Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2 ETIIKAN TEORIAT FI02 LAJM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2 ETIIKAN TEORIAT FI02 LAJM."— Esityksen transkriptio:

1 2 ETIIKAN TEORIAT FI02 LAJM

2 Etiikan teoriat Tarkastelevat moraalin piiriin kuuluvia tekoja järjestelmällisesti tietystä näkökulmasta

3 Etiikan teoriat ETIIKAN TEORIAT

4 Hyve-etiikka Hyve Hyve-etiikka tarkastelee elämää kokonaisuutena
moraalisesti arvokas luonteenpiirre ominaisuus, joka tekee oliosta erinomaisen Hyve-etiikka tarkastelee elämää kokonaisuutena miten elää hyvä elämä? millainen on hyvä persoona?

5 Hyve-etiikka Elämällä on telos (kr.) = tehtävä, tarkoitus tai päämäärä
Hyveellinen toiminta on teloksen mukaista toimintaa, joka johtaa onnellisuuteen Etiikan tehtävänä on osoittaa, mikä ihmisen telos on

6 Aristoteleen hyve-etiikka
Aristoteles (384–322 eaa.) katsoi, että luonnossa kaikki pyrkii olemuksensa mukaiseen päämäärään jokaisella lajilla on oma telos

7 Aristoteleen hyve-etiikka
(P1) Kaikki ihmiset tavoittelevat onnellisuutta (P2) Ihmisen erottaa muista eläimistä järjen käyttö (JP) Ihmisen telos on pyrkiä onnellisuuteen järjen ohjauksessa

8 Aristoteleen hyve-etiikka
Hyveet ovat kasvatuksen ja harjoituksen avulla hankittuja taipumuksia

9 Aristoteleen hyve-etiikka
JÄRJEN HYVEET teoreettinen viisaus (sofia) käytännöllinen järki (fronêsis) LUONTEEN HYVEET (êthikê) kyky valita kultainen keskitie kahden paheen välistä

10 Aristoteleen hyve-etiikka
PAHE (+) HYVE PAHE (–) UHKAROHKEUS ROHKEUS PELKURUUS HILLITTÖMYYS KOHTUULLISUUS EPÄAISTILLISUUS TUHLAAVAISUUS ANTELIAISUUS AHNEUS PELLEMÄISYYS SEURALLISUUS JUROUS VIHAISUUS RAUHALLISUUS VIHASTUMATTOMUUS

11 Aristoteleen hyve-etiikka
Eudaimonia (kr.) ’onnellisuus’ tai ’kukoistus’ ei yksittäinen mielentila vaan elämän mittainen ”projekti” koostuu pitkälti hyveistä ja hyveiden mukaisesta toiminnasta

12 TEHTÄVÄ Aristoteles olettaa, että ihmisen telos on enemmän tai vähemmän yleispätevä onko meillä universaali tehtävä, tarkoitus tai päämäärä? voiko meillä olla edes joitain yleisesti hyväksyttyjä hyveitä?

13 TEHTÄVÄ Arvioi hyve-etiikkaa mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset?
tulisitko onnelliseksi noudattamalla hyve-etiikkaa?

14 Antiikin kardinaalihyveet
Viisaus Oikeudenmukaisuus Rohkeus Kohtuullisuus

15 Kristilliset perushyveet
Usko Toivo Rakkaus

16 TEHTÄVÄ Mitkä voisivat olla nykyajan keskeisiä hyveitä?

17 Miten hyve-etiikkaa voi soveltaa?
Noudattaako tekijä hyvettä? Palveleeko teko telosta, ihmisen tehtävää tarkoitusta tai päämäärää?

18 Velvollisuusetiikka Velvollisuusetiikka keskittyy sääntöihin, lakeihin ja periaatteisiin laki tarkoittaa tässä yhteydessä moraalilakia, ei valtion lakia

19 TEHTÄVÄ Lue oppikirjan sivut 94–95 ja tee sivun 100 tehtävä 1:
”Mitä tarkoittaa, että moraali on a) universaalia? b) autonomista?”

