Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat"— Esityksen transkriptio:

1 Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat
Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu

2 Yrittäjyyden monet kasvot - 259 000 tarinaa
Suomessa on noin yrittäjää ( yritystä) Eniten yrityksiä palvelualoilla ja palveluala kasvaa myös nopeimmin Yksinyrittäjiä on 62% 57 % on yli 45 -vuotiaita, alle 35 -vuotiaita on 19 %, keski-ikä on 47 vuotta naisyrittäjiä on kolmannes yrittäjistä Yrittäjien koulutustaso vastaa hyvin väestön koulutustasoa. Vailla ammatillista koulutusta olevien osuus vähenee korkeakoulutettujen lisääntyy Maahanmuuttajayrittäjiä on noin 6000 Lähde: TEM, Yrittäjyyskatsaus 2011

3

4 ”Tilastot ovat lukuja ja keskiarvoja. Yrittäjät ovat yksilöitä”
yrittäjä, kenkäsuunnittelija Minna Parikka yrittäjä, leipuri Kaj Halme

5 yrittäjä, muusikko ”Elastinen” Yrittäjä, korujentekijä Sisko Heinonen

6 Yrittämiseen liittyy usein
mahdollisuus menestyä taloudellisesti taloudellisen riskin ottaminen työskentely laajassa toimijaverkossa itsenäinen päätöksenteko vastuu mahdollisuus toteuttaa itseään. Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

7 Yrittäminen lähtee halusta
Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan halu yrittää hyvä yritysidea hyvä ammattitaito kokemuksia työelämästä tietoja ja taitoja yrittämisestä riittävästi alkupääomaa. Mitä muuta tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseksi?

8 Mikä yrittämisessä kiinnostaa?
Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä seikat vaikuttivat yrittäjäksi lähtemiseen. oman itsensä herra itsensä toteuttaminen halu menestyä mahdollisuus tehdä tulosta vaikutusvalta ja arvostus suvun perinteet Mitkä muut asiat yrittämisessä voivat kiinnostaa?

9 Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 1/2
Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. ahkeruus oma-aloitteisuus palvelualttius sosiaaliset taidot joustavuus itseluottamus halua kehittyä luovuus tavoitteellisuus uskaliaisuus kyky tehdä valintoja neuvokkuus kyky vaikuttaa perustiedot yrittämisestä

10 Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 2/2
Menestyvällä yrittäjällä on myös hyvä ammattitaito halu itsenäiseen työskentelyyn halu ottaa vastuuta ja riskejä kyky tehdä tuloksellista työtä kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin perheen tuki. Mitä muita valmiuksia yrittämisessä tarvitaan?

11 Koulutuspolku = hyvä yleissivistys + oppipojasta mestariksi + elinikäisen oppimisen avaintaidot
Näitä yleisiä valmiuksia tarvitaan työssä oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja työkyky aloitekyky ja yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka viestintä- ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

12 Tulevaisuus on luovien moniosaajien
Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai kokeilu- yhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan. Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa. Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa. Tulevaisuuskuvaan vastataan nostamalla luovuuden edistäminen kaiken koulutuksen läpileikkaavaksi teemaksi. Luovuus tarkoittaa mahdollisuusajattelua ja vaihtoehtoisiin toimintatapoihin tarttumista. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti nk. T-osaajia. Jalka tarkoittaa syvää substanssiosaamista. T:n hattu viittaa kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä. Lähde: EK, Oivallus-loppuraportti, 2011

13 HYVÄN TYÖNTEKIJÄN OMINAISUUDET Tarvitsee tiettyjä perus- ja erityistaitoja, joita voidaan soveltaa monipuolisesti. Ei ole sidottu yksittäiseen ammattiin tai työpaikkaan Ammatillinen erityisosaaminen ja valmius Ammatillista osaamista on jatkuvasti päivitettävä. Yhteistyöhalu- ja ryhmätyöskentelytaito Monet tiimit ja projektiryhmät ovat itseohjautuvia. Tavoitteellisuus Motivoi työskentelemään pitkäjänteisesti. Ongelmanratkaisu Kyky itsenäisesti ratkaista ongelmia. Yrittämis- ja itsensä kehittämishalu Itsensä markkinointi ja esilläpito. Asiakaslähtöisyys Palveluhalu Luovuus Luovuutta arvostetaan ammatissa kuin ammatissa Sopeutumiskyky Kyky mukautua työtehtävien muutoksiin, joustavuus. Kommunikointi ja kielitaito Kielitaitoisilla henkilöillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Tulevaisuudenusko Optimistinen yrittämishalu yhdistettynä osaamiseen avaa tien menestymiseen. Tietotekniset valmiudet Osattava hyödyntää tietotekniikkaa työtehtävissään. Fyysinen työkyky Hyvä fyysinen kunto on työssä ja vapaa-aikana jaksamisen perusta. Ympäristötietoisuus Jokapäiväisessä toiminnassa on otettava huomioon ympäristön hyvinvointi.

