Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riskit ja niiden hallinta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riskit ja niiden hallinta"— Esityksen transkriptio:

1 Riskit ja niiden hallinta
Pekka Pirilä Teknillinen korkeakoulu

2 Riskit sähkökaupassa Markkinariskit hintariskit volyymiriskit
saatavuusriskit Teknilliset riskit Riskinhallinnan virheet malliriskit inhimilliset virheet

3 Riskin kohde Toiminnan kannattavuus
toiminnan jatkamismahdollisuus (konkurssi) luottokelpoisuus Toimintavolyymi tulevaisuuden skaalaedut uskottavuus markkinoilla Sijoitetun pääoman arvo 'shareholder value' rahoituksen hankkimismahdollisuudet asema ajatellen yrityskauppoja ja fuusioita

4 Riskin syntyminen Kaikkeen taloudelliseen sitoutumiseen liittyy riski
Myyntisopimus sitoutuminen myymään kiinteä tai ostajan määräämä energiamäärä hinnalla, joka ei automaattisesti vastaa hankintakustannuksia Hankintasopimus sitoutuminen ostamaan kiinteä energiamäärä kiinteällä tai indeksisidonnaisella hinnalla Investointi energianhankintaan tai kulutukseen

5 Riskit ja yritystoiminta
Yritystoimintaa ei voi harjoittaa ilman riskinottoa Mahdolliset perusstrategiat riskien minimointi kustannukset otettava kuitenkin huomioon sopii useimmille energiayrityksille optimaalisen riskitason tavoittelu liittyy erityisesti trading-toimintaan

6 Riski ja sen eliminoiminen sähkön myynnissä
Kiinteähintaiset, kiinteämääräiset myyntisopimukset Hintariski hankintahinnan (kustannuksen) suhteen volyymi x (kannattava hinta - toteutuva hinta) eliminoitavissa täysin samanpituisilla fyysisillä tai finanssisopimuksilla (futuurit, forwardit) Saatavuusriskit mahdollinen poikkeustilanteessa, eliminoita-vissa fyysisillä sopimuksilla tai omalla tuotannolla

7 Riski ja sen eliminoiminen sähkön myynnissä
Kiinteähintaiset, määrältään avoimet myyntisopimukset Hintariski hankintahinnan (kustannuksen) suhteen toteut. volyymi x (kannattava hinta - toteut. hinta) eliminoitavissa osittain samanpituisilla fyysisillä tai finanssisopimuksilla (futuurit, forwardit) Jos määrä voi vaihdella voimakkaasti, edellyttää riskin eliminointi optioiden käyttöä esimerkiksi tilanne, jossa asiakkaalla mahdollisuus muiden toimittajien tai oman tuotannon käyttöön ongelmallinen

8 Riski ja sen eliminoiminen sähkön myynnissä
Vaihtuvahintaiset myyntisopimukset Hintariski olemassa, jos myyntihinnan määräävä sääntö ei noudata tarkoin hankintakustannuksia Viiveet uuden hinnan soveltamisessa synnyttävät riskin nopeissa hinnanmuutoksissa

9 Riski ja sen eliminoiminen sähkön myynnissä
Toistaiseksi voimassa olevat myyntisopimukset Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus myyntihinnan muuttamiseen, mutta riskejä synnyttävät mm. viiveet hintamuutosten voimaan saattamisessa kilpailutilanteesta aiheutuvat esteet hintamuutoksille

10 Riski ja sen eliminoiminen sähkön myynnissä
Sitovuudeltaan epäsymmetriset sopimukset määrällisesti avoimet sopimukset, joissa ostaja voi aktiivisesti vaikuttaa määrään epäsymmetriset irtisanomisehdot ilman riittäviä hinnanmuutosoikeuksia Epäsymmetrisiin sopimuksiin liittyvien riskien tarkka eliminointi edellyttää epäsymmetrisiä suojauskeinoja - optioita

11 Reaali-investointien riskit
Reaali-investoinnit esimerkiksi tuotantoon edustavat pitkäaikaista sitoutumista Riskien täydellinen eliminointi ei yleensä realistinen vaihtoehto edellyttäisi pitkäaikaisia kiinteähintaisia myyntisopimuksia, jotka kattavat 100 % investointikustannuksista

12 Riskitason optimointi
Monille yrityksille minimointi tuottaa likimäärin optimin Optimoinnin perusteena estimoitu tuotto-riski -käyrä (seuraavat kalvot) yrityksen riskinsietokyky Optimoinnin tulos: yrityksen riskistrategia kirjataan riskikäsikirjaan Toteutus riskikäsikirjaa soveltava kvantitatiivinen riskinhallinta

13 Riskin ja tuoton yhteys pääomamarkkinoilla CAP-mallin mukaan
odotettu tuotto %/vuosi markkinaportfolion tuotto riskitön sijoitus systemaattinen riski (beeta) 1

14 Riskitason optimointi
Tuoton ja riskin yhteys pääomamarkkinoilla trading-toiminnan kannattavuuden keskeisenä perustana on tuottoa lisäävän systemaattisen riskin ottaminen markkinanäkemyksen käyttö ja tehokas virheetön toiminta ovat täydentäviä tekijöitä kaikki toimijat pääosin yhtä mieltä systemaattisesta riskistä tilastollisten analyysien mukaisesti riskit noudattavat likimäärin normaalijakaumaa

