Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennerahastorahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennerahastorahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennerahastorahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020

2 Rahoittajat 2014-2020 Maakunnan liitot :
EAKR: alueiden kehittäminen ja kuntien elinkeinojen kehittäminen, tutkimus- ja innovaatiohankkeet Ely-keskukset: ESR-rahoitus kokonaan (työllisyys, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy) EAKR: välittömästi yrityksiin kohdistuvat tuet, ympäristö ja luonnonvarat, liikennehankkeet TEKES valtakunnallisen INKA-ohjelman EAKR-rahoitus mahd. alueellisen rahoituksen osalta

3 Rakennerahastorahoitus
Julkinen rahoitus yhteensä 2,6 mrd €: 1,3 mrd € (EU) 1,3 mrd € (kansallinen julkinen rahoitus): valtio 75 %, kunnat ja muut julkinen rahoitus 25 % Lisäksi yksityistä rahoitusta Käyttö: Valtakunnalliset ohjelmat/ESR: 25 % Valtakunnalliset ohjelmat/EAKR: 10 % Tekninen tuki: 3 % Alueille päätettäväksi 2,2 mrd € (EU + kansallinen julkinen)

4 Rahoituksen alueellinen jakautuminen 2014-2020
2,2 mrd € TÄSTÄ 50 % EU 50 % kans.vastinraha - EAKR 65,8 % - ESR 34,2 % 1,545 mrd € - EAKR 68,2 % - ESR 31,8 % 298,2 milj. € 50 % kansall.vastinraha, josta kunta- ja muu julkisen rahoituksen vaade 37 milj. € 0,6335 mrd € - EAKR 59,8% - ESR 40,2 % Pohjois-Savon rahoitus Itä- ja Pohjois-Suomen osuus Alueille osoitettu rahoitus: 19,3 % - Vähenee 24 % v tasosta Etelä- ja Länsi-Suomen osuus

5 EU-rahoitus Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa
Yht. € Osuus EAKR ESR Pohjois-Pohjanmaa 187 24,2 % 127,5 59,5 Pohjois-Savo 149,1 19,3 % 101,7 47,4 Lappi 135,2 17,5 % 92,2 43 Pohjois-Karjala 109,7 14,2 % 74,8 34,9 Etelä-Savo 101,2 13,1 % 69 32,2 Kainuu 56,4 7,3 % 38,5 17,9 Keski-Pohjanmaa 34,0 4,4 % 23,2 10,8 Yhteensä 772,6 100 % 526,9 245,7

6 EU-rahoitus/as./v. maakunnittain (€)
86

7 Rahoituksen kohdentaminen Pohjois-Savossa
”Kestävää kasvua ja työtä ” Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Kone- ja energiateknologian teemaohjelma Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet -teemaohjelma

8 Aikataulu kohti ensimmäisiä hakuja
HALKE hyväksyi EU-rahoituksen alueellisen jaon Hallitus hyväksyi Suomen rakennerahasto-ohjelman - Komission käsittely, max 4 kk (mahd. täydennyksiä) Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman hyväksyminen maakuntahallituksessa - Linjaa tuen kohdistamisen IP-alueella Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman hyv. MYR:ssä - Linjaa tuen kohdistamisen Pohjois-Savossa – rahoituksen painopisteet ja jakautumisen toimintalinjoittain Huhtikuu: Hankkeiden valintakriteerien hyv. seurantakomiteassa Toukokuu: Maakuntahallitus nimeää MYR:n 5.5. Ensimmäiset hakemukset voi jättää EURA 2014 –järjestelmään 1.7. Uusi yritystukilaki astuu voimaan ja yritystukihakemusten käsittely alkaa. Hakemuksia voi jättää 1.1. alkaen.

9 Toimintalinjat ja niiden rahoitusosuudet
TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (43 % EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (57 % EAKR) TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 % ESR) TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (33 % ESR) TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (20 % ESR) Uutta! Vähähiilisen talouden edistämiseen käytetään 25 % EAKR-rahoituksesta

10 Toimintalinjojen tavoitteet
Toimintalinja Erityistavoite 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Yritysten kasvun kansainvälistymisen edistäminen Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittyminen kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutos­alojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

