Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAAVAMERKINTÖJEN JA -MÄÄRÄYSTEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAAVAMERKINTÖJEN JA -MÄÄRÄYSTEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET"— Esityksen transkriptio:

1 KAAVAMERKINTÖJEN JA -MÄÄRÄYSTEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALASISTA KOKONAISUUKSIKSI Keski-Suomen museo, Jyväskylä Ritva Schiestl, ympäristölakimies Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus, Ritva Schiestl, Alueidenkäyttö

2 KAAVOJEN ESITYSTAPA MRL:N MUKAAN
Maakuntakaava ja yleiskaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja määräykset. Asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan: 1) asemakaava-alueen rajat (asemakaava-alue); 2) asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat; 3) ne yleiset tai yksityiset tarkoitukset, joihin maa- tai vesialueet on aiottu käytettäviksi; 4) rakentamisen määrä; sekä 5) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Ritva Schiestl

3 KAAVOJEN MÄÄRÄYKSET - KAAVAHIERARKIA
Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset). Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa taikka muutoin käytettäessä (yleiskaavamääräykset). Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamääräykset). Ritva Schiestl

4 KAAVOJEN SUOJELUMÄÄRÄYKSET
Jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, maakuntakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset) Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa ja asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset) Ritva Schiestl

5 MAAKUNTAKAAVAN MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET YM:n MRL opas nro 10
Alueiden käytön kehittämisperiaatemerkinnät Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät Aluevarausmerkinnät Viiva- ja kohdemerkinnät Määräykset: Suunnittelumääräykset Rakentamismääräykset (rakentamisrajoitusalueilla) Suojelumääräykset Ritva Schiestl

6 YLEISKAAVAN MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET YM:n MRL opas nro 11
Alueiden käytön kehittämistavoitemerkintä Osa-alueiden erityisominaisuuksia kuvaava Aluevarausmerkintä Viiva- ja kohdemerkintä Ympäristömuutoksia kuvaava merkintä Määräykset: Suunnittelumääräykset, Rakentamismääräykset ja Suojelumääräykset Ritva Schiestl

7 YLEISKAAVAN MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET YM:n MRL opas nro 13
Yleiskaavan merkintöjen ja määräysten käyttö määräytyy yleiskaavan sisällön ja esitystavan mukaan Strateginen yleiskaava Yleispiirteinen aluevarausyleiskaava Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava Rakentamista ja muuta maankäyttöä suoraan ohjaava yleiskaava Ritva Schiestl

8 ASEMAKAAVAN MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET YM:n MRL opas nro 12
Aluevarausmerkinnät Rasteri- ja viivamerkinnät Määräykset Yleismääräykset Indeksimääräykset Suojelumääräykset Ritva Schiestl

9 KEHITTÄMISPERIAATTEET, -TAVOITTEET JA ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUDET
Maakunta- ja yleiskaavoissa Yleensä päällekkäisiä muiden merkintöjen kanssa Kehittämisperiaatteet ja –tavoitteet voivat liittyä alueen kulttuuri- ja maisema-arvoihin kuten K-S maakuntakaavan ”kuk” Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään kulttuuriympäristön kannalta arvokkaana kokonaisuutena ja alueella edistetään kulttuuriympäristöön liittyvää elinkeinotoimintaa ja asumista Yleiskaavassa voi olla muitakin kuin suunnittelumääräyksiä Ritva Schiestl

10 KEHITTÄMISPERIAATTEET, -TAVOITTEET JA ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUDET
Erityisominaisuutta osoittavilla merkinnöillä halutaan turvata erityisominaisuuden säilyminen tai määrätä, että erityisominaisuuden asettamat reunaehdot on otettava huomioon Merkintään liitetään maakuntakaavassa suunnittelumääräys tai suojelumääräys Yleiskaavassa voi olla em. määräysten lisäksi rakentamismääräyksiä Esim. K-S maakuntakaavassa: Ritva Schiestl

