Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PARAS ja kaupunkiseudut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PARAS ja kaupunkiseudut"— Esityksen transkriptio:

1 PARAS ja kaupunkiseudut
Matti Vatilo, YM Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

2 PARAS-PUITELAIN AVAIMIA
4 §: Kuntarakennetta vahvistetaan... Palvelurakennetta vahvistetaan... Toiminnan tuottavuutta parannetaan... 5 §: Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin liittyvät edellytykset... 7 §: ...suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan mennessä 10 §: …selvitys 5§:n toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta mennessä Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

3 ASETUS PARAS-TIETOJEN TOIMITTAMISESTA VN:LLE
Täsmennetään puitelain 7§:n ja 10§:n velvoitteita Kaupunkiseutusuunnitelmista esitettävä VN:lle nykytilaa, kehittämistarpeita, suunniteltuja keinoja ja aikataulua sekä palvelujen ylikunnallisen käytön parantamista koskeva selvitys Selvityksessä mm. toimenpiteet, joita tarkoitus toteuttaa kuntajaon muuttamiseksi tai yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Toimeenpanosuunnitelmassa mm. arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä sekä palveluverkkoa ja palvelujen tuottamistapaa Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

4 PARAS JA YHDYSKUNTARAKENNE
Ympäristönäkökulma: keino ilmastomuutoksen torjunnassa sekä liikenteen haitallisten ympäristövaikutusten ja energiankulutuksen vähentämisessä Kilpailukykynäkökulma: saavutettavuus, toimivuus ja turvallisuus tärkeitä kansalaisille ja elinkeinoelämälle Hyvinvointinäkökulma: luo edellytyksiä palvelujen saavutettavuudelle ja asuinympäristön hyvälle laadulle Turvallisuusnäkökulma: vaikuttaa yhdyskunnan haavoittuvuuteen (mm. energian hinta ja saatavuus, säätilan ääri-ilmiöt) Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

5 PARAS-YHTEISTYÖN VÄLINEITÄ
Kaavoitus: maakuntakaava ja/tai yhteinen yleiskaava, strategiset tai aluevarausyleiskaavat ja yleiskaavallinen yhteistyö Liikennejärjestelmäsuunnittelu (erityisesti joukkoliikenteen kehittämisen osalta) Kehittämisaluemenettely kaavoitus tukenaan Strateginen suunnittelu ja muut seutulähtöiset toimenpiteet: maankäytön kehityskuva, rakennemallitarkastelut, seudullinen asunto-ohjelma, maapoliittinen ohjelma, aiesopimukset, kaupunkiseutusopimukset, palveluverkkosuunnitelma, seudullisen päätöksenteon syventäminen jne. Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

6 PARAS-KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMIEN ARVIOINTI
Puitelain 7 § suunnitteluvelvoite 17 seudulle Yhteensä VN:lle toimitettiin 18 suunnitelmaa (Pori ei jättänyt, vapaaehtoiset: Kouvola ja Länsi-Uusimaa) Kuntaliitto koordinoinut arviointia, mukana yhteistyössä VM, TEM, LVM, YM, STM ja OPM Yhteinen näkemys johtopäätöksistä ja kehittämistarpeista Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

7 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS
Taustana puitelain tavoitteet ja hallitusohjelma: toimiva kuntarakenne ja palvelut kaupunkiseutujen elinvoima ja toimintaedellytykset seutujen ongelmat, erityisesti yhdyskuntarakenne Arvioinnin tarkoitus: Seutujen jatkotyö ja bench-marking Seurantaryhmän linjaukset Selonteko 2009 Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

8 ARVIOINTIRAPORTIN SISÄLTÖ
Yleisarvio Nykytila Onnistumiset ja puutteet Yhteistyön kehittämistarpeet Seutukohtaiset arviot Arvion lisäksi jokaiselle seudulle myös suositus konkreettisista kehittämistarpeista Johtopäätökset Miten suunnitelmat vastaavat lain tavoitteisiin Miten vastataan toimintaympäristön haasteisiin Edistetäänkö elinvoimaisuutta Yhteys toimeenpanosuunnitelmiin Mikä edistänyt, mikä jarruttanut yhteistyötä Esitykset valtionhallinnolle Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

9 PALAUTETILAISUUKSIA VALMISTELLAAN
Kannustetaan seutuja prosessin jatkamiseen, tuetaan seutuja ongelmakohtien ratkaisussa sekä esitetään hyviä käytäntöjä Viisi alueellista tilaisuutta huhtikuussa 2008: Kokkola, Tampere, Helsinki, Kouvola ja Joensuu Vetovastuu VM, puheenjohtajuudet jaettu: VM, TEM ja YM/LVM, mukana myös STM ja Kuntaliitto Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

10 JATKOARVIOINNIN KOHTEITA
Vuoden 2008 aikana arvioidaan, ovatko kaupunkiseudut onnistuneet riittävästi tiivistämään yhteistyötään ja ratkaisemaan yhteistyöhön liittyviä ongelmia. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota: Kaupunkiseudun toimivuus arjen sujuvuuden näkökulmasta Puitelain toteuttamisen näkökulma Yhdyskuntarakenteen hallinta seudun kunnissa ja siihen vaikuttavien keinojen yhdensuuntaisuus ja tehokkuus Seudullisten liikennejärjestelmien, erityisesti joukkoliikenteen, kehittäminen ja niiden yhteydet palveluihin Kaupunkiseutujen kuntien välillä esiintyvästä kilpailusta aiheutuvien ongelmien ratkaisu mm. seudullisen asuntopolitiikan toteuttamisessa Palvelujen käyttömahdollisuuksien lisääminen yli kuntarajojen Kielellisten oikeuksien toteuttaminen Kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttaminen, päätöksenteko ja kuntien sitoutumisen varmistaminen Lisäksi tullaan arvioimaan yhteistyön esteitä ja lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän kehittämistarpeita kaupunkiseutujen osalta. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään Helsingin seudun yhteistyön sujuvuuteen. Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

11 MIKÄ MUUTTUU VAI MUUTTUUKO MIKÄÄN?
Kuntarakenteen vahvistaminen lisäisi palvelujen tuottamisen tehokkuutta ja parantaisi selkeästi pitkäjänteisen yhdyskuntarakenteen hallinnan mahdollisuuksia Kuntayhteistyön lisääminen vahvistaisi seudun kuntien intressierojen yhteensovittamisen edellytyksiä mm. maankäytön suunnittelussa. Haastavaa päätöksentekijöille. Kuntaitsekkyys PARAS-tavoitteisiin suhtautumisessa olisi silmien sulkemista toimintaympäristön vaistämättömiltä muutoksilta ja tulisi kalliiksi. Ympäristöministeriö / Matti Vatilo

12 VAHVISTUVIEN KAUPUNKISEUTUJEN VISIO 2013
Vahvistuneet kaupunkiseudut vuonna 2013 Joidenkin kaupunkiseutujen kuntarakenne muuttuu vuosina Yhteistyön tehostaminen lisää kaupunkiseudun kuntien keskinäistä luottamusta ja vähentää keskinäistä kilpailua Joidenkin kaupunkiseutujen kuntarakenne muuttuu vuonna 2009 Kaupunkiseutujen välinen kilpailu pakottaa tehosta- maan kaupunkiseutujen sisäistä yhteistyötä Kaupunkiseudut vuonna 2008 Kuntarakennemuutokset muuttavat kaupunkiseutujen välisiä kilpailuasetelmia Työvoimapula lisää kaupunkiseutujen välistä kilpailua Ympäristöministeriö / Matti Vatilo


Lataa ppt "PARAS ja kaupunkiseudut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google