Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päivittäistavaroiden logistinen pakkaussuunnittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päivittäistavaroiden logistinen pakkaussuunnittelu"— Esityksen transkriptio:

1 Päivittäistavaroiden logistinen pakkaussuunnittelu
1 Johdanto 2 Moduulimitoitus 3 Myyntivalmis myymäläpakkaus 4 Kuljetusyksiköt 5 Merkinnät 6 Ympäristökysymykset 7 Tuoretuotepakkaussuositus 8 Standardit

2 1. Johdanto Kulutamme päivittäin valtavat määrät mitä erilaisimpia tuotteita eri puolilla maailmaa. Varsin yleisesti tuotteet kulutetaan kaukana tuotantopaikalta. Tämänpäiväisen yhteiskunnan toimivuus perustuukin pitkälti tuotteiden tehokkaaseen jakeluun. Tehokas tuotteiden jakelu ei olisi mahdollista ilman oikein suunniteltuja ja toteutettuja pakkauksia. Pakkauksen perustehtävät ovat: sisältää tuote suojata tuotetta ympäristöltä tai ympäristöä tuotteelta helpottaa tuotteen käsittelyä kertoa tuotteesta

3 1. Johdanto Optimaalisen pakkausratkaisun aikaansaaminen edellyttää yhteistyötä jakeluketjun kaikilta osapuolilta pakkausraaka-aineiden valmistuksesta aina pakkausjätteen hyötykäyttöön asti. Pakkaussuunnittelun tavoitteena on ratkaisu, joka toimii tehokkaasti jakeluketjun kaikissa vaiheissa, edistää tuotteen myyntiä ja palvelee kuluttajan tarpeita. Vastuullisia toimijoita tässä ovat pakkauksia valmistava teollisuus, pakkaava teollisuus, kuljetus ja kauppa.

4 1. Johdanto Pakkaussuunnittelun osapuolten on otettava huomioon lukuisat tekijät, jotka liittyvät mm. käytettäviin pakkausmateriaaleihin, rakenteisiin, mitoitukseen, merkintöihin ja ympäristökysymyksiin. Pakkaussuunnittelun tulee lisäksi kattaa pakkauskokonaisuus aina yksittäispakkauksesta kuljetusyksikköön asti. Tämän sivuston tarkoituksena on opastaa eri tietolähteisiin, joista on apua päivittäistavaroiden pakkaussuunnittelussa. Aktiivisten linkkien kautta pääsee aihetta käsitteleville sivuille.

5 2. Moduulimitoitus – 600 mm x 400 mm:n kerrannaiset ja jako-osat
Moduulimitoituksen tavoitteena on mahdollisimman tehokas tilankäyttö jakelun kaikissa vaiheissa. Logistisessa ketjussa tila on merkittävä kustannustekijä niin varastoissa, kuljetusvälineissä kuin kaupassakin. Juuri tilankäytön optimoinnin avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä. Moduulimitoitetut pakkaukset sopivat saumattomasti kaikkiin jakelussa käytettäviin standardinmukaisiin käsittelyvälineisiin, kuormatiloihin ja hyllyihin. Moduulimitoitettujen pakkausten avulla on mahdollista rakentaa kestäviä yksikkökuormia, joissa tuotteet tukevat toisiaan ja lavanylityksiä ei synny. Moduulimitoituksella on siten ratkaiseva merkitys rikkoutumisten välttämisessä. Kaupan ideaalimoduulit on lueteltu Modularization of package sizes -oppaassa.

6 2. Moduulimitoitus – 600 mm x 400 mm:n kerrannaiset ja jako-osat
Moduulimitoitetut pakkaukset ja niistä tehdyt yksikkökuormat – lavakuormat tai rullakkokuormat – on mahdollista käsitellä automaattisesti. Nykyaikainen jakelutekniikka asettaa yhä suuremmat vaatimukset automaattiselle käsiteltävyydelle. Moduulimitoitettujen pakkausten käyttö helpottaa käsittelyn automatisointia. Käsittelyn automatisointi on avain kustannustehokkuuteen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

7 2. Moduulimitoitus – 600 mm x 400 mm:n kerrannaiset ja jako-osat
Pakkauksen mittoja suunniteltaessa on huomioitava käsittelyvarat ja pakkausten pullistuminen kuljetuksen aikana. Pakkauksen todellisten mittojen tuleekin olla aina hieman pienemmät, kuin teoreettiset ihannemitat. Myymälä- ja kuljetuspakkausten ihannemitat ovat (pituus x leveys mm): Teoreettinen Todellinen 600 X X 398 400 X X 298 400 X X 198 400 X X 148 300 X X 198 400 600

8 2. Moduulimitoitus – pakkausten korkeus
Paitsi pohjamitat myös pakkausten korkeudet on suunniteltava jakelun vaatimuksia vastaaviksi. Yksikkökuorman kokonaiskorkeus kuormineen on korkeintaan 1110 mm ja tehollinen korkeus korkeintaan 960 mm. Näin saadaan varastohyllyt ja kuormatilat tehokkaasti hyödynnettyä. Poikkeavista lavakorkeuksista sovitaan aina erikseen tavarantoimittajan ja vastaanottajan kesken.

