Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPIVA OPS –prosessi 2014 – 2015 Palvelun tuottajat:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPIVA OPS –prosessi 2014 – 2015 Palvelun tuottajat:"— Esityksen transkriptio:

1 OPPIVA OPS –prosessi 2014 – 2015 Palvelun tuottajat:
PRO koulutus ja konsultointi ja Rondo Training Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

2 OPS 2016 uudistuksen ydin MITEN? MITÄ? MIKSI?

3 Miten? Miksi? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan? IRMELI HALINEN

4 Miksi uudistumista tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen rakenteissa Mitä? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja yleissivistyksen sisältö muuttuu Miten? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria on tarpeen pohtia IRMELI HALINEN

5 Muutos antaa mahdollisuuden
miettiä työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista… IRMELI HALINEN

6 Mikä opetussuunnitelmissa muuttuu?
Opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan arvoperusta ja tehtävä Oppimisen ja osaamisen määrittely oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-alainen osaaminen Tapa toimia toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen Opetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen esi- ja perusopetuksen jatkumo, esiopetus kokonaan eheytettyä perusopetuksessa vuosiluokkakokonaisuudet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet lisäopetuksessa opiskelusuunnitelmaan perustuva opetus IRMELI HALINEN

7 OPPIVA OPS -prosessin tavoitteet
Aikaansaada oppimista ja kasvua tukevia monimuotoisia toimintamalleja ja -tapoja uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Valmentaa henkilöstöä kohtaamaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja Kirkastaa opettajuutta ja opettajan roolia oppimisen ja kasvun tukemisen asiantuntijana Vahvistaa koko henkilöstön osaamista opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Vahvistaa osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Kehittää huoltajien ja henkilöstön yhteistyötä vahvistavia toimintamalleja Luoda yhteisen pedagogisen johtajuuden ja jatkuvan kehittämisen malleja Prosessin tuloksena syntyy käytännön työtä ohjaava opetussuunnitelma sekä yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri OPPIVA OPS

8 OPS – VALMENNUS-PÄIVÄT
OPPIVA OPS -rakenne OPS – perusteet OPS – VALMENNUS-PÄIVÄT KUNNAN VESO -PÄIVÄ KOULUJEN OPS -TYÖ OPS – OHJAUS- RYHMÄ JA TYÖRYHMÄT KUNNAN OPS -TYÖ YHTEISTYÖ OPPIVA OPS

9 OPPIVA OPS –prosessin valmennusosiot ja vaiheet
Syksy 2014 Kevät 2015 Kevät 2015 Syksy 2015 OPPIVA OPS VESO – päivä maaliskuu Kunnan ohjausryhmä Kunnan ohjausryhmä Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

10 OPPIVA OPS –prosessin vaiheet
Prosessi koostuu sekä valmennuspäivistä (6) että omilla kouluilla suoritettavasta konkreettisesta OPS-työstä = välitehtävät. Prosessiin kuuluu kunnan ops –ohjausryhmän valmennuksia (3 tuntia) (2) sekä kunnan yhteinen VESO -päivä (1) Lähipäivien aikana koulujen OPS-valmennusryhmät saavat työkaluja, joiden avulla OPS -prosessia toteutetaan kouluilla. Välitehtävät toteutetaan aina sekä työyhteisö- että luokkatasolla. Välitehtävät tukevat oppilaiden kanssa oppimaan oppimis- ja sosiaalisia taitoja ja ryhmän / luokan ryhmädynaamista toimivuutta. Opettajatasolla välitehtävät tukevat opettajan oppimisen asiantuntijuutta, pedagogista johtajuutta luokassa, yhteistyötaitoja ja työyhteisötaitoja. Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

11 Koulun OPPIVA OPS –valmennusryhmän rooli:
Valmennusryhmään osallistuu rehtori opettajaa Suunnitella, toteuttaa ja seurata oman koulun ops –prosessia Kannustaa ja sitouttaa työyhteisöä uudenlaisten toimintatapojen kokeiluun ja pilotointiin Toimia rehtorin ja johtoryhmän tukena koulun toimintakulttuurin muutoksessa Valmennusryhmän koko on max. 40 osallistujaa Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

12 OPPIVA OPS –PROSESSIN TASOT
PEDAGOGINEN JOHTAJUUS TYÖHTEISÖ OPPILAAT OPPILAAT MINÄ-OPPIJANA

13 OPPIVA OPS –prosessin tasot
PEDAGOGINEN JOHTAJUUS TYÖYHTEISÖ Miten organisoidaan osallistava ops -prosessi? Miten vahvistetaan pedagogista johtajuutta? Miten rakennetaan yhteisöllisesti toimiva työyhteisö? Miten selkeytetään työyhteisön jäsenten roolit, vastuut ja yhteiset pelisäännöt?

