Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä filosofinen essee

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä filosofinen essee"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvä filosofinen essee

2 Sisältö Ennen koetilannetta Millaisia filosofian kysymykset ovat?

3 Ennen koetilannetta

4 Filosofisen käsittelytavan
kultainen kolmio Kysymykset Tunne filosofisen esseen lajityyppi Käsitteet Perustelut

5 Tutustu huolellisesti arviointikriteereihin!!!
Tärkeimpiä kriteerejä ovat siis Tieto Ymmärtäminen Soveltaminen Analyysi Synteesi Arviointi

6 Filosofian harjoitteleminen
Sivulla löytyy vasemmassa palkissa nappula ”yo-kirjoitukset”. Klikkaa sitä niin pääset tarkastelemaan Filosofian kysymyksiä aikajärjestyksessä. Filosofian kysymyksiä 1996 alkaen teemoittain. Näitä kysymyksiä kannattaa lueskella ja analysoida. Erityisesti suosittelen kuvien (diagrammien) ja miellekarttojen piirtelyä. Se on nopeampaa kuin esseiden laatiminen, herättää ajattelemaan ja näkemään yhteyksiä ja vastakkainasetteluja.

7 Muutamia käytännöllisiä ohjeita

8 Väitä, älä kysy! Vältä retorisia kysymyksiä!!!
Filosofisessa esseessä ajatukset on parempi muotoilla väitteinä kuin retorisina kysymyksinä, sillä näin saadaan esseeseen loogista jäntevyyttä, mikä on filosofisen esseen hyveitä. Retoriset kysymykset hämärtävät argumentteja.

9 Vertaile esimerkiksi seuraavia esseen aloittavia kappaleita, jotka vastaavat kysymykseen ”Sanotaan, että asiat ovat sitä, miltä näyttävät. Pohdi todellisuuden ja havaintojen suhdetta.” Retorinen kysymys lopussa Sanotaan, että asiat ovat sitä miltä näyttävät. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki havaintomme, esim. näkemämme asiat, ovat yhtä kuin todellisuus. Kuka tahansa voi kuitenkin halutessaan kyseenalaistaa kyseisen väitteen, sillä tietääkö kukaan oikeasti mitä todellisuus on? Väittämä lopussa Sanotaan, että asiat ovat sitä miltä näyttävät. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki havaintomme, esim. näkemämme asiat, ovat yhtä kuin todellisuus. Kuka tahansa voi kuitenkin halutessaan kyseenalaistaa kyseisen väitteen, sillä kukaan ei oikeasti tiedä, millainen todellisuus on [kuten käy ilmi, kun tarkastellaan seuraavia argumentteja].

10 Millaisia filosofian kysymykset ovat?

11 Kolme perustyyppiä Yleinen kysymys.
Esim. ”Miten tietoa saadaan?” Äärimmäisen näkemyksen sisältävä väittämä, johon pitää ottaa kantaa. Esim. ” Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi väittämää.” Kaksi äärimmäistä kantaa ilmaiseva kysymys.

12 Jos kysymys on yleisluontoinen...
sinun on selvennettävä, mistä oikein on kysymys, esitettävä vähintään kaksi äärimmäistä näkemystä, jotka ottavat vastakkaiset kannat, ja ilmaistava tasapainoinen näkemys (oma näkemyksesi). mistä oikein on kysymys? 1) Kysymys on ilmaistu yleisluontoisena kysymyksenä äärimmäinen kanta jota sympatiseeraat äärimmäinen kanta jota vastustat 2) Esitä kaksi vastakkaista teoriaa Älä tyydy äärimmäiseen kantaan, vaikka sympatiseeraisit sitä, vaan esitä tasapainoinen kanta. 3) Kumoa vastakkaisten teorioiden äärimmäiset muodot ja asetu tukemaan jompaa kumpaa tasapainoisessa muodossa. tasapainoinen näkemys, jota kannatat