15 Riskitason optimointi
Tuoton ja riskin yhteys sähkömarkkinoilla kannattavuuden keskeisenä perustana tehokas virheetön toiminta markkinanäkemyksen käyttö ja sen edellyttämä riskin otto ovat täydentäviä tekijöitä tilastolliset analyysit eivät riitä luomaan toimijoiden yhteistä näkemystä systemaattisesta riskistä vain pienen osan riskeistä voidaan olettaa noudattavan normaalijakaumaa

16 Riskienhallinnan käytäntö
Riskien tunnistus ja määritys välttämätöntä sekä pyrittäessä riskien minimointiin että pyrittäessä riskitason optimointiin määrättävä riskeihin vaikuttavien tekijöiden korrelaatiot liittyy välittömästi operatiiviseen salkunhallintaan yrityiskohtaista tietoa kerääminen edellyttää yrityksen sekä sen toimintaympäristön tarkkaa tuntemista tietojen ajantasaisuus olennaista

17 Riskienhallinnan käytäntö
Riskitason mittaaminen ei tarpeen operatiivisessa toiminnassa, kun riskitasoa minimoidaan tällöinkin tarpeen oman pääoman tarpeen arvioimiseksi olennainen, kun optimoidaan suunnitelmallisen riskinoton tasoa todennäköisyysperusteiset riskitason mittarit mahdollista soveltaa VaR-mallin ideoita, mutta todennäköisyysjakaumat on luotava eri tavalla

18 Riskienhallinnan käytäntö
Hintojen epävarmuuden arviointi ratkaiseva tekijä salkun riskitason arvioinnissa lyhyellä aikavälillä (muutama viikko) voidaan perustaa tilastolliseen markkinahistorian analyysiin esim. VaR toimii vähäisin muutoksin aikavälin kasvaessa sähkömarkkinoiden fundamentit ratkaisevia tuotantokustannukset, kysyntä-tarjontatilanne, altaiden tilanne, sateisuusvaihtelut jne.

19 Riskienhallinnan käytäntö
Todennäköisyyspohjainen riskinhallinta tehdään oletus riippumattomista satunnaistekijöistä laaditaan malli näiden tekijöiden ja salkun kannattavuuteen välittömästi vaikuttavien tekijöiden yhteyksistä estimoidaan riippumattomien satunnaistekijöiden todennäköisyysjakaumat lasketaan kannattavuuden todennäköisyysjakauma tulokset ilmaistaan esim. VaR-tasoina (Value at Risk)

20 Riskienhallinnan käytäntö
VaR finanssimarkkinoilla VaR (Value at Risk) ilmaisee, kuinka paljon voidaan menettää omaisuuden arvosta annetulla toden-näköisyydellä (yleensä 1 % tai 5 %) perustuu useimmiten oletukseen, että arvot noudat-tavat normaalijakautumia ja korreloivat lineaarisesti laskenta analyyttisesti tai numeerisesti vaatimus tyypillisesti: 1% VaR korkeintaan 10 % omasta pääomasta vastaa: omaisuuden muutoksen hajonta 4.3% omasta pääomasta

21 1% VaR-tason määrittely estimoidun omaisuusarvojakauman perusteella

22 Riskienhallinnan käytäntö
VaR energiamarkkinoilla lyhyellä aikavälillä voidaan soveltaa finanssimarkki-noiden menettelyä VaR-taso määritellään esim. suurimpana sallittuna satunnaistappiona pitemmillä aikaväleillä on arvioitava epävarmuuksia esim. sähkömarkkinoiden simulointimalleilla (esim. norjalainen EFI:n vesiarvomalli) joko hyvin monia skenaarioita tai ennalta valitut kriittiset skenaariot

23 Riskienhallinnan käytäntö
Suojausten hankkiminen julkisesta pörssistä futuurit ja forwardit optiot valuuttafutuurit ja optiot OTC-markkinoilla lisäksi monipuolisempi valikoima mm. optioita hinta-aluesuojaukset Euro-hintaiset suojaukset

24 Riskienhallinnan käytäntö
Suojausten kustannukset aina transaktiokustannukset pienet osto- ja myyntihintojen ero riippuu likviditeetistä oman toiminnan kustannukset ml. kiinteät maksut hyvin merkittävät varsinkin pienille toimijoille futuurit ja forwardit "ilmaiset" optioista maksetaan riskipremio asettajalle optiotkin edullisiksi, jos luontainen vastapuoli

25 Yhteenveto Riskien tunnistus ja rajoittaminen on välttämätöntä
Yrityksessä on oltava riskienhallinnan perusasiantuntemus Salkunhallintaan liitetty riskien minimointi voi olla riittävä operatiivinen ratkaisu Täysi todennäköisyyspohjainen riskienhallinta on tarpeen, jos yritys valitsee toimintatavakseen tietoisen riskien ottamisen Finanssimarkkinoiden menetelmät toimivat vain osittain sähkömarkkinoilla

26 Yhteenveto Sähkökaupassa
pienet katteet edellyttävät tehokasta toimintaa realisoituvat riskit voivat helposti viedä katteen Trading-tyyppinen suunnitelmallinen riskinotto ei sisälly normaaliin sähkökauppaan vaatii kehittynyttä riskinhallintaan edellyttää panostusta hintakehityksen analysointiin oltava perustellut syyt uskoa, että osaaminen ylittää markkinoiden yleisen tason


Lataa ppt "Riskit ja niiden hallinta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google