Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pekka Järviö Hallitusneuvos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pekka Järviö Hallitusneuvos"— Esityksen transkriptio:

1 Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924
Itämeren INTERREG IV B –ohjelma, INTERREG IV C –ohjelma ja ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa Pekka Järviö Hallitusneuvos

2 Suomen ohjelmien EU-rahoitus vuosina 2007-2013
Ohjelman nimi Ohjelman EU-rahoitus, MEUR Suomi Yhteensä EAKR EAKR ENPI Pohjoinen 14, ,0 Botnia-Atlantica 11, ,5 Keskinen Itämeri 27,8 102,2 Itämeri ,9 208,0 22,6 Pohjoinen periferia 5, ,1 INTERREG IV C ,3 INTERACT II ,0 4,8 URBACT II ,3 ESPON ,0 ENPI CBC -ohjelmat 39, ,5 39,1 YHTEENSÄ 120,2 900,9 66,5

3 Itämeren ohjelma-alue
8 jäsenmaata (DE, DK, EE, FI, LV, LT, PL, SE), Norja, Venäjä ja Valkovenäjä Jäsenmaiden ja Norjan alueet samat kuin edellisellä kaudella Venäjän osalta myös Arkangeli, Komi ja Nenetsia voivat osallistua ”Barents-projekteihin” Koko Valkovenäjä mukana uudella kaudella

4 Tavoitteet ja fokus Ohjelman strateginen päätavoite:
”Vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja territoriaalisesti integroitua Itämeren aluetta yhdistämällä potentiaaleja yli rajojen” Maantieteellinen fokus - itä-länsi integraation vahvistaminen (uudet jäsenmaat, Venäjä, Valkovenäjä) - pohjois-etelä yhteistyö (Barentsin alue) - kaupungit ja kaupunki-maaseutu vuorovaikutus

5 Toimintalinjat 1 ja 2 Toimintalinja 1: Innovaatiotoiminnan edistäminen Itämeren alueella - tuetaan innovaatioiden ”lähteitä” - edistetään teknologian siirtoa ja tiedon levittämistä koko Itämeren alueella - vahvistetaan uuden tiedon synnyttämiseen ja omaksumiseen tarvittavaa sosiaalista kapasiteettia Toimintalinja 2: Itämeren alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus - edistetään saavutettavuutta ja kestävää sosioekonomista kasvua vahvistavia liikenne-, kuljetus- ja tietoliikennetoimia - tuetaan toimia, jotka vahvistavat olemassa olevien ylikansallisten kehityskäytävien sisäistä integroitumista ja kannustavat uusien kehityskäytävien luomiseen (erityisesti rajoittuvien alueiden sosioekonomisen potentiaalin hyödyntämiseksi)

6 Toimintalinjat 3 ja 4 Toimintalinja 3: Itämeri yhteisenä resurssina
- tuetaan merialueiden taloudellista hoitoa ja meren rikkauksien kestävää käyttöä - tuetaan ilmaston ja/tai demografisten muutosten haasteet huomioon ottavaa vesivarojen hoitoa - tuetaan meri- ja rannikkoalueiden integroitua kehittämistä Toimintalinja 4: Vetovoimaisten ja kilpailukykyisten kaupunkien ja alueiden edistäminen - vahvistetaan metropolialueita, kaupunkeja ja kaupunkialueita taloudellisen kasvun moottoreina - tuetaan strategisin toimin Itämeren alueen integroitua kehitystä sekä sosioekonomista ja alueellista koheesiota - vahvistetaan alueiden ja kaupunkien kehittämisen sosiaalisia edellytyksiä ja vaikutuksia EU-maiden ja Venäjän/Valkovenäjän välillä

