Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Hanketoiminnan tulevaisuuden näkymät Projektipäällikkö Heli Sahala 11.10.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Hanketoiminnan tulevaisuuden näkymät Projektipäällikkö Heli Sahala 11.10.2006."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Hanketoiminnan tulevaisuuden näkymät Projektipäällikkö Heli Sahala 11.10.2006

2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Tutkimus- ja kehittämistoiminta uudessa kunta- ja palvelurakenteessa  Kpr-asettamispäätös ”Arvioidaan palveluiden ohjaus- ja kehittämisjärjestelmiä sekä tutkimustoimintaa sekä laaditaan kehittämisehdotukset”  ei sisälly puitelain pykäliin, perusteluihin kyllä  STM lähtenyt aktiivisesti uudistamaan ohjausjärjestelmää ja siihen liittyen kehittämistoiminnan rakenteita

3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Tuke-toiminta sosiaalialalla  Ollut heikosti organisoitua ja rahoitettua (sama tilanne perusterveydenhuollossa)  Valtakunnallinen tuki puuttunut  Järjestöillä merkittävä rooli  Osaamiskeskukset ja Sosiaalialan kehittämishanke / hankerahoitus merkinneet käännettä

4 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämistoiminnan nykytila  Projekteja lähes kaikissa kunnissa  Sosiaalialan kehittämisohjelman myötä alueellisen kehittämistoiminnan volyymi kasvanut merkittävästi ja alueelliset yhteistyörakenteita syntynyt/vahvistuneet  Pysyvää kehittämistoiminnan henkilöstöä vain lähinnä suurimmissa kunnissa  Osa erityisesti pienistä kunnista syrjäytymässä kaiken kehittämistoiminnan ulkopuolelle  Osaamiskeskukset ovat tavoittaneet kuntakentän hyvin  Tarvitaan pysyviä rakenteita (Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan nykytila kunnissa, Kuntakyselyn yhteenveto. Sosiaalikehitys Oy, heinäkuu 2006 (kts. esim. Sosiaaliportti)

5 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Pitkä linja kehittämisessä  1997 esityksiä /VEP / Sosiaali-EVO-esitys (ei toteutunut) / opetussosiaalikeskukset / osaamiskeskukset  Sosiaalialan kehittämishanke / seudullinen kehittäminen / seudulliset kehittämisyksiköt / hankerahoitus  Kunta- ja palvelurakenneuudistus / seuraava hallitusohjelma / hanke- ja ohjausjärjestelmän uudistaminen / pysyvä rahoitus

6 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Ohjelmajohtamisen vahvistaminen  Sosiaalihankkeen ja Terveyshankkeen hyvät kokemukset käyttöön  Tato:sta ”sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma”  ohjelmajohtamiselle valtakunnallinen ja alueellinen rakenne  kumppanuus ja vuorovaikutus lähtökohtina  Hallituksen esitys viime silausta vailla

7 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma 2008 - 2011  Esityksen uudeksi ohjelmaksi valmistelee valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa edustajat kultakin alueelta  ohjelma täsmentää hallitusohjelmaa ja on rinnakkainen peruspalveluohjelman kanssa  ohjelman tavoitteisto toivottavasti kumpuaa nykyisten ohjelmien tavoitteista ja jatkaa saumattomasti tällä ohjelmakaudella aloitettua työtä

8 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämishankejärjestelmän uudistaminen 2008 -  siirrytään raskaasta hakemis- ja myöntämismenettelystä sopimuspohjaiseen rahoitukseen kuntien/alueiden kanssa  osa määrärahasta pysyvien rakenteiden rahoittamiseen  tavoitteet sidotaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen ohjelman (ent. TATO)  Stakesin ja sosiaalialan osaamiskeskusten rooli kehittämistoiminnan ohjauksessa entistä vahvempi

