Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinvoimainen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen Kjk 24.8.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinvoimainen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen Kjk 24.8.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Elinvoimainen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen Kjk 24.8.2012

2 Kuntien selvitykset kriteerien täyttämiseksi (rakennelain mukainen kuntajakoselvitys) 5/13-12/13 Kuntauudistuksen aikataulu tiedonannon mukaan Vahvan perus- kunnan kriteerit, min.tr. 6/12 Rakenne- laki 1.5.13 Hallituksen väli- arviointi 12/13 Kunta- laki ja vo-laki 1/15 Valtion erityis- selvit- täjä ? Yhdistymisen valmistelu 2014- Yhdistymisen toteutus 2015-2017 KUNNAT TOIMIVAT VALTIO TOIMII Valtuusto päätökset 3/2014 2017 2012 Tuki- ryhmä? Elinvoimainen kaupunki- seutu- selvitys Pääpiirteet Kuntalain ja vo-lain sisällöistä Linjat esh:n uud. Järj. ja kunta- uud. 5.6.12 Lausunnot rakenne- lakiluonnos ja sote- rakenne- selvitys syksy/12 Esitys sote- raken- teeksi 12/12

3 Selvitystyön lähtökohdat Tampereen kaupunkiseudun kunnat tunnistavat tarpeen alueen elinvoiman jatkuvaan kehittämiseen. Kuntajoukolla on kuitenkin erilaiset näkemykset elinvoimaisuuden edistämisen keinoista, mikä ilmenee kuntien valtionvarainministeriölle antamista lausunnoista. Seutuyhteistyön arviointi ja kuntauudistus ovat luoneet kunnille tarpeen keskustella alueen tulevaisuuden vaihtoehdoista ja pyrkiä kohti yhteistä näkemystä. Tulevaisuuden vaihtoehtojen - askelten ja suuntien - pohdinta on ennen kaikkea poliitikkojen tehtävä. Poliittista keskustelua on tarpeen tukea yhteisellä selvityksellä, joka lisää päättäjien objektiivista ja arvovapaata tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista, eduista ja haitoista. Selvityksen tulee perustua kuntien omaehtoiseen näkemykseen sen tarpeesta ja ohjauksesta. Työn käynnistämiselle tulee olla kuntien hyväksyntä ja sitä tulee johtaa poliittisesti.

4 Selvityksen tavoitteet Tavoitteena on … tukea kaupunkiseudun 1) kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamista 2) asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä 3) hyvän elinympäristön ja kestävä kehityksen turvaamista. … tarkastella monipuolisesti ja eri näkökulmista tavoitteiden edellyttämiä toimintamalleja: kunnat, kuntien välinen yhteistyö, seutuhallinto, uusi kunta. … ennakoida kuntarakennelain selvitysvelvoitetta. Tavoitteet tarkentuvat selvitystyön käynnistyessä, mutta työn luonnetta voi kuvata esim. ilmaisuilla ”enemmän kuin kuntajakoselvitys” tai ”strateginen yhdentyminen”.

5 Selvityksen toteutustapa Selvitystyöstä vastaa kuntien yhdessä sopima selvityshenkilö, jonka tukena on selvitystiimi. Vaihtoehtojen vaikutukset kuvataan ja analysoidaan eri näkökulmista. Näkökulmat voivat olla esim. kilpailukykyyn, palveluihin, talouteen, yhdyskuntarakenteeseen, demokratiaan ja kuntauudistukseen liittyviä. Tarkasteltavia näkökulmia (osittain edellisiä täydentäviä) voivat olla myös kunnan tehtävät, hallinto- ja johtamisrakenteet, henkilöstö ja osaaminen, kulttuuri ja identiteetti, kansainvälistyminen, yhteistyökumppanit ja verkostot, luovuus ja kehittämisaktiivisuus, reaktiokyky ja muutosvalmius, maankäytön suuntautuminen, yhteisöllisyys ja paikallisuus, syrjäytyminen ja segregaatio, hyvinvointi ja terveys, kansalaistoiminta ja järjestöt, eri vaihtoehtojen aiheuttamat välilliset muutoskustannukset (transaktiokust.) Luottamushenkilöt osallistuvat eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten pohdintaan ja arviointiin Työssä selvitetään ja huomioidaan kuntalaismielipide

6 Selvitysnäkökulmia KILPAILU- KYKY, ELINKEINO- ELÄMÄ PALVELUT YHDYSKUNTA- RAKENNE TALOUS 5. DEMOKRATIA JA OSALLIS-TUMINEN Tavoite: (Poliittinen ohjauksen toimivuus, kansalaisten osallistuminen) DEMOKRATIA JA OSALLISTUMINEN HENKILÖ- STÖJA OSALLISTUMINE N KULTTUURI JA IDENTITEETTI Tarkasteltavat toimintamallivaihtoehdot: kunnat, kuntien välinen yhteistyö, seutuhallinto, uusi kunta (kuvaus ja vaikutusten arviointi) HENKI- LÖSTÖ JA OSAAMI- NEN HALLI- TUKSEN KUNTA- UUDISTUS KULTTUU RI JA IDENTI- TEETTI

7 Selvityksen sisältöä 1.Nykytilan analyysi: kuntien ja kaupunkiseudun tila, seutuyhteistyö 2.Toimintaympäristön muutokset, kuntauudistuksen askelmerkit, kunnan tehtävät tulevaisuudessa 3.Selvityksen tavoitteet ja toteutustapa yms. 4.Kuvaus ja analyysi toimintamallivaihtoehdoista 5.Yhteenveto

8 Selvityksen aikataulu Syksyllä 2012 tunnustellaan selvityksen käynnistämismahdollisuuksia kunnissa Tampereen pormestari kutsuu koolle kuntien valitsemat (3) edustajaa Poliittisen ohjauksen varmistamiseksi – kunnat tekevät päätökset selvityksen käynnistämisestä – kunnat nimeävät poliittisen ohjausryhmän selvitystyön ohjaamiseen


Lataa ppt "Elinvoimainen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen Kjk 24.8.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google