7 Rahoitettavat hankkeet - vaatimuksia ja mahdollisuuksia
Kumppanuusvaatimus Vähintään kolme tuensaajaa (kumppania) kolmesta eri ohjelma-alueen maasta, joista vähintään kahden tulee olla EU:n jäsenmaasta tai Norjasta Alueellinen joustavuus enintään 20 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää hankkeisiin, joihin kuuluu EU-kumppaneita ohjelma-alueen ulkopuolelta, esim. Saksasta, Hollannista tai UK:sta (”20 %:n sääntö”) enintään 10 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää EU:n ja Norjan ulkopuolella toteutettaviin toimiin, esim. Venäjän ja Valkovenäjän ohjelmaan kuuluvilla alueilla, kun toimista on hyötyä yhteisön alueille (”10 %:n sääntö”) molemmissa tapauksissa edellytetään seurantakomitean ja hallintoviranomaisen vahvistusta

8 Venäjän ja Valkovenäjän osallistuminen ohjelmaan ENPI-komponentin avulla
Itämeren ohjelma on ainoa alueellisen yhteistyön ohjelma, jota rahoitetaan sekä koheesiopolitiikan välineestä (EAKR) että Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) Ohjelman hyväksymisen jälkeen Venäjän ja Valkovenäjän tuli (2008 loppuun mennessä) allekirjoittaa ohjelmaa koskeva rahoitussopimus komission kanssa. Muussa tapauksessa ENPI-raha menetettäisiin. Tällöin voidaan mahdollisesti käyttää em. 10 %:n sääntöä. Valkovenäjä allekirjoitti sopimuksen , Venäjä ei allekirjoittanut → ENPI-raha olemassa, mutta koko 22,6 me on valkovenäläisten toimijoiden käytössä

9 Rahoitus Ohjelmarahoitus
- EAKR: 208,0 milj. € (josta Suomen osuus 20,9 milj. €) (Tl1: 58,7; Tl2: 39,1;Tl3: 58,7; Tl4: 39,1; TA: 12,5) - Norjan EAKR-vastaava rahoitus: 6,0 milj. € (Tl1: 1,7; Tl2: 1,1; Tl3: 1,7; Tl4: 1,1; TA: 0,4) - ENPI 22,6 milj. € (Tl1: 5,0; Tl2: 4,0; Tl3: 4,0; Tl4: 7,3; TA: 2,3) EU:n rahoitusosuus hankkeille (osuus hankkeen hyväksyttävistä julkisista kustannuksista) EAKR: vanhat jäsenmaat (DE, DK, FI, SE): enintään 75 %, uudet jäsenmaat (EE, LT, LV, PL): enintään 85 % Norjan EAKR-vastaava rahoitus: enintään 50 % ENPI: enintään 90 %

10 Hallinto ja toimeenpano
Hallintoviranomainen (MA) ja todentamisviranomainen (CA): - Investitionsbank Schleswig-Holstein (Kiel) Tarkastusviranomainen (AA): - Land Schleswig-Holstein (Kiel) - AA:n tukena tarkastajaryhmä, jossa yksi edustaja kustakin maasta Seurantakomitea (MC): - enintään kolme edustajaa kustakin maasta (Suomesta TEM, YM, alueet) - seuraa ohjelman toteuttamista, valitsee rahoitettavat hankkeet Yhteinen tekninen sihteeristö (JTS): - pääkonttori Rostockissa, sivukonttori Riiassa Kansalliset neuvoa-antavat työryhmät: - asetetaan kussakin maassa; Suomessa alueiden ja keskeisten ministeriöiden edustus; ei ohjelmarahoitusta

11 Hakukierros (prosessi)
Päätös hakukierroksen avaamis- ja sulkemispäivistä Hakuaineiston hyväksyminen/päivitys ja julkaiseminen Tiedottaminen ja neuvonta (valtion vastinrahan hakeminen) Hakemusten jättäminen sihteeristölle (sulkemispäivään mennessä) Hakemusten vastaanottokelpoisuuden arviointi Hakemusten laadullinen arviointi Sihteeristön arviointien/ehdotusten toimittaminen seurantakomitean jäsenille (kansallisten neuvoa-antavien komiteoiden kokoukset) Seurantakomitean käsittely ja päätökset Ehtojen/suositusten selvittäminen ja tarkistusten tekeminen Hallintoviranomaisen ja päähakijan välisen sopimuksen solmiminen

