Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut – tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Kristiina Hormia-Poutanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut – tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Kristiina Hormia-Poutanen."— Esityksen transkriptio:

1 Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut – tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Kristiina Hormia-Poutanen

2 Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmät – tulevaisuuskuva •Asiakasliittymä: loppukäyttäjän verkkopalvelu •Yhteisluettelo: luetteloinnin tuotantoympäristö •Kirjastoluettelo: paikallisten kokoelmien hallinta, lainaus •Halti: e-aineistojen hallintajärjestelmä •KITT: tieteellisten kirjastojen yhteistilasto •Eri järjestelmiin integroidut palvelut

3

4

5 Asiakasliittymä •Mitä: –yksinkertainen, helppo ja nopea yhden luukun palvelu kirjastojen, arkistojen ja museoiden palveluihin. Tarjoaa tiedonhakupalveluita sekä aineistoihin liittyviä asiointipalveluita. •Miksi: –Loppukäyttäjien palvelu- ja asiointiympäristö •Kenelle: –verkkopalvelujen käyttäjät •Rahoitus: –keskitetty OKM:n rahoitus OKM:n hallinnonalan laitoksille •Hallinnointi –OKM ja konsortio

6 Asiakasliittymään integroituja palveluja (Ex Libris) •Nelli –MetaLib –SFX •Central Index –lisensioitujen aineistojen viitetietokanta/indeksi •bX – suosituspalvelu •Keskitetty rahoitus OKM:n hallinnonalan laitoksille

7 Taustajärjestelmät ja niihin integroidut palvelut •Yhteisluettelo –BookWhere –Auktoriteettitietokanta (osa yhteisluettelojärjestelmää) •Kirjastojärjestelmä –Relais (?) •Julkaisuarkisto

8 Yhteisluettelo •Mikä: luetteloinnin tuotantoympäristö •Miksi: kuvailun tehostaminen, laadun kehittäminen, luetteloinnin muutostarve •Kenelle: kirjastojen luetteloijille •Rahoitus: keskitetty rahoitus (yo, yleiset kirjastot) •Hallinnointi: osa Linnea2 ohjausta; muutos 2011/2012 osana kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen kehittämistä

9 Kirjastojärjestelmä •Mitä: kirjastojen paikallisten kokoelmin hallinta, lainaus •Miksi: kirjastojen prosessien automatisointi •Kenelle: kirjastot, (loppukäyttäjät) •Rahoitus: kirjastojen oma rahoitus •Hallinnointi: Linnea2, AMKIT

10 Julkaisuarkisto (Dspace) •Mitä: tieteellisten julkaisujen tallentamisen ja avoimen verkkojulkaisemisen järjestelmä •Miksi: tiedon avoimen saatavuuden edistäminen ja organisaation tuottamien julkaisujen hallinta •Kenelle: amk-sektori, yliopistoja, tutkimuslaitoksia •Rahoitus: maksullinen palvelutoiminta •Ohjaus: Theseus-ohjaus, palvelusopimukset, osa ohjausjärjestelmän kehittämistä

11 Muut palvelut •Linkityspalvelu, URN (pysyvä tunniste) •Tunnisteet •Auktoriteettitietokanta •Ontologiapalvelut / sanastopalvelut •Halti •KITT •JURE –Kvp:n rooli: tietokannan määrittely, viitetiedon lisensiointi OKM:lle

12 Kokonaisarkkitehtuuri •KDK-kokonaisarkkitehtuuri laadittiin 2009-2010, täydentyy •KDK-työ oli oppimisprosessi •Kirjastojen tietojärjestelmien kuvaus alkaa 2011 •Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka eri elementit – organisaatioyksiköt, ihmiset, toimintaprosessit, tiedot ja tietojärjestelmät – liittyvät toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena. •Kokonaisarkkitehtuuri jakaantuu neljään osa-alueeseen: toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia- arkkitehtuuriin

13 Kokonaisarkkitehtuuri •Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan hankkeen palvelut, sidosryhmät ja prosessit. •Tietoarkkitehtuurissa kuvataan keskeiset käytössä olevat sanastot, keskeiset tietovarannot sekä tietokokonaisuuksien ja järjestelmien suhteet. •Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmäsalkun sisältö. •Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan teknologiasalkku, viitearkkitehtuurit ja rajapinnat

