Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsänomistajan talvipäivä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsänomistajan talvipäivä"— Esityksen transkriptio:

1 Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008
Metsäverotus Metsänomistajan talvipäivä Johtaja Timo Sipilä/ MTK

2 Perintö- ja lahjaverotus 1.1.2008 alkaen
Perintö- ja lahjaveroasteikon alarajat eriytetty. Vuoden 2008 alusta lähtien perintöveroasteikon alaraja 20 000 euroa ja lahjaveroasteikon alaraja euroa kummankin asteikon alaraja ennen lain muutosta 3400 euroa. Verovapaa koti-irtaimisto 4 000 euroa (ennen lain muutosta euroa).

3 Perintöverotuksessa sovellettavat veroluokat
I veroluokka: perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu avustus; sekä II veroluokka: muut sukulaiset ja vieraat Sovelletaan vastaavasti myös lahjaverotukseen.

4 Perintö- ja lahjaverouudistuksen 2
Perintö- ja lahjaverouudistuksen 2. osa: Yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten verovapaus Hallitusohjelman mukaan: ”Perheyrittäjyyden edistämiseksi poistetaan perintö- ja lahjaverotus kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta. Huojennus kohdistuu vain aitoon yritys- ja maataloustoiminnan tuotannolliseen toimintaan liittyvään omaisuuteen, muuttamatta maatalouden jatkajan huojennuksen osalta soveltamiskohteita.”

5 Perintö- ja lahjaverouudistuksen 2
Perintö- ja lahjaverouudistuksen 2. osa: Yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus Perintö- ja lahjaverouudistuksen ydin on siis yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten vapauttaminen kokonaan perintö- ja lahjaverotuksesta. Tätä koskeva esitys on luvattu antaa eduskunnalle vasta ensi vuoden helmikuussa. Lakimuutoksen voimaantuloa on suunniteltu kesäkuulle Muutos tulisi säätää siten, että verovelvollisen vaatimuksesta sitä sovellettaisiin takautuvasti vuoden 2008 alusta lähtien.

6 Puun myyntitulon verotus
Verotetaan tuloverolain mukaisen pääomatulolajin osana 28 % mukaan Pääomatulosta saa vähentää rajoituksetta pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot Pääomatulolajin nettotulo lasketaan kokonaisuutena eikä tulolajin sisällä kiinnitetä huomiota mihin pääomatuloon tietty tulonhankkimismeno kohdistuu

7 Metsätalouden pääomatulon rakenne
Pystykaupasta Hankintakaupasta tukit, kuitupuu, halot, pilke eli klapit vähennettynä hankintatyön arvo Kiinteistön luovutuksen yhteydessä pidätetty hakkuuoikeuden arvo Metsästä saatu vakuutuskorvaus Yksityistalouden käyttöön otetun puutavaran kantoraha-arvo, kun kyse henkilökohtaisessa käytössä olevien rakennusten materiaalista Toisen tulolähteen käyttöön otettu puun kantoraha-arvo Hakkuuoikeuden vastikkeeton luovutus ilman maapohjaa (kantoraha-arvo)

8 Vähennykset Metsätalouden pääomatulon hankkimisesta johtuvat kustannukset Mm. metsätaloudessa työskennelleiden rahana maksetut palkat Ei oma työ Perheenjäsenen palkat (ei alle 14 v.) Metsänhoitotoimista Metsäteiden rakentamis- ja kunnossapito Metsän ojitus Metsätalouden koneiden ja kaluston hankintamenot Metsänhoitomaksut Metsänvakuutusmaksut Metsätaloussuunnittelusta aiheutuvat kustannukset Metsätaloudesta johtuneet korot

9 Ei vähennyksiä … siltä osin kuin saatu kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla verovapaata avustusta tai muuta korvausta

10 Menojen vähentäminen Lähtökohtaisesti menojen maksuvuonna (kassaperiaate) Koneet, kalusto ja laitteet, joiden käyttöikä max 3 v.  maksuvuosi Metsäojien ja teiden kunnossapito  maksuvuosi Poistomenettely enintään 25 % menojäännöspoisto koneet ja kalusto, jonka käyttöikä yli 3 v. enintään 10 % menojäännöspoisto suurin osa rakennusmenoista enintään 15 % menojäännöspoisto pysyvien metsäteiden rakentamis- ja perusparannusmenoista enintään 15 % menojäännöspoisto metsän uudistus- ja kunnostusojituksista

