Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimusetiikkaa Marja-Liisa Kinnunen 12.5.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimusetiikkaa Marja-Liisa Kinnunen 12.5.2008."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimusetiikkaa Marja-Liisa Kinnunen 12.5.2008

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen http://pro.tsv.fi/tenk/htkfi.pdf

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta Rehtorin asettama toimikunta Puheenjohtaja: Jussi Välimaa, KTL (Marja-Liisa Kinnunen, psykologia) Sihteeri: lakimies Visa Hiltunen Jäsenet: Hannakaisa Isomäki, informaatioteknologian tiedekunta Elina Salminen, historian ja etnologian laitos Marjo Kuronen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Antti Mero, liikuntabiologia Matti Nieminen, avoin yliopisto Aila Virtanen, taloustieteiden tiedekunta Eira Korpinen, opettajankoulutuslaitos Mirja Laitinen, kirjasto Nils Sandman, ylioppilaskunta Lakimies Jouni Valjakka, hallintovirasto Johtava ylilääkäri Mika Pekkonen, Peurunka

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tehtävät tiedottaa etiikkaan ja erityisesti tutkimusetiikkaan liittyvistä asioista herättää ja ylläpitää niihin liittyviä keskusteluja yliopistoyhteisössä antaa lausuntoja tutkimushankkeista

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Milloin haetaan lausuntoa? tutkimuksen toteuttaminen voi –aiheuttaa tutkittaville fyysisiä tai psyykkisiä haittoja –vaarantaa tutkittavien oikeusturvaa tutkimuksen julkaisija tai rahoittaja sitä vaatii

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Milloin haetaan lausuntoa? kokeellisiin tutkimusasetelmiin –erityisesti jatko-opintoihin ja laitoksen laajoihin tutkimusprojekteihin EI perustutkintoihin sisältyvien opinnäytetöihin – jos erityisiä syitä on, lausuntoa hakee tutkimuksen/opinnäytetyön ohjaaja

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Lausuntopyyntö 1. saatekirje - miksi lausuntoa eettiseltä toimikunnalta pyydetään 2. tutkimussuunnitelman tiivistelmä -englanninkielisessä tutkimuksessa suomeksi 3. tutkimussuunnitelma - muu materiaali tutkittaville (päiväkirjat, kyselylomakkeet ym.) - selvitys siitä, miten suostumus tutkittaville saadaan. - vastaavan tutkijan/tutkimuksesta vastaavan henkilön arviointi tutkimuksen eettisyydestä 4. tiedote ja suostumuslomake tutkittaville 5. rekisteriselostelomake

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä –Oletuksena on, että tutkijaksi päätyvä on jo yliopistollisen koulutuksensa kautta omaksunut tutkimuseettisesti oikeat tavat tehdä tutkimustyötä –Tutkijan vastuulla eettinen pohdinta ja moraaliset päätökset –Tiedeyhteisön sisäistä itse ohjausta Arja Kuula, 9.5.2006

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tiedonkeruun tutkimusetiikka: tutkittavien kohtelu Yleisimmät käytössä olevat eettiset normit: 1.Tutkittavien itsemääräämisoikeuden turvaaminen (vapaaehtoisuus + suostumus) 2.Kielto vahingoittaa tutkittavia 3.Tutkittavien yksityisyyden suojaaminen Arja Kuula, 9.5.2006

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Mahdollisesti harmit ja haitat Maineen tärveleminen Talouteen vaikuttaminen Negatiiviset vaikutukset ihmissuhteisiin, järkyttymiset Henkiset loukkaamiset/loukkaantumiset Jonkinlainen traumatisointi Arja Kuula, 9.5.2006

11 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ HENKILÖTIETOLAKI (523/99, HetiL) ja LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA (621/99, JulkL)

12 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ HENKILÖTIETOLAKI Sääntelee edellytyksiä, joilla henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa tutkimusta varten Sovelletaan riippumatta siitä, miten kauan henkilötietoja tallennetaan tai säilytetään

13 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Henkilörekisteri Käyttötarkoituksensa vuoksi yhteen kuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja sisältävä tietojoukko siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti

14 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Henkilörekisteri sekä manuaalinen että ATK:lla käsiteltävä aineisto kuuluvat henkilörekisteriin henkilörekisteri myös silloin, kun –henkilön nimi- ja osoitetietoja tai henkilötunnusta säilytetään erillään –itse tutkimus analysoidaan ilman nimiä, jos tunnistetiedot ovat koodin avulla yhdistettävissä aineistoon

15 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Rekisteriseloste rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö säilytettävä rekisterinpitäjän toimipaikassa

