Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Sosiaaliasiamies Tampere 2006

2 LAKI SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA
Laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lain tarkoituksena edistää asiakaslähtöisyyttä asiakassuhteen luottamuksellisuutta asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa Lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon. Sosiaaliasiamies Tampere 2006

3 SOVELTAMISALA yleinen sosiaalityö, toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, päihdehuolto, vammaispalvelu, lasten huolto- ja tapaamisoikeus, elatusturva, isyysasiat, vanhusten avohuolto, lastensuojelu, omaishoito ei KELA:n, työvoima-toimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palvelut Sosiaaliasiamies Tampere 2006

4 ASIAKKAAN OIKEUDET: OIKEUS LAADULTAAN HYVÄÄN SOSIAALIHUOLTOON JA KOHTELUUN
syrjintäkielto ihmisarvon, vakaumuksen ja yksityisyyden kunnioittaminen asiakkaan toivomusten, mielipiteen, edun, yksilöllisten tarpeiden, äidinkielen ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen Sosiaaliasiamies Tampere 2006

5 ASIAKKAAN OIKEUDET: OIKEUS SAADA SELVITYS TOIMENPIDEVAIHTOEHDOISTA
asiakkaalle selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset, muut merkitykselliset seikat asiassa selvitys annettava riittävän ymmärrettävällä tavalla tulkitseminen (huom. tulkin jääviys, hallintolaki 65 §) Sosiaaliasiamies Tampere 2006

6 ASIAKKAAN OIKEUDET: PÄÄTÖS TAI SOPIMUS SOSIAALIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ
viranomaisen on annettava asiakkaalle hallintopäätös sosiaalihuollon järjestämisestä muutoksenhakuoikeus yksityistä sosiaalihuolto järjestettäessä (kunta ei maksajana) toteuttajan ja asiakkaan välinen kirjallinen sopimus Sosiaaliasiamies Tampere 2006

7 ASIAKKAAN OIKEUDET: PALVELU- JA HOITOSUUNNITELMA
Palvelu- ja hoitosuunnitelma laadittava aina, jollei kyse tilapäisestä neuvonnasta/ohjauksesta tai suunnitelman laatiminen muutoin ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma laadittava yhteistyössä asiakkaan/asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa/asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa Sosiaaliasiamies Tampere 2006

8 ASIAKKAAN OIKEUDET: ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA OSALLISTUMINEN
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta asiakkaalle annettava mahdollisuus osallistua sosiaalihuoltoonsa liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen (ensisijaisesti huomioon otetaan asiakkaan etu) asiakkaan kuuleminen (hallintolaki 34 §) Sosiaaliasiamies Tampere 2006

9 ASIAKKAAN OIKEUDET: ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS ERITYISTILANTEISSA
kun täysi-ikäinen asiakas ei sairauden tms. vuoksi pysty osallistumaan/vaikuttamaan/ ymmärtämään asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan tai läheisen henkilön kanssa jos täysi-ikäinen asiakas on ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa, tulee tehdä ilmoitus holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi (HolhL 91 §) Sosiaaliasiamies Tampere 2006

10 ALAIKÄISEN ASIAKKAAN ASEMA
alaikäisen toivomukset ja mielipide selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla kaikissa sosiaalihuollon toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu jos perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua yksittäisessä asiassa, tehtävä hakemus tai ilmoitus holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle Sosiaaliasiamies Tampere 2006

11 SALASSAPITO, VAITIOLOVELVOLLISUUS, SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoa sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä ovat salassa pidettäviä vaitiolovelvollisuus koskee asiakirjan salassa pidettävää sisältöä sekä kirjaamatonta salassa pidettävää tietoa hyväksikäyttökielto Sosiaaliasiamies Tampere 2006

12 SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN ANTAMINEN
asiakkaan suostumus asiakkaan hoidon ja huollon turvaaminen muut tilanteet sosiaalihuollon viranomaisella oikeus tai velvollisuus panna asia vireille, osallistua asian käsittelyyn tai toimeenpanoon etuuksien väärinkäytöstilanteet rikoksen selvittäminen tietojen tarkistaminen tieteellinen tutkimus Sosiaaliasiamies Tampere 2006

13 ASIAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS
asianosaisen tiedonsaantioikeus julkisuuslain mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla kenen oikeutta etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn rajoitukset: mm. vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää syytä Sosiaaliasiamies Tampere 2006

14 ASIAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS
asianosaisen henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus rajoitukset: mm. tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille asia voidaan saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi Sosiaaliasiamies Tampere 2006

15 ASIAKKAAN JA HÄNEN EDUSTAJANSA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS
tietojenantovelvollisuus koskee tietoja, joita sosiaalilautakunta tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa asiakkaalle annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia asiakkaalle varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä Sosiaaliasiamies Tampere 2006

16 SOSIAALIASIAMIES jokaisella kunnalla on sosiaaliasiamies
Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies palvelee Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia sekä Valkeakosken, Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden kuntia kaikki palvelut ovat asiakkaille maksuttomia Sosiaaliasiamies Tampere 2006

17 SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄT
sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö sosiaaliasiamies toimii henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia sosiaaliasiamies ei voi toimia asiakkaan oikeudenkäyntiavustajana muutos- ja valitusasioissa Sosiaaliasiamies Tampere 2006

18 SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄT
neuvonta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaminen muistutuksen teossa tiedottaminen asiakkaan oikeuksista toimiminen asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymisen seuraaminen, selvitys siitä kunnanhallitukselle vuosittain Sosiaaliasiamies Tampere 2006

19 MUISTUTUS erityisesti kohteluun liittyvistä tilanteissa
vastattava kohtuullisessa ajassa vastaukseen ei ole valitusoikeutta ei rajoita asiakkaan oikeutta kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle: hallintokantelu sosiaali- ja terveydenhuollon yleiselle valvovalle viranomaiselle lääninhallitukselle eduskunnan oikeusasiamies, valtioneuvoston oikeuskansleri kantelu on vapaamuotoinen (määräaika 5 vuotta) Sosiaaliasiamies Tampere 2006

20 SOSIAALIASIAMIEHEN YHTEYSTIEDOT
sosiaaliasiamies on tavoitettavissa puhelinnumerosta ja sähköpostiosoite: asiakaskäynnit vain ajanvarauksella asiakaskäyntejä järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa Sosiaaliasiamies Tampere 2006


Lataa ppt "Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google