Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

O PETUSMINISTERIÖ1 Opetusministeriön hallinnonalan ESR- kehittämisohjelmat 2007 – 2013 EU-rakennerahastopäivät 2007 Jyväskylä 30.8.2007 Jaana Walldén KUPO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "O PETUSMINISTERIÖ1 Opetusministeriön hallinnonalan ESR- kehittämisohjelmat 2007 – 2013 EU-rakennerahastopäivät 2007 Jyväskylä 30.8.2007 Jaana Walldén KUPO."— Esityksen transkriptio:

1 O PETUSMINISTERIÖ1 Opetusministeriön hallinnonalan ESR- kehittämisohjelmat 2007 – 2013 EU-rakennerahastopäivät 2007 Jyväskylä 30.8.2007 Jaana Walldén KUPO Seija Rasku KTPO

2 O PETUSMINISTERIÖ2 ESR-kehittämisohjelmat 2007 – 2013 OPM:n hallinnonalalla  Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen  Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa (OPM/KTPO)  Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (OPM/KUPO, KTM)  Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana (OPM/KUPO)  Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen  Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin (OPM/KTPO + KUPO)  Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen (TM, OPM/KTPO)  Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen  Aikuisohjaus työelämän voimavarana (OPM/KTPO, TM)  Osaajana työmarkkinoille (OPM/KTPO)  Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (OPM/KTPO + KUPO)  Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen (OPM/KTPO + KUPO)  Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi (OPM/KTPO)

3 O PETUSMINISTERIÖ3 TL 1: Yrittäjyyskasvatuksella ja - osaamisella muutosvoimaa (8 161 800 €)  Tavoitteet –opetusministeriön määrittelemien yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen linjausten jalkauttaminen valtakunnallisesti ja alueellisesti –myönteisen yrittäjyyskulttuurin ja asenneilmapiirin kehittäminen –kansalaisten yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan osaamispohjan vahvistaminen ja yrittäjyyden houkuttelevuuden lisääminen –yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijuuden kehittyminen  Toimenpiteet –alueellisten/seudullisten oppilaitosrajat ylittävien toimija-, asiantuntija- ja resurssikeskusverkostojen kehittäminen ja asiantuntijavaihto –yritystoimintaan perehdyttävien oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. yrityshautomotoiminnan ja harjoitusyritystoiminnan kehittäminen) –opettajien ja rehtorien yrittäjyyskasvatusosaamisen edistäminen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen –yrittäjyyttä käsittelevä tiedotus ja siihen liittyvän materiaalin tuottaminen

4 O PETUSMINISTERIÖ4 TL 1: Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma (14 691 200 €)  Tavoitteet –luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan, liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen ja tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen sekä –alojen toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alan tietopohjan syventäminen. –vakiinnuttaa sekä saada aikaan kasvua ja jatkuvuutta luovien alojen yritystoiminnalle, lisätä alan työllisyyttä sekä vahvistaa näiden alojen kansainvälistymistä, kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä  Toimenpiteet –tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen mm. vahvistamalla luovien alojen tuotekehitysmahdollisuuksia –liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen –tuottaja. ja manageritaitojen lisääminen –luovien alojen toimintaympäristönmuutosten ennakointiin liittyvät asiat ja alan tietoperustan vahvistamine

5 O PETUSMINISTERIÖ5 TL 1: Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana (9 794 100 €)  Tavoitteet –liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoalan kolmas sektori voi tulevaisuudessa olla entistä enemmän toteuttamassa väestön hyvinvointipalveluja omilla osaamisalueillaan –vastata palvelurakennemuutokseen ja kehittää kolmannen sektorin palveluosaamista ja palvelujen tuottamista –syntyy erilaisten yhteistyötahojen verkostoja: kunnat, yritykset ja järjestöt –kehittää sellaisia työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla tuetaan työvoiman työssäjaksamista, -viihtymistä ja -pysymistä –hanke lisää hyvinvointipalveluita eri väestöryhmille ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa.  Toimenpiteet –palvelun tuottajien ja tilaajien osaamisen taso ja valmiudet tuottaa ja tilata palveluita paranee –kuntien ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja –kehitetään uusia toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita järjestää palveluiden tuotantoa –kehitetään sellaisia menettely- ja toimintatapoja, joilla voidaan tukea työssä olevan työvoiman ja työorganisaatioiden kykyä tukea osaamista luovuutta uusien innovaatioiden synnyttäjänä

