Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä"— Esityksen transkriptio:

1 Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2

3 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen organisaatio

4 Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä
Yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja Tärkeä ja arvokas asia alueelle ja K-S Elylle Kaakkois-Suomi; Etelä-Karjala ja Kymenlaakso asukasta / 4 lupaa

5 Painopisteet Opetusministeriön linjausten mukaiset kehittämistoiminnan painopistealueet vuonna 2010 ovat seuraavat: verkostoitunut toimintatapa (yhteistyö työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa) työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä yritysten, erityisesti pk-yritysten ja julkisyhteisöjen osaamisen kehittäminen. Kaakkois-Suomessa erityisinä painopisteinä ovat ”Oppiva Kaakkois-Suomi kasvaa - Kaakkois-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämishaasteet ja strategia 2008 – 2012” mukaiset toimenpiteet.

6 Aikuiskoulutuksen kehittämishaasteet, s.52
Aikuistutkimus ja –arviointi Kaakkois- Suomessa Ennakointiyhteistyö -tiedon kokoaminen ja jakaminen -vuoropuhelu Koordinoidut/ yhteiset työnantajakäynnit/ -kyselyt Aikuiskoulutus- osaamisen lisääminen Verkosto- työskentely Koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu Työssäoppimisen organisointi ja ohjaus Tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus Tavoitteellinen työkierto Henkilökohtaistaminen -osaamisen tunnustaminen -joustavat oppimispolut Koulutustarjonnan koordinointi -yhteissuunnittelu ja -markkinointi

7 1. Toimijoiden välinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoissa oppiminen
Mitä tarkoitetaan? Missä pitää onnistua? (menestystekijöitä) Miten mitataan? (indikaattorit) Käynnistettävät toimenpiteet Verkostotyöskentely on osa aikuis-koulutus-toimijoiden perustehtävää Yhteistyö- ja oppimisverkostot ovat aidosti toimivia Oppiminen kumppaneiden ja verkostojen hyvistä käytännöistä Toimijoiden sitoutuminen maakuntien tavoitteelliseen kehittämiseen Luottamuksen rakentuminen toimijoiden välillä Oppimista, verkosto- työskentelyä ja uusia toimintakäytäntöjä edistävä toimintakulttuuri Verkostotyöskentelyn johtaminen tavoitteellisesti Yhteisiä asiakas-palvelu- ja palaute prosesseja Verkoston osaa-miskartoitukset/ yhteisiä osaamisen kehittämisprosesseja Verkostotoiminnan arviointi, käyttöönotetut hyvät käytännöt Maakunnalliset aikuis- koulutustiimit Yhteinen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta edistävä hanke Aikuiskoulutuksen alueellinen ennakointimalli Aikuiskoulutusfoorumit vuosittain (tiedon/ kokemusten vaihto)

8 2. Kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet
Mitä tarkoitetaan? Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Miten mitataan? (indikaattorit) Käynnistettävät toimenpiteet 2008- Työelämäntarpeet tiedetään ja niihin vastataan Koulutus perustuu kysyntään Palveluprosessit toteutetaan asiakaslähtöisesti verkostoa hyödyntäen Eri toimijoiden yhteinen ennakointitoiminta Yrityksiin kohdistuva tiedonhankinta ja hyödyntäminen on koordinoitua (käynnit, tiedon jakaminen) Koulutuksen suunnittelu ja toteutus ennakointitiedon pohjalta Työssä oppimisen laadukas toteutus Erilaiset oppimisympäristöt, joustavat, osaamisen kehittämistavat Opiskelijoiden työllistyminen Rekrytointiongemat Työpaikkaohjaajien lkm Yritysten kehittämis- ja ohjausprosessit lkm Asiakaspalautteet (koulutuksen sisältö, toteutus, työssäoppiminen) Yhteishankinnat, lkm Työttömyysaste Neuvottelukuntatyön tehostaminen (yhteiset alakohtaiset) Työpaikkaohjaajakou-lutuksen kehittäminen (tutkinto) Työelämän näyttö-tutkintomestarit Koordinoidut yritys-käynnit/ennakointi-verkosto Työssäoppimisen- yritysten kehittäminen /tyke-tehtävä Kaakkois-Suomen aikuiskoulutus/-aluekehitystutkimus

9 3. Aikuiskoulutustoimijoiden vahva osaaminen
Mitä tarkoitetaan? Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Miten mitataan? (indikaattorit) Käynnistettävät toimenpiteet Aikuiskoulutusta koskeva tietous Kouluttajien vahva aikuispedagoginen ja työelämä-osaaminen Kaikilla toimijoilla on hyvä yhteistyö- ja verkosto-osaaminen Aikuiskoulutustoimijoiden vahva osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen Onnistuneet rekrytoinnit Toimijoiden riittävä täydennyskoulutus Oppivien verkostojen rakentuminen Aikuiskoulutus-toimijoiden osaamis- kartoitukset Henkilöstön kehittämisohjelmat /henkilöstökyselyt Pätevien aikuis-kouluttajien lkm Opiskelija/asiakas- Palaute Alueellisia/teema-kohtaisia aikuiskoulutus- koulutuspäiviä/ yhteisiä osaamisen kehittämisohjelmia Aikuiskoulutustoimijoi-den työelämäjaksot/ kehittäminen Tavoitteellinen työkierto

10 4. Yksilön onnistuvat opinpolut
Mitä tarkoitetaan? Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Miten mitataan? (indikaattorit) Käynnistettävät toimenpiteet 2008- Potentiaaliset aikuisopiskelijat ohjautuvat sopivaan koulutukseen Koulutusta tarvitsevat saavuttavat helposti tarvitsemansa koulutuksen Koulutus- ja oppimisprosessit etenevät tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti Aikuisten ohjaus- ja neuvontaverkoston tuloksellinen toiminta Verkoston vahva ohjaus- ja neuvontaosaamisen Henkilökohtaistamisen joustava toteutuminen Verkko-opiskelun ja ohjauksen tehokas hyödyntäminen Henkilökohtaiset ohjaustilanteet lkm Aikuiskoulutukseen osallistuminen, koulutustaso työllistyminen Osaamisen tunnus-tamismenetelmien käyttö Keskeyttämisaste Suoritettujen (osa)tutkintojen lkm Ohjaus-/neuvonta-palveluiden käyttö + palaute Opiskelijapalaute Ohjaus- ja neuvonta-henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma Ohjauksen ja neuvonnan yhteiset toimintakäytännöt ja ohjausverkostot (Opin ovi) Tiedotuksen ja markkinoinnin koordinointi Osaamisen tunnustamisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyönä Aikuisopiskelijoiden verkko-osaamisen vahvistaminen Kehittämistä tukeva toimintatutkimus


Lataa ppt "Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google