11 KEHITTÄMISPERIAATTEET, -TAVOITTEET JA ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUDET
Erityisominaisuutta osoittavia merkintöjä voivat olla esim: Maisemallisesti arvokas alue; kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas alue; alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja Säilytettävät ympäristöarvot voivat liittyä samanaikaisesti maisemaan, rakennusperintöön, muinaismuistoihin tai luonnonarvoihin Merkinnän selityksessä kerrotaan, mitä arvot ovat Suunnittelu-, suojelu- ja rakentamismääräyksillä sekä alueen aluevarausmerkinnöillä ja kohdemerkinnöillä voidaan turvata yksittäisten arvojen säilyminen erityisominaisuusalueen sisällä Ritva Schiestl

12 SUOJELUMÄÄRÄYS Maakuntakaavan ja yleiskaavan suojelumääräyksistä ei saa aiheutua maanomistajalle kohtuutonta haittaa Asemakaavankin suojelumääräysten on oltava maanomistajalle kohtuullisia Asemakaavaan voidaan ottaa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 3 §:ssä tarkoitetun kohteen suojelemiseksi tarpeelliset määräykset, vaikka ne eivät ole maanomistajalle kohtuullisia. Tällöin maanomistajalla on oikeus korvaukseen RakPerSL 13–15 §:n säännösten mukaisesti Korvausvelvollinen valtakunnallisesti merkittävän kohteen suojelun osalta on valtio ja muun kohteen osalta kunta Kunnan korvausvelvollisuus ei koske julkisyhteisöjen rakennuksia Kunnalle voidaan myöntää korvauksiin avustusta valtion varoista talousarvion rajoissa Ritva Schiestl

13 MUINAISJÄÄNNÖKSEN SUOJELU
Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maa-alue, joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä jäännöksen laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille. Muinaisjäännöksen rajojen vahvistaminen: 1. Jos kiinteä muinaisjäännös suoja-alueineen on määrätty kiinteistötoimituksessa tai lunastettu, on siinä määrättyjä rajoja noudatettava 2. Kirjallinen sopimus Museoviraston ja maanomistajan kesken 3. ELY-keskus vahvistaa rajan Museoviraston tai maanomistajan hakemuksesta 4. Jollei muinaisjäännöksen rajoja ole vahvistettu siten kuin edellä on sanottu, katsotaan rajojen kulkevan siten, että suoja-alueen leveydeksi tulee kaksi metriä luettuna jäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista Ritva Schiestl

14 MUINAISJÄÄNNÖKSEN SUOJELU
Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty suoraan lain nojalla –> muinaisjäännöksen ulottuvuus voidaan määrätä vain laissa säädetyllä tavalla – ei kaavan määräyksillä, koska muinaisjäännökseen liittyy laissa säädetty oikeusvaikutus Kaavassa voidaan tarvittaessa antaa muinaismuistolailla ja muullakin erityislainsäädännöllä suojeltujen alueiden ja kohteiden lähialueiden käyttöä koskevia suojelumääräyksiä Esim. Laukaan Saraakallion kalliomaalausalueen muinaisjäännöstä ei voida kaavalla laajentaa, mutta ympäristön maisemalliset arvot voidaan turvata muilla kaavamääräyksillä Erityisominaisuus-, aluevaraus- tai osa-aluemerkintä Tulisiko arvokkaimpien muinaisjäännösten rajat määrätä ELY –keskusten päätöksillä? Ritva Schiestl

15 RAKENNUSTAPAOHJEET KHO:2008:12
Asemakaavan erillispientalojen korttelialuetta (AO) koskevan asemakaavamääräyksen "rto-2" mukaan alueelle laadittua rakentamistapaohjetta oli ehdottomasti noudatettava. Kunnanvaltuusto ei ollut hyväksynyt rakentamistapaohjetta asemakaavan yhteydessä. Näin ollen rakentamistapaohje ei asemakaavamääräyksen sanamuodosta huolimatta ollut osa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentissa säädetyt oikeusvaikutukset saanutta asemakaavaa. Rakentamistapaohjeella ei ollut välitöntä oikeudellista merkitystä arvioitaessa sitä, oliko rakennushanke maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin edellyttämin tavoin voimassa olevan asemakaavan mukainen. Ritva Schiestl

