosessiin osallistui laaja-alainen opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön verkosto v. 2014 - oppilashuoltolaki, työrauhaan liittyvät tarkennukset

12 Uudistuksen ydin MITÄ? MIKSI? MITEN?
MITEN KOULU TOIMII VIELÄ NYKYISTÄ PAREMMIN KASVUYHTEISÖNÄ JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ? KYSE ON SIIS TOIMINTAKULTTUURIN JA PEDAGOGIIKAN MUUTOKSESTA YHTEINEN MATKA ITSESSÄÄN JO TUOTTAA UUTTA KIRJOITETTU VERSIO = OPETUSSUUNNITELMA on tuotos yhteisestä matkasta

13 Mikä opetussuunnitelmissa muuttuu?
Opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan arvoperusta ja tehtävä Oppimisen ja osaamisen määrittely oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-alainen osaaminen Tapa toimia toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen Opetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen esi- ja perusopetuksen jatkumo, esiopetus kokonaan eheytettyä perusopetuksessa vuosiluokkakokonaisuudet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet lisäopetuksessa opiskelusuunnitelmaan perustuva opetus ----- Kokousmuistiinpanot ( :35) ----- IRMELI HALINEN

14 Hyvä ryhmän toimintatapa
Aito osallistuminen ja läsnäolo rakenteessa Ei puhuta takanpäin / jälkeen päin Näkökulma eteenpäin – ratkaisukeskeisyys Avoin keskustelu Kunnioitus luottamus Kuunteleminen Annetaan tilaa ideoille – hyväksyminen Jokaisella on mielipide – annetaan tilaa jokaiselle Pysytään aiheessa – perustehtävässä Yhteiset sopimukset – Tiedottaminen työnjako

15 VÄLIAIKATYÖSKENTELY INFO: Mitä ja miten informoitte ops –prosessista työyhteisöä ja oppilaita? Lukekaa ja keskustelkaa työyhteisössä opetussuunnitelman perusteiden lukua 4.1 ja 4.2 – Toimintakulttuuri Rakentakaa yhteisönne Opetussuunnitelman historiajana: muistoja ja johtopäätöksiä Tehkää Oppimis- ja toimintatyylit –testi: ja keskustelkaa millaisia olette ja miten toimitte yhteisönä Lukekaa laaja-alainen osaaminen L7 Arvioikaa osallisuuden portaiden avulla oppilaiden osallisuuden nykytila

16 OHJEET OPS –SISÄLTÖJEN TYÖSKENTELYYN – Toimintakulttuuri 4.1 ja 4.2
OPPIVA OPS OHJEET OPS –SISÄLTÖJEN TYÖSKENTELYYN – Toimintakulttuuri 4.1 ja 4.2 1.YKSILÖ – JA RYHMÄTYÖSKENTELY Lue ops –perusteista 4.1 ja 4.2 ja valitse / ympyröi tekstistä ydinkäsitteitä / ydinasoita (4-6) Verrataan valittuja käsitteitä / asioita, mitkä ovat samoja ja mitkä eri -> perustellaan valintoja -> valitkaa 4 yhteistä ydinkäsitettä / -asiaa ja kirjoitetaan ne lapuille

17 OPPIVA OPS 2. KOKO YHTEISÖN TYÖSKENTELY
Ryhmä kerrallaan käydään laittamassa omat laput lattialle niin, että samaa tarkoittavat ovat lähekkäin Seisotaan piirissä käsitteiden ympärillä ja käydään yhteisiä merkitysneuvotteluja Lappujen paikkoja saa käydä muuttamassa. Katsotaan mitkä 4-6 ydinkäsitettä / -asiaa näyttäytyvät yhteisölle merkityksellisimmiltä ja valitaan ne seuraavaa vaihetta varten. OTETAAN KUVA TUOTOKSESTA

18 OPPIVA OPS 3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOKEILUT
ARVIOIDAAN KOULUN NYKYTILAA, mitkä valituista Toimintakulttuurin ydinasioista ovat koulun vahvuuksia toteutuvat osittain vahvistettavia MITEN VAHVISTETTAVIA ASIOITA TULISI TOTEUTTAA KÄYTÄNNÖSSÄ ERI OPPIAINEISSA? Konkretisoikaa ensimmäiset kokeilut Milloin kokemuksiin palataan?

19 OPPIVA OPS -VERTAISRYHMÄT:
TAVATAAN AINAKIN 1 X ENNEN ESITELLÄÄN OMAN KOULUN OPS –AIKATAULU MITÄ (aiheet) JA MITEN (työskentelytavat) KOULUN OPS –TILAISUUDET ON TOTEUTETTU


Lataa ppt "OPPIVA OPS –SALO 1.Jakso 19.-20.11.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google