Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KELPO – erityisopetuksen kehittämistoiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KELPO – erityisopetuksen kehittämistoiminta"— Esityksen transkriptio:

1 KELPO – erityisopetuksen kehittämistoiminta
Jorma Kuistio Marja-Leena Karjalainen Inkeri Mäensivu

2 Peruslähtökohdat Toiminnan kohderyhmänä ovat esi-, perus- ja lisäopetuksen (jatkossa kaikista puhutaan perusopetuksena) oppilaat Painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle

3 Lähikouluperiaate osa toimintakulttuuria
Toiminta tukee perusopetuksen yhtenäisyyttä Toiminnassa painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää

4 Luodaan uuden strategian mukaisia rakenteita, toimintamuotoja ja menetelmiä, joilla taataan oppilaille riittävät tukitoimet opiskelussaan Hallintokuntien yhteistyönä tuotetaan kunnallinen/ alueellinen rakenne käytännön toimenpide-ehdotuksineen; MITEN TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS JA TUKITOIMET JÄRJESTETÄÄN? Kehittämistyön myötä luodut toimintamallit vakiinnutetaan osaksi kunnan toimintaa!!

5 Mitä ollaan tekemässä syksyllä 2008?
Opetushallitus: järjestää alueellisia koordinaattoritapaamisia ja muuta ohjausta toimijoille. Esite tekeillä + lisäpainokset strategiajulkaisusta Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus: KELPO -toimintaa tukeva koulutus käynnistyy oppimistehtävineen syksyllä 2008 Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus antaa palautteet tehdyistä suunnitelmista sekä reflektoi toimijoiden kanssa keskusteluiden ja haastatteluiden avulla. Tämä tarkoittanee käytännössä sitä, että toimintaa arvioidaan ulkoisesti. Kunnat ja kuntaryhmät tekevät omaa kehittämistyötä, osallistuvat koulutukseen ja kehittävään arviointiin

6 Kevät kevät 2010 Kehittämistoiminnan myötä syntyneistä hyvistä käytänteistä kootaan julkaisu syksyyn 2009 mennessä Mahdolliset uudet avustusmäärärahat tulevat hakuun vuoden 2009 alussa Avustus tarkoitettu lukuvuotta varten; sitä voi käyttää 2009 loppuun asti Väliraportointi rahoituksen käytöstä ja toiminnan sisällöistä keväällä 2009, loppuraportointi keväällä 2010

7 Muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen on niukahkoa Sosio-emotionaalinen oirehtiminen on lisääntynyt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen etäisyys toisistaan Lähikoulujen opettajien tietotaidon tarve

8 Jokaiselle oppilaalle Tehostettu tuki Erityinen tuki suunnattu tuki
Pedagoginen selvitys Erityisopetus- päätös ja HOJKS Pedagoginen arvio Oppimissuunnitelma Tukimuodot Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Kodin ja koulun yhteistyö Oppilaan ohjaus Oppilashuollon tuki Oppimissuunnitelma Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Kerhotoiminta Ap- ja ip- toiminta lk Apuvälineet yms. Avustajapalvelut Ohjaus- ja tukipalvelut HOJKS Ap- ja ip- toiminta lk Kokoaikainen erityisopetus

9 Lähikoulu Lähtökohta on, että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat (eli erityisoppilaat) opiskelevat lähikoulussaan yleisopetuksessa Kunnan on järjestettävä oppilaan oppimisen ja kehittymisen kannalta riittävät tukitoimet tätä ajatellen

10 Varhainen puuttuminen
Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina Tavoitteena on tukea oppilasta niin ajoissa, että tavoite yleisopetuksen yhteydessä opiskelemisesta ei vaarannu Keskeistä on luonnollisesti varhainen tunnistaminen

11 Tehostettu tuki Tarkoitetaan joustavia ohjaus- ja opetusjärjestelyitä, kuten: eriyttämistä tiimi- ja samanaikaisopetusta jakoryhmiä tukiopetusta osa-aikaista erityisopetusta Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma

12 Oppimissuunnitelma Suunnitelmaan kirjataan käytettävät tehostetun tuen keinot, joiden avulla: oppilas voi jatkaa yleisopetuksessa saavuttaa yleisopetuksen tavoitteet lisäksi kirjataan tuesta vastaavat henkilöt ja tuen seuraamista ja arvioinnista vastaavat henkilöt

13 Erityisopetuspäätös Erityisopetussiirto on jatkossa määräaikainen, määräajoin arvioitava Siinä päätetään oppilaan koulupaikasta opetusryhmästä tai -ryhmistä avustajapalveluista oppilashuoltopalveluista yksilöllistettävät aineet