14 Pystyykö koulutus vastaamaan tehokkaasti yrittäjien ja yritysten osaamistarpeisiin?
Viiden kärki koulutustarpeesta ja -tarjonnasta Tarpeen ja tarjonnan välillä on kohtaanto-ongelma Katso Yrittäjien tarve: markkinointi taloushallinto verotus myynti yrityksen johtaminen Koulutustarjonta: vuorovaikutus/ viestintä henkilöstön johtaminen asiakaspalvelu markkinointi Lähde: Helsingin Yrittäjät, KyKy-hanke

15 Korkeakouluissa opiskelijoille tarjottava yrittäjyyskoulutus sekä opiskelijoiden haluama koulutus
Tarjottu koulutus: Yrittäjyys yleisesti Liiketoiminnan suunnittelu Innovaatiot Yrityksen rahoitus Markkinointi Liiketoimintasuun.kilpailut Verkostoituminen yrittäjien kanssa Teknologiayrittäjyys Tapaamispisteet yrittäjyyttä varten Mentorointi Sosiaaliset yritykset Kontaktit investoijien kanssa Rahoitustuki Peheyritykset Haluttu koulutus: Sosiaalinen yrittäjyys Liiketoiintasuun.kilpilut Perheyritykset Lähde: GUESS 2011-tutkimus, 2012

16 Lisätietoja yrittäjyydestä
Yritystoiminnan ABC > koulutus ja kehittäminen perustietoayrittajyys-opetuksesta yrittäjyyskatsaus

17 Lisäaineistot

18 Nuorten ammatinvalinnan perusteet
Yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin heidän perusteitaan omalle ammatinvalinnalleen. Mitkä asiat vaikuttavat sinun ammatinvalintaasi? Seuraavat viisi tekijää nousivat korkeimmalle: ammatin sisällöllinen kiinnostavuus mahdollisuus itsensä toteuttamiseen työstä saatava palkka ammatin hyvä imago nopea tie ammattiin ja työelämään.

19 Kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä.
Nuoret ja yrittäjyys Suomalaiset nuoret ja alle 35-vuotiaat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. Lähes puolet nuorista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana ura- ja ammattivaihtoehtona. Kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä. Joka kolmas nuori on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Mitä pitäisi tehdä, että yhä useampi nuori ryhtyisi yrittäjäksi?

20 Jos saisi valita yrittäjyyden ja palkansaajauran välillä.
Lähde: Entrepreneurship in the Eu and beyond, 2012

21 Yrittäjyyden puolesta puhuvat seikat
Lähde: Yritysilmapuntari 2011, Suomalaisen Työn Liitto

22 Mitä ansiotyö merkitsee itselle henkilökohtaisesti. yrittäjät vs
Mitä ansiotyö merkitsee itselle henkilökohtaisesti? yrittäjät vs. palkansaajat Lähde: EVA, Kansallinen arvo- ja asenne tutkimus, 2010

23 ”Yrittäjyyskasvatusta ja - opetusta eri koulutusasteilla vahvistava valtakunnallinen verkosto”

24 Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia

25 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2015 (OKM 2009:7)
Vuoteen 2015 mennessä alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja on valtakunnallisesti kattava. YES = opetushenkilöstön resurssi yrittäjyyskasvatukseen.

26 Valtakunnallinen tausta – OKM:n strategia Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat vuoteen 2015
Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoyhteistyö on vahvistunut kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla Yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvien toimintojen painopiste on alue- ja paikallislähtöistä Alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava Yrittäjyyskasvatus on nykyistä vahvemmin sisällytetty uudistuviin opetussuunnitelmien perusteisiin. Se on myös nykyistä vahvemmin osa koulujen ja oppilaitosten omia opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty nykyistä vahvemmin osaksi kuntien koulu- ja elinkeinotoimen strategioita ja kehittämissuunnitelmia (OKM 2009:7)

27 Ote valtioneuvoston asetuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012), 2 luku 3 §. ”Opetuksen tavoitteena on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi opetuksen tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisvalmiuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyydestä.”

28 Euroopan komission Yrittäjyys 2020 toimintaohjelma (9.1.2013)
Toimintaohjelmassa nostetaan kouluissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus keskeiseen asemaan Euroopan hyvinvointikehityksen turvaamisessa. Komission näkemyksen mukaan jokaiselle toisen asteen opiskelijalle tulisi tarjota kokemuksia yrittäjyydestä esimerkiksi harjoitusyritystoiminnan avulla.

