Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUNTIJAON JA OPETUSSUUNNITELMIEN KANSAINVÄLISYYS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUNTIJAON JA OPETUSSUUNNITELMIEN KANSAINVÄLISYYS"— Esityksen transkriptio:

1 TUNTIJAON JA OPETUSSUUNNITELMIEN KANSAINVÄLISYYS
Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Turku

2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen
Edessä on tavoitteiden, tuntijaon, opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen koko yleissivistävän koulutuksen osalta Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle tulee ottaa huomioon Työ toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2012 – 2016/2017 välisenä aikana Useita eri perusteasiakirjoja laaditaan samanaikaisesti Jokaiseen perusteasiakirjan laadintaprosessiin liittyy laaja sidosryhmäyhteistyö ja työskentely asiantuntijoiden kanssa sekä paikallisen opetussuunnitelmatyön tukeminen monin eri tavoin

3 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017
Esi-, perus- ja lisä- opetuksen opsin perusteet Paikallinen ops Lukion opsin perusteet Paikallinen ops Lukioon valmistava Paikallinen ops Aikuisten perusopetuksen perusteet ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteet Paikalliset opsit Taiteen perusopetuksen perusteet Paikalli-nen ops

4 OPETUS JA OPPIMINEN Opetussuunnitelman perusteet 2014
MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA - KUNTATASO Paikalliset tarpeet ja linjaukset Opettajan- koulutus Oppi- materiaali Laatukriteerit Opetussuunnitelman perusteet 2014 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012 Perusopetuslaki ja -asetus

5 Miksi uudistusta tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000-luvun alun jälkeen globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos, tiedon luonteen ja määrän, tiedontuottamisen ja tiedonvälityksen muutos, teknologinen muutos, työn luonteen muutos, yhteiskunnan kompleksisuus, väestörakenne, luontoympäristön muutos jne.

6 Miksi uudistusta tarvitaan?
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja identiteettiin liittyvät kysymykset, itseohjautuvuus ja vastuullisuus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus- ja dialogitaidot, yhteistyön ja yhdessä tuottamisen taidot, ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot, tvt:n ja digitaalisten ympäristöjen käyttötaidot, tiedon tuottaminen verkostoissa, vastuullisuus, kestävä elämäntapa jne. Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toimintaympäristön ja osaamisen muutoksiin

7 Perusopetuksen yleisten linjausten valmistelu
Yleisten linjausten valmistelua varten on elokuun 2012 puolivälissä asetettu ohjausryhmä ja neljä työryhmää vuosille Rakenne- ja tavoiteryhmä; pj. Irmeli Halinen Oppimiskäsitysryhmä; pj. Eija Kauppinen Oppimisen ja koulunkäynnin tuen osaryhmä; pj. Pirjo Koivula Laaja-alaisia luku- ja kirjoitustaitoja, kieli- ja kulttuuritietoista koulua pohtiva ryhmä; pj. Pirjo Sinko

8 Perusteiden laadinnan ja paikallisen opetussuunnitelmatyön vuoropuhelu 2012 – 2016
Syyslukukausi 2012 : Opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten valmistelu käynnistyy – yhtenäinen perusta oppiainetyölle Opetussuunnitelmatyölle pohjaa luovan suunnittelun ja keskustelun käynnistäminen kunnissa ja kouluissa; tukiaineistoa OPH:n verkkosivuille (oph.fi/OPS 2016/LP 2016) Ensimmäinen kommentointi marraskuussa ( yleiset linjaukset)

9 Perusteiden laadinnan ja paikallisen opetussuunnitelmatyön vuoropuhelu 2012 – 2016
Kevätlukukausi 2013: Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueittainen/ oppiainekohtainen suunnittelutyö käynnistyy Syyslukukausi 2013: Perustetyö jatkuu ja avataan toinen kommentointi syyskuun alussa (esiopetuksen kokonaisuus)

10 Perusteiden laadinnan ja paikallisen opetussuunnitelmatyön vuoropuhelu 2012 – 2016
Kevätlukukausi 2014: Perustetyö jatkuu ja avataan kolmas kommentointi huhtikuussa (perus- ja lisäopetuksen kokonaisuus) Syyslukukausi 2014: Lausuntopyynnöt/kuuleminen syys - lokakuussa, perusteiden viimeistely ja OPH:n päätös uusista perusteista vuoden loppuun mennessä