20 Kantin velvollisuusetiikka
Immanuel Kant (1724–1804) asetti järjen moraalin perustaksi järkiperäiset perusteet EIVÄT ole henkilökohtaisia jokainen järkiperäinen yksilö päätyy SAMAAN lopputulokseen eettisissä kiistoissa

21 Kantin velvollisuusetiikka
Kant asetti järjen myös vapauden perustaksi järjen avulla ihminen voi ohjata toimintaansa ja asettaa päämääränsä järjen avulla ihminen voi päättää, miten suhtautuu haluihinsa ja ulkoisiin ärsykkeisiin

22 Kantin velvollisuusetiikka
Järki tavoittaa kategorisen imperatiivin (ehdottoman käskyn), joka toimii universaalina moraalisääntönä, velvollisuutena JÄRKI HYVÄ TAHTO VELVOLLISUUS OIKEA TOIMINTA

23 Kantin velvollisuusetiikka
Kategorisen imperatiivin 1. muotoilu: ”Toimi aina niin, että toimintaasi ohjaava periaate voisi tulla yleiseksi (moraali)laiksi” Kategorisen imperatiivin 2. muotoilu: ”Toimi aina niin, että kohtelet muita ihmisiä aina päämääränä, ei koskaan pelkästään välineenä”

24 Kantin velvollisuusetiikka
Moraaliset teot on tehty vain ja ainoastaan velvollisuudesta teon seurauksilla ja tunteilla EI ole väliä! Moraalisen teon tulee olla sisäisesti ristiriidaton

25 TEHTÄVÄ Arvioi Kantin velvollisuusetiikkaa:
mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? tulisitko onnelliseksi noudattamalla Kantin velvollisuusetiikkaa?

26 TEHTÄVÄ Tee oppikirjan sivun 100 tehtävä 5: Prima facie -velvollisuus
keskeinen, ensisijainen tai perustava velvollisuus Tee oppikirjan sivun 100 tehtävä 5: ”Laadi lista viidestä mielestäsi tärkeimmästä prima facie -velvollisuudesta. Laita ne keskinäiseen järjestykseen.”

27 Miten velvollisuusetiikkaa voi soveltaa?
Noudattaako teko moraalisääntöä, -lakia tai -periaatetta?

28 Seurausetiikka Seurausetiikka keskittyy teon seurauksiin
tekijä tai teon luonne eivät ole tärkeitä

29 Utilitarismi ”Mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle”

30 Utilitarismi Moraalisen arvioinnin kohteena ovat ainoastaan teon seuraukset, maailman tilat On vain yksi ja ainoa moraalinen arvo: subjektiivinen koettu hyvä (utiliteetti, hyöty) Ainoa moraalinen toimintaohje tai periaate on koetun hyvän maksimointi

31 Utilitarismi Tekoutilitarismi Sääntöutilitarismi
vertaillaan yksittäisiä tekoja tietyssä tilanteessa mikä teko tuottaa eniten koettua hyvää? Sääntöutilitarismi vertailee yksittäisten tekojen sijaan sääntöjen seurauksia mikä sääntö tuottaa eniten koettua hyvää?

32 TEHTÄVÄ Lue oppikirjan sivut 86–87 ja tee sivun 92 tehtävä 1:
”Miten Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin käsitykset moraalisella toiminnalla tavoiteltavasta hyvästä eroavat toisistaan?”

33 Preferenssiutilitarismi
Oikea toiminta tyydyttää mahdollisimman paljon mahdollisimman monen preferenssejä eli haluja tai ”suosimuksia” haluan välttyä väkivallalta haluan ystäviä haluan opiskella filosofiaa

34 TEHTÄVÄ Tee oppikirjan sivun 92 tehtävä 2:
”Kenen etua oikean toiminnan pitäisi seurausetiikan mukaan ajaa? Piirrä eri vastausvaihtoehdoista kaavio. Ota mukaan ainakin egoismin, altruismin ja utilitarismin mukaiset näkemykset.”

35 TEHTÄVÄ Arvioi utilitaristista etiikkaa
mitä vahvuuksia ja heikkouksia havaitset? tulisitko onnelliseksi noudattamalla seurausetiikkaa?