14 13.5.2011 201020112012 KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA JÄRJESTELMÄT TULEVAISUUDESSA Kokonaiskuvan selkiyttäminen • kvp • kirjastoverkko KDK-kokonaisarkkitehtuuri Kokonaiskuvan selkiyttäminen Kokonaisarkkitehtuuri • Kirjastojen yhteiset palvelut • Kansalliskirjasto Kirjastojen yhteisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri tarkentuu KDK ASIAKASLIITTYMÄ Hankinta 8/2010 Pilotti käynnistyy 8/2010 Käytettävyyssuunnitelma Europeana yhteistyö Hallinto- ja rahoitusmalli • Asiakasliittymäkonsortion MOU • Palvelusopimukset • Konsortion toiminta käynnistyy • Rekrytoinnit tehty Käytettävyystestaus Turun maakuntakirjasto siirtyy tuotantoon Formaattimuunnin Pilotit (7) siirtyvät tuotantoon Käyttäjäkunta laajenee, seuraava vaihe Tutkimusyhteistyö käynnistyy YHTEISLUETTELO Vapaa kansalaiskäyttö Fennica, Helka Yhteisluettelon laadun kehittäminen Yhteisluettelon laajentamissuunnittelu Yleisten kirjastojen rahoituspäätös Auktoriteettitietokannan kehittäminen Yhteisluettelon laajennus Fennica, Helka Yhteisluettelon laadun kehittäminen Auktoriteettitietokanta Hallintomalli Yhteisluettelon laajennus

15 201020112012 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS VOYAGER (Linnea2) Ylläpito ja kehittäminen Versiopäivitys Uuden kirjastojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaus aloitetaan Valmistelevat ryhmät muodostettu Kirjastojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen kuvaus valmistuu Rahoituslaskelma ja -suunnitelma KITT Tilasto- ja vaikuttavuusmittareitten kehittäminen ja testaus; mittaripaketti KITT 2 toiminnallisuuden kuvaus alkaa KITT2 toiminnallisuus ja tekninen kuvaus - 1. luonnos Rahoitussuunnitelma

16 Tausta

17 KANSALLISKIRJASTON TIETOHALLINNON TOIMENPIDEOHJELMA 2008 - 2012 •Kansalliskirjastostrategia 2006-2015 •Tietohallinnon toimenpideohjelman aivoriihet (3 kpl) kirjastoverkon ja joidenkin muiden sidosryhmien kanssa •SYN lausunto: –Kaivattiin tavoitemäärittelyjä, perusteita, vaihtoehtoisia tarkastelunäkökulmia, aikataulu- ja päätöksentekomenettelyjen esittelyä, prosessi- ja palvelukuvauksia sekä tietoa hyödyistä, kustannusvaikutuksista ja rahoituksesta. –Päätökset toimenpiteistä tehdään sopimuksin tai muutoin virallisesti dokumentoiden ja mahdolliset järjestelmien vaatimusmäärittelyt tehdään yhdessä sektoreiden edustajien kanssa varaten riittävästi aikaa. –Toivoisimme jatkossa Kansalliskirjaston palvelustrategioiden pohjaavan tarvekartoituksiin, kattavaan reunaehtoja määrittelevien asiakirjojen analyysiin, selkeisiin toimijoiden roolin määrittelyihin, rahoitustietojen esittelyyn ja palvelukuvauksiin sekä sisältävän tarpeelliset sopimusmenettelyt

18 Kehittämis- kohde IT-linjausAjoitus ja vastuuTilanne 5/2011 Asiakas- liittymä Asiakaspalvelun kehittäminen muistiorganisaatioiden yhteisellä tiedonhakujärjestelmällä ja käyttöliittymällä Pilotointi 2009 Asiakasliittymän käyttöönotto 2010 – 2011 Vastuu: Kansalliskirjasto Pilotointi 2010-2011 Käyttöönotto alkaen 2011/2012 Vastuu: Kansalliskirjasto PASSähköisten dokumenttien pitkäaikaissäilytyksen toteuttaminen Pitkäaikaissäilytys- järjestelmä 2009 – 2012 Vastuu: Kansallisarkisto 2015 alkaen Vastuu: CSC 6/2010-2013 Kansallinen yhteisluettelo Kirjastojen kansallisen yhteisluettelon luonti Ohjelmiston hankinta 2008 Yhteisluettelon katteen laajentaminen 2009-2012 Vastuu: Kansalliskirjasto Aleph hankinta 2008 Yleiset kirjastot 2011 /2012alkaen Vastuu: Kansalliskirjasto KonsortiotTietohallintoa koskevan päätöksentehon tehostaminen yhdistämällä nykyiset ohjelmistokonsortiot Nykymallin selvitys 2008 Korkeakoulujen kirjastojärjestelmäkonsortio 2010 Eteneminen vaiheittain Vastuu: Kansalliskirjasto koordinoi Ei toteutunut Ohjausjärjestelmän tarkastelu ja kehittäminen 2011 Vastuu: Kansalliskirjasto koordinoi

