Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

27.8.2007 / T. Välinoro Aluehallinnon uudistamishanke.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "27.8.2007 / T. Välinoro Aluehallinnon uudistamishanke."— Esityksen transkriptio:

1 27.8.2007 / T. Välinoro Aluehallinnon uudistamishanke

2 27.8.2007 / T. Välinoro T o i m i k a u s i : 2 6. 6. 2 0 0 7 - 3 1. 3. 2 0 0 9 T a u s t a : Hallitusohjelma kansanvaltaistetaan työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaanvähennetään hallintoviranomaisten määrää arvioidaanaluejakoja ” Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntien liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoja. lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen. kehittämispoliittista valtaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Selvitetään voimavarojen kokoamistamaakunnittain ministeriöittäin päättämisestä siirtämistä alueille Siirretään kehittämispoliittista valtaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. Selvitetään aluekehittämisen voimavarojen kokoamista valtion talousarviossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille ja niiden päättämisestä siirtämistä alueille. toteutetaan vuoteen 2010 Valmistelu käynnistetään välittömästi ja uudistukset toteutetaan vuoteen 2010 mennessä. ” keskushallintoa uudistetaan siirtämällä toimeenpanotehtäviä muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle Hallitusohjelman mukaan myös keskushallintoa uudistetaan siirtämällä toimeenpanotehtäviä ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle. jatkaa määrätietoisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista Hallitus jatkaa määrätietoisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista hyväksytyn puitelain, päätettyjen kriteerien ja aikataulun mukaisesti.

3 27.8.2007 / T. Välinoro Tavoitteet: Tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto.

4 27.8.2007 / T. Välinoro I Tehtävien ja toimivaltuuksien kehittämistavoitteet 1.selvitetäänviranomaisten tehtäväkokonaisuudet mitään viranomaista pois sulkematta 1.selvitetään aluehallinnon viranomaisten tehtäväkokonaisuudet mitään aluehallinnon viranomaista pois sulkematta 2. selkiytetään aluehallinnon viranomaisten työnjakoa alueellisia hallintokokeiluja 3.selvitetään millaisia aluekehitystä ja –rakennetta sekä kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavia alueellisia hallintokokeiluja on mahdollista toteuttaa maakuntien ja kuntien niin halutessa 4.karsitaantarpeettomiksi käyneitä ja käyviä tehtäviä 4.karsitaan lainsäädännön, hallinnon ja tietotekniikan kehittymisen myötä tarpeettomiksi käyneitä ja käyviä tehtäviä lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä kootaan yhteenlupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä kootaan yhteen osana lääninhallinnon uudelleenorganisointia alueellisia kehittämistehtäviä ja aluekehittämisen voimavaroihin liittyvää päätösvaltaa kootaan maakuntien liitoillealueellisia kehittämistehtäviä ja aluekehittämisen voimavaroihin liittyvää päätösvaltaa kootaan maakuntien liitoille toimivaksi aluekehittämisen kokonaisuudeksi ja arvioidaan samalla nykyisiä tehtäviä määritellään muuttehtävätmääritellään muut aluehallinnon viranomaisten tehtävät, kuten lainsäädännön toimeenpano ja tulosohjaus luodaan selkeä työnjako aluehallinnon sekä ministeriöiden ja muun keskushallinnon välilläluodaan selkeä työnjako aluehallinnon sekä ministeriöiden ja muun keskushallinnon välillä mm. siirtämällä toimeenpanotehtäviä ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle

5 27.8.2007 / T. Välinoro II Aluejakojen ja viranomaisten määrän kehittämistavoitteet 5.aluejaot tarkoituksenmukaisiksi 5.aluejaot muodostuvat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisiksi, niiden muodostamisessa huomioidaan talous- ja työssäkäyntialueet ja ne muodostavat kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kannalta mielekkään kokonaisuuden aluehallinnon viranomaisten toiminta-alueet vastaavat toisiaan tai suuremmat alueet koostuvat kokonaisista pienemmistä alueista 6.aluejakoja pyritään yhtenäistämään siten, että aluehallinnon viranomaisten toiminta-alueet vastaavat toisiaan tai suuremmat alueet koostuvat kokonaisista pienemmistä alueista 7.viranomaisten määrää vähennetään merkittävästi 7.viranomaisten määrää vähennetään merkittävästi, tavoitteena selkeisiin tehtäväkokonaisuuksiin perustuva aluehallinnon organisointi 8. nykyisen lääninhallinnon tehtävien hoito organisoidaan uudelleen 9.asiakasnäkökulman korostamiseksiresurssien käytön tehostamiseksi hyödynnetään verkostomaisia rakenteita 9.asiakasnäkökulman korostamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi aluehallintoviranomaisten yhteistoiminnassa muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa hyödynnetään verkostomaisia rakenteita

6 27.8.2007 / T. Välinoro III Muut tavoitteet 10.valtion aluehallinnon ohjaus muodostaa toimivan osan hallinnon ohjauksen kokonaisuutta 11.aluehallinto on sovitettavissa yhteen ja tukee valtion paikallishallinnon kehittämistä 12.aluehallinnon tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat 13.aluehallintoa muodostettaessa otetaan huomioon hallinnon kehittämisen tutkimustiedon ja eurooppalaisen kehityksen suuntaviivat otetaan huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen Aluehallinnon uudistamishankkeessa otetaan huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen.

