Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013: - Ajankohtaista opetus- ja kulttuuri- ministeriössä - Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013: - Ajankohtaista opetus- ja kulttuuri- ministeriössä - Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne."— Esityksen transkriptio:

1 Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013: - Ajankohtaista opetus- ja kulttuuri- ministeriössä - Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari

2 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä •Vuotta 2014 koskevan talousarvioon (TAE) liittyvät prosessit (valtiovarainministeriö julkisti 7.8.2013 vuotta 2014 koskevan talousarvioehdotuksensa, samaan aikaan tuli julkiseksi keväällä 2013 valmisteltu OKM:n budjettiehdotus vuodelle 2014). Korkeakoulut -Ammattikorkeakoulut: Toimilupahakemukset ja uudistuksen toinen vaihe -Yliopistot: Yliopistovierailut tehty keväällä 2013 (kerran sopimuskaudessa) -Yliopistoja koskeva rahoitusmallipäivitys (julkaisujen laatu ja opiskelijapalaute) -Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteys yhteiskuntaan Tiede ja tiedelaitokset -Tiedekasvatuksen kehittäminen -Tieteellisten seurain valtuuskunnan uudistaminen - Arkistolain ja yksityisarkistojen valtionapulain uudistamistyö

3 …Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriössä •Suomen Akatemian arvioinnin julkistus 3.9.2013 •Valtioneuvoston periaatepäätös (5.9.2013) tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta: –valtion sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi –tutkittu tieto päätöksenteon tueksi •Tutkimus- ja innovaationeuvoston arviointi, julkistus keväällä 2014 •Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK): –asiakasliittymä Finna –KDK-PAS (pitkäaikaissäilytys) •Tutkimuksen tietoaineistot (TTA-PAS) kehittäminen •Tiedon avoimuus (valtionhallinnon tasolla)

4 Varastokirjasto •Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) alainen tulosohjattava laitos, jonka tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se käyttöön. •Tavoitteena tilantarpeen väheneminen kirjastoissa. •Laki Varastokirjastosta vuodelta 1988, asetus 1992, Varastokirjaston suoritteita koskeva maksuasetus vuodelta 2006 •Varastokirjastoon liittyviä asioita valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastossa (KTPO) Tiedepolitiikan vastuualueella. •Varastokirjastoa on yksi osaston ns. ”tiedelaitoksista” / ”tieteen virastoista” (muut: Suomen Akatemia, arkistolaitos, Kotimaisten kielten keskus Kotus). –OKM / KTPO: Kansalliskirjasto, Varastokirjasto sekä korkeakoulut(kirjastot) –OKM / KUPO (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto): yleiset kirjastot, Näkövammaisten kirjasto

5 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteistä (yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä tiedelaitokset) •OKM vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta sekä ohjauksesta. •Keskeiset käytänteet ohjauksessa ovat: –määrärahaohjaus (Varastokirjastolla valtion talousarviossa oma toimintamenomomentti) –säädösohjaus (Varastokirjastoa koskeva laki ja asetus) –informaatio-ohjaus •Keskeisiä välineitä ovat: –ministeriön ja ohjattavan väliset sopimukset (tulossopimus) –palautemenettely (OKM antaa tiedelaitoksille tilinpäätöskannanoton niiden edellisvuoden toiminnasta, yliopistoilla palautemenettely –vierailut, seurantajärjestelmät (vuorovaikutteinen KOTA-tietojärjestelmä)

6 Tulossopimusneuvottelut… •Tiedelaitoksilla nelivuotiset sopimukset kaudelle 2013-2016 –Neuvottelut vuosittain (2013 tehtiin ”uusi sopimus”, vuosille 2014-2016 tarkisteet sekä voimavarat vuosittain) –Keväällä 2013 sovittiin voimavaroista vuodelle 2014 –Keväällä 2014 neuvoteltavassa sopimuksessa sovitaan voimavarat vuodelle 2015 –Kevään neuvotteluja on edeltänyt ns. TTS-menettely: •tiedelaitoksilta pyydetty 4.10.2013 mennessä toiminnan ja talouden suunnitelma (laitoksen menopaineet) koko suunnittelukaudelle eli vuosille 2015-2018 KOTA- tietojärjestelmän kautta. •Suunnitelmassa otettava huomioon valtioneuvoston 27.3.2013 päättämät valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2015) •Mahdolliset kehittämishankkeet kustannustietoineen priorisoitava

7 …Tulossopimusneuvottelut •Tiedelaitosten sopimusten rakenteita yhdenmukaistettu keväällä 2012. •Sopimuksessa painotettu ministeriön ja tiedelaitoksen välillä sovittavia keskeisiä ja strategisia asioita. –Virastojen keskittyminen ydintehtäviinsä •Sopimuksissa keskitytty vain keskeisiin indikaattoreihin. –Tiedelaitoksen raportointi sisältää toiminnan kokonaisuuden kattavat indikaattorit •Sopimus allekirjoitetaan, kun eduskunta hyväksynyt ao. vuoden talousarvion (joulukuussa).

8 …Tulossopimus… Sopimus laaditaan ns. tulosprisman mukaisesti: •Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet •Toiminnallinen tuloksellisuus – Varastokirjaston tavoitteet sopimuskaudella •Kehittämishankkeet •Toiminnallinen tehokkuus •Tuotokset ja laadunhallinta •Henkisten voimavarojen kehittäminen •Muut asiat (esim. vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma) •Voimavarat vuodelle XXXX (2014) •Seuranta ja raportointi (tilinpäätösasiakirjoissa) •Liitteenä Tulosindikaattorien toteumatiedot (parilta edellisvuodelta) ja tavoitteet (pari-kolme vuotta eteenpäin)

9 Tilinpäätöskannanotto •Ministeriö antaa laitokselle vuosittain tilinpäätöskannanoton laitoksen edellisvuoden toiminnasta lakisääteisesti 15.6. mennessä. •OKM:n laatima tilinpäätöskannanotto perustuu tiedelaitoksen tilinpäätösraportointiin ja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastusraporttiin ko. virastosta. •Tilinpäätöskannanotossa ministeriö kiinnittää huomiota siihen, jos joku toiminta / tavoite / indikaattori on toteutunut erityisen hyvin tai erityisen huonosti –Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen; henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen; tuloksellisuuden raportoinnin asianmukaisuus jne. –Tiedelaitoksen haasteet ja kehittämistarpeet –Ministeriön toimenpiteet tuloksellisuuden parantamiseksi (rahoitus toimitilojen laajentamisen vuokrakustannuksiin 2014-2017

10


Lataa ppt "Varastokirjaston syysseminaari 11.9.2013: - Ajankohtaista opetus- ja kulttuuri- ministeriössä - Varastokirjaston ohjauskäytänteistä Ylitarkastaja Anne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google