16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 1a. Tutkimusrekisterinpitäjä (tutkimuksen toteuttaja) - organisaatio/yksityinen tutkija, jonka käyttöä varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä rekisteristä (jos on kyseessä yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus, luetellaan osapuolet, sekä määritellään eri osapuolten vastuut ja velvoitteet myös henkilötietojen käsittelyn kannalta) Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin…) 1b. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 1c. Tutkimuksen suorittajat - merkitään kaikki ne tutkimukseen osallistuvat tutkijat tai muut hlöt, joilla tutkimuksen kuluessa on oikeus käsitellä rekisteritietoja 2.Tutkimusrekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin…) 3. Tutkimuskohde/ tutkimustarkoitus - tutkimusrekisterin/ tutkimuksen nimestä tulee ilmetä tutkimuksesta muodostuvan rekisterin yksilöity tarkoitus kertatutkimus, nimi: seurantatutkimus, nimi: tutkimuksen kesto:

17 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 4. Rekisterin tietosisältö - hlön yksilöintitiedot(esim. hlön nimi, hlötunnus, syntymäaika - tutkimustiedot 5. Mistä tutkimusaineisto muodostuu - keneltä, mitä tietoja ja millä perusteella 6. Tutkimus tehdään Kansallisena EU/ETA -alueen sisäisenä EU/ETA -alueen ulkopuolisena 7. Rekisterin suojauksen periaatteet - kuvataan suojaustapa eri käsittelyvaiheiden osalta - tutkimuksessa muodostuvaan rekisteriin kuuluvat sekä manuaalisesti kerättävä että atk:lla oleva aineisto (looginen rekisteri) tiedot ovat salassapidettäviä Manuaalinen aineisto: ATK:lle talletetut tiedot: käyttäjätunnus salasana käytön rekisteröinti kulun valvonta Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska (peruste tunnistetietojen säilyttämiselle) 8. Tutkimusaineiston hävittäminen/arkistointi Tutkimusrekisteri hävitetään Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja tunnistetiedoin Mihin:

18 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Eettisiä kysymyksiä

19 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimuksen objektiivisuus Tutkijan objektiivisuus –Haastattelujen ohjaus –Tulosten analysointi, raportointi ja tulkinta Tutkijan/tutkimuksen sidonnaisuudet –Rahoittajat –Muut yhteistyötahot

20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkijan kaksoisrooli –tutkimuksen kohteena oma asiakaskunta –> rooli sekä työntekijänä/terapeuttina että tutkijana

21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Aineiston keruu Tiede vs. tirkistely –esim. haastattelussa voi tulla esiin tutkimukseen kuulumatonta aineistoa

22 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Aineiston keruu Tutkittavilla pintaan nousevat asiat –Terapeutiksi tutkittavalle? –Hoitoonohjaus? Oma jaksaminen –Henkisesti rankat haastattelut –Tulostavoitteet, aikataulut

23 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkittavien oikeudet Yksityisyyden suoja –Aineiston säilyttäminen –Tunnistettavuus Pieni tutkimusjoukko Videot –Tiedon salassapito Jos mukana esim. lapset ja vanhemmat, alaiset ja esimiehet, kuntalaiset ja päättäjät

24 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkittavien oikeudet Yksityisyyden suoja –Ulkopuolisten ”näkyminen” Tutkittavana työntekijä, entä asiakkaat?

25 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkittavien oikeudet Tulokset saattavat olla tutkittaville kielteisiä Tutkittavien mielipiteiden esiintulo arkaluonteisissa asioissa –Työyhteisössä –Asuinyhteisössä -> aiheutuuko tutkittavalle haittaa?

26 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkittavien oikeudet Tutkittavien riittävä informointi etukäteen –Entä kun tutkimussuunta muuttuu teemahaastattelujen myötä?

27 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Raportointi Miten raportoida kriittisiä tuloksia –oma tieteenalan –työyhteisön –ammattikunnan –ihmisryhmän –elinympäristön kannalta Oma lojaalisuus eri tahoille Ei saisi aiheuttaa haittaa tutkittaville Silti tulokset pitäisi raportoida

28 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Raportointi Artikkelit ja kongressiesitelmät –Menetelmien raportoinnin tarkkuus Artikkeleissa rajallinen tila -> työraportit, kattoraportti –Painostetaanko tutkimusryhmässä liian aikaisin tulosten julkaisuun? –Ketkä ovat kirjoittajina? Itsensä ”plagiointi”

29 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ www-sivut http://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/eettinentoimikunta

30 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Muita linkkejä: Eettiset ohjeet (liikuntabiologian laitos): http://www.jyu.fi/eettinentoimikunta/eetti setohjeet.doc Suhtautuminen plagiointiin (englannin kielen laitos) http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/op piaineet_kls/englanti/studies/gradu/plagioi nti

31 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Muita linkkejä: Tutkimuseettinen neuvottelukunta http://pro.tsv.fi/tenk/

32 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Muita linkkejä: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta: http://www.ksshp.fi/public/default.aspx?nodeid=2 4779&culture=fi-FI&contentlan=1 Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/1999/1999 0049.pdf


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ Tutkimusetiikkaa Marja-Liisa Kinnunen 12.5.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google