16 RAKENNUSTAPAOHJEET KHO:n päätöksestä 2008:12 seuraa, että rakennustapaa koskevat keskeiset määräykset on syytä antaa kaavamääräyksinä Uudisrakentamisen sijoittuminen, koko, muoto, keskeiset ominaispiirteet, kuten julkisivun rakennusaineet, mittasuhteet, jäsentely ja väritys on syytä määrätä kaavassa tai ainakin on määrättävä, että ne sopeutetaan arvokkaan ympäristön ominaispiirteisiin Ohjaus hyvään rakennustapaan annetaan rakennustapaohjeina Lisäksi voidaan antaa määräys siitä, että museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto Pelkkä lausuntomenettely ei riitä, jos keskeisiä reunaehtoja ei ole määrätty – vrt. KESELYn oikaisukehotus Keuruun Otavan kirjapainokylän asemakaavasta, jossa uudisrakentamisen sijoittumista tontilla ei ollut ohjattu raitin varren asuntoalueella ELYn mukaan velvoite pyytää K-S museon lausunto ei riittänyt Ritva Schiestl

17 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT
Hoito- ja käyttösuunnitelmat sopivat hyvin alueille, joilla on monimuotoisia merkittäviä arvoja Olennaisten arvojen säilymistä turvaavat määräykset on otettava aina kaavamääräyksiin Muut alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset ohjeistukset voidaan antaa hoito- ja käyttösuunnitelmassa, johon voidaan viitata kaavassa kuten rakennustapaohjeisiinkin Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta samaan aikaan kaavan kanssa helpottaisi kaavamerkintöjen ja –määräysten laatimista Riittävät ja monipuoliset perus- ja vaikutusselvitykset ehdoton lähtökohta tarvitaan hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen helpottavat kulttuuriympäristön osa-alueiden hahmottamista kokonaisuutena palvelevat kaavamääräysten muovaamista Ritva Schiestl

18 MERKINTÖJEN YKSITYISKOHTIA
YM:n asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä YM:n MRL opas nro 1 YM:n oppaat eri kaavatasojen merkinnöistä ja määräyksistä Asemakaavamerkintä sr, suojeltava rakennus osoittaa, että rakennusta ei saa purkaa Yleensä tarvitaan lisämääräyksiä esim. korjaus- ja muutostöistä Ei saa käyttää ilmausta: ”ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä” Osa-aluemerkinnät s eli suojeltava alueen osa sekä /s eli alue, jolla ympäristö säilytetään, tarvitsevat aina lisämääräyksen siitä, mitä suojellaan sekä mitä ja miten on säilytettävä Ritva Schiestl

19 MERKINTÖJEN YKSITYISKOHTIA
/s voi koskea rakennuksia, rakenteita, viherympäristöä ja luonnonympäristöä Jos alueelle tai sen lähelle on osoitettu uudisrakentamista, on annettava määräykset rakennusten sijoittamisesta ja rakennustavasta Muitakin merkintöjä kuin YM:n antaman asetuksen mukaisia voidaan käyttää Merkintöihin liittyviä määräyksiä muovataan tarpeen mukaan YM:n oppaiden pohjalta, kunhan ovat laillisia Kaavoja sovellettaessa pelkkä kaavakartta ei riitä, vaan aina tarvitaan merkintöjen selitys ja määräykset ja joskus vielä tulkinta-apua kaavaselostuksesta Ritva Schiestl


Lataa ppt "KAAVAMERKINTÖJEN JA -MÄÄRÄYSTEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google