Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HaO-kuulumiset Punainen – ei aloitettu / not started Oranssi- kesken / work in progress Vihreä – valmis / ready (suluissa HaO-projektin numero)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HaO-kuulumiset Punainen – ei aloitettu / not started Oranssi- kesken / work in progress Vihreä – valmis / ready (suluissa HaO-projektin numero)"— Esityksen transkriptio:

1 HaO-kuulumiset Punainen – ei aloitettu / not started Oranssi- kesken / work in progress Vihreä – valmis / ready (suluissa HaO-projektin numero)

2 Pääsektori – Ferm & Koponen Omaisuuskiistan pääkäsittely käynnissä hovioikeudessa (4.) Kunniavaltuuskunnan ohjesääntö tänään päätösasiana (5.) Nauhaohjesäännön päivitys tänään päätöasiana Raamisopimusasiaa ei ole käsitelty nyt viime kerran jälkeen uudestaan – Nykyiset projektit kuitenkin etenevät nyt Aallolla starttaa strategian päivitys, AYY & opiskelijat mukana Keton edunvalvojien ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyön tiivistämistä suunniteltu (7.) Rahastojen käyttötarkoituksen ja sääntöjen läpikäynti kesällä (6.)

3 Administration- Ferm & Koponen Property issue’s court appeal hearings starting now (4.) The Honorary Council paper now to be decided (5.) Ribbon regulations to be updated tonight Nothing new related to framework agreement – Projects are going forwards Aalto’s strategy update starting, students are part of the project Increasing cooperation between AYY office student advocates and student representatives in Aalto has been planned (7.) Purpose and rules of different trusts are going to reviewed in the summer

4 Eduskuntavaalit (1.) - Koponen Omat vaalitapahtumat, eli kämppäkarkelot ja vaalipaneelit järjestetty Soittokierros Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen piirien ehdokkaille hoidettu Taustavaikuttaminen opiskelija- asumistavoitteeseen liittyen edelleen käynnissä Hallitusohjelmaneuvotteluiden aikainen vaikuttaminen aloittamatta

5 Parliamentary elections (1.)- Koponen Our own events, meaning Kämppäkarkelot and the panels, have been organized The phone call round to candidates from the Uusimaa and South-Eastern Finland electoral districts have been completed Background work related to the student housing target is ongoing Lobbying during the governmental plan of action negotiations is to be done

6 KOPO – Rossi & Tietäväinen Akateemisen kulttuurin projektia starttailtu (9) – Workshop suunnitteilla toukokuuksi Opetuksen kehittämishankkeista workshopattu OPN + edujory-kokouksessa, jatkotyöstö 21.4. (8) Hallopedyhteistyötä käsitelty myös OPN + edujory-kokoonpanolla ja hyviä käytäntöjä kartoitettu (7) Opiskeluinnovaatioraha odottaa viimeistä hiontaa oppimispalveluiden päällikön kanssa(11)

7 Academic affairs – Rossi & Tietäväinen We’ve started working on the academic culture project (9) – Workshop’s being planned for May We’ve discussed teaching development projects with the academic affairs sector, the studies representative council and management team of educational affairs, and the work will continue with a follow-up workshop in April (8) Systemising and spreading best practises in coordinating the academic affairs sector has also been discussed with the studies representative council and management team of educational affairs (7) The criteria for the study innovation grant are awaiting final details to be settled with the head of learning services(11)

8 Sosiaalipolitiikka Perhe on paras -> EK-vaalien jälkeen, yhteistyötä HYY:n kanssa (ja TYY) (14) Toimeentulolipa & asumistuki/lisä-keskustelu meneillään SYL:ssä ja AYY:n hallituksessa, toukokuussa edariin ja sitä ennen workshop (15) Opiskelijan mielipaikka-proggis etenee med YTHS, Unisport ja Teekkarisuunnistajat (16) Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys aikataulutettu vasta myöhemmin (17)

9 Social affairs Family first -> this project will be started after the parliamentary elections (14) Living & housing aid policy paper discussion is ongoing with SYL ja AYY board (15) Student’s favorite place -> going as planned, FSHS,Unisport and Teekkarisuunnistajat actively involved (16) Updating the equality plan of AYY employees scheduled for later (17)

10 Uudet opiskelijat Tutorkoulutukset aikataulutettu ja UO- toimijaryhmä koottu (18) Isoille ja kylteritutoreille tulossa kivaa (18) Tervehdykset ei ihan vielä ajankohtaisia (19) Kyselyn tulokset ei vielä ajankohtaista (20) AYY:n toiminnan esitteleminen -> suunnittelu aloitettu, koko hallitus osallistuu orientaatioviikolla (21)