14 Pedagoginen arvio Erityisopetussiirron edellytys Arviossa todetaan:
oppilaan heikkoudet ja vahvuudet hänen tarvitsemansa tuki hänelle annettu tehostettu tuki oppimisympäristöön tarvittavat muutokset oppimateriaaleihin tarvittavat muutokset

15 Tukitoimien jatkuvuus
Tukitoimien jatkuminen esiopetuksesta perusopetukseen varmistetaan Tukitoimien jatkuminen esiopetuksesta perusopetukseen varmistetaan. Samoin tukitoimien jatkuminen toisella asteella samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksessa varmistetaan

16 Aikataulu Perusopetuslakiin ja –asetukseen sekä valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin tehdään tarvittavat muutokset syksyyn mennessä Kunta- ja koulutasolla tehdään opetussuunnitelmamuutokset lukuvuoden 2009 – aikana Uusien säädösten mukainen toiminta otetaan käyttöön syksyllä 2010

17 Mitä on KELPO Rovaniemellä?
Opetusministeriö on myöntänyt euron rahoituksen toiminnalle Kaupungissa pilottialueena toimiin Saaren alue Kelpo –toiminnan merkeissä järjestetään koulutusta niin erityis- kuin yleisopetuksen opettajille Uusitaan erityisopetusta koskevat toimintatavat, ohjeistus ja lomakkeet

18 Tehdään muutosesitykset uuden käytännön mukaisesta resurssin käytöstä
Tehdään tarvittavat muutokset kaupungin yhteiseen opetussuunnitelmaan

19 Ajatuksia uuteen toimintatapaan siirtymisestä Rovaniemellä
Erityisopetussiirrot Saaren alueella ei enää syksyllä 2009 siirretä 1. luokkalaisia alueellisiin pienryhmiin Asiantuntijan lausunnon ehdottomasta vaatimuksesta luovutaan syksyllä 2009  siirto voidaan tehdä myös pedagogisen selvityksen pohjalta Saaren alueella päätetään tuosta alkaen siirron yhteydessä myös integraatioryhmistä Samaan aikaan siirrytään määräaikaisiin erityisopetussiirtoihin

20 Lähikoulu Valitulla lähikouluun pyrkivällä tiellä jatketaan koko kaupungissa Saaren alueella ei siirretä oppilaita lähikoulusta (eikä alueen pienryhmiin oppilaita muilta alueilta) ”selviä pienryhmäopetusta tarvitsevia lapsia lukuun ottamatta” Saaren alueella tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestetään kaikki heidän tarvitsemansa tukipalvelut (esim. avustaja, oppimateriaalit, riittävä osa-aikainen erityisopetus, oppilashuolto, sopivat integraatioryhmät)

21 Varhainen puuttuminen
Saaren alueella luodaan esiopettajien ja alkuopettajien välille säännöllinen tapaamiskäytäntö koulutulokkaita ajatellen KELPO-toiminnan yhteydessä tapaamisissa keskitytään olemassa oleviin hyviin käytänteisiin, ongelmakohtien kartoittamiseen ja ratkaisuehdotusten esittämiseen

22 Tehostettu tuki Tehostetun tuen –käsite määritellään opetushenkilökunnalle Opetushenkilökunta opastetaan tuen antamisesta ja arvioinnista Tehostetun tuen käyttöönotossa huomioidaan myös sen vaatimat resurssit

23 Huomioita ja kysymyksiä?
Opetussuunnitelman teossa pitäisi huomioida myös tehostetun tuen käytännön toteutus Tehostetun tuen vaatima resurssi on huomioitava Mahdollisten lisätehtävien korvattavuutta ei saa ohittaa suunnittelussa Miten käytännössä päätetään sopivasta ryhmäkoosta tai pystytään osoittamaan riittävän pieni ryhmä?

24 Miten toteutetaan opettajien täydennyskoulutus KELPO:n jälkeen?
Mistä löytyy lisääntyvän integraation vaatima lisäresurssi avustajien palkkaamiseen inklusiivisessa koulussa? Miten erityisoppilaan status muuttuu inklusiivisessa koulussa? Mitä tukea se tarkoittaa oppilaalle? Varhaisen puuttumisen käytännöt ovat hyvin keskeisessä asemassa Pelkkä oppilasmääräkö erityisopetuksen resurssijaon pohjaksi vai jotain muutakinko?


Lataa ppt "KELPO – erityisopetuksen kehittämistoiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google