Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat?"— Esityksen transkriptio:

1 Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat?
Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

2 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu
Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi IRMELI HALINEN

3 Suomalainen koulutuksen ohjausjärjestelmä OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU
PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET VALTIONEUVOSTON ASETUKSET LAIT, ASETUKSET IRMELI HALINEN

4 OPETUS JA OPPIMINEN Perusopetuslaki ja -asetus
MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Paikalliset tarpeet ja linjaukset Opettajan- koulutus Oppi- materiaali Laatukriteerit Opetussuunnitelman perusteet 2014 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012 Perusopetuslaki ja -asetus IRMELI HALINEN

5 Muutoksia lainsäädäntöön
Valtioneuvoston asetuksen muutos Tavoitteet esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, perusopetusta, lisäopetusta sekä aikuisten perusopetusta varten Perusopetuksen tuntijako oppivelvollisia ja aikuisia varten annettiin – tuntijaolla säädellään vähimmäistuntimäärän (222 vuosiviikkotuntia) jakautuminen eri oppiaineisiin Perusopetusasetuksen muutos Eri vuosiluokkien vähimmäistuntimäärät muuttuvat Perusopetuslain muutokset Työrauhaa koskevien pykälien uudistaminen Opiskeluhuoltolaki IRMELI HALINEN

6 Perusopetuslaissa määritellyt oppiaineet ovat
samat kuin aiemmin Perusopetusasetuksessa määritellyt vähimmäis-tuntimäärät eri vuosiluokilla muuttuvat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Nykyinen 19 23 24 30 222 Uusi 22 25 29 Opetuksen järjestäjä voi omalla päätöksellään tarjota enemmän opetusta, mutta ei voi alittaa tässä määriteltyä vähimmäistuntimäärää. IRMELI HALINEN

7 Valtioneuvoston asetus 422/2012
Tavoitteet 2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot 4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen Perusopetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen Oppiaineiden välisen yhteistyön vahvistaminen ja oppiainerajat ylittävän osaamisen tärkeys Demokraattiseen yhteiskuntaan kasvattaminen (yhteiskunnallinen kasvatus, arvokasvatus) Ympäristökasvatuksen vahvistaminen Koulutuksellisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen IRMELI HALINEN

8 Valtioneuvoston asetus 422/2012 (28.6.2012)
Tuntijako Nivelvaiheet 2. ja 6. ja 9. luokan lopussa Lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen Uskonnon ja oppilaalle valinnaisten tuntien määrä vähenee Ympäristöoppi integroituna kokonaisuutena 6. luokan loppuun asti Käsityö osana taide- ja taitoaineiden ryhmää Kielenopetuksen painopistettä alemmille luokille IRMELI HALINEN

9 UUDISTUVAT OPETUSSUUNNITELMAT
Yleissivistävä koulutus Esiopetus x Perusopetukseen valmistava opetus (uudistettu 2009) Perusopetus x Lisäopetus x Aikuisten perusopetus x Lukiokoulutukseen valmistava koulutus x Lukiokoulutus Aikuisten lukiokoulutus Taiteen perusopetus IRMELI HALINEN

10 Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan)
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä ennen siten, että syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen IRMELI HALINEN

11 Perusopetuksella on Suomessa hyvät peruspilarit
IRMELI HALINEN

12 Mihin perusopetuksessa pyritään?
Perusopetuslaki 2§ Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. IRMELI HALINEN

13 Miten perusopetus tulee järjestää?
Perusopetuslaki 3§ 2 ja 3 mom. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. IRMELI HALINEN

14 Opetussuunnitelma oppilaan oikeutena
Perusopetuslaki 30§ 1 mom. Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. IRMELI HALINEN

15 Miksi muutosta tarvitaan?
IRMELI HALINEN

16 Koulua ympäröivä maailma muuttuu
Teknologia Työn luonne Yhteisöjen monimuotoisuus Tiedon määrä ja luonne Väestö Talous Ilmastonmuutos, luonto Lasten ja nuorten kasvuympäristö Koulu IRMELI HALINEN

17 Muutoksen ytimessä Maailmassa tekemisen, tietämisen ja olemisen rakenteet ja haasteet ovat muuttuneet (Ståhle, 2009) Tekeminen – kaikki tärkeät ja vaikuttavimmat tulokset syntyvät yhteistyössä ja verkostoissa Tietäminen – entistä enemmän hajautettu teknisesti ja sosiaalisesti Oleminen – identiteettimme on koetuksella jatkuvan muutoksen ja globaalien informaatiovirtojen maailmassa IRMELI HALINEN

18 Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi
Epävarmuu- den kasvu Ymmärrettävyys Valintojen ongelmat Terveys, subjektiivinen hyvinvointi (QoL) Hallittavuus Koherens- sin tunne Individualismi, normittomuus, kulutusyhteis- kunta, materia- lismi & instru- mentalismi Merkityksellisyys Lähde: Timo Hämäläinen, 2009 (Aaron Antonovsky; Monica Ericsson & Bengt Lindström) IRMELI HALINEN