12 Ohjelman tuki hankevalmisteluun
Projekti-idealomakkeet (PIF) ja projekti-ideatietokanta (ohjelman kotisivulla) Partnerinhakutilaisuudet (PSF) Valmistelukustannusten korvaaminen jälkikäteen (enintään euroa tai 2 % hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista) Päähakijaseminaarit ml. projektikohtaiset konsultaatiot Lisäksi: Sihteeristön neuvonta puhelimitse ja sähköpostitse Informaatiota kotisivuilla (mm. ohjelmamanuaali) Kansalliset neuvoa-antavat työryhmät ja muut kansalliset tiedotus/neuvontapanostukset Ohjelmakonferenssit

13 Suomen valtion vastinrahoitus
Valtio on varannut noin 4,9 milj. euroa vastinrahaa Itämeren ohjelman hankkeita varten; raha on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) momentille, mutta sitä käyttävät myös opetusministeriö (OPM) ja ympäristöministeriö (YM) Valtion vastinrahaa haetaan kunkin hakukierroksen yhteydessä erikseen ilmoitettuun määräaikaan (n. 3 viikkoa ennen hakukierroksen sulkemista) mennessä TEM päivittää kutakin hakukierrosta varten vastinrahan hakuohjeen, joka julkaistaan samoihin aikoihin kun hakukierros avataan; ohje koskee soveltuvin osin myös OPM:ää ja YM:ää

14 Itämeri: Toteuttaminen
Hakukierroksia Ensimmäinen haku päättyi ; 110 hakemusta Seurantakomitea hyväksyi 24 hanketta (59 milj. euroa, 30 % EAKR-rahoituksesta) Toinen haku – ; 85 hakemusta; päätökset (liikennehankkeet) ja (muut hankkeet) Kolmas haku avattaneen syksyllä 2009; painotus mahdollisesti EU:n Itämeristrategian toimintaohjelman toteuttamista tukevissa hankkeissa Yhteyshenkilö: Ohjelman kotisivut:

15 INTERREG IV C; Ohjelman tavoite
Ohjelman puitteissa toteutettavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia, yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista Yhteisön koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen mukaisesti ohjelma tukee myös unionin kasvu- ja työpaikkastrategian toteuttamista Lisäksi ohjelma on väline EU:n ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” –aloitteen (Regions for Economic Change Initiative) toteuttamisessa. Aloitteen tavoitteena on tehostaa hyvien käytäntöjen testaamista ja niistä saatujen tulosten levittämistä jäsenmaiden ja alueiden välillä. Aloitetta toteutetaan muodostamalla 30 teeman alle ylikansallisia kokemustenvaihtoverkostoja, jotka tukevat alueellisen kilpailukyvyn parantamista

16 INTERREG IV C Ohjelma-alue, rahoitus ja kumppanuus (1)
Ohjelma-alueena koko EU (EU27 + Norja ja Sveitsi) Ohjelman EAKR-rahoitus n. 321 milj. euroa, lisäksi Norjalta ja Sveitsiltä EAKR-vastaavaa rahoitusta (Norja: 3 milj. euroa, Sveitsi: 3 milj. euroa) Kansallinen vastinrahoitus yhteensä n. 84 milj. euroa EU:n rahoitusosuus (hankkeille) - EAKR: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska: enintään 75 %; Bulgaria, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro: enintään 85 % - Norjan EAKR-vastaava rahoitus: enintään 50 %

