Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet VI Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprof. Tomi Viitala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet VI Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprof. Tomi Viitala."— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet VI Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprof. Tomi Viitala

2 Käytännön asia: Johdatus Suomen verojärjestelmään Keskeistä ovat jaksot 1-4 ja 7; näitä on myös käsitelty luennoilla ja osittain myös laajemmin kuin kirjassa Itse opiskeltavaksi jäävät jaksot 6 (kv-verotus) ja 8 (arvonlisäverotus) Jaksot 5 sekä 9-12 jäävät pois; näitä ei ole käsitelty luennoilla

3 Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi –Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava ja jolta vero määrätään –Kirjanpitovelvollisen verovuosi muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneestä tilikaudesta tai päättyneistä tilikausista –Esimerkki: jos tilikausi on 18 kk 1.7.2014-31.12.2015 Verovuosi 2015 muodostuu tilikaudesta 1.7.2014-31.12.2015

4 Verotusmenettelyn vaiheet: Ennakkoperintä Tavoitteena veron periminen siltä vuodelta, jolta vero kertyy, verokertymän tasaisuus Pääsääntö on, että tulosta toimitetaan ennakonpidätys, ellei tulo ole verovapaa, ennakonkannon piirissä tai vapautettu ennakonpidätyksen toimittamisesta Kaksi menettelyä –Ennakonpidätys –Ennakonkanto

5 Ennakonpidätys Suorituksen maksaja velvollinen pidättämään ennakkoveron –Luonnollista henkilöä koskeva poikkeus: jos < 1.500 €:n suoritus/verovelvollinen/verovuosi, ei ennakonpidätystä Pidätysprosentti verokortin mukaan Jos ei verokorttia, 60 % ansiotuloista Tärkein ennakonpidätyksen kohde on palkka –Kaikenlaatuinen palkka, palkkio, etuus ja korvaus, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa –Kokouspalkkio, luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio, toimitusjohtajan palkkio…

6 Ennakonpidätys Työkorvaus –Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus, joka ei ole palkkaa –Työkorvausta maksetaan toimeksiantosuhteessa, jossa työn tilaaja sopii työn tekijän (esim. yrittäjä tai osakeyhtiö) kanssa työn suorittamisesta ja palkkion määrästä –Ei ennakonpidätystä, jos saaja on ennakkoperintärekisterissä –Ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä –Maksajan on tarkistettava rekisterimerkintä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelusta (www.ytj.fi)www.ytj.fi –Yhteisöt ja yhtymät: 13 % –Luonnollinen henkilö: verokortin mukaan tai 60 %

7 Ennakonpidätys Käyttökorvaus –Esimerkiksi tekijänoikeuden (esim. kirjalliset teokset, taideteokset, valokuvat) ja teollisoikeuden (esim. patentti, malli ja tavaramerkki) käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä maksettu korvaus –Ei ennakonpidätystä, jos saaja on ennakkoperintärekisterissä –Ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä –Pääomatulona verotettavasta korvauksesta: 30 % –Ansiotulona verotettavasta korvauksesta: verokortin mukaan tai 60 %

8 Ennakonkanto Ennakkoperinnän muoto, jossa verovelvollinen huolehtii itse hänelle määrätyn tuloveron maksamisesta Elinkeinonharjoittajat yritysmuodosta riippumatta Lisäksi mm. vuokranantajat, taiteilijat jne. Verohallinto määrää etukäteen maksettavan veron: ennakkoveron Ennakon määrä perustuu elinkeinotoiminnan (tai muun) verotettavaan tulokseen Ennakon tarkoituksena olisi vastata mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa –Automaattisesti viimeksi päättyneen verotuksen tulotietojen perusteella –Ennakon määrään voi hakea muutosta

9 Verotusmenettelyn vaiheet: Tulojen ilmoittaminen Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus Verovelvollisen tarkistusvelvollisuus –Mm. luonnollisen henkilön esitäytetty veroilmoitus Oma-aloitteinen ilmoitusvelvollisuus –Mm. yhteisön ja yhtymän veroilmoitus –Esim. osakeyhtiöt antavat veroilmoituksen viimeistään 4 kk tilikauden päättymisen jälkeen Sivullisen tiedonantovelvollisuus –Yleinen: säännönmukainen –Erityinen: kehotuksesta

10 Verotusmenettelyn vaiheet: Verotuksen toimittaminen Tasapuolisuus- ja luottamuksensuojaperiaate Kuuleminen ja näyttövelvollisuus Tutkimisvelvollisuus –Verotuksen toimittaminen on suurelta osin automaattista = summaarista –Tarkemmin tutkittavat asiat voidaan valikoida –Verovelvollisen huolellisuusvelvollisuus annettavista tiedoista Verotuspäätös Arvioverotus

11 Verotusmenettelyn vaiheet: Verotuksen toimittaminen Verotarkastus –Jälkikäteinen verovalvonta –Riskiarviointi Verotuksen oikaiseminen –Verotettavan tulon lisäys (menon vähennyskelvottomuus, veronalaisen tulon lisäys) –Viivästysseuraamukset –Veronkorotus, joka riippuu erityisesti moitittavuuden asteesta Vähäinen puutteellisuus ( <150 €) Olennainen vaillinaisuus tai virheellisyys (< 800 €) Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus (käytännössä < 5 % lisätyn tulon määrästä)

12 Veron kiertäminen Verovelvollisella oikeus valita ratkaisu, joka johtaa verotuksellisesti edulliseen lopputulokseen –Sallittu verosuunnittelu, veronminimointi jne. Lain tarkoitukselle vieraan veroedun saaminen –Ei sallittua verosuunnittelua vaan veronkiertämistä Verotusmenettelylain 28 § = veronkierron yleislauseke –Mahdollistaa lain säännösten tulkinnan ”normaalin” ylittävällä tavalla (esim. lain sanamuodosta poikkeamisen) veronkierron estämiseksi –Esim. keinotekoisten järjestelyiden ohittaminen tai liiketoimien uudelleenluokittelu (esim. laina omaksi pääomaksi)

13 Veron kiertäminen Sallitun verosuunnittelun ja veron kiertämisen rajaa määritettävä oikeus- ja verotuskäytännössä Aggressiivinen verosuunnittelu = moraalisesti kyseenalainen verosuunnittelu, joka ei välttämättä ole veronkiertoa?

14 Verotusmenettelyn vaiheet: toimitetun verotuksen muuttaminen (oikaisu) Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi –5 v verotuksen päättymisestä Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi –1 v: kaikenlaiset virheet laadusta ja syystä riippumatta –2 v: Verohallinnon kirjoitus-, lasku- tms. virhe –5 v: sellaiset verotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet verovelvollisen vahingoksi koskee sellaista virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden verovelvollinen on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

15 Toimitetun verotuksen muuttaminen (oikaisu) Tärkein määräaika Määräaika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien Esim. osakeyhtiön verovuoden 2014 verotus päättyy 31.10.2015, jolloin viiden vuoden määräaika lasketaan vuoden 2016 alusta. Verotusta voidaan oikaista 31.12.2020 asti.

16 Toimitetun verotuksen muuttaminen (muutoksenhaku) Verovelvollinen ja veronsaaja (tuloverotuksessa pääsääntöisesti Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö eli VOVA) voivat valittaa toimitetusta verotuksesta –Verovelvollinen 5 v. ja VOVA 1 v. toimitetun verotuksen päättymisestä Muutoksenhakuasteet –Verotuksen oikaisulautakunta –Hallinto-oikeus –Korkein hallinto-oikeus (KHO)


Lataa ppt "Verotuksen perusteet VI Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprof. Tomi Viitala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google