11 Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
Kehittämistavoitteet/teemat Erityistavoitteet Tuettava toiminta Tuensaajat Pk-yritysten kilpailu-kyvyn parantaminen 1.1 Uuden liiketoimin-nan luominen tuetaan uusien yritysten perustamista ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä (ml. yrityskiihdyttämömallit) Tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisen ja kaupallistamisen sekä markkinoille pääsyä Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, Yhdistykset ja osuuskunnat 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikka-yhteyksien parantami-nen kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden yrityskeskittymiin ja -puistoihin, liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja jalostuksen kannalta keskeisille alueille kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia raide- ja lentoliikenteeseen sekä satamiin ja rajaliikenteeseen liittyviä liikennejärjestelyjä Kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja sekä logistiikkakeskuksia. 2.1 Yritysten kasvun ja kansainvälis-tymisen edistäminen vahvistetaan kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia Tuetaan kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistäviä pk-yritysten investointeja ja kehittämishankkeita kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja käytetään pääomasijoituksia yrityksen kasvun turvaamiseksi yritysryhmät ja -verkostot elinkeinojen kehittämisorganisaatiot Yliopistot Kunnat ja muut julkisyhteisöt Vähähiili-seen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 3.1 Pk-yritysten energiate-hokkuuden edistäminen tuetaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä tuetaan pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä edistäviä inves-tointeja ja kehittämishankkeita, jotka parantavat yritysten vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta kehitetään vähähiilisiä yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja

12 Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
Kehittämistavoitteet/teemat Erityistavoitteet Tuettava toiminta Tuensaajat Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukeminen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demostraatioympäristöjä luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehitetään t&k&i -ympäristöjä ja kehitysalustoja huomioiden alueiden osaamiskärjet lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla, erityisesti Itämeren alueella Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot yritykset ja yritysryhmät alueelliset kehittämisorganisaatiot julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät kunnat ja muut julkisyhteisöt yhdistykset 5.1 Yritysten innovaatio-toiminnan vahvistaminen tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosesseja Edistetään elinkeinoelämän edellytyksille tärkeitä innovaatioita, jotka tähtäävät ympäristön laadun parantamiseen kehitetään ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehok-kaiden ratkaisujen kehittäminen tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia ratkaisuja ja selvityksiä kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja sekä yhteistyömuotoja Yritykset, yritysryhmät ja -verkostot elinkeinojen kehittämisorganisaatiot

13 Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Kehittämistavoitteet/teemat Erityistavoitteet Tuettava toiminta Tuensaajat Työllisyyden edistämi-nen ja työvoiman liikkuuvuu-den tukeminen 9.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. nuorille suunnatun ohjauksen, koulutuksen ja tukipalvelujen keinoin; kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa oleville kohdennettaviin (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) palveluihin, mm. monikanavaisia palveluita ja palveluun ohjausta sekä eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä edistämällä; kehitetään maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita ja tuetaan kotouttamistoimenpiteitä sekä tuetaan pysyvän poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luomista; tuetaan kansainväliseen rekrytointiin liittyviä toimintamalleja EURES-palveluja kehittämällä. Työvoimapalvelujen antajat ja kehittäjät kunnat koulutuslaitokset kansalaisjärjestöt Sosiaalipartnerit muut toimialaan liittyvät organisaatiot. 10.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista; kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen; kehitetään ja levitetään yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja. Vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa kehittämällä Yritykset työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat Kunnat koulutus- ja tutkimuslaitokset 11.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja; tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen; tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista liittyen erityisesti työnantajayrittäjyyteen ja innovaatioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen yritykset muut toimialaan liittyvät organisaatiot

14 Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Kehittämistavoitteet/teemat Erityistavoitteet Tuettava toiminta Tuensaajat Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 12.1 Siirtymä-vaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita; lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla; kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumista kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen; tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta sukupuolinäkökulma huomioon ottaen; tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista koulutus- ja oppilaitokset, yritykset kunnat ja kuntayhtymät Kansalaisjärjestöt, säätiöt Sosiaalipartnerit muut toimialaan liittyvät organisaatiot. 12.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

15 Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Kehittämistavoitteet/teemat Erityistavoitteet Tuettava toiminta Tuensaajat Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta 13.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen kehitetään osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta ja vahvistetaan monialaista ja ammatillista yhteistyötä sekä parannetaan siihen liittyvää osaamista; tarjotaan nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluita; kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden tukemisessa. kunnat työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat koulutuslaitokset kansalaisjärjestöt Sosiaalipartnerit muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

