Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nykyisen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelua koskeva tiedotustilaisuus Helsingissä 22.5.2012 Harry Ekestam.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nykyisen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelua koskeva tiedotustilaisuus Helsingissä 22.5.2012 Harry Ekestam."— Esityksen transkriptio:

1 Nykyisen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelua koskeva tiedotustilaisuus Helsingissä 22.5.2012 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi 010 606 4921

2 Itämeri-ohjelmien lyhyt historia •Interreg II C (1996-99) - 4 jäsenmaata (FI,SE,DK,DE), 4 hakijamaata (EE,LV,LT,PL), NO,RU,BY - 25 M€ EAKR-rahaa, josta Suomelta 4,4 M€ - 45 hanketta (keskikoko 0,55 M€ EAKR) •Interreg III B (2000-2003) / Interreg IIIB NP (2004-2006) - vuodesta 2004 8 jäsenmaata, 2 ”naapuruusmaata” (RU,BY), NO - vuonna 2004 ohjelmaan lisättiin kaksi ns. A-prioriteettia - B-prioriteetteihin yhteensä 121 M€ EAKR-rahaa, josta Suomelta 21 M€, 7,5 M€ Tacis-rahaa Venäjälle ja Valko-Venäjälle, 6 M€ Norjan rahaa - 119 hanketta (keskikoko 1,0 M€ EAKR) + 10 hanketta Tacis-rahoituksella •Euroopan alueellinen yhteistyö / tavoite 3(B) (2007-2013) - 8 jäsenmaata, 3 ei-jäsenmaata (NO,RU,BY) - 208 M€ EAKR-rahaa, josta Suomelta 21 M€, 8,8 M€ ENPI-rahaa Valko- Venäjälle, 6 M€ Norjan rahaa - 80+ hanketta (keskikoko noin 2,5 M€)

3 Itämeren ohjelma 2007-2013 http://eu.baltic.nethttp://eu.baltic.net Strateginen päätavoite: ”Vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja territoriaalisesti integroitua Itämeren aluetta yhdistämällä potentiaaleja yli rajojen” Toimintalinjat: 1) Innovaatiotoiminnan edistäminen 2) Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus 3) Itämeri yhteisenä resurssina 4) Vetovoimaiset ja kilpailukykyiset kaupungit ja alueet

4 Rahoitus, kumppanuusvaatimus, toteuttamisaika •EAKR-rahoitus 208 M€, Norjan EAKR-vastaava rahoitus 6 M€ ja Valkovenäjän käytössä oleva ENPI-rahoitus 8,8 M€ milj. euroa (summat sisältävät myös teknisen tuen) •EU:n rahoitusosuus (hankkeille) vanhoissa jäsenmaissa enintään 75 % ja uusissa jäsenmaissa enintään 85 %, Norjan EAKR-vastaava rahoitus enintään 50 % ja ENPI- rahoitus enintään 90 % tukikelpoisista kustannuksista •Kussakin rahoitettavassa projektissa vähintään kolme tuensaajaa (kumppania) kolmesta eri ohjelma-alueen maasta, joista vähintään kahden tulee olla EU:n jäsenmaasta tai Norjasta; projektissa voi olla myös ”liitännäiskumppaneita” (associated organisations) •Rahoitettavien hankkeiden toteuttamisaika 12-36 kuukautta; kaikkien hankkeiden toteuttamisen tulee päättyä viimeistään 31.3.2014 •Rahoitettaville hankkeille ei ehdottomia kokorajoja

5 Hallinto •Hallintoviranomainen (MA) ja todentamisviranomainen (CA): - Investitionsbank Schleswig-Holstein (Kiel) •Tarkastusviranomainen (AA): - Land Schleswig-Holstein (Kiel) - AA:n tukena tarkastajaryhmä, jossa yksi edustaja kustakin maasta •Seurantakomitea (MC): - enintään kolme edustajaa kustakin maasta (Suomesta TEM, YM, alueet) - seuraa ohjelman toteuttamista, valitsee rahoitettavat hankkeet •Yhteinen tekninen sihteeristö (JTS): - pääkonttori Rostockissa, sivukonttori Riiassa •Kansalliset neuvoa-antavat ryhmät: - asetetaan kussakin maassa; Suomessa alueiden ja keskeisten ministeriöiden edustus; ei ohjelmarahoitusta

6 Ohjelman toteuttaminen - yleiskuva •Suunnitelmien mukaan (ainakin melkein) •neljä avointa hakua (2008, 2009,2010, 2011) ja viides/viimeinen kohdennettu haku vielä kesken (6 hakemusta, päätökset kesäkuussa 2012) •yksi ns. extension stage –haku ja toinen käynnissä (deadline 12.9.2012) •Pettymys •Vastoin suunnitelmia Venäjällä ei ole ollut ohjelmarahoitusta (ENPI-rahoitusta), koska se ei allekirjoittanut ns. rahoitussopimusta ajoissa •Yllätys/haaste •EU:n Itämeristrategian hyväksyminen 2009 •Uusi elementti •Ns. klusterialoitteet toteuttamisen loppuvaiheessa (rahoitettu korkotulorahalla)

7 Toteutuma neljän hakukierroksen jälkeen (toukokuu 2012) •Hyväksytty 80 hanketta, joista •Päättynyt /käynnissä 25/55 •Strategisia hankkeita 8 •Extension stage –hankkeita 2 •Sidottu 191,2 M€ EAKR (98 %) •Maksettu 61,7 M€ Hakemuksia ja hyväksyttyjä hankkeita HakHyvHyv Kplkpl% •1.1102422 •2. 862226 •3. 611931 •4. 531528 •Yht3108026 •Tl 11252621 •Tl 2 421638 •Tl 3 582034 •Tl 4 851821

