Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen
Talous tutuksi 2012 Kristina Kaihari Opetusneuvos

2 Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta 28.6.2012
Taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä lisätään Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla -> nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta.

3 Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta 28.6.2012
Uudistuksella vastataan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin.

4 Miksi uudistusta tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000-luvun alun jälkeen – globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos, tiedon luonteen ja määrän, tiedontuottamisen ja tiedonvälityksen muutos, teknologinen muutos, työn luonteen muutos, yhteiskunnan kompleksisuus, väestörakenne, luontoympäristön muutos jne. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut – kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot identiteettiin liittyvät kysymykset, itseohjautuvuus ja vastuullisuus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus- ja dialogitaidot, yhteistyön ja yhdessä tuottamisen taidot, ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot, tiedon tuottaminen verkostoissa, kestävä elämäntapa jne. Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toiminta-ympäristön ja osaamisen muutoksiin

5 Tuntijakoratkaisu Valtioneuvoston asetus 422/2012
Nivelvaiheet 2. ja 3. vuosiluokan sekä 6. ja 7. vuosiluokan välissä kaikissa aineissa Kieltenopetuksessa siirtymää alemmille vuosiluokille; B1-kielen opetus varhennetaan alkamaan 6. luokalla Ympäristöoppia 6. vuosiluokan loppuun asti Uskontoa 1 vvt vähemmän vuosiluokilla Historiaa ja yhteiskuntaoppia 2 vvt enemmän vuosiluokilla, yhteiskuntaopin tuntimäärä säädellään aiempaa selkeämmin Taide- ja taitoaineissa ns. välystunteja sekä oppilaalle valinnaisten aineiden tunteja kiinnitetty kaikille yhteiseen opetukseen 4 vvt (musiikki 1, kuvataide 1, liikunta 2); kotitalous luetaan taide- ja taitoaineisiin; ns. välystunteja 1 vvt vähemmän kuin aikaisemmin Valinnaisten aineiden tuntimäärä 9 vvt (- 4 vvt); näihin aineisiin kohdennettavasta 3 vvt:n lisäyksestä päätetään keväällä 2013 Valtio tukee valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta; pohditaan A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi

6 Pääministeri Kataisen hallitusohjelma
Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla.

7 Pääministeri Kataisen hallitusohjelma/lukiokoulutus
Ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina. Käynnistetään lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen perusopetuksen tuntijaon uudistuksen jälkeen. Lukiokoulutuksen työelämäyhteyttä ja -tietoutta vahvistetaan.

8 Perustetyön ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmä on asetettu Opetushallituksen pääjohtajan päätöksellä (Dno 35/041/2012) Toimikausi – Ohjausryhmälle asetetut tehtävät: linjata esiopetuksen, perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavat periaatteet sekä tukea perusteita valmistelevien työryhmien työtä, tuoda perusteiden valmistelutyöhön laaja yhteiskunnallinen näkökulma, edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista opetussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen

9 Perustyön ohjausryhmä 2012 - 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM Sosiaali- ja terveysministeriö STM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Opetusalan ammattijärjestö OAJ Finlands Svenska Lärarförbund FSL Suomen Kuntaliitto Suomen Rehtorit SURE ry Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Suomen Vanhempainliitto Suomen Kustannusyhdistys Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Romaniasiain neuvottelukunta Saamelaiskäräjien Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta Etnisten suhteiden neuvottelukunta. OPH: pj Jorma Kauppinen, vpj Bob Karlsson, esittelijät Irmeli Halinen ja Christina Anderssén, kokoussihteeri Arja-Sisko Holappa

10 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017
Esi-, perus- ja lisä- opetuksen opsin perusteet Paikallinen ops Varhaiskasvatussuunnitelma ? Lukion opsin perusteet Paikallinen ops Aikuisten perusopetuksen perusteet ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteet Paikalliset opsit Taiteen perusopetuksen perusteet Paikalli-nen ops

11 Lähtökohdat nuorten talousosaamiselle
nyky-yhteiskunnan haasteet oman talouden hallinta – oman elämän hallinta ennaltaehkäisevä valistus ja talousneuvonta tiedot, taidot ja asenteet taloudellisen kehityksen ja lainalaisuuksien tunteminen miten saada raha tuottamaan miten ja mihin sijoittaa järkevästi ja oikea-aikaisesti opettajan rooli, pedagogiikka: omakohtaisuus, toiminnallisuus, konkreettisuus, ajankohtaisuus, koulu-yritysyhteistyö


Lataa ppt "Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google