Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Copyright © Tekes Kemian alan pk-yritykset Tekesin aktivointiprojekti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Copyright © Tekes Kemian alan pk-yritykset Tekesin aktivointiprojekti."— Esityksen transkriptio:

1 Copyright © Tekes Kemian alan pk-yritykset Tekesin aktivointiprojekti

2 Copyright © Tekes Kemianteollisuuden pk-yritysten aktivointihanke Tavoite on alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioaktiivisuuden nosto, jotta yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusien tuotteiden, palvelujen ja verkostojen kautta  Kemianteollisuus on maamme toiseksi suurin työllistäjä •Kansainvälinen kilpailu, kasvavien markkinoiden keskittyminen muualle ja tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin on suuri uhka. •Alan toimintakenttä on hajautunut ja yritykset toimivat alueellisesti usein ilman että ne hyödyntävät verkostoja. •Kemianyritysten oma asemointi arvoverkkorakenteissa on monesti epäselvä. •Vientiyrityksiä on Suomessa vähän, pk-yrityksillä on yhteistyön kautta mahdollisuuksia myös kansainväliseen toimintaan

3 Copyright © Tekes Mihin rahoitusta voi saada? Uusi tuote tai palvelu ei yksinään riitä, koko yrityksen on kehityttävä. Rakenna oma kasvupolkusi ideasta kehittyvään liiketoimintaan yhdistelemällä projektiisi seuraavia kehittämisalueita. •Asiakkaat ja markkinat : selvitä asiakkaasi tarpeet, markkinatilanne ja kansainväliset markkinat •Liiketoimintamalli ja strategia: suunnittele menestyksekäs liiketoimintamalli tai kansainvälistymisen ja kasvun strategia •Tuotteet, palvelut ja tuotanto: paranna kilpailukykyäsi tutkimus- ja kehitystyöllä •Johtaminen ja henkilöstö: kasvata kyvykäs organisaatio, joka tukee yrityksen uudistumista ja kasvua

4 Copyright © Tekes Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta •tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken kokoisille yrityksille −avustusta ja lainaa •innovaatiopalveluiden hankintaan pk-yrityksille −avustusta rajattuihin ostopalveluihin •liiketoiminnan käynnistämiseen nuorille innovatiivisille pienille yrityksille −avustusta (ja lainaa) yrityksen kokonaisrahoitukseksi

5 Copyright © Tekes Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja projektin välilliset vaikutukset muissa yrityksissä. Tärkeitä arviointikohteita ovat •tavoiteltava liiketoiminta •kehitettävä innovaatio tai osaaminen •käytettävät resurssit •kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö •edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät •Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön vaikutus Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja palvelu- tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Tekesin asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavaa liiketoimintaa ja yritystä kokonaisuutena.

6 Copyright © Tekes Rahoitus tutkimus- ja kehitysprojekteihin  Avustuksia ja lainoja haasteellisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin kaiken kokoisille Suomessa rekisteröidyille ja toimiville yrityksille ja muille yhteisöille  Rahoitustason ja -muodon määräytymisessä ratkaisevaa on projektin tutkimuksellisuus (markkinaetäisyys) ja haastavuus •tutkimuksellisella työllä tarkoitetaan sitä osaa projektista, jossa vasta luodaan uutta tietoa ja osaamista valmiuksien hankkimiseksi kehitystyölle •projektin haasteellisuus arvioidaan kuuden portaan asteikolla: ei haastetta, uutuusarvoa vain hakijalle, uutuusarvoa verkostolle/alueelle, kansallista huipputasoa, vaativaa kansainvälistä tasoa, kansainvälistä huipputasoa  Lisäksi rahoitukseen vaikuttavat yrityksen kokoluokka ja projektissa tehtävä yhteistyö  Merkittävät projektin aikana syntyneet tulot vähentävät hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia •merkittäviksi voidaan katsoa tulot, jotka ylittävät 20 % projektin kokonaiskustannuksista

7 Copyright © Tekes Haastavuus, uutuusarvo ja tutkimuksellisuus vaikuttavat t&k-projektien rahoitukseen Tutkimuksellisuus lisääntyy Haastavuus ja uutuusarvo kasvavat Kansainvälinen huipputaso Uutuusarvoa verkostolle tai alueelle Vaativa kansain- välinen taso Kansallinen huipputaso Avustus tai avustuksen ja lainan yhdistelmä Avustus Laina

8 Copyright © Tekes Työorganisaatioiden kehittäminen Pienten ja keskisuurten yritysten t&k- projektien rahoitus Tutkimukselliset ja haastavat t&k-projektit •vähintään 60 % tutkimusta •haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Todelliset kansainväliset yhteishankkeet ja valmistelu •vähintään 40 % tutkimusta •haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi •uutuusarvoa vähintään verkostolle tai alueelle 50 50 tai 70 50 Avustus % Laina % Enimmäisrahoitus ja sen edellytykset 35/50 Projektien valmistelu ja esiselvitykset Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palvelujen t&k-projektit •haastavuudeltaan vähintään uutuusarvoa verkostolle tai alueelle 65 35 25 70 25 tai ja