14 OPPIVA OPS –prosessin tasot
OPPILAAT MINÄ OPPIJANA Miten vahvistetaan oppilaan ymmärrystä omasta oppimisestaan Miten lisätään oppilaiden osallisuutta luokan toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Miten ymmärrän omaa tapaani oppia? Miten vahvistan omia oppimaan oppimistaitojani yksin ja yhdessä?

15 OPPIVA OPS –valmennuspäivien sisällöt
Syksy 2014 KOULUN TOIMINTAKULT-TUURI 1.-2.päivä syksy 2014 OPPIVA OPS –oppimiskäsitys 3.päivä kevät 2015 OPPIVA OPS – yksin ja yhdessä 4.päivä Kevät 2015

16 OPPIVA OPS –valmennuspäivien sisällöt
Kevät – syksy 2015 OPPIVA OPS –ryhmän merkitys oppilaan oppimisessa 5.päivä syksy 2015 OPPIVA OPS –yhteistyö- kumppanina 6.päivä

17 OPPIVA OPS – koulun toimintakulttuuri 1.-2.päivä syksy 2014 = 19.-20.11.2014
ENNAKKOTEHTÄVÄ OPS 2016 perusteluonnoksen luvut 2-4 Oman koulun esittely max. 5 min SISÄLLÖT Valmennusryhmän käynnistys ja toimintatavat OPS 2016 perusteet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukena Koko koulu osallisena OPS –prosessin toteuttamisessa Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri Pedagoginen johtajuus Oppiva valmennusryhmä - Minä oppijana Yhteiset arvot käytäntöön Valmennuspäivän päätös ja välitehtävien ohjeistus

18 OPPIVA OPS –oppimiskäsitys 3.päivä kevät 2015 27.1.2015
Keskeiset sisällöt OPS 2016 ajankohtaiset sisällöt Oppimaan oppimisen kehä arjen työkaluna Oppimaan oppimisen taidot Opettaja ja oppilas oppimisen asiantuntijoina Erilaisten oppimistyylien hyödyntäminen Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

19 OPPIVA OPS – yksin ja yhdessä 4.päivä kevät 2015 21.4.2015
Keskeiset sisällöt Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään oppimiseen Minä – kuvan muodostuminen: lapsen ja nuoren kehityspsykologiset vaiheet OPS ajankohtaiset sisällöt Opettajan ja oppilaan välisen suhteen vahvistaminen Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen: yhteisöllinen oppilashuolto Toimiminen haasteellisissa tilanteissa Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

20 OPPIVA OPS – ryhmän merkitys oppimisessa 5. päivä syksy 2015
Sisällöt Ryhmädynamiikka Roolit ryhmässä OPS ajankohtaiset sisällöt Ryhmän kehitysvaiheet ja opettajan rooli Roolit ryhmässä Yhteisöllisyyttä edistävä vuorovaikutus ”Minä vuorovaikuttajana” Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

21 OPPIVA OPS –yhteistyökumppanina 6.päivä syksy 2015
Sisällöt Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tukeva yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö OPS ajankohtaiset sisällöt Palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuri Kumppanuuden peruselementit Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

22 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan IRMELI HALINEN

23 Prosessia tukevia rakenteita kouluissa
Koulukohtaiset vesot Yt –ajan käyttö Opetussuunnitelmatyöhön nivottu täydennyskoulutus OPPIVA OPS –valmennukseen osallistuva ryhmä Koulun johto- /kehittämisryhmä OPPIVA OPS

24 OPPIVA OPS -prosessi Rondo Training Oy / Leena Nousiainen
Puh PRO koulutus ja konsultointi Oy / Ulla Rasimus Puh Ulla Rasimus & Leena Nousiainen


Lataa ppt "OPPIVA OPS –prosessi 2014 – 2015 Palvelun tuottajat:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google