8 Valko-Venäjän ja Venäjän osallistuminen •Alkujaan ohjelmaan osoitettiin 22,6 M€ ENPI-rahaa venäläisten ja valkovenäläisten kumppanien osallistumista varten. Koska Venäjä ei allekirjoittanut ns. rahoitussopimusta 31.12.2008 mennessä, koko raha jäi Valko-Venäjän käyttöön. Myöhemmin sitä leikattiin 8,8 M€:oon. •Valko-Venäjän osallistuminen •Valkovenäläisiä kumppaneita 23 hankkeessa (80:stä); yhteensä 44 kumppania (joista 16 läpäissyt kansallisen hyväksymisen) •Sidottu 7,2 € ENPI-rahoitusta hankkeisiin •Ei enää rahoitusta 5. hakukierroksella •Venäjän osallistuminen •Hankkeita on rohkaistu ottamaan mukaan venäläisiä toimijoita, vaikka ne eivät voi saada ENPI-rahoitusta; venäläiset toimijat voidaan ottaa mukaan ns. liitännäisorganisaatioina (associated organisations) •EU-kumppanit voivat osoittaa osan EAKR-rahastaan Venäjällä toteutettaviin toimiin (”10 %:n sääntö”, kts edellä) •Venäläisiä toimijoita mukana 57 hankkeen toteuttamisessa (80:stä)

9 EU:n Itämeristrategian huomioon ottaminen ohjelman toteuttamisessa •Vuodesta 2009 EU:n Itämeristrategiasta tuli uusi haaste ohjelman toteuttamisessa •Ohjelman vastaus haasteisiin: •3 viimeistä hankehakua (2010-2012) linkitettiin Itämeristrategian toteuttamiseen •Strategian ns. lippulaivahankkeita ja muita strategian mukaisia toimia priorisoitiin, mikäli ne täyttivät ohjelman laatuvaatimukset ja olivat ohjelman painopisteiden (toimintalinjojen) mukaisia •Lippulaivahankkeita pyydettiin liittämään hakemukseen ao. prioriteettialuekoordinaattorin (PAC) tukikirjeen (letter of commitment) •Ohjelman viimeinen (viides) haku kohdennettiin kahteen Itämeristrategian toimintaohjelman ns. horisontaaliseen toimeen (alueen identiteetin rakentaminen, monitasohallinnointi) •Julkisuus/tiedottaminen •Strategiaa toteuttavien hankkeiden ”merkitseminen” (labelling) •Strategiasta tiedottaminen ohjelman kotisivuilla ja tilaisuuksissa

10 EU:n Itämeristrategian huomioon ottaminen ohjelman toteuttamisessa (2) •Strategian mukaiset hankkeet (neljän haun jälkeen): määräM€ (EAKR) •Lippulaivahankkeita17 47,4 •Osia lippulaivahankkeista21 53,3 •Osia horisontaalisista toimista2 5,1 •Strategisia toimia2 4,6 •Yhteensä42110,4 •Yhteensä hyväksyttyjä hankkeita80191,2 •Ohjelmalla on ollut tärkeä rooli Itämeristrategian toimeenpanon alkuvaiheessa (ohjelma kattaa koko Itämeren alueen, on temaattisesti relevantti ja tarjoaa valmiin yhteistyökehikon) •Ohjelman sisällöllisistä ja rahoitukseen liittyvistä rajoituksista johtuen se ei sovi kaikkien Itämeristrategiaan sisältyvien hanketyyppien (esim. infrastruktuurihankkeiden) rahoittamiseen •Ohjelmalla ei myöskään ole ollut tarpeeksi rahoitusta kaikkien relevanttien Itämeristrategiaan sisältyvien hankkeiden rahoittamiseksi

11 Suomen ja suomalaisten toimijoiden osallistuminen ohjelmaan Koko ohjelmaSuomiSuomen osuus (%) EAKR-rahoitus, M€208,020,910 Lead partnereita, kpl801418 Partnereita (1-3), kpl107413513 Suomalaisia kumppaneita mukana 60 hankkeessa (80:stä)

12 Suomalaisvetoisia hankkeita HankeLead partnerEUSBSR •Tl 1BSR InnoRegItämeri-InstituuttiLL/osa •Tl 2C.A.S.H.Turun yliopisto/kauppakork. Rail Baltica GCHelsingin kaupunkiLL/osa BSR InnoShipItämeri-InstituuttiLL/osa •Tl 3WATERPRAXISSYKE COHIBASYKELL BaltCICAGeologinen tutkimuskeskusLL/osa PUREUBC/Ympäristökomissio Baltic MANUREMTTLL PRESTOUBC/YmpäristökomissioLL AQUABESTRKTLLL/osa •Tl 4NEW BRIDGESUBC/Ympäristökomissio BaltMet PromoHelsingin kaupunkiHorisont/osa PrimCare ITEtelä-Pohjanmaan shpLL


Lataa ppt "Nykyisen ohjelman (2007-2013) tuloksia ja kokemuksia Itämeren alueen uuden ohjelman valmistelua koskeva tiedotustilaisuus Helsingissä 22.5.2012 Harry Ekestam."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google