Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen: miten siirrän osaamisen ja johtamisen? Mikkeli 24.2.2010 Piia Tulisalo Toimitusjohtaja, psykologi 040.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen: miten siirrän osaamisen ja johtamisen? Mikkeli 24.2.2010 Piia Tulisalo Toimitusjohtaja, psykologi 040."— Esityksen transkriptio:

1 Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen: miten siirrän osaamisen ja johtamisen?
Mikkeli Piia Tulisalo Toimitusjohtaja, psykologi 040 –

2 Sisältö – vaihdoksen henkinen ydin
Mitä osaamisen ja johtamisen siirrolla käytännössä tarkoitetaan? Myyjän – Luopujan näkökulma Omasta yritystoiminnasta luopuminen tunteen ja käytännön tasolla: mitä, miten ja miksi näin? Osaamisen tunnistaminen: hiljaisen tiedon näkyväksi ja siirrettäväksi tekeminen Hiljaisen tiedon hyödyntäminen johtajuutta ”saattaen vaihtamalla”: myyjän rooli omistajuuden vaihtuessa? Ostajan – Jatkajan näkökulma Uuden roolin (tj, omistaja, omistajayrittäjä) selkeyttäminen ja psykologisen omistajuuden vahvistaminen Luottamuksen rakentaminen yrityksen (mahd.) työntekijöiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa Osaaminen nyt ja tulevaisuudessa: mitä osaamista yrityksessä tarvitaan, jotta kilpailukyky säilyy ja entisestään vahvistuu?

3 ”80 % tunnetta ja 20 % tekniikkaa?”
Omistajanvaihdoksen/spv:n henkisiä tekijöitä oikealla tavalla huomioimalla varmistat, että………… 1. vaihdos etenee myös käytännössä - ei vain paperilla, 2. pääset itselle mielekkääseen päämäärään, 3. yrityksen liiketoiminta säilyy, 4. yrityksen toiminta ei liiaksi häiriinny ja 5. säilytät tai jopa parannat perheen/suvun keskinäisiä välejä.

4 Yrityksen omistajanvaihdoksen, sukupolvenvaihdoksen ”henkinen suuruus” näkyy hyvin, kun ajattelee sen olevan ELÄMÄNTAPOJEN MUUTOS, joka… on ainutlaatuinen nostattaa tunteita herättää erilaisia ajatuksia sisältää erilaisia vaiheita vaikuttaa perheen/suvun ihmissuhteisiin etenee eri ihmisillä eri tahtiin johtaa erilaisiin elämäntilanteisiin vaatii aktiivista työtä

5 Herättelyvaihe Valmistautuminen Haltuunotto Itse vaihdos Jälkihoito
Muutostilanteet yleensä helpottuvat, kun tiedät missä olet nyt – mistä olet tulossa ja minne menossa? Herättelyvaihe Valmistautuminen Haltuunotto Itse vaihdos Jälkihoito

6 Myyjän näkökulmasta…. Luopumisen tuska = tutusta elämäntavasta: työroolista, ”yrittäjäidentiteetistä” luopuminen

7 Millä tavalla luopumisen tuskaa voi ennaltaehkäistä ja minimoida – ja sitä kautta varmistaa, että ov/spv etenee myös käytännön tasolla? Valmistautumalla henkisesti Henkinen valmistautuminen = kypsyttelyä, kypsymistä, tulevan ennakoimista 1) vaihdosta edeltävään aikaan: yrityksen myynti/siirtokuntoon laittamisen yhteydessä esiin tuleviin asioihin, kysymyksiin, keskusteluihin ja päätettäviin asioihin. Hyöty tunnetasolla: et ota asioita liian henkilökohtaisesti ja esim. loukkaannu. Asioiden käsittely helpottaa, mitä paremmin pystyt erottelemaan itsesi ja yrityksen toisistaan (vrt. yrittäjän identiteetti; läheinen suhde yritykseen) 2) vaihdoksen jälkeiseen aikaan – mitä käytännössä teen? Miltä elämäni näyttää ov/spv:n jälkeen? Hyöty tunnetasolla: et tipahda tyhjän päälle – koe oloasi turhaksi, vailla merkitystä olevaksi.