9 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämistoiminnan pysyvät rakenteet: osaamiskeskukset  KPR-uudistus luo pohjan vahvistaa kuntien alueellisia yhteistyörakenteita; yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymät  Oskeilla tärkeä tehtävä olla kuntien kumppaneina näiden rakenteiden synnyttämisessä; jatkoa seutuyhteistyön edistämiselle; 5-10 vuoden projekti  Oskejen aluepohjan yhteensovittaminen uusien kuntayhtymäyhtymien aluejaon kanssa tulee varmasti eteen; voi merkitä suurempaa tai pienempää aluepohjaa tai rajojen siirtelyä; asia täysin auki ja vaikutettavissa  Oskejen hallinnollinen/organisatorinen asema voi tulla keskusteltavaksi; lähtökohtana voinee olla, että hallinnointitapaa on mahdollista yhdenmukaistaa, jos katsotaan jostain syystä välttämättömäksi; nykyinen organisatorinen asema välittäjäorganisaationa perusteltua säilyttää (oskejen omat kokemukset ja Sosiaalikehityksen selvitys/kunnat)

10 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämistoiminnan pysyvät rakenteet: osaamiskeskukset; jatkuu…  Oskejen toiminnan laajuus; tavoitteena ei ”byrokratisoituva itseään työllistävä organisaatio”, vaan kevyesti organisoitu nopeasti ja joustavasti reagoiva verkostojen kanssa työskentelevä rakenne, jonka toiminta toisaalta hyvinkin pitkäjänteistä; valtion perusrahoituksen osalta tarkoittaa tavoitteena nykyisen rahamäärän kaksinkertaistamista  Paine yhteisiin rakenteisiin terveydenhuollon kanssa kasvaa; millaisia mahdolliset ratkaisut??

11 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämistoiminnan pysyvät rakenteet: seudulliset / alueelliset kehittämisyksiköt  nyt pilotoidaan hankerahalla; 2008 lähtien tavoitteena pysyvä rahoitus  toimivat kuntien omistamissa asiakaspalveluja tuottavissa toimintayksiköissä (kunnat voivat myös ostaa järjestöiltä); suhde kunta- ja palvelurakenneuudistukseen organisoinnin näkökulmasta ongelmaton  tavoitteena, että koko sosiaalihuollon henkilöstö ”oman kehittämisyksikön” piirissä; iso satsaus sekä valtiolta että kunnilta sosiaalialan kehittämistoiminnan pysyviin rakenteisiin  ”sisältävät lupauksen alueilla tehtävän työn arvostuksesta ja ymmärryksen siitä, että alan työ edellyttää alueellisten yhteisöjen erilaisuuden ja voimavarojen merkityksen huomioimista” (MH)

12 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämisen tulevaisuus Pohjanmaalla ?  Miltä kansalliset linjaukset näyttävät omien pitemmän tähtäimen suunnitelmien perusteella?  Mikä huolestuttaa ?  Suunta huonompaan vai parempaan ?  Tärkeitä alueellisia kehittämisen sisältöalueita ?  Mitä kokemuksia erityisesti pitäisi hyödyntää ?

13 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Kehittämishankkeiden painoalueet 2007  Säilyvät samoina kts Hakijan opas  Aikataulu entinen - läänistä haettava vuoden loppuun ja STM:stä helmikuun loppuun mennessä  Rahoitettavien hankkeiden on tuettava kunta- ja palvelurakenneuudistusta  Lääninhallituksilla 8 M€ ja STM:llä 16 M€

14 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 STM:n painotukset rahoituspäätöksissä 2007  Teknologiahankkeiden oltava tiukasti kansallisten linjausten mukaisia – yksinomaisesti alueiden tarpeista lähteviä hankkeita ei rahoiteta  palvelujen järjestäminen nykyistä suuremmalla väestöpohjalla on tapahduttava puitelain ja sen hengen mukaisesti  Perhe-hankkeilla on synnyttävä pysyviä uusia tapoja järjestää lasten ja perheiden palvelut  sosiaalihuollon kehittämisyksiköiden valmistelu on tapahduttava rinnan palvelurakenteen uudistamisen kanssa

15 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Läänien rahoittamat hankkeet 2007  voivat olla kuntien tarpeista lähteviä - ei niin tiukasti kansallisten linjausten mukaisia  vuonna 2007 odotetaan erityisesti sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen kehittämiseen liittyviä hankkeita ja  ennaltaehkäisevän terveydenhuollon hankkeita


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 11.10.2006 Hanketoiminnan tulevaisuuden näkymät Projektipäällikkö Heli Sahala 11.10.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google