11 New students Tutor trainings scheduled for early May and the group involved with coordinating the sector of new students has been ensambled (18) We’re planning something cool for the tutors for Aalto BIZ and the tutors in Otaniemi to do together (18) Greetings not yet current (19) Analyzing the results of the survey for new sudents not yet current (20) Presenting the operations of AYY is being planned but executed later obviously, all board members will participate during orientation (21)

12 KV - Asikainen Monikulttuurisen opetuksen kehittämisen videon kuvaukset käynnissä (22) Hyvän monikulttuurisen opetuksen vinkkikokoelma (23) tehdään videon jälkeen Moniuskontoista tilaa (24) ei toteuteta tänä vuonna Naiset tekniikan alalla (25): Suunnittelu ja rahoituksen haku käynnissä, syksyllä seminaarit Vierailuja, tutorointia, kv-opiskelijoiden pankkipalveluja, ISB tulokset, kielikeskus

13 International affairs - Asikainen Improving multicultural teaching video (22) is being filmed Guidelines for good multicultural teaching (23): will be done after the video Multi religious room (24) will not be done this year Women in technology (25): Planning is going well and we are applying for funding, seminars will be on fall Visits, tutoring, banking, ISB results, language center

14 Työelämä - Asikainen Uratapahtumat kv-opiskelijoille (28): tavattu sidosryhmiä aiheen tiimoilta Julkiseen keskusteluun osallistuminen (29) Mediakortti (30): viimeistelyä vaille valmis TEK vaikuttamista tehty valtuuston kautta Työelämäsektorin mahdollisuuksia hahmoteltu

15 Work life affairs - Asikainen Career events for international students (28): we have met different stakeholders Participating in public discussion (29) Media card (30): Almost finished Influencing TEK has be done together with students council group The possibilities of the sector have been outlined

16 Tilat - Pulkkinen Lisää yhdistystiloja (44) – Tilatoimikunta käsittelee saatuja hakemuksia – Vuoden aikana tulee luultavasti vielä lisää tiloja Servin mökin tilat otetaan hyötykäyttöön (45) – Opiskelijaravintolaa ei ole näillä näkymin tulossa Entisen Aatteen tilan käytön ratkaiseminen (46) – Sopimus OUBS ry:n kanssa tilan remontoinnista on työn alla – Tila tulee varattavaksi ennen syksyn alkua Keskustoimiston ulkoalueiden kehitys (47)

17 Facilities - Pulkkinen More clubrooms and storerooms (44) – Facilities task force is working on the applications – It is likely that there will be even more spaces available during this year Spaces at Smökki will be taken to use (45) – Student restaurant seems improbable Spaces left from Aate will be taken to use (46) – Agreement with OUBS ry about the renovation of the facility is underway – The facility can be rented out before autumn Development of the outdoor spaces around AYY central office (47)

18 Järjestöt - Pulkkinen TAHLOn käyttöönotto (48) – Toiminta-avustushakemusten vastaanottaminen toimi hyvin – Järjestelmästä paljastui muutamia bugeja korjattaviksi

19 Associations - Pulkkinen Deployment of TAHLO (48) – The new system successfully to received the applications for operating grants – There are some bugs in the system to be fixed

20 Kampus - Pulkkinen Kampusedunvalvonta yhdistyksissä (35) – Yhdistysten kampustoimijat tapaavat uudestaan jos sille tulee tarvetta Ryhmätyötilat ja ruokalat opiskelijoiden varattaviksi (41) Yhdistystiloja yliopistolta (42) Aallon kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa tilojen 24/7 käytön (43) – Tutkitaan mahdollisuutta käyttää Secureprint- tulostimien etäluettavien korttien tietokantaa myös kulunvalvontaan

21 Campus - Pulkkinen Kampus advocacy in associations (35) – The group will meet again if necessary Groupwork spaces and restaurant in the use of students (41) Clubrooms from the University (42) 24/7 access to university spaces (43) – We are investigating the possibility to use the same database of near field communication cards with Secureprint printers

22 Kampus – Nuotio AYY:n Kampuskehittämisen ohjausryhmä (34.) Varmistetaan opiskelijaedustus yliopiston kampusedunvalvonnallisissa työryhmissä (36.) – Nuotio Aallon Campus Steering Groupinin johtoryhmässä – Kehitysryhmiin S, M ja L valittu opiskelijaedustajat – Projektiryhmien edustus tarkentuu Kampusalueen ulkotilojen kehittäminen (37.) – Smökin ulkotilat talkoopäivänä 16.5. Suunnittelu käynnissä – JMT3-7 piha-alueiden suunnittelu osaksi lähestyviä peruskorjauksia – Arkkitehtuurin laitoksen kurssitöiden hyödyntäminen

