Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALINEN MEDIA YHDISTYSTOIMINNASSA - Keinoja viestinnän tehostamiseksi Anni Lantto (Projektipäällikkö), Maija Laatikainen & Jannika Sammalkangas JOHDANTO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALINEN MEDIA YHDISTYSTOIMINNASSA - Keinoja viestinnän tehostamiseksi Anni Lantto (Projektipäällikkö), Maija Laatikainen & Jannika Sammalkangas JOHDANTO."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALINEN MEDIA YHDISTYSTOIMINNASSA - Keinoja viestinnän tehostamiseksi Anni Lantto (Projektipäällikkö), Maija Laatikainen & Jannika Sammalkangas JOHDANTO Projektimme aiheena oli Sosiaalisen median mahdollisuudet yhdistystoiminnassa. Tehtävänämme oli suunnitella ja toteuttaa kahden opintopisteen laajuinen kurssi kyseisestä aiheesta yhteistyössä OK – opintokeskuksen kanssa, joka on valtakunnallinen koulutuksia suunnitteleva ja toteuttava aikuisoppilaitos. Tarve kurssin järjestämiselle oli syntynyt OK - opintokeskuksen kanssa yhteistyössä toimivien yhdistysten toiveista, jotka kokivat aiheen ajankohtaiseksi. Tämän pohjalta haluttiin kouluttaa yhdistysten toimijoita, sekä kehittää viestintää sosiaalisen median saralla. Toteuttamamme kurssin tavoitteena oli olla käytännönläheinen ja siten auttaa yhdistystoimijoita omaksumaan sosiaalisen median sovelluksia osana toimintaansa sekä aktiivista viestintää. Kurssi toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa Oulun seudulla. TAVOITTEET Kurssin tavoitteena oli tehostaa yhdistysten viestintää sosiaalista mediaa hyödyntäen. Esittelimme kurssilla neljä valitsemaamme sosiaalisen median sovellusta. Pyrkimyksenä oli saada kurssilaiset hyödyntämään sosiaalista mediaa omien yhdistystensä viestinnässä ja kehittää yhdistysten vuorovaikutusta etenkin jäseniin sekä mahdollisiin uusiin toimijoihin. TOTEUTUS Kurssimme pedagogisena mallina oli tutkiva oppiminen. Tämä malli korostaa yhteisöllisyyttä oppimisprosessin aikana ja on laajalti käytetty tieto - ja viestintätekniikan tukemassa opetuksessa. Aikataulu Kurssi koostui kahdesta lähiopetuspäivästä (15.2. ja 3.3.2011), sekä näiden päivien välille sijoittuvasta verkkotyöskentelyvaiheesta. Lähiopetuspäivät järjestettiin Taitonetiltä vuokratuissa tiloissa. Kurssilla oli kymmenen osallistujaa. Sisältö Kurssilla perehdyttiin sosiaalisen median käsitteeseen, sekä seuraaviin sovelluksiin: Yhteisöpalvelu Facebook Blogisovellus Blogger Mikroblogi Twitter Verkkopuheluohjelma Skype KURSSIN SAAVUTUKSET Kurssilaisilta kerätyn palautteen pohjalta saatiin selville ne sisällöt, joita kurssilaiset pitivät hyödyllisimpinä ja kuinka he aikovat hyödyntää näitä tietoja ja taitoja myöhemmin. Tärkeimmiksi opituiksi tiedoiksi ja taidoiksi koettiin: Tekniset taidot Blogin luominen Skypen käyttö Teknologian käyttö vaatii perustelut Sosiaalisen median merkitys Kurssilla saatujen tietojen ja taitojen kautta kurssilaiset aikovat hyödyntää osaamistaan jatkossa seuraavin keinoin: Facebookin monipuolisempi käyttö Blogin ja Skypen käyttöönotto Työhön liittyvän viestinnän tehostaminen Tiedottaminen POHDINTA Sosiaalinen media on ajankohtainen aihe ja vastaavanlaisille kursseille tuntuu olevan kysyntää, jotta kaikki mahdollisuudet yhdistystoiminnan viestinnän tehostamiseksi saataisiin hyödynnettyä. Sosiaalisen median keinoin yhdistysten viestintä sekä uudistuu että monipuolistuu ja tavoittaa yhä laajempia ryhmiä. Kurssin suunnittelijoina ja toteuttajina arvioimme kurssin saavuttaneen tavoitteensa: palautekyselyn perusteella voidaan todeta kurssille osallistuneiden saaneen tarvittavan tietopohjan valittujen sovellusten käyttöönottoa varten. Teknisen osaamisen myötä mahdollistuu sosiaalisen median yhdistyskohtainen hyödyntäminen heidän omien linjaustensa mukaisesti. Saamastamme palautteesta ilmeni, että aiheeseen liittyville syventäville kursseille olisi kysyntää. Koemme saaneemme projektin myötä konkreettista kosketuspintaa ammattikäytäntöön, jonka myötä pääsimme kehittämään itseämme tulevina koulutusalan toimijoina. LÄHTEET Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. (2005). Tutkiva oppiminen käytännössä – Matkaopas opettajille. Järvelä, Häkkinen & Lehtinen (toim.). (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Kalliala & Toikkanen. (2009). Sosiaalinen media opetuksessa (myös Internetissä www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi) KIITOKSET Haluamme kiittää ohjausryhmäämme, eli Minna Pesosta (OK-opintokeskus) ja Essi Vuopalaa (Oulun yliopisto) asiantuntevasta ja kannustavasta ohjauksesta, sekä kaikkia kurssille osallistuneita! TYÖSKENTELYMENETELMÄT Kurssin työskentelyalustaksi luotiin blogi, jossa kurssilaisille jaettiin tarvittava materiaali ja informaatio. Lisäksi kurssin tehtäviä ja yleistä keskustelua varten luotiin Facebook – ryhmä. Ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää kurssilaiset vastasivat sähköpostin kautta kyselyyn, jonka perusteella muodostettiin käsitys osallistujien osaamisesta, sekä heidän toiveistaan kurssiin liittyen. Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä kurssilaiset johdateltiin aiheeseen ja perehdytettiin lähemmin Facebookiin, sekä Bloggeriin. Päivän aikana kurssilaiset loivat oman blogin ja facebook – profiilin verkkotyöskentelyä varten, sekä suorittivat aiheeseen liittyviä tehtäviä. Verkkotyöskentelyvaiheen aikana kurssilaiset mm. loivat Facebook - ryhmän omalle yhdistykselleen, pohtivat sosiaalisen median mahdollisuuksia yhdistystoiminnassa, reflektoivat oppimistaan blogeissa ja kävivät keskustelua näiden pohjalta. Toisena lähiopetuspäivänä koottiin verkkotyöskentelyn antia keskustellen, sekä tutustuttiin vielä Skypeen ja Twitteriin. Kurssin viimeisenä tehtävänä opiskelijoilla oli vastata sähköiseen palautekyselyyn.


Lataa ppt "SOSIAALINEN MEDIA YHDISTYSTOIMINNASSA - Keinoja viestinnän tehostamiseksi Anni Lantto (Projektipäällikkö), Maija Laatikainen & Jannika Sammalkangas JOHDANTO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google