19 Muutos antaa mahdollisuuden miettiä
työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista… IRMELI HALINEN

20 Pohdittavaa… Mikä on koulun ja muuttuvan yhteiskunnan suhde? Mikä on koulun kasvatusvastuu? Mikä on koulussa tapahtuvan oppimisen ja muualla tapahtuvan oppimisen suhde? Miten koulu voisi olla oppimiseen innostava paikka, jossa oppilaat voivat myös tuntea olonsa hyväksi ja viihtyä? Mihin suuntaan oppimistulokset kehittyvät – millaista osaamista koulu ”tuottaa”? Onko oppiminen yhä yksilösuoritus vai voisiko se olla enemmän joukkuelaji? Mitä opettajan työ oikeastaan on? Millaista yhteistyötä tarvitaan? IRMELI HALINEN

21 Miksi uudistumista tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä Mitä? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja sivistyksen sisältö muuttuu Miten? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria on tarpeen pohtia

22 Opetussuunnitelmanperusteiden laadinta OPS2016
IRMELI HALINEN

23 Perusteiden laadintaprosessia ohjaavat periaatteet
Normiperustaisuus Sitoutuminen työtä ohjaaviin suomalaisen yhteiskunnan normeihin ja Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin Tietoperustaisuus Huolellinen paneutuminen tutkimus- ja arviointitietoon sekä kehittämishankkeista ja koulun arjesta saatuihin kokemuksiin Tulevaisuuteen suuntautuminen Ratkaisujen pohdinta tulevaisuusnäkökulmasta, tiedon hakeminen mahdollisista tulevaisuuksista (ks. eBarometri.fi) Suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus Koko työprosessin ja aikataulujen hahmottaminen heti prosessin alussa, tavoitteen pitäminen kirkkaana IRMELI HALINEN

24 Perusteiden laadintaprosessia ohjaavat periaatteet
Yhdessä tekeminen Perusteiden laadinta monialaisissa, erilaisia näkemyksiä edustavissa ryhmissä, laajapohjainen ohjausryhmä, jatkuva yhteydenpito eri tahoihin Kuunteleminen ja avoimuus Perusteluonnosten avaaminen kommentointia varten, palautteen aktiivinen hakeminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen Kunnioitus Arjen kokemuksen kuuleminen, erilaisten näkemysten pohdinta ja vuoropuhelu, paikallisen valmistautumisen ja opetussuunnitelmatyön vahva tukeminen IRMELI HALINEN

25 Perustetyöhön voi vaikuttaa
Opetushallitus pyytää opetuksen järjestäjiltä palautteen esi-, perus- ja lisäopetuksen perusteista ja Opetushallituksen verkkosivuilla on avoin kommentointimahdollisuus valmisteluprosessin aikana Marraskuu yleiset linjaukset Syyskuun alku esiopetus Huhtikuu perusopetus ja lisäopetus Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydetään viralliset lausunnot uusista opetussuunnitelman perusteista Esiopetus loppukevät 2014 Perusopetus ja lisäopetus alkusyksy 2014 IRMELI HALINEN

26 Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

27 Opetussuunnitelmatyön keskeinen tavoite
Luodaan yhdessä paremmat edellytykset koulun kasvatus- ja opetustyölle kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle kestävälle tulevaisuudelle IRMELI HALINEN

28 Miten? Miksi? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka * edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta * vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa * edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta * luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan IRMELI HALINEN

29 Mikä muuttuu? Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan
arvoperusta ja tehtävä Oppimisen ja osaamisen määrittely oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-alainen osaaminen Tapa toimia Toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen Perusopetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen Vuosiluokkakokonaisuudet, monialaiset oppimiskokonaisuudet IRMELI HALINEN

30 Arvoperusta perusteluonnoksessa
Neljä peruspilaria: Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys ja demokratia Kulttuurinen moninaisuus rikkautena Kestävän elämäntavan välttämättömyys IRMELI HALINEN

31 Perusopetuksen arvoperusta
Jokaisen lapsen ainutlaatui-suus ja oikeus hyvään opetukseen Ihmisyys, sivistys ja demokratia Kulttuurinen moninaisuus rikkautena Kestävän elämänta-van välttämättömyys Perusteluonnos

32 Perusopetuksen tehtävä perusteluonnoksessa
Kasvatus- ja opetustehtävä, sivistystehtävä Osa koulutusjatkumoa, yleissivistyksen perusta Valmiudet koko ikäluokalle toisen asteen opintoihin Valmius muuttuvassa maailmassa elämiseen IRMELI HALINEN

33 Oppimiskäsitys perusteluonnoksessa – mikä korostuu?
Yhdessä tekeminen Tunteiden ja kokemusten merkitys - oppimisen ilo Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys Taitojen merkitys Kasvaminen vastuuseen omasta opiskelusta Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnittelu ja arviointi Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys IRMELI HALINEN