17 INTERREG IV C Ohjelma-alue, rahoitus ja kumppanuus (2)
Alueellinen joustavuus - enintään 10 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää EU:n ulkopuolella toteutettaviin toimiin, esim. IPA-maista tulevien hankekumppaneiden tukemiseen, kun toimista on hyötyä yhteisön alueille (”10 %:n sääntö”) Tekninen tuki - 6 % ohjelman EAKR-rahoituksesta; EAKR:n rahoitusosuus ohjelmatasolla 70 % Kumppanuusvaatimus hanketasolla - kumppaneita vähintään kolmesta maasta. Vähintään kahden kumppanin tulee olla EU-maasta (ja vastaanottaa ohjelman EAKR-rahoitusta) - ohjelma-alueen (EU27 + Norja ja Sveitsi) ulkopuolisten kumppaneiden mukaan ottaminen mahdollista tietyin edellytyksin

18 INTERREG IV C; Hallinto ja toimeenpano (1)
Hallintoviranomainen (MA) - Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Lille) Todentamisviranomainen (CA): - Caisse des Dépôts et Consignations (Pariisi) Tarkastusviranomainen (AA): - Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des actions cofinancées par les Fonds Structurels (CICC) (Pariisi) - AA:n tukena tarkastajaryhmä, jossa yksi edustaja kustakin maasta Seurantakomitea (MC): - kustakin maasta 2 – 3 edustajaa - voi tarvittaessa perustaa avukseen erityisen työryhmän (Task Force) Yhteinen tekninen sihteeristö (JTS): - pääkonttori Lillessä, jonka lisäksi 4 alueellista toimipistettä: Katowicessa, Lillessä (yhteisen teknisen sihteeristön yhteydessä), Rostockissa ja Valenciassa Kansalliset yhteyspisteet (National Contact Points, NCP) - suositus; ei TA-rahoitusta

19 INTERREG IV C; Hallinto ja toimeenpano (2)
Toimipisteiden maantieteelliset vastuualueet: Rostock: Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja Katowice: Itävalta, Tsekin tasavalta, Unkari, Puola, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania Valencia: Kypros, Kreikka, Italia, Malta, Portugali, Espanja Lille: Belgia, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Iso-Britannia, Sveitsi

20 INTERREG IV C; Temaattiset toimintalinjat
Ohjelmassa on kaksi temaattista toimintalinjaa: 1) Innovaatio ja tietoyhteiskunta (55 % rahoituksesta, 177 M€ EAKR) - innovaatiot, tutkimus ja kehittäminen; - yrittäjyys ja pienyritykset; - tietoyhteiskunta; - työllisyys, osaamispääoma ja koulutus. 2) Ympäristö ja riskien ehkäiseminen (39 % rahoituksesta, 125 M€ EAKR) - luonnon- ja teknologiariskit; - vesistöjen hoito/suojelu; - jätehuolto; - biodiversiteetti ja luonnonympäristön säilyttäminen; - energia ja kestävä liikenne; - kulttuuriperintö ja maisemointi. Loput 6 % rahoituksesta tekniseen tukeen (19 M€ EAKR)

21 INTERREG IV C Alueiden aloitteesta toteutettavat hankkeet
Alueiden aloitteesta toteutettavat hankkeet , ml. miniohjelmat: Alue- ja paikallistason toimijat käynnistävät hankkeita, joilla pyritään tietojenvaihtoon jollakin tietyllä toiminta-alueella. Tavoitteena on identifioida parhaita käytäntöjä (best practices) ja kehittää uusia täytäntöönpanon välineitä ja lähestymistapoja

22 INTERREG IV C Kapitalisointihankkeet ja Fast Track
Kapitalisointihankkeilla pyritään toteuttamaan esimerkiksi alueiden aloitteesta toteutetuissa hankkeissa identifioituja parhaita käytäntöjä myös kansallisissa konvergenssi- ja kilpailukykyohjelmissa sekä muissa alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmissa Fast Track -hankkeet valitaan kapitalisointihankkeiden joukosta (komissio antaa suosituksen ohjelman seurantakomitealle) ja niihin on mahdollista saada komission tukea ja asiantuntemusta Fast Track -hankkeissa on toisaalta alueita, joilla on vahva kokemus joltakin tietyltä toiminta-alueelta ja toisaalta alueita, jotka haluavat kehittyä kyseisellä toiminta-alueella. Fast Track –hankkeita toteutetaan sekä edellä esitettyjen temaattisten prioriteettien puitteissa että ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” –aloitteeseen liittyvien 30 teeman puitteissa, jotka tukevat alueellisen kilpailukyvyn parantamista