9 3. Myyntivalmis myymäläpakkaus
Myyntivalmiilla myymäläpakkauksella tarkoitetaan kuljetuspakkausta, joka on sellaisenaan yksinkertaisen avaustoimenpiteen jälkeen siirrettävissä suoraan myymälän hyllyyn. Monet kaupan tekemät tutkimukset ovat osoittaneet, että myyntivalmiin myymäläpakkauksen käytöllä saavutetaan huomattavia säästöjä hyllytykseen tarvittavassa työssä verrattuna yksitellen tapahtuvaan kuluttajapakkausten hyllyttämiseen. Kuva: Lauri Mannermaa

10 3. Myyntivalmis myymäläpakkaus
Myyntivalmiin myymäläpakkauksen avulla saavutetaan säästöjä erityisesti vähittäiskaupassa, jossa tutkimusten mukaan aiheutuvat suurimmat logistiikkakustannukset: Logistiikkakustannukset varastointi 20 % jakelu 20 % vähittäiskauppa 60 % Myyntivalmis myymäläpakkaus on 600 mm x 400 mm:n moduulijaon mukainen ja täyttää siten myymälän hyllytilan tehokkaasti. Se sopii myös ulkoasultaan kuluttajapakkauksiin ja muodostaa niiden kanssa myyvän kokonaisuuden. Myyntivalmiit myymäläpakkaukset -suosituksessa on ohjeita toimivan myymäläpakkauksen toteuttamiseksi.

11 4. Kuljetusyksiköt Päivittäistavaroiden jakelussa tavallisimmin käytettävät kuljetusyksiköt perustuvat mitoitukseltaan moduuliajatteluun. Ne ovat 1000 mm x 1200 mm:n pohjamittainen FIN-lava, 800 mm x 1200 mm:n pohjamittainen EUR-lava, 600 mm x 800 mm:n pohjamittainen myymälälava ja standardirullakko. Oikein mitoitettujen kuljetuspakkausten avulla on mahdollista hyödyntää kuljetusyksikön pohja-ala ilman hukkatilaa samalla välttäen rikkoutumisia aiheuttavat reunojen ylitykset. Lavakuormat on sidottava niin, että kuormat kestävät jakelun rasitukset rikkoutumatta ja että haarukkavaunuilla ja trukeilla on tarvittavat haarukka-aukot avoinna käsittelyä varten. Lavakuormien maksimipainot ovat: FIN-lavojen osalta 950 kg ja EUR-lavojen osalta 750 kg ja myymälälavojen osalta 400 kg. Kuva: Lauri Mannermaa

12 4. Kuljetusyksiköt Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n kotisivulla on kuvattuna puupakkauksia koskeva FI-2002 Puupakkausjärjestelmä. Sen tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten, joista kuormalavat muodostavat valtaosan, käytölle ja hallinnoinnille.  

13 5. Merkinnät- myymäläpakkausten avaus
Pakkausmerkintöjen oikea toteuttaminen on tärkeää toimitusketjun toimivuuden kannalta. Selvä- ja konekieliset merkinnät helpottavat tuotteen käsiteltävyyttä, tunnistamista ja tarvittaessa jäljitettävyyttä. Kuljetuspakkausten käsittely myymälässä on merkittävä työvaihe ajankäytön ja ergonomian kannalta. Oikein toteutettujen avausmerkintöjen avulla helpotetaan ja nopeutetaan tätä työvaihetta. Myymäläpakkausten avausmerkinnät on määritelty standardissa. Standardit on lueteltu kohdassa 8.

14 5. Merkinnät logistiset merkinnät Viivakoodien avulla on mahdollista automatisoida tiedonsiirto toimitusketjussa. Toimituserien keräily ja kokoaminen varastoissa samoin kuin tavaran vastaanotto, tilausrutiinit ja kassatyöskentely myymälässä on mahdollista toteuttaa viivakoodeja apuna käyttäen tehokkaasti ja virheettömästi. Merkintä perustuu GS1-järjestelmään, joka on lyhyesti kuvattuna tässä:

15 5. Merkinnät- kuluttajapakkausten merkinnät
Kuluttajapakkausten merkintöjä suunniteltaessa on otettava huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset. Kulutustavaroiden päällysmerkintöjä koskeva säännöstö on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 2004/613. Kaikkia elintarvikkeita koskevat pakkausmerkintävaatimukset on esitetty Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1084/2004, muutokset 724/2007 ja 1224/2007). Tarkemmat ohjeet löytyvät Elintarvikeviraston sivulta Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät 1. elintarvikkeen nimi 2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä 3. sisällön määrä 4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta 5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite 6. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan 7. elintarvike-erän tunnus 8. säilytysohje tarvittaessa 9. käyttöohje tarvittaessa 10. varoitusmerkintä tarvittaessa 11. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 painoprosenttia