23 Campus – Nuotio AYY’s Steering Group for Campus Development (34.) Ensuring student advocacy in the university’s Campus related groups (36.) – Santeri Nuotio a part of management of Aalto’s Campus Steering Group – Workgroups S, M and L have now student representation – The representation in the project groups still work in progress Development of the outdoor spaces on Campus (37.) – Smökki surroundings to be trimmed on voluntary work day 16.5. The planning is in progress – Improvements to the inner yards as a part of the upcoming renovation of JMT3-7 – Utilizing the coursework from the dept. of Architecture

24 Kampus – Nuotio Varmistetaan rakennuspaikat vähintään 500 uudelle opiskelija-asunnolle (39.) – Servinniemen kaavoitus ei tällä hetkellä etene – Otakaaren asuinhanke myötätuulessa Kaupunki näyttää vihreää valoa Maanomistajat hankkeen suunnittelussa mukana Tapaaminen konsulttien kanssa huhtikuussa Tavoitteena saada kaavoituspyyntö kaupungille toukokuun aikana – Uusia mahdollisia kohteita kartoitetaan maanomistajien kanssa Opiskelijoiden kaupunki –tutkimushanke (40.) – Rahoitusta kerätty tarpeellinen määrä, projekti käyntiin – Syksylle suunnitteilla tulosten julkistamisen yhteyteen suurempi tilaisuus

25 Campus – Nuotio Ensuring building spots for at least 500 new student apartments (39.) – Servinniemi plan halted – Otakaari housing project is showing good signs City of Espoo is showing green light Landowners co-operate in planning A meeting with the consultants in April Goal is to have the city planning request done by end of May – Negotiations with landowners about possible new locations. Student City –research project (40.) – Funding is in good state, the research can be launched – Possibly a bigger event when publishing the results.

26 Jätkäsaaren Saukonlaiturin opiskelija-asuntolan rakentaminen Seurataan seudun joukkoliikenne-kehitystä ja tuodaan esiin opiskelijanäkökulmaa – AYY aktiivisesti mukana Otaniemen viisaan liikkumisen työryhmässä pohtimassa uusia mahdollisia liikkumisen muotoja kampuksella – Raidejokerin hankesuunnitelman esittelyssä AYY mukana keskustelussa Teekkarikylän liityntäliikenteen järjestämisestä Aalto Village –hankkeen edistäminen Tapiolan puisen opiskelija-asuintalon kannattavuuden selvittäminen Kampus – Nuotio

27 Campus – Nuotio Student housing in Saukonlaituri, Jätkäsaari Following the development of public transport in the region and promoting student view – AYY actively involved in Otaniemi ’Smart Transport’ workgroup investigating new possibilities for transportation on campus – AYY involved with the discussion about the Raidejokeri tram line concerning the connect transportation to Teekkarikylä Promoting Aalto Village –housingproject Investigating cost-effectiveness of Tuuliniitty wooden student housing in Tapiola

28 Kulttuuri ja vapaaehtoiset – Nylén Mantan lakitus (3) – Lakituksessa käytettävä hattu kiertää eri toimijoiden tapahtumissa sekä joillakin päättäjillä, mutta selkeä edu- viesti päätettiin jättää pois – Kyselyssä saatuja ideoita on otettu mukaan tapahtuman toteutukseen mm. koristeluiden, lakin ja kulkueen osalta – Mukana toteutuksessa Aava, TJ ja Mosaic, KY, TOKYO:lta tiedusteltu sekä yrityssuhteet ja viestintä Lukuvuoden avajaispäivä (31) – Keskustelut KY:n osuutta suunnittelevan työryhmän kanssa aloitettu, yhteistyö Aallon tapahtumatuotannon kanssa jatkuu, jatkojen tilaongelmaan löytynee ratkaisu Otahallista

29 Community and volunteers – Nylén Crowning Manta (3) – The hat used in the seremony will visit different events and important people, but an advocational message was left out – Some of the ideas posted to the questionnaire will be used (about decorations, hat, parade etc.) – The team consists of Aava, TJ, Mosaic, comms, corporate relations; KY and TOKYO participate in the festivities Opening of the Academic year (31) – Cooperation with KY’s taskforce has been started, cooperation with Aalto Events continues, Otahalli is hopefully our answer to problems with the Afterparty