6 O PETUSMINISTERIÖ6 TL 2: Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin (39 176 600 €)  Tavoitteet –ehkäistä syrjäytymistä –ohjata nuoria koulutukseen, työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen –tehostaa siirtymistä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen –vähentää keskeyttämistä ja parantaa läpäisyä kaikilla kouluasteilla –lisätä opintojen loppuun suorittamista tavoiteajassa toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa –tukea opiskelijoiden siirtymistä työelämään opintojen jälkeen  Toimenpiteet –perusopetuksen ja toisen asteen opintojen nivelvaiheen ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen –opintojen ohjauksen, opiskelijahuollon ja opiskelija-asuntolatoiminnan kehittäminen –toiminnallisten ja työvaltaisten opetus- ja opiskelumenetelmien ja työssäoppimiskäytäntöjen kehittäminen (erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevat opiskelijat) –valtakunnallinen palvelukokonaisuus vauhdittamaan korkeakouluopiskelijoiden valmistumista ja sijoittumista koulutusta vastaavaan työhön –työpajatoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen osana moniammatillista yhteistyöverkostoa

7 O PETUSMINISTERIÖ7 TL 2: Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen (4 897 000 €)  Tavoitteet –alkuvaiheen matalan kynnyksen ohjausmallin kehittäminen –osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen –osaamisen kehittämispolkujen laatiminen ja työnantajayhteyksien parantaminen työllistymisen nopeuttamiseksi –sähköisten ohjaus-, kielenopetus - ja kielitaidon arviointivälineiden kehittäminen –tukea erityisesti maahanmuuttajanuorten, kotiäitien ja ikääntyvien kielitaidon kehittymistä ja kotoutumista  Toimenpiteet –alueellisten ohjauskeskusten kehittäminen maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluja varten ja parhaiden käytäntöjen mallintaminen –ohjauskeskusten henkilöstön koulutus ja verkostotapaamiset –sähköisten työvälineiden kehittäminen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen ja kielten opiskeluun (mm. alkuinfo eri kieliversioina, Internet- pohjaiset neuvontapalvelut, keskitetty tiedotus- ja hakujärjestelmä suomen kielen kursseille) –sähköisten suomen kielen opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen –kielitaitotasoihin linkitetyn oppimisalustan kehittäminen kotoutumiskoulutukselle –kielitutkintojen käytön laajentaminen ja kehittäminen

8 O PETUSMINISTERIÖ8 TL 3: Aikuisohjaus työelämän voimavarana (12 242 700 €)  Tavoitteet –aikuiskoulutuksen kysyntä- ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen –aikuiskoulutuksen työelämäyhteistyön vahvistaminen –aikuisväestön kouluttautumista tukevien palveluiden kehittäminen –aikuisväestön kouluttautumista tukevan ja toteuttavan henkilöstön osaamisen kehittäminen –elinikäisen oppimisen tukeminen  Toimenpiteet –sähköisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen (Koulutusneuvontaa ja uraohjausta verkossa) TM –ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen (Aikuisohjaus työelämän voinavarana) OPM •Opin ovi: hakeva toiminta ja hakeutumisvaihe •Erkkeri: ohjauskoulutus aikuisten ohjausta ja neuvontatyötä eri organisaatioissa tekeville •Studio: aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen lisääminen –osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uusien välineiden ja menetelmien käyttöönotto OPM (toteutetaan osana Aikuisohjaus työelämän voimavarana – kokonaisuutta, lähtökohtana yksilölähtöinen tarkastelu ja henkilökohtaistaminen) –ohjaustyön arviointi- ja tutkimustoiminnan sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen (Ohjauksen strateginen asema ja tutkimus) TM