29 Hallitusohjelma 2011 (opetus s 31)
”Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla” ”Vahvistetaan jokaisen yksilön mahdollisuutta oppimiseen sekä luovuuden, osaamisen ja erilaisten lahjakkuuksien kehittämiseen. ”(perusaste) Hallitusohjelma 2011 (elinkeino s 39) ”Yrittäjyyttä vahvistetaan” Kiinnostusta ja valmiuksia yrittäjyyteen pyritään lisäämään koulutuksellisin toimin eri koulutusasteilla. Edistetään koulutettujen nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämötoiminnan avulla. Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä!”

30 VALTAKUNNALLINEN YES RY
Valtakunnallinen YES ry tukee ja koordinoi YES-verkoston toimintaa. YES ry edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista tekemällä yhteistyötä jäseniensä ja sidosryhmiensä kanssa kansallisesti ja alueellisesti. YES ry:n tavoitteena on luoda YES-verkostosta pysyvä ja valtakunnallisesti kattava toimintamalli.

31 Valtakunnallinen YES ry (perustettu 1.6.2010)
Jäsenet 2013 Yhteistyökumppanit

32 YES-verkosto 27 aluetoimijaa 20 paikkakunnalla
Pohjois-Pohjanmaa (Oulu/Oulun eteläinen) Keski-Pohjanmaa (Kokkola) Pohjanmaa (Vaasa) Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Satakunta (Pori) Varsinais-Suomi (Turku) Kanta-Häme Pirkanmaa (Tampere) Keski-Suomi (Jyväskylä) Pohjois-Savo (Kuopio/Iisalmi) Etelä-Savo (Mikkeli) Kouvola Kotka-Hamina (Kotka) Päijät-Häme (Lahti) Uusimaa (Järvenpää, Lohja, Porvoo) Metropoli (Helsinki) Pohjois-Karjala (Joensuu)

33 YES-verkoston rahoitus
Pohjois-Pohjanmaa (ELY/ 2013) Keski-Pohjanmaa (OPH/2013*) Pohjanmaa (ELY/2013) Etelä-Pohjanmaa (OPH/2013*) Satakunta (OPH/2013*) Varsinais-Suomi (OPH/2013*) Kanta-Häme (avoin) Pirkanmaa (ELY 2012/OPH 2013*) Keski-Suomi (ELY2013) Pohjois-Savo (ELY2013) Etelä-Savo (ELY2012) Kouvola (kaupunki) Kotka-Hamina (OPH 2013*) Päijät-Häme (ELY2013) Uusimaa (EER 2012/OPH2013*) Metropoli (Uudenmaan liitto 2013) Pohjois-Karjala (ELY/2013) *OPH:n osarahoittama YES goes to lukio -hanke

34 YES = resurssi opettajalle
YES välittää tietoa ja toimii kohtaamisfoorumina YES järjestää yhteistyötä opettajien, yrittäjien, elinkeinoelämän ja päättäjien välille. YES jakelukanavana YES toimii yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksia tukevien mallien, materiaalien ja hyvien käytänteiden jakelukanavana. YES välittää tietoa opettajille ja kouluille yritysten työvoima- ja osaamistarpeista YES verkottaa, viestii ja yhdistää koulutuksen, elinkeinoelämän ja tulevaisuuden tekijöiden tarpeita.

35 YES verkosto palvelee YES toiminnan pohja on alueellisissa lähtökohdista ja vastaa alueen tarpeisiin tarjoten palveluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Toimintamalli on käytännönläheisen ja tehokas tapa vaikuttaa. Jokaisella YES alueella toimii YES aluepäällikkö YES aluepäällikkö jalkautuu oppilaitoksiin opettajan työn tueksi. YES aluetoimisto luo edellytyksiä yrittäjyyskasvatusta ja työelämävalmiuksia tukevalle toiminnalle. Kaikki YES-alueet tarjoavat samoja ydinpalveluja. YES aluepäällikön tukena toimii alueellisista sidosryhmistä koottu YES-tiimi, joka koostuu sivistys- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, keskeisten koulutuksen ja työelämän vaikuttajista YES alueiden rahoitus on pääsääntöisesti projektirahaa (ESR, OPH ja ELY). Alueiden omarahoitusosuus vaihtelee 25-60% välillä. YES alueiden rahoitus ulottuu asteittain vuoden 2013 loppuun.