8 Tekemällä omat mietteet näkyväksi yhtä lailla itselle kuin muille.
=> Mitä ajatuksia ja tunteita spv/omistajanvaihdos Sinussa herättää? -Taloudellinen pärjääminen, -Oma tai puolison terveys, -Lasten tasa-arvoinen kohtelu, -Yritystoiminnan jatkaminen – voinko luottaa jatkajiin/ jatkajaan, ostajaan riittävästi? Muuttuuko toiminta liiaksi? -Asiakkaista luopuminen, -Mitäs sitten käytännössä teen? Mistä elämänsisältöä? Mitä odotat? Mitä haluat? Mitä toivot? Mitä pelkäät?

9 Keskustelemalla………….. Perheen, luopujan ja jatkajan, myyjän ja ostajan välisen keskusteluyhteyden tärkeys - välttämättömyys! Valmius keskustella myös vaikeista asioista, kuten testamentista; perinnöstä ja avioehdosta. => Psykologisen sopimuksen esiin nostaminen – odotukset puolin ja toisin? - mitä voin toiselta, toisilta kohtuudella odottaa?

10 Suuntaamalla ajatukset vaihdoksen jälkeiseen tilanteeseen
Suuntaamalla ajatukset vaihdoksen jälkeiseen tilanteeseen. Huomioi erityisesti konkreettiset asiat. ”Mieti, miten elämäsi tosiasiallisesti muuttuu?” ”Mistä luovut ja mitä saat tilalle?” Kuinka arkirutiinit muuttuvat? Mitä teet päivittäin? Mihin käytät aikasi ja energiasi? …asiakaskontaktit, ihmissuhteet, tyytyväisyyden ja onnistumisen kokemukset, päätösvalta ja vastuu, minäkuva ja itsetunto? Surutyön tärkeys => oma motivoitumien, tyytyväisyys tulevaan. Luopumisen, surutyön tärkeys: ”Luopuminen on pohjimmiltaan irrottautumista.”

11 Tekemällä vakaa päätös omistajanvaihdoksen toteuttamisesta – muista, että muutos: omistajan/sukupolvenvaihdos on pysyvä. MUISTA, että… - suurimpia haasteita muutoksissa on muistaa toimia uudella tavalla: tiedostamisen ja toiston tärkeys. -aloitat tarpeen vaatiessa joka päivä uudelleen. -keskityt yhteen tai muutamaan samansuuntaiseen muutokseen kerrallaan. Priorisoi ja keskity. -luovut ”vanhasta tavasta ilman hekumointia”. -ettet lopeta => uuden elämäntavan opettelu vaatii tahdonvoimaa, sitkeyttä mutta myös lempeyttä itseä kohtaan. (Erämetsä, T.) Päätöksen jälkeen käytännön muutostyö voi olla esim. jatkajan/ostajan aktiivista etsintää, yrityksen myyntikuntoon laittamista (toiminnan dokumentointi, oman tekemisen irrottaminen yritystoiminnasta), luopumisen aikatauluttamista, myyntiin valmistautumista ja myynnin jälkeiseen elämän suunnittelua. => synnyttää sitoutumisen!

12 HAASTEENA myyjällä - luopujalla oman osaamisen tunnistaminen : hiljaisen tiedon näkyväksi ja siirrettäväksi tekeminen ”Ihminen tietää aina enemmän kuin pystyy sanomaan.” (Polanyi, 1966) => MALLINTAMISEN MERKITYS => MENTOROINNIN, TYÖNOHJAUKSEN, COACHAUKSEN TÄRKEYS

13 Hiljaisen tiedon esiin nostaminen ja siirtäminen vaatii paljon henkilökohtaisia kontakteja ja voi tapahtua… (mm. Davenport & Prusak 1998) esimerkiksi: - keskustelemalla ja haastattelemalla: mitä, miten ja miksi näin? -prosesseja luomalla, dokumentoimalla työohjeita, sertifioimalla laatua, sopimalla pelisäännöistä -onnistumishaastattelulla Mieti myös, mitä osaamista – hiljaista tietämystä - kannattaa siirtää? Vrt. muuttunut yritys-, markkinatilanne, osaamisvaatimukset…..

