Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riippuvuuksista toipuminen ja vertaistukiryhmien merkitys toipumisessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riippuvuuksista toipuminen ja vertaistukiryhmien merkitys toipumisessa"— Esityksen transkriptio:

1 Riippuvuuksista toipuminen ja vertaistukiryhmien merkitys toipumisessa
III Konferenssi kristinuskon ja psykologisen tiedon vuorovaikutuksesta Virpi Kujala

2 Riippuvuus on monitahoinen ilmiö
Taustalla voi olla Biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia syitä Myös hengellinen näkökulma olisi otettava huomioon -> riippuvuus himona Riippuvuus kehittyy pitkällä aikavälillä Toipuminenkin on pitkä prosessi

3 Jaak. 1: 12-15 12 Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. 13 Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. 14 Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. 15 Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

4 Room. 6:12-14 12 Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. 13 Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi 14 Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

5 Päihderiippuvuus biopsykososiaalisena ilmiönä
Biologinen näkemys: Keskushermostoon vaikuttavan aineen tai toiminnan toistuvasta annostelusta aiheutuva aivojen häiriötila, joka ylläpitää riippuvuutta. Psykologinen näkemys: Pakonomaista aineiden käyttöä yrityksenä ”paeta” sietämättömiä tunnetiloja ja lievittää psyykkisiä oireita. Sosiaalinen näkemys: Sosiaalisen oppimisen kautta kehittynyt toimintamalli, jossa yksilön vuorovaikutusympäristöllä (perhe, ystäväpiiri/ asuinalue ja kulttuuri) on keskeinen merkitys.

6 Riippuvuuden kriteerit
a) voimakas himo/hillitön halu ottaa päihteitä b) heikentynyt kyky hallita päihteiden käytön aloittamista ja lopettamista c) toleranssin kasvua d) sosiaalisen elämän laiminlyöntiä e) käytön jatkumista haitoista huolimatta f) vieroitusoireita aineen käytön lopettamisen jälkeen

7

8 Riippuvuuskäyttäytymisen ilmentymiä
Unelmat ja näköalat katoavat -> nopea, hetkellinen helpotuksen tai mielihyvän hakeminen Ajatukset keskittyvät mielihyvän hakemiseen tai mielipahan poistamiseen -> sisäinen tyhjyys, levottomuus, ahdistus, suru, vieroitusoireet -> sietämätön olotila Puutos persoonallisuuden ytimessä

9 Riippuvuuskäyttäytymisen ilmentymiä
Sisäinen todellisuus kielletään Ongelmat ulkoistetaan Elämälle merkitystä antavat arvot ja ihanteet puuttuvat Päihtymys on lopulta ihmisen ainoa merkittävä tunnekokemus -> tunteet syväjäässä, ei yhteyttä itseen, toisiin, Jumalaan

10 Illuusio elämän hallinnasta
Selviytymisyritys tilanteesta, jonka kokee sietämättömäksi Kyvyttömyys käsitellä pettymyksiä, syyllisyyttä, häpeää ja epäonnistumisia ym. Päihteet lievittävät yksinäisyyttä, ahdistusta, häpeää, syyllisyyttä, masennusta ja kuulumattomuuden ja arvottomuuden tunteita -> illuusio hallinnasta

11 Puutos persoonallisuuden ytimessä
Päihteiden käytöllä pyritään tiedostamattomasti korjaamaan tilannetta, täyttämään tyhjiötä/aukkoa sisimmässä. Hengellinen ulottuvuus vastaa tähän: Vain Jumalan Pyhä Henki voi täyttää tämän aukon – olemassaolon kokemus

12

13 KEHÄN MURTAMINEN ON MAHDOLLISTA
Mitä aikaisemmin vaaratilanteensa tunnistaa, sen helpompi niitä on välttää Vaihtoehtoja on jokaisessa vaiheessa Olennaista on tunnistaa omat päihteiden käyttöä ylläpitävät ajattelu- ja toimintatavat ja kehittää niille vaihtoehtoja Sakkokierrosten välttämiseksi on työskenneltävä itsensä kanssa

14 Ulos kehästä – kivun käsitteleminen
Kivun tunnistaminen ja kohtaaminen Omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen Toisten ihmisten apu ja tuki (ammatillinen ja vertaistuki) Anteeksiantaminen itselle ja toisille Kipujen vieminen Jumalan hoidettavaksi, rukous, esirukous Omien voimavarojen löytäminen, uusi sisältö elämään

15 Tavoitteena terve aikuisuus
Oman identiteetin selkiytyminen, käsitys minästä, ominaisuuksista, tarpeista, tunteista Aitous, itsen kuunteleminen, hoitaminen, arvostaminen Hengellisyys Yhteys toisiin ihmisiin, kuuluminen johonkin Muiden tukeminen Yhteiskunnallistuminen Tarkoituksellisuus elämään

16 Toipumisen elementtejä
Koski-Jännes(1995): tiedostaminen, mistä päihderiippuvuudessa on kyse ja kiinnittää huomiota oman päihteidenkäytön lisäksi omiin käyttöä ylläpitäviin uskomuksiin. Omien riskitilanteiden tunnistaminen ja kuva omasta muutosvaiheesta.