11 Perusteiden laadinnan ja paikallisen opetussuunnitelmatyön vuoropuhelu 2012 – 2016
Tammikuu 2015 – Heinäkuu 2016: Paikallisten opetussuunnitelmien laadinta uusien perusteiden pohjalta alkaa Elokuu 2016: Valtioneuvoston asetuksen sekä uusien perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien mukainen opetus alkaa

12 Perustyön ohjausryhmä 2012 - 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM Sosiaali- ja terveysministeriö STM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Opetusalan ammattijärjestö OAJ Finlands Svenska Lärarförbund FSL Suomen Kuntaliitto Suomen Rehtorit SURE ry Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Suomen Vanhempainliitto Suomen Kustannusyhdistys Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Romaniasiain neuvottelukunta Saamelaiskäräjien Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta Etnisten suhteiden neuvottelukunta. OPH: pj Jorma Kauppinen, vpj Bob Karlsson, esittelijät Irmeli Halinen ja Christina Anderssén, sihteeri Arja-Sisko Holappa

13 Ohjausryhmän linjaukset perustetyölle
Ohjausryhmä otti ensimmäisessä kokouksessaan kantaa perustetyön toteuttamiseen, aikatauluihin sekä työn tavoitteisiin ja perusteiden kirjoittamista ohjaaviin periaatteisiin Linjausten lähtökohtana on arvio toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta, nykytilan analyysi sekä työtä ohjaavat kansalliset linjaukset (hallitusohjelma, KESU, Valtioneuvoston asetus 422/2012)

14 Ohjausryhmän linjaukset: Perustetyön toteuttaminen
Perusteasiakirjat tuotetaan sähköisessä ja rakenteistetussa muodossa, jolloin niiden palvelevuus ja käyttöjoustavuus kasvaa Teksti jaetaan kahteen osaan tiiviiseen normiosaan, johon voidaan sijoittaa linkit asianomaiseen lainsäädäntöön sekä ns. tukiosaan, jossa voidaan avata normitekstiä, antaa esimerkkejä toteutuksesta sekä rakentaa linkkejä relevanttiin ja opettajien työtä tukevaan aineistoon

15 Ohjausryhmän linjaukset: Perustetyön toteuttaminen
Esiopetuksen perusteet annetaan omana määräyksenään Kasvun ja oppimisen tuen luvut on uudistettu 2010, eikä niihin tule merkittäviä sisällöllisiä muutoksia Perusopetuksen perusteet annetaan omana määräyksenään Oppimisen ja koulunkäynnin tuen luvut on uudistettu 2010, eikä niihin tule merkittäviä sisällöllisiä muutoksia Lisäopetuksen perusteet annetaan omana määräyksenään Ne sijoitetaan teknisesti perusopetuksen perusteiden yhteyteen Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu 2009 ja annettu itsenäisenä määräyksenä; niihin ei tule muutoksia

16 Ohjausryhmän linjaukset: Perusteprosessille asetettu tavoite
Luodaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Uudistuksen ydin: MITÄ? MITEN? Koulua kehitetään sekä kasvuyhteisönä että oppimisympäristönä.

17 Ohjausryhmän linjaukset: Perusteiden valmistelua ja kirjoittamista ohjaavat periaatteet
Opetussuunnitelman perusteita laadittaessa perusteiden kaikilla osa-alueilla (tavoitteissa, sisällöissä ja käytännöissä) tulee ottaa huomioon seuraavat näkökohdat: tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kasvatuksen ja opetuksen jatkumon ja yhtenäisyyden vahvistaminen oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, hyvinvoinnin ja muiden oppimisen edellytysten parantaminen, yhteistyö kestävän tulevaisuuden edistäminen

18 Ohjausryhmän linjaukset: Perusteiden valmistelua ja kirjoittamista ohjaavat periaatteet
tiedon kanssa työskentelyn ja teknologisen muutoksen huomioonottaminen laaja-alaisten luku- ja kirjoitustaitojen, medialukutaidon sekä tvt -osaamisen edistäminen opetuksen kaikki osa-alueet läpäisevänä tehtävänä kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen kansainvälisyyden ja globaalin keskinäisen riippuvuuden huomioonottaminen


Lataa ppt "TUNTIJAON JA OPETUSSUUNNITELMIEN KANSAINVÄLISYYS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google