36 Miten seurausetiikkaa voi soveltaa?
Seuraako teosta hyviä seurauksia?

37 Oikeusetiikka Hylkää Kantin velvollisuudet, mutta hyväksyy ajatukset moraalin järkiperäisyydestä ja universaalista moraalisäännöstä

38 Oikeusetiikka Yleinen muotoilu:
(P1) Ihmisyyteen kuuluu suuntautua toiminnalla kohti päämäärää, joka johtaa omaan hyvinvointiin (P2) Jos A haluaa toimia kohti päämäärää x, hän ei voi kieltää samaa toisilta (P3) Jokaisella on oikeus tavoitella omia päämääriään, kunhan ei estä toisten vastaavaa oikeutta (JP) Toimi aina omien ja muiden oikeuksien mukaisesti

39 Oikeusetiikka Ihmisellä tulee olla oikeuksia, joiden pitää toteutua seurauksista piittaamatta

40 TEHTÄVÄ Tutustu ihmisoikeuksiin osoitteessa www.ihmisoikeudet.net
Testaa tietosi ihmisoikeuksista osoitteessa pelaa.html

41 TEHTÄVÄ Mihin ihmisoikeudet voidaan katsoa perustuvan?
Millaisia haasteita ihmisoikeuksilla voidaan katsoa olevan?

42 Ihmisoikeuksien taustaa
Kant ihmisarvo Utilitarismi kaikkien ihmisten hyvä on samanarvoista

43 Ihmisoikeuksien taustaa
Nykyaikainen hyve-etiikka yhteiskuntien tulisi järjestäytyä niin, että kaikki voisivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavallaan peruskykyjään

44 Miten oikeusetiikkaa voi soveltaa?
Noudattaako teko oikeuksia?

45 TEHTÄVÄ Lue oppikirjan sivut 104–108 ja tee sivun 109 tehtävä 4:
”Selitä, mitä ovat a) hobbesilaiset ja b) kantilaiset sopimusteoriat.”

46 Sopimusetiikka Jürgen Habermas (1929–) ehdottaa, että moraaliperiaatteet on arvioitava julkisessa keskustelussa diskurssietiikka

47 Sopimusetiikka Habermasin vaatimukset yhteiskunnalliselle keskustelulle johdonmukaisuus täsmällinen käsitteiden käyttö avoimuus keskustelijoiden vilpittömyys kunnioitus muiden keskustelijoiden sananvapautta kohtaan

48 TEHTÄVÄ Katso Yle-Areenasta A2 Turvattomuus-ilta
Noudattaako keskustelu Habermasin vaatimuksia?

49 Miten sopimusetiikkaa voi soveltaa?
Noudattaako teko sopimusta?

50 JOS KESKEISET EETTISET TEORIAT HYVÄKSYVÄT TAI KIELTÄVÄT JONKUN MORAALIN PIIRIIN KUULUVAN TEON, SEN MORAALINEN ASEMA ON SELVÄ MUUSSA TAPAUKSESSA TEKOA ON TUTKITTAVA TARKEMMIN

51 Kuvalähteet Etiikan vaaka < Luettu Etiikan osa-alueet. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Luonteenpiirteitä < Luettu Virtue < Luettu Telos < Luettu Aristoteles 1 < Luettu Aristoteles 2 < Luettu Arete < Luettu

52 Kuvalähteet Aristoteles 3 < Luettu Aristoteles 4 < Luettu Aristoteles 5 < Luettu Aristoteleen onnellisuustesti. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Kardinaalihyveet < Luettu Kristilliset hyveet < Luettu Chaplinin nykyaika < Luettu Onnellinen kahvikuppi < Luettu

53 Kuvalähteet Caution – Use the golden rule < Luettu Maapalloa kannattelevat kädet < Luettu Immanel Kant 1 < Luettu Immanuel Kant 2 < Luettu Kantian hero < Luettu Kant – Can so < Luettu Moral rules < Luettu

54 Kuvalähteet Dominonappuloita työntävä mies < Luettu Onnellisuussumma < Luettu Jeremy Bentham < Luettu John Stuart Mill < Luettu

55 Kuvalähteet Peter Singer < Luettu Utilitaarinen vaaka < Luettu The greater good < Luettu Seurausten valinta < Luettu Velvollisuuslappuset < Luettu Iustitia -jumalatar < Luettu YK:n logo < Luettu Kahlittu jalka. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali. Immanuel Kant 3 < Luettu Martha Nussbaum < Luettu Human rights < Luettu Thomas Hobbes < Luettu Jürgen Habermas < Luettu A2-ilta < Luettu Kättely < Luettu Kaavio etiikan teorioista. Minerva 2 – Etiikka. Opettajan materiaali.


Lataa ppt "2 ETIIKAN TEORIAT FI02 LAJM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google