17 Toipumisen elementtejä
3. Omien selviytymiskeinojen löytäminen 4. Muutokset elämäntavassa ja sosiaalisessa kentässä. 5. Muutos identiteetissä eli minäkuvassa, arvoissa ja suhtautumisessa tulevaisuuteen. -> Itseapuryhmät ovat identiteettityössä suureksi avuksi. Sosiaalinen tuki on tärkeää. Toipumisen alkuvaiheessa tarvitaan eniten tukea.

18 Ongelman kehittyminen ja toipuminen
Ei ongelmaa Tasapaino Päih Toipu- teiden minen käytön pahe- neminen  

19 Toipumisen vaiheet (noin 2 vuoden prosessi)
1.Varhaisvaihe - retkahduksen riski suuri, tuen tarve suuri - käyttäytymisen yllykkeiden hallinnan opettelu 2. Keskivaihe – toipuminen eri osa-alueilla, surutyö, tunteiden kokemisen opettelu, 3. Myöhäisvaihe – vakiinnuttaminen, ei vain ilman päihteitä oleminen, vaan ”raittiiksi” tuleminen kestää ensimmäiset 6 kuukautta. Tänä aikana, retkahtamisen riski on suurin. Haasteina: käsitellä ympäristössä ja sosiaalisissa tilanteissa olevia juomisen tai aineiden käyttämisen yllykkeitä, kehittää uusia tapoja käsitellä stressiä, mielialan vaihteluita ja masennusta, aloitettava raittiin tukisysteemin rakentamistehtävä osallistumalla esim. 12-askeleen ryhmiin tai muihin tukiryhmiin ja hän alkaa kehittää raitista sosiaalista verkostoa ja aktiviteetteja Keskivaiheen toipuminen tapahtuu seuraavan 6 kuukauden raittiuden aikana. Haasteina: opittava selviytymään raittiuteen sopeutumisen fyysisistä, sosiaalisista ja psykologisista tehtävistä, on lujitettava uudet suhteet läheisiin, surutyö koskien sekä menetyksiä aineen käytön aikana, että "entisen elämän" ja entisten ystävien menettämistä, tunteiden kokemiskyvyn uudelleen vakiinnuttaminen, käsitellä menneet selvittämättömät menetykset. Toipumisen kolmannen vaiheen haasteet: opitun vakiinnuttaminen, kuivana olemisesta raittiuteen, "Kuiva" ei sillä hetkellä käytä alkoholia tai aineita, mutta kokeen tilanteen uhrauksena ja ajattelee usein juomista. "Raitis" henkilö suuntautuu innokkaana uuteen raittiiseen elämäänsä. "Raitis" kokee raittiutensa saamanaan lahjana. "Kuivilla" on paljon suurempi riski retkahtaa kuin "raittiilla", jotka ovat tehneet ne suuret elämänmuutokset, jotka ovat välttämättömät onnistuneelle pitkäaikaiselle toipumiselle. Matti Rossi:

20 Vertaistuen määritelmä
Vertaistuki on yksi sosiaalisen tuen muoto. Mielenterveyden keskusliitto: Vertaistuki on omaehtoista ja yhteisöllistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää jokin kohtalonyhteys; sellainen kohtalonyhteys, jonka yhteiskunta määrittelee poikkeavaksi ja joka edellyttää enemmän sosiaalista tukea.

21 Vertaisryhmä Ohjaajana/vetäjänä/vastuullisena toimii toinen vertainen
Ominaista vastavuoroisuus ja vapaaehtoisuus Toiminta perustuu keskinäiseen tukeen, eikä ryhmätapaamisilla ole usein selkeää rakennetta tai määriteltyjä tavoitteita

22 Vertaistukiryhmä ja tukiryhmä
Muuten vastaavanlaisia kuin aidot vertaisryhmät, mutta vertaistukiryhmässä ohjaajana toimii koulutettu vertainen ja/tai ammattilainen ja sillä on selkeä rakenne sekä tavoitteet. Tukiryhmissä ohjaajana toimii usein sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja toiminta on hyvin organisoitua ja päämäärätietoista.