9 O PETUSMINISTERIÖ9 TL 3: Osaajana työmarkkinoille (32 647 200 €)  Tavoitteet –koulutuksen työelämävastaavuuden lisääminen –koulutuksesta valmistuvien työelämään siirtymisen edistäminen –työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen parantaminen  Toimenpiteet –opettajien työelämäosaamisen kehittäminen (opettajien työelämäjaksot, ammatti- tai erikoisammattitutkintojen tai niiden osien tai muiden ammatillisten opintojen suorittaminen, alakohtainen täydennyskoulutus) –työpaikkaohjaajien koulutus –työelämäyhteistyö sekä yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavat kehittämis- ja palveluprojektit (mm. verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen, huippuosaamisen edistäminen, opetussuunnitelmien kehittäminen työelämälähtöisempään suuntaan, oppimisympäristöjen kehittäminen)

10 O PETUSMINISTERIÖ10 TL 3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (14 691 200 €)  Tavoitteet –elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien lisääminen –kansalaisten hyvä sivistystaso. Kirjastojen tietovarannot saadaan käyttöön uudella tavalla kaikenikäisten oppimisprosessissa. Kansalais- ja tiedonhallintataidot kaikkien ulottuville –uusien, erilaisten, joustavien toimintamallien ja oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen –eri-ikäiset oppijat kohtaavat, osaamista kehitetään yhteisöllisesti vuorovaikutuksessa opetus- ja kirjastotoimen kesken.  Toimenpiteet –koulujen, oppilaitosten ja yleisten kirjastojen kehittäminen avoimiksi oppimisympäristöiksi –koulujen, oppilaitosten ja yleisten kirjastojen yhteystyön kehittäminen –koulujen, oppilaitosten ja yleisten kirjastojen monipuolisten oppimisympäristöjen saavutettavuuden varmistaminen, –kaikenikäisten oppijoiden omatoimisen verkko-opiskelun, tiedonhankinnan, itseilmaisun ja vaikuttamisen taitojen tukeminen, –opetus- ja kirjastohenkilöstön pedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen, kansalaisten tietoyhteiskuntaosaamisen vahvistaminen

11 O PETUSMINISTERIÖ11 TL 3: Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen (12 242 700 €)  Tavoitteet –työelämän toimivuutta ja tuottavuutta tukevan innovaatiotoiminnan vahvistaminen –koulutus- ja muiden organisaatioiden innovatiivisuuden edistäminen –innovaatioympäristöjen muodostaminen –innovatiivisuutta edistävien verkostojen ja verkostoja tukevien toimintarakenteiden luominen  Toimenpiteet –työelämän innovaatiotoimintaa ja osaamista tukevat kokeilu- ja kehittämishankkeet –toimintaympäristöjen, -prosessien ja -rakenteiden kehittämiseen liittyvät hankkeet

12 O PETUSMINISTERIÖ12 TL 3: Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi (5 712 300 €)  Tavoitteet –koulutuksen oikean suuntaamisen edellytysten parantaminen –kansallisen kilpailukyvyn tukeminen –koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen –opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen  Toimenpiteet –koulutustarpeiden määrällinen ennakointi mukaan lukien alakohtainen ennakointi –koulutus- ja osaamistarpeiden laadullinen ennakointi –koulutustarpeiden klusteriennakointi


Lataa ppt "O PETUSMINISTERIÖ1 Opetusministeriön hallinnonalan ESR- kehittämisohjelmat 2007 – 2013 EU-rakennerahastopäivät 2007 Jyväskylä 30.8.2007 Jaana Walldén KUPO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google