36 KOULUTUKSET YES palvelut
YES Kouluttaa opettajia Eri pituisia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia opetushenkilöstölle - YES Infot - YES Vesot - YES Asiantuntijakoulutukset - NY opinto-ohjelmakoulutukset Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiudet tulevat osaksi opetusta. Nuoret saavat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta Tässä on hyvä mainita tieto mistä koulutukset löytyy eli alueellisilta nettisivuilta. MAINITSE myös, että koulutuksia toteutetaan myös toiveiden perusteella

37 STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT
YES palvelut STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT YES osallistuu strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseen Tuki oppilaitoksille opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Nuoret saavat laadukasta yrittäjyyskasvatusta myös tulevaisuudessa Mainitse jo tehdyt strategia; Satakunta, Keski-Suomi. Strategiatyö käynnissä Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Savo, Kotka-Hamina+Kouvola

38 MATERIAALIT JA TOIMINTAMALLIT
YES palvelut MATERIAALIT JA TOIMINTAMALLIT YES tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen malleja ja materiaaleja opetukseen YES Katalogit - hyviä käytänteitä yrittäjyyskasvatuksesta YES Helmet - lyhyitä case-esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta Muiden toimijoiden yrittäjyyskasvatuksen materiaalit ja toimintamallit Nuoret oppivat aktiivisen tekemisen kautta elämänhallintaa sekä tulevaisuudessa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

39 KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ
YES palvelut KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ YES antaa tukea yhteistyöhön koulun ja työelämän välillä YES ope-yrittäjätreffit - opettaja ja yrittäjä kohtaavat yhteisen teeman äärellä YES Café - opettajainkokous siirtyy koululta yritykseen YES Kummit - yritysten ja elinkeinoelämän edustajia, jotka sitoutuvat kouluyritysyhteistyöhön opeTET ja rexiTET Alueen elinkeino- ja yrityselämä tulevat tutuksi opettajalle ja nuorelle. Nuoret saavat realistista tietoa työelämästä ja työelämässä tarvittavista taidoista ja luovat kontakteja tulevaisuutta varten.

40 NY ALUEPALVELUT YES palvelut
YES tarjoaa koulutusta Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien toteuttamiseen NY yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa käytännönläheisiä opinto-ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle learning by doing- periaatteella Opinto-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita Nuoret oppivat yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja talouden hallintaa tekemällä oppien.

41 YES vuonna 2013 YES goes to lukio- hanke - mukana 7 aluetta (muut YES –alueet verkostokumppaneina) - lukion opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämätietouden vahvistaminen - Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittämistyö YES- työkalut levitetään koko verkostolle -YES Kummit, YES ope-yrittäjätreffit, YES Café (YGL- hanke) YES Mentor- hanke - opettajien ja yrittäjien vertaismentorointihanke, jossa opettajata ja yrittäjät benchmarkkaavat toisiaan ja luovat uusia muotoja koulu-yritysyhteistyöhän YES vahvasti näkyvillä Yrittäjän päivässä ja viikossa - valtakunnallinen kampanja ja alueelliset tapahtumat YES seuraa yleissivistävän opetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyön edistymistä YES mukana Järjestöt on the road-kiertueella yhdessä muiden järjestöjen kanssa YES ry vaikuttaa yhdessä muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa Alueelliset tavoitteet ja painopisteet

42 Mitä hyötyä toiminnasta?
ELINKEINOELÄMÄ - alueen osaamisen ennakointi KUNNAT - oman alueen yhteinen osaaminen käyttöön omalla alueella YRITYKSET - alueen osaaminen käyttöön ja tietotaidon jakaminen vastavuoroisesti NUORET - elämänhallintaa, omien/erilaisten taitojen ja vahvuuksien tiedostamista ja käyttöönottamista, yrittäjyysasennetta ja –osaamista = Oy Suomi Ab: enemmän hyvinvointia – vähemmän syrjäytymistä, yrittäjyysasennetta, elämänhallintaa, osaamista työpaikoille ja yrittäjyyttä KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - tiivis vuorovaikutus koulun ulkopuolisen työelämän kanssa, tukea opsin toteutumiseen, tiedon päivittäminen ajan haasteisiin

43 YES toiminnan vaikuttavuus 2013
YRITTÄJIÄ/ YRITYKSIÄ (yhteistyötä yli kertaa) OPETTAJIA 8 000 (palvelua yli kertaa) ARVIOITU VAIKUTUS 22 000 NUOREEN

44 www.yes-keskus.fi facebook.com/yesverkosto facebook.com/YESgoestolukio

45 ”Yrittäjyyskasvatusta ja - opetusta eri koulutusasteilla vahvistava valtakunnallinen verkosto”