13 Jos kysymys esittää äärimmäisen kannan...
sinun on selvennettävä, mitä koskien tämä äärimmäinen kanta on esitetty, esitettävä sille vastakkainen kanta, ja ilmaistava tasapainoinen näkemys (oma näkemyksesi). mistä oikein on kysymys? 2) Mistä oikein on kyse? päinvastainen äärimmäinen kanta kysymys ilmaisee äärimmäisen kannan 1) Selvennä, mitä koskien tämä äärimmäinen kanta on esitetty ja esitä vastakkainen kanta.. Huom! Jos sympatiseeraat kysymyksessä esitettyä väitettä, sinun on silti etsittävä sille vasta-argumentteja ja arvosteltava sen äärimmäistä muotoa. 3) Kumoa vastakkaisten teorioiden äärimmäiset muodot ja asetu tukemaan jompaa kumpaa tasapainoisessa muodossa. tasapainoinen näkemys, jota kannatat

14 Jos kysymys esittää kaksi äärimmäistä kantaa...
Huom! Jos sympatiseeraat toista kysymyksessä esitettyä kantaa, sinun on silti etsittävä sille vasta-argumentteja ja arvosteltava sen äärimmäistä muotoa. sinun on selvennettävä, mitä koskien nämä äärimmäiset kannat on esitetty ja ilmaistava tasapainoinen näkemys (oma näkemyksesi). mistä oikein on kysymys? 2) Mistä oikein on kyse? päinvastainen äärimmäinen kanta kysymys ilmaisee äärimmäisen kannan 1) Selvennä, mitä koskien nämä äärimmäiset kannat on esitetty. 3) Kumoa vastakkaisten teorioiden äärimmäiset muodot ja asetu tukemaan jompaa kumpaa tasapainoisessa muodossa. tasapainoinen näkemys, jota kannatat

15 Koetilanne

16 Ennen kuin alat kirjoittaa esseetä
Eli ne ensimmäiset minuutit, jolloin yrittää hahmotella vastauksen sisältöä mielessään tai miellekartan avulla.

17 Ennen esseen kirjoittamista sinun pitäisi käydä mielessäsi alustavasti läpi, joko paperia apua käyttäen tai mielessäsi, seuraavat vaiheet: Tunnista kysymyksessä esiintyvät avainkäsitteet (tai jos kysymyksessä on kuva, niin tunnista sen keskeiset merkitykset tulkitsemalla sitä). Assosioi avainkäsitteistä edelleen: mitä muita käsitteitä avainkäsitteisiin liittyy ja millaisia kysymyksiä ne herättävät. Tunnista vastakkainasettelut, jotka näiden käsitteiden taustalla vaikuttavat. Tunnista kilpailevat näkemykset ja teoriat, jotka ottavat eri kannan näiden vastakkainasettelujen suhteen (esim. kokemus vs. järki, empirismi vs. rationalismi). Arvioi itsenäisesti, missä määrin nämä käsitteelliset vastakkainasettelut ja teoriat ovat oikeutettuja. Jos tunnet teorioita, jotka purkavat kyseisiä vastakkainasetteluja, käytä niitä.

18 Vaihe 1: Tunnistaminen Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi tätä väitettä. Alleviivaa avainkäsitteet

19 Vaihe 2: Assosiointi Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi tätä väitettä. osa ei mikään jos vain osa perustuu, väite on väärä Kaikki luulo todistus tieto luotettavuuden aste ei-perustaa perustua verkko (ei kivijalka) järki kokemus aistit päättely ei-kokemus

20 Käsitteelliset vastakohdat
Vaihe 3: Käsitteelliset vastakohdat Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi tätä väitettä. Järki Kokemus Ideat Havainnot Pysyvyys Muutos Osa Kaikki

21 Vaihe 4: Vastakkaiset teoriat
Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi tätä väitettä. Idealismi Materialismi Rationalismi Empirismi Fenomenalismi Naturalismi Humanistiset tieteet Luonnontieteet