7 27.8.2007 / T. Välinoro Tehtävät:

8 27.8.2007 / T. Välinoro 1. Laatia selvitykset aluehallinnon tehtävistä 31.12.2007 mennessä kuvata ja analysoida tehtävätkuvata ja analysoida lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, ympäristökeskusten ja muista valtion aluehallintoviranomaisista ainakin tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät sekä välillisestä julkisesta hallinnosta ainakin metsäkeskusten tehtävät selvitys ministeriöiden toimeenpanotehtävistä ja muista kuin valtakunnallisista kehittämistehtävistälaatia selvitys ministeriöiden toimeenpanotehtävistä ja muista kuin valtakunnallisista kehittämistehtävistä laatia kuvaus viimeaikaisesta aluehallinnon tutkimuksesta ja kansainvälisestä kehityksestä tehdä erillinen selvitys valtionhallinnon tehtävistä Ahvenanmaalla

9 27.8.2007 / T. Välinoro 2.Laatia väliraportti ja tuoda se hallinnon ja alueiden kehittämisen ministerityöryhmän käsiteltäväksi 31.3.2008 mennessä ehdotuksetja mahdollisia vaihtoehtoja tehtäväkokonaisuuksiksija tehtävien muutoksiksi tehtävien siirtämiseksi aluehallinto- ja paikallishallintoviranomaisille määrän vähentämiseksialuejakojen muutoksiksiehdotukset ja mahdollisia vaihtoehtoja aluehallintoviranomaisten tehtäväkokonaisuuksiksi ja tehtävien muutoksiksi, keskushallinnon tehtävien siirtämiseksi aluehallinto- ja paikallishallintoviranomaisille sekä aluehallintoviranomaisten määrän vähentämiseksi ja aluejakojen muutoksiksi sekä mahdollisiksi uusiksi valtion aluehallintoviranomaisiksi ehdotukset uuden hallintorakenteen toteuttamiseen liittyvistä muista toimenpiteistä 3.Valmistella hallituksen esitykset ehdotusten edellyttämiksi säädösmuutoksiksi 31.12.2008 mennessä

10 27.8.2007 / T. Välinoro Organisointi: - Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä - Valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä - Valmisteluryhmä ja 3 alatyöryhmää - Kokonaisuutta koordinoiva pääsihteeri

11 27.8.2007 / T. Välinoro I TULOS: ALUEHALLINNON VIRANOMAISTEN TEHTÄVIEN TARVEARVIOINTI, MITOITUS JA RYHMITTELY KESKUSHALLINNON TOIMEENPANOTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA MUUT KUIN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISTEHTÄVÄT UUDELLEEN MITOITETUT JA RYHMITELLYT ALUEHALLINNON TEHTÄVÄT LUPA-, VALVONTA-, OHJAUS- JA OIKEUSTURVATEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄT KEHITTÄMISVAROJEN ALLOKOINTI KEHITTÄMISVAROJEN KÄYTTÖ TYÖVIRASTOTEHTÄVÄT VÄYLÄT VESIHUOLTO METSÄ- JA MUUT LUONNONVARAT ASIAKKAAT KANSALAISET, YRITYKSET VIRANOMAISET ESIM. KUNNAT YHTEISÖT II TULOS: TEHTÄVIEN PÄÄJAKO

12 ALUEEN KEHITTÄMISPOLITIIKKA OHJELMA JA SEN TOTSU ALUEHALLINTO JA MYR VALTAKUNNALLISET ALUEELLISEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT EK VN TEM TUJO- PROSSESSI TEK JA MKL ALUEELLINEN KEHITTÄMIS- BUDJETTI INFRAN RAHOIT- TAMINEN ALUEELLISET ”PULLONKAULAT” ALUEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVU- JA KEHITYSVOIMAISET YRITYKSET VALTION TALOUSARVION ALUEELLISET PANOSTUKSET ALUEEN KEHITTÄMIS- PANOKSET (KUNNAT JA YRITYKSET) MONEN- KESKISTEN HANKKEIDEN RAHOITTAMINEN INNOVAATIO- JA YRITYSTOIMINNAN RAHOITTAMINEN

13 Aluehallinto Valtion aluehallinto Maakunta- hallinto Paikallis- hallinto Valtion paikallishallinto Kunnat Oikeusturva Kantelujen käsittely Valitusten käsittely Muut oikeus- turvatehtävät Täytäntöönpanon valvonta Tarkastukset Valvontatehtävät - alaisen hallinnon valvonta (valtio) - kuntien valvonta - yksityisten palveluntuottajien valvonta - muut valvontatehtävät Ohjaustehtävät Tulosohjaus Informaatio-ohjaus Koordinaatio- ja yhteistyö Muut ohjaustehtävät Täytäntöönpano- tehtävät Palvelujen tuottaminen - päätökset - rekisteröinnit - asiakaspalvelu- tehtävät Palvelujen hankkiminen Muut täytäntöönpano- tehtävät Lainsäädännön valmistelu Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Täytäntöönpano Kehittämis- tehtävät Alueelliset strategiat Alueelliset kehittämistehtävät Suunnittelutehtävät Muut kehittämistehtävät Suomen aluehallinnon prosessit ja tehtävät Strateginen kehittäminen Täytäntöönpanon ohjaus Keskushallinto Valtioneuvosto Ministeriöt Keskusvirastot Ohjaustehtävät


Lataa ppt "27.8.2007 / T. Välinoro Aluehallinnon uudistamishanke."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google