Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"— Esityksen transkriptio:

1 Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
Etelä-Savon infotilaisuus Mikkeli Juha Pulliainen

2 Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen
Partnerskaps-överenskom-melse Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Entreprenörskap och kompetens Strukturfondsprogram på Åland Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma Sitoumus Suomen ja Euroopan komission välillä EU:n yhteisten tavoitteiden (älykäs, kestävä ja osallistava kasvu) saavuttamiseksi – alueelliset haasteet ja erityispiirteet huomion ottaen

3 Haasteita, joita ohjelmalla olisi ratkaistava 1
Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky ja kasvuyritysten vähäinen määrä Tutkimus- ja innovaatioperustan laajentaminen Pk-yritysten heikompi kilpailukyky Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyvä ympäristön laatu Korkea energiakulutus ja isot kasvihuonepäästöt

4 Haasteita, joita ohjelmalla olisi ratkaistava 2
Työikäisen väestön väheneminen, ikääntymisen tai poismuuton seurauksena Työttömyys, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät Muuttuvat osaamistarpeet ja joustavat siirtymät koulutus- ja työurilla Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen Hyvinvointi- ja terveyserojen sekä eriarvoisuuden kasvu

5 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (käyvin hinnoin)
EU M€ Kansallinen M€ Yhteensä M€ EU M€ Kansallinen M€ Yhteensä M€

6 Rahoituksenjako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 60,5 % Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 39,5 %

7 Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö)
Valtakunnalliset teemat EAKR 10 % n. 13,3 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) ESR 25 % n. 35,5 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) Alueiden rahoitus* (pl. valtakunnalliset teemat ja tekninen tuki) Itä- ja Pohjois-Suomi 70,61% n. 221 milj. euroa/v. (EU + kansallinen) Etelä- ja Länsi-Suomi ,94 % n. 91 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) Ahvenanmaa 0,45 % n. 1,4 milj. euroa/v (EU+ kansallinen) *) Kestävän kaupunkikehittämisen (5 %:ia EAKR:stä) rahoitus otetaan IP- ja ELSA-osuuksista alueen verkostossa mukana olevien kaupunkiseutujen lukumäärän suhteessa.

8 Kestävää kasvua ja työtä 2014 – Suomen rakenne- rahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet (1) 1. Pk-yritysten kilpailukyky ( EAKR 328 milj. €) Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa) 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj. €) Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Vähähiilisen talouden edistämiseen 25% = n. 190 milj. € EAKR

9 Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakenne- rahasto-ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet (2) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj. €) Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €) Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 6. Tekninen tuki (EAKR 39 milj. €)

10 Hankehaut Ensimmäisen hakukierroksen teemat hyväksytään keväällä MYR:ssä Melko varovaisesti liikkeelle: ”pajatsoa” ei aiota tyhjentää kerralla Haku alkaa todennäköisesti 5.5., EURAn pitäisi olla silloin valmis hakemusten jättämiselle Haku päättynee 31.8., MYR:n päätös tarvitaan. Pyritään valtakunnallisesti samankaltaiseen aloitukseen Ensimmäiset päätökset loppusyksystä; pyritään 90 päivän mediaaniarvoon käsittelyajoissa Seuraavat hakukierrokset mietinnässä (ajankohta, teemat)

11 Hankkeiden sisällöstä ja niiden rahoituskäsittelystä
Keskimäärin nykyistä pienempiä ja lyhyempiä hankkeita (rahoituksen riittävyys) Selkeästi fokusoidumpia hankkeita, joiden kohderyhmä ja vaikuttavuustavoite on jo hankkeen alussa hyvin tiedossa (Huom. ns. suoritusvaraus ohjelmassa) Kilpailu rahoituksesta kiristynee, hakemuksia tulee Etelä-Savon ulkopuolelta joissakin hakuteemoissa todennäköisesti nykyistä enemmän Hankkeiden valinta tapahtuu MYR:ssä ja sen elimissä, päätöksenteko RR-ELYssä ja mahdollisesti ns. koordinoivassa maakuntaliitossa

12 Rahoitusosuudet EU-rahan julkisen rahoituksen vastinpari jakautuu ohjel-massa niin, että valtion osuus on 75 % ja kuntien 25 % Koska joissakin tukimuodoissa (esim. yritystuet, työllisyyspoliittiset toimet) ei kuntien rahoitusta juuri ole, muissa hanketyypeissä tarvitaan kuntarahaa enemmän Hankkeen rahoitusjakauma (kuntaraha, osallistumis-maksut ja muu yksityinen rahoitus) pitää olla selvillä jo hakemuksen käsittelyvaiheessa Toteuttajaorganisaation laskennallista rahoitusta ei enää hyväksytä

13 Uudet kustannusmallit
Ns. flat rate –malli lähtökohtaisesti käytössä lähes kaikissa hankkeissa Muut kustannusmallit vain erityisestä syystä Ns. lump sum –mallin raja nousee €:oon, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien hankkeiden budjetti on !

14 Myöntövaltuudet Etelä-Savossa (milj. €)
keskim keskim. EAKR: 14, ESR: 5,7 9,5 8

15 Vuoden 2014 myöntövaltuudet toimintalinjoittain
milj. € TL 1 (EAKR): 6,2 TL 2 (EAKR): ,1 TL 3 (ESR): ,7 TL 4 (ESR): ,9 TL5 (ESR): ,1

16 Valtakunnalliset teemat 1
EAKR: Osaamis- ja innovaatioverkostot alueiden älykkään erikoistumisen tukena (Tekes) ESR: Työvoiman liikkuvuus Euroopassa – EURES (TEM/ELY) Nuorisotakuu (OKM/TEM/ELY) Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen (TEM/ELY) Kotona Suomessa (OKM/TEM/ELY) Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille (TEM/ELY)

17 Valtakunnalliset teemat 2
Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä (TEM/ELY) Työterveys- ja turvallisuusinnovaatiot työn, työolojen, terveyden ja työkyvyn edistäjinä (STM) Sukupuolten tasa-arvoa työelämää (STM) Osuvaa osaamista (OKM/ELY) Osallistavaa osaamista (OKM/ELY) Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen (OKM/ELY) Luovaa osaamista (OKM/ELY)

18 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla
Toimet kohdistuvat erityisesti niille alueille, joilla ei toteuteta maaseutu- ja kalatalousrahastosta rahoitettua yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (Leader). Toiminta kohdistuu siten ensisijaisesti isoihin kaupunkeihin ja yli asukkaan kuntien keskusta-alueille. Toiminnan muodot voivat vaihdella, mutta yhteisenä piirteenä on omaehtoinen, alhaalta ylös suuntautuva, kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittämistoiminta. Toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan, jonka päätavoitteina ovat työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen. •Kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla liittyvät kunnat osallistuvat hankkeiden toimintaan omalla rahoituksellaan.


Lataa ppt "Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google