30 Kulttuuri ja vapaaehtoiset – Nylén Vapaaehtoisena toimimisen helpottaminen (32) – STOP:in sisältöön ja sen reunaehtoihin tutustumista jatketaan, käydään läpi ja muokataan selkeämmäksi kesällä ja jaetaan vastuusta ylläpitämisestä jaostoille – Nyt jo tuotu ajankohtaisimmat asiat etusivulle, esim. vuosijuhlatoimikunnan haku on alkanut, mutta monikieliset vaihtoehdot on vielä tehtävä valmiiksi – Vielä mietittävänä rekryvuosikellon hyödyllisyyden arviointi ja toteutus Opiskelijoiden tutustuttaminen Aallon opiskelijakulttuureihin (33) – KYH:lle tulossa toukokuussa tutustumispäivä, TOKYOlle omansa kesä- elokuussa – AYY:n, TOKYO:n ja KY:n kulttuurin edustajien kesken jatketaan viime vuonna aloitettua yhteydenpitoa, nyt tehdään yhteinen tapahtumakalenteri ydintoimijoiden käyttöön

31 Community and volunteers – Nylén Simpler volunteer activities (32) – STOP-pages: Done: front page up to date Coming up in Summer: going through the pages, updating info and translations – Coming up: A timetable for yearly recruitments: is it necessary or helpful Familiarising students with Aalto cultures (33) – A get to know Otaniemi for KY (board, some employees) in May, TOKYO will get their own in June-August – The cooperation among AYY’s, TOKYO’s and KY’s culture sector continues, an internal event calendar on its way

32 Liikunta – Nylén Liikuntatutoroinnin koordinointi (27) -Aikataulutus koulutuksille on tehty jo viikkoja sitten ajankohdalle 6.-7.5. ja seuraavaksi ryhdytään suunnittelemaan tarkemmin sisältöä -KY:n päässä liikuntatutorointi toteutetaan erillisenä muusta tutoroinnista, rekryt alkavat pian, mutta AYY koordinoi kuitenkin koko prosessia -TOKYOn suunnalta tiedusteltu tilannetta ARTSin päässä, mutta siellä malli ei ole käytössä

33 Sports – Nylén Coordination of Sports tutoring (27) – Done: recruitment and a time table plus initial plans for the contents of training for sports tutors – Coming up: KY’s sports tutor recruitment. Anyone can be a sports tutor at KY this year! – Coming up: TOKYO’s thoughts about the situation in ARTS: is there a need for sports tutoring?

34 Viestintä - Rahiala Yleisesitteen tekstit pyritään saamaan kasaan mahdollisimman pian (49) Eduskuntavaalien tavoitteista ja tapahtumista viestitään edelleen etenkin sosiaalisessa mediassa (50) Otakylteri-tiedotteita julkaistu 11.3 ja 8.4, seuraava toukokuussa (51) Viestinnän ohjausryhmästä keskustellaan Aallon kanssa(52) – PDP-projekti ei onnistu, mahdollisesti IBDM -> vaikuttaa huonolta tällä hetkellä kaikin puolin

35 Communications - Rahiala General brochure of the AYY is done as soon as possible (49) We continue communications of our objectives and events related to Parliamentary elections (50) Releases of the campus migration have been published published 11.3 and 8.4 -> next one comes in may (51) Discussions about the Aalto’s Communications Steering Group are going on (52) – PDP project wasn’t possible, maybe IDBM -> realization seems bad at the moment

36 Yrityssuhteet - Rahiala Sopimukset kassassa ja aloitettu uusien yrityksien kontaktointia YSN:n kokoonpanoa pyritään kasvattamaan kolmella henkilöllä, jolloin myös jäsenyyden kierto saadaan hiljalleen käyntiin (53) Tapaamisten sopimista Tsinghuan vierailuun (54) AYY:n ja Aallon yhteiset yrityssuhteet (55) – Yhteistä aikaa vaikea löytää, tapaamisia tulossa Palveluiden kartoitus-projekti (38) – Nykyisten palveluiden sekä vaikuttamismahdollisuuksien kartoitusta

37 Corporate affairs - Rahiala New contracts are done and now we are contacting new companies Goal is to get three new members to Corporate Relations Council this year and slowly start the rotation of the members Planning of Tsinghua’s visit and its meetings (54) Business relations with Aalto (55) – Seems hard to find common time, upcoming meetings Service mapping project (38) – Mapping of the excisting services and ways to influence in the new ones


Lataa ppt "HaO-kuulumiset Punainen – ei aloitettu / not started Oranssi- kesken / work in progress Vihreä – valmis / ready (suluissa HaO-projektin numero)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google