14 Aktiivisen perehdyttämisen vaihe
Osaamisen siirtäminen erityisesti roolien muutoksena (Varamäki, 2004; soveltaen Handler 1990; Stenholm 2003) Luopuja Jatkaja Kasvaminen yrittäjyyteen Ei roolia Yrittäjä Apulainen Aktiivisen perehdyttämisen vaihe Yksinjohtaja Työntekijä Delegoi vastuuta Yhteisjohtajuus Jatkaja muu kuin perheen jäsen Itsenäisen Liiketoiminnan kehittämisen vaihe Päätöksentekijä ja kehittäjä Mentori

15 Yrityksen jatkaessa toimintaansa => erityisen tärkeää luopumisen ohella on huolehtia johtajuuden siirrosta: - ”Keskeinen asia liikesuhteiden jatkumisessa on se, miten jatkaja onnistuu lunastamaan eri toimijoiden luottamuksen ja astumaan luopujan saappaisiin yrityksen toimitusketjussa.” (Kuusisto & Kuusisto 2009) => avoin ja oikea-aikainen tiedotus johtajanvaihdoksesta => luopujan jakamaton tuki ja luottamuksenosoitus jatkajan kykyyn hoitaa liikesuhteita tulevaisuudessa => luopuja ei saa syyllistyä tiedon ja kontaktien panttaamiseen => puhumattoman ja kirjoittamattoman osaamisen siirtäminen esim. suulliset sopimukset

16 Käytännössä johtajuuden siirtoa voi varmentaa sopimalla ja kirjaamalla ko. asioita ylös …..
=> millä tavalla, missä aikataulussa luovun yrittäjänä/toimitusjohtajana toimimisesta? Millä aikavälillä tehtävät, vastuut siirtyvät jatkajalle – ostajalle? => miten tuen jatkajaa; johtajuuden lunastamista ja jatkajan johtajuuden tukemista? Yhteisen tahtotilan tärkeys: ”Näin me sen teemme” -ov/spvsuunnitelma ja sen toteuttaminen käytännössä. Kirjoitettuna asiat näkyvät yleensä selvemmin.

17 Johtajuuden lunastamisen tärkeys:. ”Jatkajan oman tahdon ja halun
Johtajuuden lunastamisen tärkeys: ”Jatkajan oman tahdon ja halun kirkkaus ovat johtajuuden lunastamisessa hyvin tärkeitä.” => oman johtajaidentiteetin vahvistamisen merkitys: otanko homman haltuuni vai tyydynkö seuraajan rooliin?

18 Onnistumiseen vaikuttavat:
jatkajan henkilökohtainen kyvykkyys => erityisesti sosiaaliset taidot, tunneäly, karisma eli vakuuttavuus, toimintaa ohjaavien arvojen olemassa olo luopujan luopumisprosessi => jaettu johtajuus, valtataistelun mahdollisuus vallitseva yrityskulttuuri => yrityskulttuurin sopeutuminen ja sen lainalaisuuksien omaksuminen => (henkilöstön) vastakkaisten mielipiteiden vaikutus yrityksessä toimiva mentori =>tukihenkilö, muutosagentti jatkajan tukena – oleellinen juttu henkilökunnan uuden johtajan hyväksymisprosessi => suhteen luominen yrityksen henkilöstöön jatkajan sosiaalisen verkoston antama tuki => identiteettikriisin läpikäynti – tuen saaminen (lähteenä: Kuusisto & Kuusisto, 2008)

19 Osaaminen yrityksen näkökulmasta = Osaamisstrategia
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VAHVISTAMINEN Osaaminen nyt ja tulevaisuudessa: mitä osaamista yrityksessä tarvitaan, jotta kilpailukyky säilyy ja entisestään vahvistuu? Osaamisen johtamisen strateginen näkökulma kehittämisen veturina Osaaminen yrityksen näkökulmasta = Osaamisstrategia

20 Kiitokset mielenkiinnosta
Kiitokset mielenkiinnosta! Olemme mielellämme käytettävissäsi, mikäli haluat keskustelle tilanteestasi tarkemmin. Ota yhteyttä.


Lataa ppt "Henkinen valmistautuminen omistajanvaihdokseen: miten siirrän osaamisen ja johtamisen? Mikkeli 24.2.2010 Piia Tulisalo Toimitusjohtaja, psykologi 040."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google