16 6. Ympäristökysymykset Kun tutkitaan tuotteen koko elinkaarta, havaitaan, että pakkausten osuus koko ympäristövaikutuksesta on varsin vähäinen. MTT:n tutkimusten mukaan elintarvikkeiden kohdalla pakkausten osuus on vain joitakin prosentteja. Kun pakkauksen avulla voidaan estää hävikkiä, ei pakkausten kestävyydestä pidä säästää tuotehävikin uhalla. Tuotteen mukana menetetään ympäristöpanostuksia aina moninkertainen määrä pakkauksiin verrattuna. Keskeisenä periaatteena pakkaussuunnittelussa tuleekin olla, että pakkaus täyttää perustehtävänsä koko jakeluketjun ennalta odotettavissa olosuhteissa. Materiaalin käyttö on optimoitava siten, että vältetään ylipakkaamista, mutta pakataan riittävästi. Pakkausten moduulimitoitus auttaa vähentämään rikkoutumisia ja tuotehävikkiä ja siten palvelee myös ympäristöä.  EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi asettaa pakkauksille ja niiden hyödynnettävyydelle vaatimuksia, jotka tulee pakkaussuunnittelussa huomioida. Direktiivissä viitataan CEN-standardeihin, joissa on määritelty, milloin pakkaus täyttää asetetut vaatimukset. Standardit on lueteltu kohdassa 8.

17 6. Ympäristökysymykset Periaatteena on, että pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat vastaavat markkinoille saattamiensa pakkausten hyödyntämisestä valtioneuvoston asetuksessa määrättyjen prosenttien mukaisesti. Käytännössä pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat siirtävät vastuun tekemällä sopimuksen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa hyödyntämisvelvoitteen siirtämisestä ns. tuottajayhteisöille. PYR Oy:n kotisivulla on kuvattuna pakkauksiin liittyvä ympäristölainsäädäntö sekä järjestelmä, jolla lainsäädännön vaatimukset Suomessa toteutetaan.

18 7. Tuoretuotepakkaussuositus
Ohessa on HeVi-toimittajien ja kaupan sekä aaltopahviteollisuuden yhteisesti laatima ja hyväksymä tuoretuotepakkaussuositus.

19 8. Standardit ”Standardit helpottavat jokapäiväistä elämää. Niillä lisätään turvallisuutta ja järkeistetään toimintaa. Standardisoinnin ansioista tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu. Se varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja toimivat yhdessä. Standardien mukaan valmistettu tuote hyväksytään kansainvälisille markkinoille. Niiden avulla poistetaan kaupan esteitä.” (SFS) Pakkauksia koskevia standardeja: Pakkausten mitoitus SFS 5352 Pakkaukset. Mittojen koordinointi. Periaatteet, terminologia, säännöt ja mitat. SFS 5897 Pakkaukset. Mittojen koordinointi. Yksikkökuorman korkeus. Kuormankantajat SFS 3647 – Jakelurullalavakko SFS 3649 – Kuormalava 1000 mm x 1200 mm. Päämitat SFS EUR-lava 800 mm x 1200 mm. Päämitat SFS Kuormalavahylly. Rakenne ja mitat SFS 5903 – Myymälälava. Puinen kuormalava 800 mm x 600 mm. Rakennevaatimukset SFS-EN Kuormalavat. Osa 1: 800mm x 1200 mm puisen kuormalavan rakenne SFS-EN – Kuormalavat. Osa 2: 1000 mm x 1200 mm puisen kuormalavan rakenne SFS-EN ISO 445 – Kuormalavat. Sanasto Käsittelymerkinnät SFS 5351 INSTA 550 Pakkaukset. Kuvatunnukset. Pakkauksen avaaminen. SFS 5456 INSTA 552 Pakkaukset. Kulutustavaroiden kuljetuspakkausten merkintä. Ympäristö EN Pakkaukset-valmistukseen ja rakenteeseen kohdistuvat vaatimukset - pakkausjätteen synnyn ennaltaehkäiseminen EN Pakkaukset-uudelleenkäyttö EN Pakkaukset-vaatimuksetpakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä materiaalia kierrättämällä EN Pakkaukset-vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä energiakäytössä, mukaan lukien vähimmäislämpöarvon määrittely EN Pakkaukset-vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä kompostoinnin ja biohajoamisen avulla - Testimenettely ja arviointiperusteet pakkauksen hyväksynnälle Standardit ovat maksullisia. Niitä voi tilata Suomen Standardisoimisliiton sivulta


Lataa ppt "Päivittäistavaroiden logistinen pakkaussuunnittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google