34 Oppimisympäristöjen ajatteleminen uudelleen
Ympäristöjen monipuolisuus sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen Koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen kietoutuminen yhteen Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen Mahdollisuus osallistumineen, vaikuttamiseen ja tekemiseen Turvallisuuteen, esteettömyyteen ja esteettisyyteen liittyvät näkökulmat

35 Työtapojen valinnan lähtökohdat
Lähtökohtana oppimiskäsitys ja tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen edistäminen Motivaation vahvistaminen Eriyttäminen ja työtapojen valinta Eheyttäminen ja työtapojen valinta Yhteisöllisen oppimisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen

36 Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen Perusteluonnos

37 Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautu-minen Paikallinen

38 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Suunnitellaan paikallisesti toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden mukaisiksi Edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä Oppimiskokonaisuuksien nimet, tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisesti Oppilaiden kannalta kiinnostavia ja merkityksellisiä Auttavat hahmottamaan, miten eri oppiaineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa ja ”oikeaan” elämään Lisäävät mahdollisuuksia ymmärtää asioiden vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä IRMELI HALINEN

39 Monialaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksessa
Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Toi-minta kult-tuuri Arvot Oppimiskäsitys Oppiaineet Oppiaineet OK Koulutyö Laaja-alainen osaaminen IRMELI HALINEN

40 Uudistumisen tärkeys, onnistumisen edellytykset ja haasteet
Koulun keskeinen rooli - oma vastuu tulevaisuutta muovaavista valinnoista ja teoista, koherenssin rakentaja Tulevaisuustyön hyvät lähtökohdat Selkeä normisto, toimivat perusteet ja opetussuunnitelmat Henkilöstön osaaminen, eettinen orientaatio ja sitoutuneisuus Sisäisten haasteiden tunnistaminen Kasvatustyön merkitys – hyvinvointi oppimisen edellytyksenä Oppilaiden rooli Pedagogiikka TVT, verkkoympäristöt – digitaalinen oppimisympäristö Oppiminen ja osaaminen IRMELI HALINEN

41 Paikallisen opetussuunnitelman ja ops-työn merkitys
IRMELI HALINEN

42 Opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman asema on määritelty laissa
PL 3 § Opetuksen järjestämisen perusteet Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään. … PL 14 § Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet Valtioneuvosto päättää … (tuntijako) Opetushallitus päättää … (opetussuunnitelman perusteet). PL 15 § Opetussuunnitelma Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten opetussuunnitelma. IRMELI HALINEN

43 Opetussuunnitelmatyön ytimessä
Opetussuunnitelmaprosessissa on mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti: Missä ollaan nyt? Mistä halutaan pois? Mitä kohti halutaan mennä? Mitä pitäisi tehdä? IRMELI HALINEN

44 Oppimisen ilo voisi syntyä ihmettelystä
Unelma Oppimisen ilo voisi syntyä ihmettelystä

45 Se, mitä opiskeltaisiin, auttaisi ymmärtämään maailmaa ja itseä
Unelma

46 MITÄ OPPILAAT SANOVAT? (palautetta 2012)
Huomatkaa että kaikki lapset ovat erilaisia ja että kaikilla on oikeus oppia elämään tarvittavat asiat. Tulevaisuuden taidoista tärkeimpiä ovat itsestä huolehtiminen, työskentelytaidot sekä vaikuttaminen, vastuullisuus ja osallistuminen - ihmissuhteita ja toisista huolehtimista voisi korostaa enemmän. On hyvä, jos eri-ikäiset oppilaat oppivat työskentelemään yhdessä; muilta oppilailta oppiminen voisi olla näkyvämmin esillä. Oppilaiden vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella opittuja taitoja voisi hyödyntää koulussa esimerkiksi niin, että oppilaat opettaisivat niitä toisilleen. Asioita pitää katsoa eri näkökulmista; on hyvä että oppilaat pystyvät oppimaan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Tärkeää koulussa on hyvä ilmapiiri, kannustaminen ja monipuolinen tekeminen erilaisissa ympäristöissä. Kuunnelkaa meitä ihan oikeasti. Me haluamme vaikuttaa omiin asioihimme. Oppilaiden on tosi hyvä saada vaikuttaa asioihin, joita he tulevat itse tekemään. IRMELI HALINEN

47 Mitkä tärkeät asiat auttavat minua oppimaan ja viihtymään koulussa
Mitkä tärkeät asiat auttavat minua oppimaan ja viihtymään koulussa? Helsingin koulujen oppilaskuntien yhteisen arvokeskustelun tulos 2013 (550 oppilasta osallistui) IRMELI HALINEN

48 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan IRMELI HALINEN

49 ePerusteet – uusi työkalu
Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa - ePerusteet Opetussuunnitelman perusteiden teksti muodostuu kahdesta osasta normiosa tukiaineisto Työkalua voidaan käyttää myös paikallisessa työssä IRMELI HALINEN

50 KIITOS! Lisätietoja: Opetussuunnitelmatyön päällikkö, opetusneuvos Irmeli Halinen


Lataa ppt "Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google