23 Alueiden aloitteesta toteutettaviin hankkeisiin liittyviä suosituksia (ml. miniohjelmat)
Kumppanuus: Määrä riippuu yhteistyön intensiteetistä - Perustaso: min 8 max 20 kumppania - Korkeampi taso: max kumppania Poikkeuksena miniohjelmat, joissa max 8 kumppania Minimivaatimus: kumppaneita vähintään 3 maasta. Kahden kumppanin tulee olla EU-maasta (ja vastaanottaa ohjelman EAKR-rahoitusta) Kesto: 36 kk (miniohjelmat 48 kk) Budjetti: Min EAKR: € Max EAKR: € (vain erityistapauksissa) Keskimääräinen EAKR-budjetti – €

24 Kapitalisointihankkeisiin liittyviä suosituksia
Kumppanuus: Min 6 maata Max 10 maata Kesto: 24 kk Budjetti: Min EAKR: € Max EAKR: €

25 Ohjelman toteuttaminen (1)
Ensimmäinen haku toteutettiin – Hakukierroksella vastaanotettiin 491 hakemusta, joista lopulliseen arviointiin pääsi 397 hakemusta (94 hakemusta todettiin tukikelvottomaksi teknisessä tarkastuksessa) Hakemuksista 13 oli kapitalisointihankkeita ja 478 alueiden aloitteesta toteutettavia hankkeita 55 % hakemuksista koski toimintalinjaa 1 (Innovaatio ja tietoyhteiskunta) ja 44 % toimintalinjaa 2 (Ympäristö ja riskien ehkäiseminen) Kapitalisointihankkeista päätettiin Ljubljanassa pidetyssä seurantakomitean kokouksessa (hyväksyttiin 6 hanketta) Alueiden aloitteesta toteutettavista hankkeista päätettiin Marseillessa 18. – pidetyssä seurantakomitean kokouksessa (hyväksyttiin 35 hanketta) Ohjelman käytettävissä olevista EAKR-varoista sidottu tähän mennessä tehdyillä päätöksillä n. 23 %

26 Ohjelman toteuttaminen (2)
Toinen haku toteutettiin Hakukierroksella vastaanotettiin 481 hakemusta, joista lopulliseen arviointiin pääsi 389 hakemusta (92 hakemusta todettiin tukikelvottomaksi teknisessä tarkastuksessa) Hakemuksista 26 oli kapitalisointihankkeita ja 455 alueiden aloitteesta toteutettavia hankkeita. Päätökset toisen hakukierroksen hankkeista tehdään syksyllä 2009 (todennäköisesti lokakuussa) Alueelliset toimipisteet järjestävät tiedotustilaisuuksia omilla toimialueillaan jokaisen hakukerroksen yhteydessä. Tilaisuuksista tiedotetaan ohjelman kotisivuilla osoitteessa Kansallinen tiedotustilaisuus jokaisen hakukierroksen yhteydessä

27 Kansallinen valtion vastinrahoitus
Budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koontimomentille Valtion rahoitussitoumus haettava ennen varsinaisen hakukierroksen umpeutumista, ministeriö ohjeistaa tästä erikseen hakukierrosten avauduttua Jos suomalaisia hankekumppaneita on useita ja TEM:n rahoitusta on tarkoitus käyttää useamman kumppanin hyväksi, tulee yhden näistä hakea rahoitusta kaikkien puolesta Hakijan omarahoitusosuuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 30 % kansallisesta rahoituksesta Perustelluissa tapauksissa omarahoitusosuus voi olla pienempi Tarkemmat ohjeet löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta osoitteesta Yhteyshenkilö:

