Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hankesato talteen! Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille 25.5.2014, Tampere Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hankesato talteen! Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille 25.5.2014, Tampere Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti."— Esityksen transkriptio:

1 Hankesato talteen! Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille , Tampere Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti globaalikasvatuksen näkökulmasta Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen rakenne- ja tavoitetyöryhmä OPETUSHALLITUS

2 Maailma muuttuu – ops uudistuu
Peruskouluun siirtyminen –YK:n yleisinhimillinen ihmisoikeuksien julistus arvopohjana Ops – Unescon kansainvälisyyskasvatussuositus 1974 pohjana Ops 1994 – liittyminen Euroopan neuvostoon (1989) ja unioniin (1995) korosti tarvetta laajentaa kieliohjelmaa ja ”eurooppalaistua”, Rion konferenssi 1992 ja kestävä kehitys Ops 2003 ja 2004, kansainvälistyminen kaikkialla, aihekokonaisuudet Ops 2014 – glokalisoituminen, maailman moninapaistuminen, kulttuurien moninaisuus, ilmasto- ja muut ympäristöhuolet, uudet uhat

3 Valtioneuvoston asetus 422/2012
Koskee esiopetusta, perusopetusta, lisäopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä aikuisten perusopetusta Tavoitepykälät: 2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot 4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen Osallistavampi, liikkuvampi, luovempi sekä kulttuurisesti ja kielellisesti rikkaampi koulu Oppiaineiden välinen yhteistyö ja eheyttäminen

4 Tavoitteena pedagogiikan ja toimintakulttuurin uudistaminen

5 Globaalikasvatus, Maastrich 2002
Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman moninaisuuksille sekä rohkaista heitä toimimaan oikeudenmukaisemman kestävämmän ja ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta.

6 Esikäsitys uudistuksen suunnasta 2011:
Maailmankansalaisen identiteetti ja osaaminen

7 Globaalikasvatus perusteluonnoksessa ja mahdollisesti
e-ops! Globaalikasvatus perusteluonnoksessa ja mahdollisesti paikallisissa opetussuunnitelmissa

8 Luku 1. Paikallinen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman laadinta otetaan huomioon muut …suunnitelmat ja päätökset Onko kv tai globaalikasvatus tms suunnitelmia? -yhteistyössä muiden tahojen kanssa - Mitkä tahot tärkeitä tässä asiassa? paikallinen kieliohjelma ja sen toteuttaminen opetuksen mahdolliset painotukset (miten näkyy tuntijaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä?) opsia täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat (tietostrategia, kestävän kehityksen ohjelma) muut paikallisesti tärkeät näkökohdat

9 LUKU 2 Arvoperusta Oppimiskäsitys
Tampere LUKU 2 Arvoperusta Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus Universaalit ihmisoikeudet, länsimaiset yhteiskuntaideaalit, rauha Kulttuurien monimuotoisuus rikkautena - suomalainen kulttuuriperintö - eri kieli- ja kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien kohtaamispaikka - portti maailmankansalaisuuteen Kestävän elämäntavan välttämättömyys - Ekososiaalinen sivistys, globaali vastuu Oppimiskäsitys Edellisiä täydentävät näkökulmat tai painotukset sekä niiden toteuttaminen?

10 L 3: Tehtävä ja tavoitteet
Laaja-alainen osaaminen perustanaan Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen … Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tvt-osaaminen Työelämä ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja keke

11 Luku 3: Tehtävä ja tavoitteet
Paikallisesti tärkeät, perusopetuksen tehtävää konkretisoivat näkökohdat (suunnitelmat ja ohjelmat) Laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikalliset painotukset + toimenpiteet niiden tueksi

12 Luku 4: Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuoro-vaikutus ja moni-puolinen työskentely Kultt moninaisuus ja kielitietoisuus Osallis-tuminen ja demokraat-tinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen Toiminta-kulttuurin painopisteet paikallisesti + yhteistyö

13 Esimerkkejä toimintakulttuurin periaatteiden toteuttamisesta 1/4
Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Yhteistyö …syventää oppilaiden käsityksiä yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. Ne tuovat koulutyöhön herätteitä toimia yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja rauhan edistämiseksi.

14 Esimerkkejä toimintakulttuurin periaatteiden toteuttamisesta 2/4
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset elävät rinnakkain. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on monikielinen. Oppiva yhteisö keskustelee kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista, ymmärtää kielen merkityksen oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevaa ja kieliä arvostetaan.

15 Esimerkkejä periaatteiden toteuttamisesta 3/4
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä koulutyössä.

16 Esimerkkejä toimintakulttuurin periaatteiden toteuttamisesta 4/4
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla ekososiaalisen sivistyksen (tukiaineisto) osaamisperustaa. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

17 Luku 4: Toimintakulttuuri Monialaiset oppimiskokonaisuudet
ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden tehtävänä on vahvistaa kasvua ihmisenä ja vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä ja luoda perustaa yleissivistykselle. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Suunnitellaan paikallisesti ilmentämään toimintakulttuuriin kehittämisen periaatteita Oppilaille vähintään yksi per lukuvuosi Kaikki oppiaineet vuorollaan Mitkä ovat paikalliset tavoitteet ja sisällöt Paikallinen suunnittelu, toteutus ja arviointi Koulutyö Oppiaineet OK Arvot ja oppimis-käsitys Toiminta-kulttuuri Laaja-alainen osaaminen    

18 Luku 5.2 Yhteistyö (muiden tahojen kanssa)
Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen sekä yritysten, järjestöjen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa … Keitä omalta kotiseudulta globaalikasvatuksen tueksi? Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa …

19 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu
Tampere Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

20 Kiitos!


Lataa ppt "Hankesato talteen! Kevättapaaminen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistäjille 25.5.2014, Tampere Miten opetussuunnitelmaa voi rikastaa paikallisesti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google