22 Vinkki vaiheeseen neljä
Sama idealismin ja materialismin välinen vastakkainasettelu – eri muodoissaan - on taustalla lähes kaikissa filosofisissa kysymyksissä (ehkä yhteiskuntafilosofian kysymyksiä lukuun ottamatta). Joskus painottuu metafyysinen taso (idealismi vs. materialismi) joskus tietoteorian taso (1) rationalismi vs. empirismi, 2) fenomenalismi vs. naturalismi, 3) humanistiset tieteet vs. luonnontieteet). Etiikan yhteydessä esiintyy usein vastakkainasettelu eettinen objektivismi (eli idealismi) vs. eettinen naturalismi, joka kehittyy relativistiseen suuntaan, kun otetaan huomioon, että ihminen on sosiaalinen eläin, ja että tämä sosiaalisuus toteutuu monenlaisten moraalijärjestelmien puitteissa. Idealismi Materialismi Rationalismi Empirismi Naturalismi Fenomenalismi Humanistiset tieteet Luonnontieteet

23 vastakohtien purkaminen
Vaihe 5: Käsitteellisten vastakohtien purkaminen Kaikki tieto perustuu kokemukseen. Arvioi tätä väitettä. Idealismi Materialismi Rationalismi Empirismi Naturalismi Fenomenalismi Humanistiset tieteet Luonnontieteet Kant Postmoderni tieteen kritiikki Pragmatismi kriittinen tutkimus, Habermas

24 Essee työskentelyn vaiheet tiivistettynä. Esim
Essee työskentelyn vaiheet tiivistettynä. Esim. kysymys ”Perustuuko kaikki tieto kokemukseen?” Vaihe 5: Arvioi itsenäisesti, missä määrin nämä vastakkainasettelut ovat oikeutettuja. Jos tunnet teorioita, jotka purkavat kyseisiä vastakkainasetteluja, käytä niitä. Vaihe 3: Tunnista vastakkain-asettelut, jotka näiden käsitteiden taustalla vaikuttavat. Vaihe 2: Assosioi esiin avainkäsitteisiin liittyvät käsitteet Vaihe 1: Tunnista kysymyksen avainkäsitteet Vaihe 4: Tunnista kilpailevat, vastakkaiset teoriat. 5) a) Kantin synteesi b) Naturalismi: tieto on inhimillistä ja luonnollista ja sidoksissa käytännöllisiin päämääriin. c) Postmodernismi: objektivismi perustuu epäuskottaviin ”suuriin kertomuksiin” 3) a) perusta vs. ei perustaa b) kokemus vs. järki c) tieto vs. luulo 4) a) empirismi vs. rationalismi b) objektivismi vs. relativismi c) modernismi vs. postmodernismi 1) Käsitteet alleviivataan ja luodaan käsitekartta. 2) käsitteet ”perustua”, ”tieto” ja ”kokemus” analysoidaan ja tutkitaan niiden suhdetta lähikäsitteisiin.

25 Vinkki (kohta 5) Vastakkainasetteluja purkavat teoriat ovat yleensä historiaa korostavia ja relativistisia. a) Historia: Asiat muuttuvan ajan saatossa. Paitsi kieli, myös kielen ulkoinen todellisuus muuttuu. (esim. Herakleitos, sofistit, Marx, Hegel, Nietzsche) b) Relativismi: Joku on jotakin vain suhteessa johonkin muuhun. Pieni on pieni vain suhteessa suureen. Koira on koira vain siksi, että on olemassa muita eläinlajeja. Emme voisi kuvitella merkitystä ”koira”, jos muille eläinlajeille ei olisi omia nimiään. Myös merkitykset perustuvat vastakkainasetteluihin ja suhteisiin. (skeptikot, myöhäinen Wittgenstein, postmodernismi)

26 Missä järjestyksessä sanot sanottavasi?
Jos olet käynyt läpi nämä valmisteluvaiheet, voit päättää (alustavasti), ennen esseen kirjoittamista, millaista kantaa lähdet puolustamaan. Tällöin esseen voi rakentaa niin, että se kuljettaa lukijan haluamaasi johtopäätökseen. Tämä auttaa sinua päättämään, missä järjestyksessä etenet. Vinkki: Jos olet tehnyt miellekartan, voit käyttää sitä apunasi esim. seuraavasti: ympyröi sieltä aihekokonaisuudet, joita käsittelet ja numeroi ne merkitäksesi käsittelyjärjestystä. Esseen käsittelyjärjestys saattaa heijastella edellä esitettyä viittä vaihetta.


Lataa ppt "Hyvä filosofinen essee"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google