28 Ensimmäisen tason valvonta EAY:ssä
First level control = management verification = 100 % checks Vastuu siirtynyt hallintoviranomaisilta jäsenvaltioille ohjelmakaudella 2007 – 2013. Keskitetty järjestelmä Jäsenvaltio nimeää viranomaisen tai viranomaiset, jotka suorittavat 1. tason valvonnan Hajautettu järjestelmä Hankkeet valitsevat valvojan joko viranomaisen laatimalta shortlist’iltä tai esittävät itse valitsemansa tilintarkastajan nimeämistä valvojakseen

29 Käsittely TEM:ssä Tuensaaja esittää TEM:lle auktorisoitua tilintarkastajaa valvojakseen (Huom. L julkisista hankinnoista sekä ohjelman ja tuensaajan omat hankintasäännöt) Hankkeen suomalaiset tuensaajat voivat hakea yhteistä valvojaa TEM nimeää tilintarkastajan valvojaksi ja antaa sertifikaatin Sertifiointia tulee hakea kun hanke on hyväksytty ja tukisopimus on saatu, ei vasta kun tarkastusaika on lopuillaan Käsittelyaika nyt 2 – 5 viikkoa: päätökset noin kuukauden välein Tarkastuspalkkio hankkeen meno -> budjetoitava

30 Valvojan pätevyysvaatimukset
Auktorisoitu KHT-, JHTT- tai HTM- tilintarkastaja Jos yhteisö, aina nimettävä vastuullinen tarkastaja (ei ESPON, URBACT) Riittävä EU:n ja kansallisen rakennerahastolainsäädännön tuntemus Tutustunut ohjelmakohtaisiin valvontaa ja tukikelpoisuutta koskeviin sääntöihin Kokemusta EU-rahoitteisten hankkeiden tarkastuksesta Riittävä englannin (ruotsin) kielen taito Riippumattomuus varmennuksen kohteena olevasta organisaatiosta Ei sisäinen tarkastaja Ei henkilöjääviä (sukulaisuussuhteet jne.)

31 Tarkastustyypit Tuensaajan kutakin korvaushakemusta koskevat hallinnolliset tarkastukset (desk-based checks) 100 % maksatushakemuksista tarkastetaan Paikan päällä tehtävät tarkastukset (on-the-spot checks) Ainakin kerran hankkeen aikana (FI) Suomen hajautetussa järjestelmässä myös hallinnolliset tarkastukset tehdään usein käytännössä tuensaajan luona. Siitä huolimatta tarkastustyypit on pidettävä ja raportoitava erillään koska sisältö on erilainen.

32 FLC-sertifiointimenettely
Hanke hyväksytty, kilpailutus tehty Hyväksytty valvoja (=Kilpailutettu tilintarkastaja) Partneri Partneri Sertifiointi lomake Sertifiointi päätös Partneri TEM Tiedoksi Pääpartneri Kilpailutettu tilintarkastaja Ensimmäisen tason valvontamenettely Kansallisen vastinrahan maks. hakemus - Maksatushakemus - Toteumaraportti - Varmennusraportti liitteineen Partneri Pääpartneri Ohjelma- sihteeristö Todentamis- viranomainen - Maksatushakemus - Toteumaraportti - Varmennusraportti liitteineen EAKR-maksu pää-partnerille Valvoja Valvoja Pääpartneri: hankkeen yhtei-nen raportti ja maks.hakemus, pääpartnerin valvoja varmentaa -Varmennus 100% -Paikan päällä tapahtuva varmennus Vastaanotto-tarkastus, lisäselvitys-pyynnöt jne. Pääpartneri Varmennus-raportti ja tarkastuslista: kopio TEM:iin

33 Suomen FLC-ohjeistus ja lomakkeet


Lataa ppt "Pekka Järviö Hallitusneuvos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google