11 Metsätalouden matkakulut
Auto vain poikkeuksellisesti metsätalouden kalustossa Ajokilometrit selvitettävä Metsätalouden osuus auton kuluista ja poistoista vähennetään metsätalouden tulosta Jos ei todellisia kuluja ole esitetty, hyväksytään metsätalouden ajoista 0,22 €/ km

12 Metsätalouden harjoittajan päiväraha
Tilapäisestä työmatkasta (yli 15 km) aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset Ei metsätilallisen metsätiloilleen tekemät matkat Selvitys muistiinpanoihin Vähennykset yhtenäistämisohjeen mukaan yli 6 h  11,00 € yli 10 h  20,00 €

13 Alijäämähyvitys Jos pääomatulonhankkimismenot ylittävät pääomatulot yhteensä alijäämä alijäämähyvitys Ansiotulonverosta vähennetään alijäämähyvityksenä 28 % alijäämästä Alijäämähyvityksen max € Yksi alaikäinen elätettävä lapsi lisää 400 € Kaksi tai useampi alaikäinen elätettävä lapsi lisää 2 x 400 €

14 Pääomatulolajin tappio
Jos alijäämähyvitys ei ole riittävän suuri, syntyy pääomatulolajin tappio Esim. yksinäisellä verovelvollisella alijäämä on yli 5000 € Vähentämättä jäävä alijäämä vahvistetaan pääomatulon tappioksi Sen saa vähentää pääomatuloista, ei alijäämähyvityksenä, seuraavan kymmenen vuoden aikana

15 Metsävähennys Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus voivat tehdä metsävähennyksen Metsätalouden pääomatulosta Maatilana pidettävä kiinteistö Omistusaikana oikeus vähentää 50 % tai sen jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenosta metsävähennys saa olla enintään 40 % verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saaman metsätalouden pääomatulon määrästä oltava vähintään kuitenkin 1500 € Pinta-alaperusteisen metsän osalta metsävähennys on ”uinuva”

16 Hankintameno = ostohinta lainhuudatuskulut varainsiirtovero
kaupantekokulut lohkomiskulut

17 Esimerkki metsävähennyksestä
Metsän A hankintameno Metsävähennys 50 % Metsätalouden pääomatulo metsästä A vuonna X Metsävähennys 40 % Metsävähennystä myöhempään käyttöön

18 Menovaraus Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus voivat tehdä menovarauksen Menovaraus voi olla enintään 15 % metsätalouden pääomatulon määrästä, josta on vähennetty verovelvollisen verovuonna tekemän metsävähennyksen määrä Menovaraus on tuloutettava Oulun ja Lapin läänissä 6 seuraavan vuoden aikana Muualla 4 seuraavan vuoden aikana Menovarauksen saa käyttää mihin tahansa metsätalouden pääomatulojen hankkimisesta aiheutuneiden menojen, ei kuitenkaan metsävähennyksen kattamiseen

19 Tuhovaraus Metsätuhon perusteella saatu vakuutus- tai vahingonkorvaus
Korvauksesta saadaan 4 tai 6 vuodeksi menovarauksen tekemisestä jättää tulouttamatta määrä joka tarvitaan tuhoutuneen metsän uudistamiseen

20 Vähennysten siirtyminen
Siirtyy vain vastikkeettomissa saannoissa seuraavalle omistajalle Puun myyntitulon verotus Metsävähennys/ oikeus tehdä edeltäjältä käyttämättä jäänyt metsävähennys Pinta-alaverotus mm: uudistamis- ja taimikkovähennys metsämaan ojitusmenot metsätien rakentamismenot Jos tilan omistusoikeus siirtyy vastikkeellisesti, eivät metsämaan edellisen omistajan suorittamiin menoihin perustuvat vähennykset siirry seuraavan omistajan vähennettäväksi

21 Muistiinpanovelvollisuus
Puunmyyntitulon verotuksessa olevan, ei kirjanpitovelvollisen, on tehtävä muistiinpanot tuloista saaduista tuista menoista alv-osuuksista + liitettävä tositteet Juokseva numerointi sivuilla Säilytettävä 6 v. verovuoden päättymisestä


Lataa ppt "Metsänomistajan talvipäivä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google