Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asuntosektorin näkymiä ja tarpeita -erityisesti uuden hallitusohjelman valossa Ylijohtaja Hannu Rossilahti Valtion asuntorahasto Taloyhtiö 2007 –seminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asuntosektorin näkymiä ja tarpeita -erityisesti uuden hallitusohjelman valossa Ylijohtaja Hannu Rossilahti Valtion asuntorahasto Taloyhtiö 2007 –seminaari."— Esityksen transkriptio:

1 Asuntosektorin näkymiä ja tarpeita -erityisesti uuden hallitusohjelman valossa Ylijohtaja Hannu Rossilahti Valtion asuntorahasto Taloyhtiö 2007 –seminaari 26.4.2007 Wanha satama, Helsinki

2 Tontti- ja asuntotarjonnan edistäminen • Valtion asuntotuotantoon sopivia maita myydään kunnille kohtuuhinnalla tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen • Laaditaan toimenpideohjelma valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken kohtuuhintaisen tonttitarjonnan lisäämiseksi • Infra-avustuksia myönnetään huomioiden kuntien välisen yhteistyön tiivistyminen asumisessa ja maapolitiikassa • Nopeutetaan kaavoitusprosesseja ja arvioidaan valitusjärjestelmiä • Edistetään kaavoitus- ja maapoliittisten keinojen monipuolista käyttöä kunnissa

3 Korjausrakentamisen edistäminen •Korjaus- ja energia-avustuksilla tuetaan erityisesti: –asuintalojen hissien rakentamista ja korjaamista –vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista kotona asumisen mahdollistamiseksi –asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamista –energia-avustuksia kohdennetaan mm. pientalojen lämmitystapamuutoksiin sekä asuinkiinteistöjen energiatalouden parantamista selvittäviin kuntoarvioihin ja energiatehokkuutta parantaviin investointeihin •Asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjaamisessa korkotukilainan osuutta nostetaan •Toteutetaan Valtion asuntorahaston toimesta korjausrakentamisen koerakentamisohjelma ja kehitetään alueellista korjaus- ja energianeuvontaa •Korjausrakentamisstrategiasta tehdään valtioneuvoston periaatepäätös, jossa määritellään tavoitteet ja valtion panostus

4 Sosiaalisen asuminen ja vuokra- asuntotuotannon edistäminen •Sosiaalisen asuntotuotannon edellytyksiä parannetaan mm. poistamalla asukasvalinnan tulorajat, lisäksi kehitetään asukasvalintaan liittyvää tarveharkintaa •Erityisryhmien investointiavustuksien myöntämistä jatketaan painopisteen ollessa vanhusten asumisessa, selvitetään tukien käyttöalueen laajentamista palveluasumisessa •Investointiavustuksen tukiprosentteja korotetaan pitkäaikaisasunnottomien (50 %:iin) sekä opiskelijoiden ja vammaisasuntojen osalta •Aravalainoituksesta luovutaan •Vähenevän asuntokysynnän alueiden avustus- ja akordijärjestelmiä jatketaan ja kehitetään •Selvitetään kiinteistörahastolainsäädäntöä ja uudistetaan osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen verotus siten, että rahastojen kilpailukyky turvataan sijoituksien ohjaamiseksi mm. vuokra- asuntomarkkinoille Suomessa

5 Kehittämis- ja uudistushankkeita •Käynnistetään poikkihallinnollinen ohjelma lähiömäisten asuinalueiden viihtyvyyden parantamiseksi, erityisesti pyritään aktivoimaan paikallista kehittämistyötä •Yleinen asumistukijärjestelmä uudistetaan •Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen tarpeet selvitetään ja koulutusta lisätään tarpeen mukaan •Matalaenergiarakentamista edistetään mm. rakentamismääräyksiä tarkistamalla •Arvioidaan tarve kehittää rakennusvalvontaa ja rakentamismääräyksiä yhtenäisten tulkintojen, rakentamisen laadun ja kestävän kehityksen varmistamiseksi

6 •Hallitusohjelma: Vuonna 2008 aloittavan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintaedellytyksiä parannetaan osoittamalla sille resursseja asumisen kehittämishankkeisiin •Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtäviksi on sitä koskevassa laissa määritelty: 1.huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion tuen sekä asumiseen liittyvien valtion avustusten ja takausten toimeenpanosta 2.ohjata ja valvoa arava- ja korkotukilainoitetun asuntokannan käyttöä sekä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa huolehtia asunto- ja lainakantaan liittyvien valtion riskien hallinnasta 3.hoitaa asumista ja asuntomarkkinoita koskevia asiantuntijatehtäviä ja tietopalveluja sekä niihin liittyviä selvityksiä •Lisäksi asetuksessa keskuksen tehtäviksi on määritelty: 1.kehittää valtion tukemaa asuntojen rakentamista ja korjaamista 2.edistää asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä ja hoitoa 3.tukea asuinalueiden ja elinympäristön laadun parantamista 4.edistää asumiseen liittyvää kehittämistoimintaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

7 Asuntopoliittinen ohjelma •Laaditaan vuoden 2007 loppuun mennessä •Tarkentaa hallituskauden asuntopoliittiset toimenpiteet ja niiden rahoituksen •Ohjelmassa kiinnitetään erityishuomiota asuntopolitiikan ongelmakohtiin kuten vuokra- asuntotarjonnan riittävyyteen ja tonttipulaan •Osana ohjelmaa laaditaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

8 Kiitos!


Lataa ppt "Asuntosektorin näkymiä ja tarpeita -erityisesti uuden hallitusohjelman valossa Ylijohtaja Hannu Rossilahti Valtion asuntorahasto Taloyhtiö 2007 –seminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google