9 Copyright © Tekes Rahoitus t&k-projekteihin  Avustukset •Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan •Projektisuunnitelmaa noudatettava ja tuloksia pyrittävä hyödyntämään suunnitellulla tavalla •Projektin kohteena olleen liiketoiminnan merkittävät muutokset on ilmoitettava Tekesille 5 vuoden ajan hankkeen päättymisestä; takaisinperinnän mahdollisuus  Lainat markkinaläheisiin kehitysprojekteihin •Korko 3 % alle peruskoron, vähintään 1 %, yleensä laina myönnetään vakuutta vaatimatta •Vapaavuodet, perimättäjättö

10 Copyright © Tekes De-minimis -rahoitus  De-minimis innovaatiotoimintaa käynnistävälle pk-yritykselle •kustannusarvio max. 200 000 €, de-minimis*, A 35 - 50 %. •Voidaan hyväksyä laajempi kustannuspohja ja hyvän taloudenpidon seurauksena prosessi on nopeutettu •Projektin mahdolliset tulot eivät vähennä hyväksyttäviä kustannuksia •Myös työorganisaatioiden kehittämiseen

11 Copyright © Tekes Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan  Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan •kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista t&k- ja innovaatiotoiminnan tueksi ja kohdistuu ostopalveluihin, enintään 75% hyväksytyistä ostopalveluista −nopeuttamaan innovaation kaupallistamista −tukemaan kansainvälistymistä −vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä −nostamaan yrityksen osaamisen tasoa −tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin •Rahoitusta myönnetään pk-yrityksille, jotka pyrkivät innovaatiotoiminnan kautta uudistumaan ja joiden liikeidealla on kilpailuetua ja uutuusarvoa. •Rahoitusta ei ole tarkoitettu muuhun kuin innovaatiotoimintaan kohdistuvien palveluiden hankkimiseen •yrityksen tulee olla potentiaalinen Tekesin t&k-asiakas

12 Copyright © Tekes Nuori innovatiivinen kasvuyritys Kolmivaiheinen rahoituspolku Yrityksen ikä max. 5-5,5v projektin alkaessa Pk-yritys koko rahoituksen ajan ( henkilöstö < 50, liikevaihto tai taseen loppusumma max.10 M€) Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä 8 vuotta Yrityksen t&k-toimintaan 15%-25% kustannuksista yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä Rahoitusta ei myönnetä tytäryhtiöille Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet uskottavia

13 Copyright © Tekes Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset – rahoitusmalli NOPEA KASVU 10–20 yritystä KASVUN EDELLYTYKSET 40–50 yritystä Arviointi- paneeli Esivaihe Enintään 250 000 euroa, 75 % (+25 % kehitysalueilla) Enintään 750 000 euroa, 75 % (+25 % kehitysalueilla) Väliarviointi Vaihe 1 Vaihe 2 LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU 100–150 yritystä (Väliarviointi) Enintään 50 000 euroa (75 % de minimis -avustus) *

14 Copyright © Tekes Palveluiden kehittäminen: Tokmanni Oy  Tokmanni konseptoi vuonna 2007 aloitetussa hankkeessa eri myymäläketjujensa toimintaprosessit. Niin palvelu-, tuote- kuin myymäläkonseptit mallinnettiin projektissa.  Prosessien yhtenäistäminen pienentää kustannuksia, säästää henkilöstön voimavaroja sekä vähentää hävikkiä, valituksia ja palautuksia  Tekesin rahoitus mahdollisti perusteellisen asiakastutkimuksen ja nopeutti kehityshankkeiden käynnistämistä  Jatkossa konseptoinnin avulla monistetaan uudet myymälät, analysoidaan markkinatilanne, kilpailijakenttä ja paikkakunnan tilanne.  Lisätietoa: www.tekes.fi/serve ja www.tokmanni.fiwww.tekes.fi/servewww.tokmanni.fi

15 Copyright © Tekes Työelämän kehittäminen: Lumene Oy  Lumene Oy:n uusi strategia: tuotantokeskeisestä asiakaslähtöiseksi  Haastava lähtötilanne yt-neuvotteluiden jälkeen, ”ajoitus oli täydellinen”  Koko henkilöstö osallistui: ymmärrys toimialaa kohtaan lisääntyi  Toimintatavat yhtenäistettiin strategian mukaiseksi ”Arjen työ on helpottunut”  Monipuoliset kehittämismenetelmät, mm. prosessisimulaatio, työpajat, areenat  Sisäistä viestintää tehostettiin: kuukausittaiset infotilaisuudet  Hienot tulokset: työtyytyväisyyskyselyssä näkyi mm. ilmapiirin ja esimiestyön paraneminen, lisäksi tuloskunto koheni ja pystyttiin maksamaan tulospalkkioita  www.tekes.fi/info/tyke www.tekes.fi/info/tyke

16 Copyright © Tekes Kiitos! Ota yhteyttä Tekesin asiantuntijoihin Pasilassa tai ELY-keskuksissa. inkeri.huttu@tekes.fi


Lataa ppt "Copyright © Tekes Kemian alan pk-yritykset Tekesin aktivointiprojekti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google