19 KDK-hallintomalli

20 7/2/201420 KDK:n hallinnointi / 1.4.2011–31.12.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtoryhmä Ohjausryhmä Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto Konsortio PAS- tukiryhmä + PAS tekninen ryhmä Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän toteuttamishanke / CSC Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC) Pitkäaikaissäilytyksen infrastruktuuri- ja palveluorganisaatio (CSC)

21 7/2/201421 KDK:n hallinnointi / 1.1.2014 – Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtoryhmä ja / tai Ohjausryhmä Asiakasliittymän ylläpitäjä / Kansalliskirjasto Konsortio Asiakasliittymän palvelimen ja sen käyttöympäristön ylläpito (CSC) Pitkäaikaissäilytyksen infrastruktuuri- ja palveluorganisaatio (CSC) Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän hallinnollinen ylläpitäjä

22 7/2/201422 KDK:n hallinnointi – 31.12.2013 Hallinnoinnin taso: OKM OKM kehittää KDK:ta toimialatasoisena kokonaisuutena –yhteistyössä kehittäjä- ja hyödyntäjäorganisaatioiden ja muiden intressiryhmien kanssa –osana valtioneuvoston ja EU:n digitaalista strategiaa •OKM ohjaa KDK:n toteutusta ja ylläpitoa –tulosohjaamalla ja suuntaamalla resursseja •OKM:n hallinnonalan laitosten toiminnan tavoitteet ja toimintamäärärahat •Erillismäärärahat –kehittämällä lainsäädäntöä

23 Asiakasliittymän hallinnointi •Johtoryhmän tehtävänä on: –linjata Kansallisen digitaalisen kirjaston kehittämistä ja suuntaamista –käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisia Kansallista digitaalista kirjastoa koskevia asioita sekä tehdä niitä koskevia aloitteita. •Ohjausryhmän tehtävänä on: –valmistella Kansallisen digitaalisen kirjaston toiminnan kehittämissuuntia ja seurata sen toteutumista –valmistella strategiset tavoitteet asiakasliittymäpalvelun ja pitkäaikaissäilytyshankkeen laatimien pitkän tähtäimen suunnitelmien pohjalta –seurata Kansallisen digitaalisen kirjaston tavoitteiden toteutumista ja raportoida niistä johtoryhmälle –käsitellä Kansallinen digitaalinen kirjasto -kokonaisuuden kannalta merkittävät, asiakasliittymän ylläpitäjän, pitkäaikaissäilytyshankkeen vastuuorganisaation tai muun tahon esittämät kehittämisaloitteet ja valmistella tarvittavat ehdotukset johtoryhmälle.

24 Asiakasliittymän hallinnointi •Ohjausryhmän tehtävänä on: –edistää tietohallinnon yhteentoimivuutta –vastata Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuurin ja standardisalkun ylläpitämisestä ja kehittämisestä –yhteensovittaa kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden kehittämistoimia, valmistella suosituksia ja laatia viestintä ja -koulutustoimenpiteitä tietohallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi –varmistaa toiminnan yhteensovittamisen julkishallinnon tietohallinnon kehittämislinjauksiin ja -välineisiin sekä tutkimuksen tietoinfrastruktuurin kehittymiseen. •Konsortioryhmän tehtävänä on: –asiakasliittymäpalvelun kehittämistä koskevat linjaukset, toiminnan suunnittelu ja seuranta


Lataa ppt "Kirjastojen yhteiset tietojärjestelmäpalvelut – tilanne & kehittämissuunnitelma SYN-kokous, Turku 20.5.2011 Kristiina Hormia-Poutanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google