23 Vertais(tuki)ryhmän merkitys?
Ei ole saatavissa muualta tukea ja apua riittävästi muualta Ryhmät voivat olla helposti saatavilla Tarve jakaa kokemuksia toisten samaa kokeneiden kanssa Tarve kuulua johonkin yhteisöön, josta saa voimia jatkaa eteenpäin

24 Vertais(tuki)ryhmän merkitys?
Voi auttaa ymmärtämään itseä ja omaa elämää paremmin Ryhmän hyvä ilmapiiri antaa uusia voimia Voi saada uusia näkökulmia ja neuvoja toisilta Voi jakaa asioita, joista ei muuten puhuisi Saa toivoa selviytymisestä Saa onnistumisen kokemuksia

25 Vertais(tuki)ryhmän merkitys?
Yksinäisyys lievittyy Häpeä ja syyllisyys sekä pelot vähenevät Oppii vuorovaikutustaitoja Löytää omia vahvuuksia Oppii elämänhallinnan taitoja Tulee kuulluksi ja ymmärretyksi Tulee hyväksytyksi sellaisenaan Tuntee turvallisuutta, eheytyy (Jumalan mahdollisuudet)

26 Vertais(tuki)ryhmän merkitys?
Rohkaisu ja vastavuoroinen tukeminen Hyväksytyksi ja ymmärretyksi tuleminen Yhteinen kieli Omien ajatusten ja tunteiden jakaminen Vuorovaikutustaidot paranevat ryhmässä -> lisää selviytymistaitoja Ryhmän antama palaute -> lisää itsetuntemusta Vaihtoehtoiset näkökulmat omaan tilanteeseen.

27 Kristilliset toipumisryhmät
Kristilliseen ihmiskäsitys: Ihminen on jakamaton kokonaisuus. Otetaan huomioon ihmisen ruumiilliset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Ihminen on Jumalan luoma elävä olento. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, vuoropuheluun ja yhteistyöhön Jumalan kanssa. Elämän todellisuuteen sisältyy rikkinäisyyttä, sairautta, kärsimystä ja syyllisyyttä. Ihmiselle kuuluu armo ja anteeksiantamus; uudelleen alkamisen mahdollisuus.

28 Kristillisyys ryhmissä
Ohjaajan on oltava sinut asian kanssa ja otettava huomioon kenelle ja millaisin tavoittein ryhmä on tarkoitettu. Monissa ryhmissä on valmis aineisto ja ohjeet, jotka määrittävät toimintaa Lähtökohtana ovat ryhmäläisten tarpeet. Onko rukousta, Raamatun tekstejä, hengellistä musiikkia? Miten rukousta toteutetaan?

29 12-askelen ryhmät (AA, NA, ym.) eivät pohjaudu tieteellisille teorioille vaan päihdeongelmaisten omille kokemuksille (Oxforilaisen herännäisliikkeen tausta). Ominaista on tarinallisuus – omien kokemusten läpikäyminen, ei kommentoiva vaan samastumista edistävä vuorovaikutus.

30 Kristillisiä päihteiden käytöstä kuntoutumista tukevia vertais(tuki)ryhmämalleja:
12-askeleen malleja: Compassi-ryhmä, Original Group, Elämälle kyllä -ryhmät, Krito- ryhmät. Muita: Netto-ryhmät, Minä kasvan -naisten toipumisryhmä. Muista riippuvuuksista tai muuten eheytymistä tukevia ryhmämalleja: Elävät vedet, Kutsu kasvuun, Elämän puolelle, Enemmän elämää ja Lähellä ihmistä.

31 Original Group - 12 Kristuskeskeistä askelta
1. tosiasioiden kohtaaminen 2. luottamus rakastavan Jumalan mahdollisuuksiin 3. elämän luovuttaminen Jumalan huomaan 4. mielen uudistaminen 5. totuuden tuominen valoon 6. oikea sydämen asenne kohti kasvua ja muutosta 7. voitollinen elämä Hengessä ja totuudessa 8. Jumalan armossa ja anteeksiantamuksessa eläminen 9. hyvittäminen 10. puhtaan elämäntavan valvominen 11. Jumalasuhteen vaaliminen 12. Kristuksen evankeliumin ja rakkauden vieminen kaikkeen maailmaan.