46

47 Kuinka paljon tutkinnon suorittamisesta oli sinulle hyötyä? (n=495)

48 Yrittäjyys tutkintojen perusteissa
Tutkinnon perusteissa läpäisevänä teemana yrittäjyys Kaikkiin tutkintoihin sisällytetty yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia joko sisällytettynä tutkinnon osien tavoitteisiin tai erillisenä tutkinnon osana. Yrittäjyysosaamista sisällytetään kuhunkin perustutkintoon vähintään 5 opintoviikon nimellislaajuuden verran tutkinnoille luonteenomaisella tavalla Yrittäjyysosaamista on osassa tutkintoja laajemminkin joko pakollisena tai valinnaisena – työelämän tarpeiden mukaan

49 Ammatillinen peruskoulutus – yrittäjyys

50 Näyttötutkinnot – yrittäjyys

51 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset – elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaitoja kysytty hyvin yleisellä tasolla; tällä tasolla tarkasteltuna ne vaikuttavat toteutuvan hyvin. Kehittämiskohteita: Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien mahdollisuuksia suorittaa yrittäjyyttä tukevia tutkinnon osia tulee parantaa. Eri elinikäisen oppimisen avaintaitojen tuominen näkyvämmäksi.

52 Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen järjestö, johon kuluu n yritystä Suomen n yrityksestä (luvussa ei ole mukana maa-, metsä- ja kalatalousyrityksiä). Jokaisessa Suomen kunnassa on yrittäjäyhdistys, ja maakunnissa toimivat aluejärjestöt. Lisäksi Suomen Yrittäjiin kuuluu eri alojen toimialajärjestöjä, jotka edustavat eri ammattialojen yrittäjiä, esim. kuorma- ja taksiautoilijoita, kaupan yrityksiä, autokorjaamoja, maalausliikkeitä, partureita ja kampaamoja, kirjanpitotoimistoja ja teollisuutta. Yrittäjäjärjestön tavoitteena on luoda kannattavan yritystoiminnan edellytyksiä sekä tehdä yrittäminen helpommaksi ja halutummaksi Suomessa. Järjestön jäsenten käytössä ovat monipuoliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut, jäsenedut ja koulutuspalvelut.

53 Miksi yrittäjäjärjestöön kannattaa kuulua?
Nuorelle yrittäjälle järjestöön kuuluminen antaa mahdollisuuden pysyä ajan tasalla yrittäjyyteen liittyvissä asioissa lisätä omaa yrittäjäosaamistaan tavata ja solmia yhteistyösuhteita muihin yrittäjiin saada hyvän vaikuttamismahdollisuuden. päästä osalliseksi monipuolisista jäseneduista

54 Yrittäjyys yhteiskunnassa
Nykyisellään noin joka kymmenes työelämässä mukana oleva ryhtyy yrittäjäksi. Nyky-yhteiskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia yrittämiseen. Yrittäminen on varteenotettava ammatti- ja uravaihtoehto.

55 Yrittäjät ja työvoima Suomessa
Palkansaajat Yrittäjät Maatalous 78 000 Julkisella Yksityisellä Tuntematon 9 000 Työlliset Työttömät Työvoima Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri

56 Työvoima, yhteensä 2 690 000 henkilöä
Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri

57 Yritysten määrä 2011 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yhteensä yritystä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Kuviossa ilman maa-, metsä-, ja kalataloutta.

58 Yritysten henkilöstö 2011 Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yhteensä yritystä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Kuviossa ilman maa-, metsä-, ja kalataloutta.

59 Yritysten liikevaihto 2011
Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Yhteensä yritystä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Kuviossa ilman maa-, metsä-, ja kalataloutta.

60 Lähde: Flash Eurobarometer 354
Yrittäjyys Eurobarometri 2012 Lähde: Flash Eurobarometer 354 eurobarometer/

61 Olisitko mieluummin palkansaaja vai yrittäjä?

62 Miksi olisit mieluummin yrittäjä?

63 Olisiko yrittäjyys mahdollista viiden vuoden sisällä?

64 Mistä syistä et ryhtyisi yrittäjäksi viiden vuoden sisällä?

65 Kuinka tavoiteltavana pidät yrittäjäksi ryhtymistä seuraavan viiden vuoden aikana

66 Jos aloittaisit nyt yrittämisen, mitkä olisivat kaksi merkittävintä riskiä?

67 Oletko koskaan toiminut yrittäjänä tai tehnyt toimia aloittaaksesi yritystoimintaa?

68 Mitä mieltä olet yrittäjistä?

69 Oletko osallistunut koulutuksessa yrittäjyyskasvatukseen?


Lataa ppt "Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google