16 Taloutta uudistavat tieteen, teknologian ja yritystoiminnan
innovaatiokärjet ja kehittämistavoitteet (Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030) Kehittämistavoitteet Innovaatiokärjet Uusi puutiede, puun uudet käyttömuodot Uudet puutuotteet, tuottavuus, puurakentaminen Biopolttoaineet ja biojalostus Puunjalostus ja biojalostus Tuoteinnovaatiot, yksilölliset tuotteet ja time to profit Asiakaslähtöiset palvelukonseptit ja projektiosaaminen Tuottavuutta nostavat teknologiat, energiatehokkuus Kone- ja energiateknologia PK-yritykset osana globaalia toimitusketjua Elintarvikkeet Terveyttä edistävät elintarvikkeet Maitotalouden tuottavuus ja tuotantomäärän nosto Terveyden edistäminen, ruokavalio Innovatiiviset lääkkeet ja henkilökohtainen lääketiede Terveysklusteri Terveyden teknologia Terveyden palvelukonseptit, palveluvienti Kaivosten, teollisuuden ja maatalouden vesiprosessit ja suljetut vesikierrot Energian tuotannon ja liikenteen hiukkaspäästöt Vesi ja ilma Vesiprosessien ja ilman teknologiakeskittymä

17 Teemaohjelmat Pohjois-Savon teemaohjelmat: Kone- ja energiateknologia
Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiset teemahaut: Valmistelu menossa teemoista: Kestävä kaivosteollisuus Puuraaka-aineen uudet käyttömahdollisuudet Tavoitteena yhdistää maakuntien voimavarat yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi Toteuttaa hallituksen Katse Pohjoiseen – Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmaa

18 Valtakunnalliset teemat
EAKR 10 % budjetista eli n. 13,3 milj. €/v. (EU+kansallinen) Osaamis- ja innovaatioverkostot (INKA -ohjelman toteutus) Sen teemat: Biotalous, Tulevaisuuden terveys, Kestävät energiaratkaisut, Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus, Kyberturvallisuus ESR 25 % budjetista eli 35,5 milj. €/v. (EU+kansallinen) Teemat: Nuorisotakuu Työvoiman liikkuvuus Euroopassa Maahanmuuttajien kotouttaminen Koulutusjärjestelmän kehittäminen siirtymiä tukeviksi Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman osaamisen lisääminen Työvoiman ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

19 Mitä uutta? Uusi EURA 2014 (Lisäksi Tuki 2000/EAKR yritystuet; EVAL/Tekes) Täysin sähköinen asiointi Katso-tunnistautumispalvelun käyttöönotto Selkeämmät lomakkeet 90 vrk aikaraja viranomaisen maksatushakemuksen käsittelylle Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttö pääsäännöksi Prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset, flat rate Kertakorvaus, lump sum (julkisen rahoituksen raja €) Todelliset kustannukset vain hankkeissa, joihin edellä mainitut ei sovellu (mm. investointihankkeet, hankkeet, jotka toteutetaan ostopalveluna). Muille vain erityisperusteluista. Etunimi Sukunimi

20 Hakemuksissa esille Hankkeiden tiivis kytkeytyminen maakuntaohjelman tavoitteisiin Ohjelman tavoitteisiin vastaaminen (myös horisontaalisiin tavoitteisiin: sukupuolten tasa-arvo, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus) Kehitettävän toiminnan uutuus- ja lisäarvo Konkreettiset toimenpiteet ja tulokset Tavoitteiden toteutumisen konkreettinen mitattavuus Miten toiminta jatkuu hankkeen jälkeen

21 EU-rahoituksen mahdollisuudet Pohjois-Savossa 2014–2020
IISALMI tiistaina klo 9.00–14.30, Kulttuurikeskus VARKAUS keskiviikkona klo 9.00–14.30, Scandic Oscar Varkaus KUOPIO torstaina klo 9.00–14.30, Hotelli Iso-Valkeinen

22 OHJELMASSA OHJELMA: www.pohjois-savo.fi/startti2020
Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 keskeinen sisältö ja rahoitus EAKR-kehittämisrahoitus EAKR-yritysrahoitus ESR-rahoituksella rahoitettava toiminta Horisontti 2020-ohjelma Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014–2020 EU:n alueiden väliset ohjelmat ja Venäjä-yhteistyöohjelmat Ohjeita rahoituksen hakemiseen – mikä muuttuu OHJELMA: ILMOITTAUTUMINEN: mennessä, Kuopion tilaisuuteen mennessä

23 >Rakennerahastokausi 2014-2020
Kiitos! Lisätietoa: >Rakennerahastokausi


Lataa ppt "Rakennerahastorahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google