32 Kognitiivisen terapian elementtien käyttäminen ryhmissä
Kristillisissä strukturoidummissa vertaistukiryhmissä, joissa ohjaajana toimii koulutuksen saanut ammattilainen ja/ vertaisammattilainen ja vertainen työpareina Esim. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen hoitokoti- ja avokuntoutusyksiköiden ryhmätoimintamallit

33 Esimerkki ryhmäsisällöistä
1. Aloitus: Ryhmä-ohjelman tavoitteet: työskentelymalli ja ryhmän säännöt, ryhmäsopimus, tutustuminen 2. Peruskäsitteet: mitä on päihderiippuvuus, päihteiden käytön seurauksia (mehillä/naisilla),päihteiden ongelmakäytön malli 3. Oma tilannearvio: päihteiden käyttöhistoriani, päihteiden käyttöni seurauksia. 4. Tavoitteet ja voimavarat: muutossuunnitelma – päihteet, muut asiat, persoonallisuuteni positiiviset puolet.

34 Vertais(tuki)ryhmän ohjaajan/vetäjän rooli
Oltava riittävän eheytynyt omasta ongelmasta Vastuu ryhmän toimivuudesta Kyseessä ei ole vallanjako tai eriarvoisuus, vaan erilainen tehtävä Ohjaaja on ryhmätoiminnan mahdollistaja, joka huolehtii esim. käytännön asioiden toimivuudesta.

35 Vertais(tuki)ryhmän ohjaajan/vetäjän rooli
Oman avoimuudenrajat? Kaksoisrooli -> haasteellinen Ei tarvitse olla täydellinen, vaan aito itsensä Uskaltaa ottaa asioita puheeksi Ei hoidata itseään ryhmällä, tunnistaa omat rajansa ja hakee apua ja tukea muualta tarvittaessa On läsnä – kuuntelee aktiivisesti Sietää pettymyksiä ja itseensä kohdistuvaa kritiikkiä

36 Päihderyhmän erityishaasteita
Lyhtyjännitteisyys Jännittäminen/paniikki Retkahdukset Vertaisohjaajan rooli hämärtyy Ristiriitaiset roolit Päihtymys ryhmässä, mikä on päihtyneenä olemista? Yhteisretkahdukset Riippuvuudesta toiseen siirtyminen? Hengellinen riippuvuus (uskoksissa oleminen)?

37 Pelisääntöjen merkitys
Luovat turvallisuutta Tukevat sitoutumista Synnyttävät luottamus Vahvistavat motivaatiota

38 Ryhmän pelisääntöjä Luottamuksellisuus - aikataulusta kiinnipitäminen - tasapuolinen ajankäyttö - toistensa arvostaminen ja kunnioittaminen - erilaisuuden hyväksyminen - kännykät kiinni - asiassa pysyminen - sitoutuminen koko prosessiin - poissaolosta ilmoittaminen – avoimuus - ei puhuta takanapäin – päihteettömyys - rajat ryhmäläisten keskinäiselle yhteydenpidolle ja ohjaajan tavoitettavuudelle

39 Hengellisyys ryhmässä
Ryhmäläinen hyväksyy kristilliset elementit; rukous, Raamatun tekstit, hengellinen musiikki ja keskustelu hengellisistä teemoista Uskon ulottuvuus luo toivoa, arvokkuuden kokemus muuttaa minäkuvaa myönteisemmäksi, normalisoi omat ongelmat Armon ja anteeksiantamuksen kokeminen, vastuullisuus omasta elämästä ja yhteisöstä, pois uhrin asemasta Kiinnittyminen Jumalaan -> ei väärää riippuvuutta ihmisistä

40 Hengellisyys ryhmässä
Esirukous ryhmäläisten puolesta Ryhmän ohjaajilla hyvä olla esirukoilijoita Hartaus ja rukous ovat monille ihmisille tärkeitä voimavaroja Raamattu ja rukous tulevat ryhmässä tutuiksi, auttaa käyttämään niitä myös itsenäisesti Rukoileminen arkikielellä. Ohjaajan malli on tärkeä

41 Hengellisyys ryhmässä
Hengellinen osa-alue on hyvin intiimi alue ja siksi sitä on kunnioitettava Jokaisella on oltava itsemääräämisoikeus ja lupa edetä itsestä käsin Keskittymiskyky ei riitä osallistumiseen pitkiin hartauksiin, puheisiin ja rukouksiin

42 Hengellisyys ryhmässä
Musiikin ja luovien menetelmien käyttäminen elävöittää ja konkretisoi asioita Rohkaistava aitouteen ja rehellisyyteen Totuuden voi kohdata vain armahtavassa ja rakkaudellisessa ilmapiirissä, jossa ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista. Rukoukset voivat olla vapaamuotoisia tai lähes kaikille entuudestaan tuttuja, kuten Isä meidän -rukous tai Herran siunaus.


Lataa ppt "Riippuvuuksista toipuminen ja vertaistukiryhmien merkitys toipumisessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google